Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537145 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5415 on: October 28, 2016, 12:57:41 PM »
Verse  372:

எம்பெரு மானீர் என்னுயிர்
    காவா திடர்செய்யும்
கொம்பனை யாள்பால் என்கொடு
    வந்தீர் குறையென்னத்
தம்பெரு மானும் தாழ்குழல்   
    செற்றந் தணிவித்தோம்
நம்பி யினிப்போய் மற்றவள்
    தன்பால் நணுகென்ன.   


"Oh my Lord, from her who is liana-like and who
Without fostering my life grieves me so sore,
What woeful tidings do You carry for me?" he asked.
Thereupon his Lord told him thus: "We have assuaged
The wrath of her who has a flowing locks of hair:  O Nampi.
You can now go forth to rejoin her."


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2016, 01:00:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5416 on: October 28, 2016, 01:00:57 PM »
Verse  373:


நந்தி பிரானார் வந்தருள்
    செய்ய நலமெய்தும்
சிந்தையு ளார்வங் கூர்களி
    யெய்தித் திகழ்கின்றார்
பந்தமும் வீடும் தீரருள்
    செய்யும் படிசெய்தீர்
எந்தைபி ரானே என்னினி
    யென்பால் இடரென்றார்.

When the Lord known as Nandi graced him thus,
Delightful ardor welled up in his heart full of well-being:
Then he spake to the Lord thus: "O Lord, You indeed
Are the granter of bondage and release befitting lives;
O my Lord-Father, can aught grieve me henceforth?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 01:02:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5417 on: October 28, 2016, 01:09:35 PM »
Verse  374:


என்றடி வீழும் நண்பர்தம்
    அன்புக் கெளிவந்தார்
சென்றணை நீஅச் சேயிழை
    பாலென் றருள்செய்து
வென்றுயர் சேமேல் வீதி
    விடங்கப் பெருமாள் தம்
பொன்றிகழ் வாயிற் கோயில்
    புகுந்தார் புவிவாழ.When Aaroorar fell at His feet, the Lord that is
Easy of access to His friend, bade him thus:
"You may now go back to the bejewelled beauty."
This said, for the flourishing of the world
The Lord Veethi Vitangka mounted His sublime
And victorious Bull and entered the temple
Whose entrance-threshold is decked with gold.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5418 on: October 28, 2016, 01:11:57 PM »
Verse 375:


தம்பிரா னார்பின் சென்று
    தாழ்ந்தெழுந் தருளால் மீள்வார்
எம்பிரான் வல்ல வாறென்
    எய்திய மகிழ்ச்சி யோடும்
வம்பலர் குழலார் செம்பொன்
    மாளிகை வாயில் நோக்கி
நம்பியா ரூரர் காதல்
    நயந்தெழுந் தருளும் போது.He followed the Lord a few feet, prostrated
Before Him, rose up and returned blessed with His leave;
He praised Him thus: "My Lord is omnivaliant!"
In great delight when Nampi Aaroorar fared
Forth towards the threshold of the golden mansion
Of her of perfumed locks.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 28, 2016, 01:13:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5419 on: October 28, 2016, 01:14:36 PM »
Verse 376:


முன்துயில் உணர்ந்து சூழ்ந்த
    பரிசனம் மருங்கு மொய்ப்ப
மின்திகழ் பொலம்பூ மாரி
    விண்ணவர் பொழிந்து வாழ்த்த
மன்றல்செய் மதுர சீத
    சீகரங் கொண்டு மந்தத்
தென்றலும் எதிர்கொண் டெய்துஞ்
    சேவகம் முன்பு காட்ட.


