Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 529104 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5430 on: October 29, 2016, 08:46:10 AM »
Verse  387:


அரிவைகா ரணத்தி னாலே
    ஆளுடைப் பரமர் தம்மை
இரவினில் தூது போக
    ஏவியங் கிருந்தான் தன்னை
வரவெதிர் காண்பே னாகில்
    வருவதென் னாங்கொல் என்று
விரவிய செற்றம் பற்றி
    விள்ளும்உள் ளத்த ராகி   ."I know not what will happen, when, face to face
I meet him who for the sake of a women, plied during
Night my Lord-Ruler as a messenger and
still lives!"
Thus he mused and his heart was full of wrath,
Even to the point of bursting.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 08:47:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5431 on: October 29, 2016, 08:48:45 AM »
Verse 388:

ஈறிலாப் புகழின் ஓங்கும்
    ஏயர்கோ னார்தாம் எண்ணப்
பேறிது பெற்றார் கேட்டுப்
    பிழையுடன் படுவா ராகி
வேறினி யிதற்குத் தீர்வு
    வேண்டுவார் விரிபூங் கொன்றை
ஆறிடு சடைய னாருக்
    கதனைவிண் ணப்பஞ் செய்து.   


When Nampi Aaroorar heard of this, he indeed deemed it
A beatitude to be even thus thought of by Yeyarkone,
Kalikkaamar of lofty and endless renown; he became
Alive to his sinning; seeking expiation therefor,
He petitioned to the Lord in whose matted hair
Decked with beauteous and burgeoning Konrai blooms, the Ganga flows.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5432 on: October 29, 2016, 08:51:20 AM »
Verse  389:நாள்தொறும் பணிந்து போற்ற
    நாதரும் அதனை நோக்கி
நீடிய தொண்டர் தம்முள்
    இருவரும் மேவும் நீர்மை
கூடுதல் புரிவார் ஏயர்
    குரிசிலார் தம்பால் மேனி
வாடுறு சூலை தன்னை
    அருளினார் வருந்து மாற்றால்.   He daily prayed to the Lord, who pleased with it, desired
To make both the devotees of loving devotion get bound
By affectionate friendship; for this he afflicted Yeyarkone,
That made him languish in life and limb, with stomach pain.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 29, 2016, 08:52:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5433 on: October 29, 2016, 08:53:49 AM »
Verse 390:


ஏதமில் பெருமைச் செய்கை
    ஏயர்தம் பெருமான் பக்கல்
ஆதியார் ஏவும் சூலை
    அனல்செய்வேல் குடைவ தென்ன
வேதனை மேன்மேற் செய்ய
    மிகஅதற் குடைந்து வீழ்ந்து
பூதநா யகர்தம் பொற்றாள்
    பற்றியே போற்று கின்றார்.   


The stomach-ache with which the Lord graced flawless
And ever-glorious Yeyarkone, pierced him more
And more like a spear fully heated with fire,
And caused him extreme pain; he could not bear it;
His heart broke; he fell at the feet of the Lord
Of the Bhoota-Hosts, and hailed Him.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5434 on: October 30, 2016, 08:01:29 AM »
Verse  391:


சிந்தையால் வாக்கால் அன்பர்
    திருந்தடி போற்றி செய்ய
எந்தமை யாளும் ஏயர்
    காவலர் தம்பால் ஈசர்
வந்துனை வருத்துஞ் சூலை
    வன்தொண்டன் தீர்க்கி லன்றி
முந்துற வொழியா தென்று
    மொழிந்தருள் செய்யக் கேட்டு.   

When with all his mind and word of mouth, our lord Yeyarkone,
The devotee, hailed the divine and salvific feet
Of the Lord, he was thus graced by Him: "The grieving
Stomach-ache that afflicts you, can be cured only
By Van-tondan; it is otherwise remedy-less."
When he heard the Lord speak thus,

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 30, 2016, 08:03:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5435 on: October 30, 2016, 08:04:02 AM »
Verse  392:

எம்பிரான் எந்தை தந்தை
    தந்தைஎங் கூட்ட மெல்லாம்
தம்பிரான் நீரே யென்று
    வழிவழி சார்ந்து வாழும்
இம்பரின் மிக்க வாழ்க்கை
    யென்னைநின் றீருஞ் சூலை
வம்பென ஆண்டு கொண்டான்
    ஒருவனோ தீர்ப்பான் வந்து.


He said: "O our Lord! You indeed are the Protector
Of my father, his father and his father and our whole
Race; generation after generation, in unbroken
Tradition Your hallowed feet alone are our
Sole refuge; in this world I thrive even thus;
Is my stomach-ache that grows apace to be cured
By one who was newly and forcibly claimed by You?"

Arunachala Siva.

   


« Last Edit: October 30, 2016, 08:05:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5436 on: October 30, 2016, 08:06:51 AM »
Verse 393:


மற்றவன் தீர்க்கில் தீரா
    தொழிந்தெனை வருத்தல் நன்றால்
பெற்றம்மே லுயர்த்தீர் செய்யும்
    பெருமையை அறிந்தார் யாரே
உற்றவன் தொண்டற் கேயாம்   
    உறுதியே செய்தீர் என்னக்
கற்றைவார் சடையார் தாமும்
    அவர்முன்பு கரந்தா ரன்றே.   "It is better that the ache should sorely grieve me
Uncured by that Van-tondan; O Lord whose banner
Sports the Bull! Who can ever comprehend the glories
Of Your gracious acts? You choose to glorify
Your new servitor. Well, be that as it may!"
When Yeyarkone spake thus, the Lord of matted hair
Disappeared from him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2016, 08:08:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5437 on: October 30, 2016, 08:09:18 AM »
Verse  394:


வன்தொண்டர் தம்பால் சென்று
    வள்ளலா ரருளிச் செய்வார்
இன்றுநம் ஏவ லாலே
    ஏயர்கோ னுற்ற சூலை
சென்றுநீ தீர்ப்பா யாகென்
    றருள்செயச் சிந்தை யோடு
நன்றுமெய்ம் மகிழ்ந்து போற்றி
    வணங்கினார் நாவ லூரர்.   


The Lord Patron then manifested before Van-Tondar
And graciously spake thus: "May you this day go
To Yeyarkone and by Our command cure him of his dire
Ache of stomach." Thereupon, glad in mind and thrilled
In body, Naavaloorar adored the Lord.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5438 on: October 30, 2016, 08:11:48 AM »
Verse  395:


அண்ணலார் அருளிச் செய்து
    நீங்கஆரூரர் தாமும்
விண்ணவர் தம்பி ரானார்
    ஏவலால் விரைந்து செல்வார்
கண்ணிய மனத்தின் மேவுங்
    காதலாற் கலிக்கா மர்க்குத்
திண்ணிய சூலை தீர்க்க
    வருந்திறஞ் செப்பி விட்டார்.   


When the Lord graced him thus and left him, Aaroorar
As commanded by the Lord of gods, hastened
On his errand, borne by love which his mind
Fostered for the friendship of Kalikkaamar;
He sent a messenger to inform him of his arrival
To cure him of his cruel gripes.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5439 on: October 30, 2016, 08:13:50 AM »
Verse  396:


நாதர்தம் அருளால் நண்ணும்
    சூலையும் அவர்பாற் கேட்ட
கேதமும் வருத்த மீண்டும்
    வன்தொண்டர் வரவு கேட்டுத்
தூதனாய் எம்பி ரானை
    ஏவினான் சூலை தீர்க்கும்
ஏதமிங் கெய்த வெய்தில்
    யான்செய்வது என்னாம் என்பார்.   


He that languished from colic with which the Lord
In His grace afflicted him, was all the more
Pained when he heard the cruel words
Of the Lord; now when he heard of the impending arrival
Of Van-tondar, he mused thus: "If I be beset with the great
Evil of the advent of him who employed our Lord
As his messenger, I know not what I will do."