His retinue which already woke up from its slumber
Came densely encircling him; the Devas showered
Bright, beauteous and ethereal blooms, and hailed him;
Southerly wafted gently bearing with it fragrant,
Cool and soft spray and thus made delectable his way.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5420 on: October 28, 2016, 01:16:55 PM »
Verse  377:

மாலைதண் கலவைச் சேறு
    மான்மதச் சாந்து பொங்கும்
கோலநற் பசுங்கர்ப் பூரம்
    குங்குமம் முதலா யுள்ள
சாலுமெய்க் கலன்கள் கூடச்
    சாத்தும்பூ ணாடை வர்க்கம்
பாலனம் பிறவும் ஏந்தும்
    பரிசனம் முன்பு செல்ல.


His retinue-- the carriers of garlands, cool paste
Of fragrant concoction, sandal-paste mixed with musk,
Exceedingly good and aromatic camphor, saffron,
Jewels to be worn on the beauteous person,
Varieties of garments and other things
(like fruits, Nuts, and betel leaves)--,. walked ahead of him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 28, 2016, 01:18:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5421 on: October 28, 2016, 01:19:16 PM »
Verse  378:


இவ்வகை இவர்வந் தெய்த
    எய்திய விருப்பி னோடும்
மைவளர் நெடுங்கண் ணாரும்
    மாளிகை அடைய மன்னும்
செய்வினை அலங்கா ரத்துச்
    சிறப்பணி பலவுஞ் செய்து
நெய்வளர் விளக்குத் தூபம்
    நிறைகுடம் நிரைத்துப் பின்னும்.


In such splendor he arrived there; in fitting love
She whose eyes were painted with collyrium
Had her whole mansion decorated with great skill
In manifold ways of excellence; she had rows of lamps kept there
Fed with ghee; censers and pots filled with fragrant
And holy water, were also duly set.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5422 on: October 28, 2016, 01:21:40 PM »
Verse  379:


பூமலி நறும்பொன் தாமம்
    புனைமணிக் கோவை நாற்றிக்
காமர்பொற் சுண்ணம் வீசிக்
    கமழ்நறுஞ் சாந்து நீவித்
தூமலர் வீதி சூழ்ந்த
    தோகையர் வாழ்த்தத் தாமும்
மாமணி வாயில் முன்பு
    வந்தெதி ரேற்று நின்றார்.


With fragrant, bright and beautiful garlands,
And wreaths and chaplets set with gems, she had the house
Adorned; the floor was coated with fragrant sandal-paste;
Lovely gold-dust was scattered even as her circling
Friends hailed her, she came to the street
Filled with fragrant flowers, stood in front
Of the gem-inlaid threshold, and awaited
The advent of Nampi Aaroorar.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5423 on: October 28, 2016, 01:23:50 PM »
Verse  380:வண்டுலாங் குழலார் முன்பு
    வன்தொண்டர் வந்து கூடக்
கண்டபோ துள்ளங் காதல்
    வெள்ளத்தின் கரைகா ணாது
கொண்டநாண் அச்சங் கூர
    வணங்கஅக் குரிசி லாரும்
தண்டளிர்ச் செங்கை பற்றிக்
    கொண்டுமா ளிகையுள் சார்ந்தார்.


When Van-Tondar came before her in whose locks of hair
Chafers hummed, she could not behold the bounds
Of her flood of love; possessed by exceeding fear
And bashfulness, she paid obeisance to him; the glorious
Hero took hold of her cool and rosy palm
And moved into the mansion.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5424 on: October 29, 2016, 08:29:47 AM »
Verse  381:


இருவருந் தம்பி ரானார்
    தாமிடை யாடிச் செய்த
திருவருட் கருணை வெள்ளத்
    திறத்தினைப் போற்றிச் சிந்தை
மருவிய வின்ப வெள்ளத்
    தழுந்திய புணர்ச்சி வாய்ப்ப
ஒருவரு ளொருவர் மேவு
    நிலைமையி லுயிரொன் றானார்.