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5440 on: October 30, 2016, 08:16:15 AM »
Verse  397:


மற்றவன் இங்கு வந்து
    தீர்ப்பதன் முன்நான் மாயப்
பற்றிநின் றென்னை நீங்காப்
    பாதகச் சூலை தன்னை
உற்றஇவ் வயிற்றி னோடும்
    கிழிப்பன்என் றுடைவாள் தன்னால்
செற்றிட வுயிரி னோடும்
    சூலையுந் தீர்ந்த தன்றே   .

"Before he comes to cure me of my cruel malady,
To deal with this sinful devotee which shall not
Part from me till my death, I will tear it not
From my stomach where it abides, and thus end it."
Then unsheathing the sword from its scabbard
He tore his stomach; that very moment, his life
And colic came to an end.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2016, 08:18:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5441 on: October 30, 2016, 08:19:59 AM »
Verse 398:


கருதரும் பெருமை நீர்மைக்
    கலிக்காமர் தேவி யாரும்
பொருவருங் கணவ ரோடு
    போவது புரியுங் காலை
மருவிஇங் கணைந்தார் நம்பி
    என்றுமுன் வந்தார் கூற
ஒருவரும் அழுதல் செய்யா
    தொழிகவென் றுரைத்துப் பின்னும்.


The ineffably glorious wife of Kalikkaamar made all
Arrangements for suttee to accompany her peerless
Husband: then a messenger from the retinue
Of Aaroorar came there and said: "Nampi is come;
He is close by." Thereupon she spake thus:
"Let none lament here."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 30, 2016, 08:21:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5442 on: October 30, 2016, 08:22:52 AM »
Verse  399:


கணவர்தஞ் செய்கை தன்னைக்
    கரந்துகா வலரை நம்பி
அணைவுறும் பொழுது சால
    அலங்கரித் தெதிர்போம் என்னப்
புணர்நிலை வாயில் தீபம்
    பூரண கும்பம் வைத்துத்
துணர்மலர் மாலை தூக்கித்
    தொழுதெதிர் கொள்ளச் சென்றார்.   
She addressed the servants thus: "Conceal
The act of my husband; when Nampi Aaroorar
Here arrives, go forth to greet him, having
Decked this house in great splendor."
Thereupon the servants adorned the fore-yard
With lamps and pots filled with fragrant water:
They decorated the house with garlands wrought
Of flower-bunches, and moved out to receive him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2016, 08:24:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5443 on: October 30, 2016, 08:25:40 AM »
Verse  400:

செம்மைசேர் சிந்தை மாந்தர்
    சென்றெதிர் கொண்டு போற்ற
நம்மையா ளுடைய நம்பி
    நகைமுகம் அவர்க்கு நல்கி
மெய்ம்மையாம் விருப்பி னோடும்
    மேவியுட் புகுந்து மிக்க
மொய்ம்மலர்த் தவிசின் மீது
    முகம்மலர்ந் திருந்த போது.   


When the men of righteous heart came before him, greeted
Him and paid obeisance to him, our ruler Nampi Aaroorar
Smiled in joy; in true love he moved into the house
And sat on a seat strewn thick with flowers;
His face beamed in joy.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5444 on: October 31, 2016, 07:39:11 AM »
Verse 401:


பான்மைஅர்ச் சனைக ளெல்லாம்
    பண்பினில் வழாமை ஏய்ந்த
நான்மறை தொடர்ந்த வாய்மை
    நம்பியா ரூரர் கொண்டிங்
கியான்மிக வருந்து கின்றேன்
    ஏயர்கோ னார்தாம் உற்ற
ஊனவெஞ் சூலை நீக்கி
    யுடனிருப் பதனுக் கென்றார்.Ritualistic archana was performed to him
In unison with the scriptural rules; it was
Accepted by Nampi Aaroorar, well-versed
In the truths of the fourfold Vedas; then he said:
"I really grieve very much as by now
I have not cured the cruel ache of Yeyarkone; I should
Have done this to sojourn here in his company."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2016, 07:41:08 AM by Subramanian.R »