They both hailed the great acts of divine mercy
Which their Lord enacted for their sake;
Their minds were immersed in a flood of joy;
Each was poised in the other, and a single life
Rex Pervaded their bodies held in happy union.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 29, 2016, 08:31:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5425 on: October 29, 2016, 08:32:36 AM »
Verse  382:ஆரணக் கமலக் கோயின்
    மேவிப்புற் றிடங்கொண் டாண்ட
நீரணி வேணி யாரை
    நிரந்தரம் பணிந்து போற்றிப்
பாரணி விளக்குஞ் செஞ்சொற்
    பதிகமா லைகளுஞ் சாத்தித்
தாரணி மணிப்பூண் மார்பர்
    தாமகிழ்ந் திருந்த நாளில்.


He adored the Lord Author of the Vedas-- the One
In whose matted hair the Ganga flows--,
Enshrined in the Ant-hill at Poongkoyil,
During all the hours of Pooja, and adorned Him
With splenderos decades that invested the world
With resplendence; thus the wearer of the lotus-garland
And chains set with gems, flourished there in joy.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 08:34:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5426 on: October 29, 2016, 08:35:29 AM »
Verse  383:நம்பியா ரூரர் நெஞ்சில்
    நடுக்கம்ஒன் றின்றி நின்று
தம்பிரா னாரைத் தூது
    தையல்பால் விட்டார் என்னும்
இம்பரின் மிக்க வார்த்தை
    ஏயர்கோ னார்தாங் கேட்டு
வெம்பினார் அதிச யித்தார்
    வெருவினார் விளம்ப லுற்றார்.

"Without any qualms of conscience Nampi Aaroorar
Plied the Lord as a messenger to his woman!"
Hearing such scandalous words which spread swiftly
In this world, Yeyarkone Kalikkaamar grieved
At heart, wondered, feared and then spake thus.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 29, 2016, 08:37:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5427 on: October 29, 2016, 08:38:05 AM »
Verse  384:


நாயனை அடியான் ஏவும்
    காரியம் நன்று சாலம்
ஏயுமென் றிதனைச் செய்வான்
    தொண்டனாம் என்னே பாவம்
பேயனேன் பொறுக்க வொண்ணாப்
    பிழையினைச் செவியால் கேட்ப
தாயின பின்னும் மாயா
    திருந்ததென் னாவி யென்பார்.


"Wonderful indeed is the errand the Lord was commanded
To perform by His devotee! Could one call oneself
A devotee that bade the Lord thus, thinking
It to be but fit and proper? What blasphemy
Is this? I am truly a ghoul, for, even after hearkening
To this blasphemy, my life has not quit my body."


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2016, 08:39:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5428 on: October 29, 2016, 08:40:36 AM »
Verse  385:


காரிகை தன்பால் செல்லும்
    காதலால் ஒருவன் ஏவப்
பாரிடை நடந்து செய்ய
    பாததா மரைகள் நோவத்
தேரணி வீதியூடு செல்வது
    வருவ தாகி
ஓரிர வெல்லாம் தூதுக்
    குழல்வராம் ஒருவ ரென்று.   

He would lament thus: "Prompted by love to join a woman,
He commanded the Lord who is due submission
Walked the earth with His roseate lotus-feet
In pain; lo, should the peerless Lord go up and down
The whole night through the street where chariots ply?"

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 29, 2016, 08:42:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5429 on: October 29, 2016, 08:43:36 AM »
Verse  386:


நம்பர்தாம் அடியார் ஆற்றாராகியே
    நண்ணி னாரேல்
உம்பரார் கோனும் மாலும்அயனுநேர்
    உணர வொண்ணா
எம்பிரா னிசைந்தார் ஏவப்
    பெறுவதே இதனுக் குள்ளம்
கம்பியா தவளை யான்முன்
    காணுநாள் எந்நா ளென்று.
?Though the Lord unable to suffer the suffering
Of His servitor should consent to serve, could yet
A devotee ply on an errand the Lord who is not
To be comprehended by Indra, the celestial King,
Vishnu and Brahma? O that day will surely be a cursed day
When I am to meet him that trembled not
In his heart to deploy the Deity!

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 29, 2016, 08:45:19 AM by Subramanian.R »