Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574976 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5400 on: October 27, 2016, 03:16:22 PM »
Verse  357:


மயங்கிய நண்பர் உய்ய
    வாக்கெனும் மதுர வாய்மை
நயங்கிள ரமுதம் நல்க
    நாவலூர் மன்னர் தாமும்
உயங்கிய கலக்கம் நீக்கி
    யும்மடித் தொழும்ப னேனைப்
பயங்கெடுத்து இவ்வா றன்றோ
    பணிகொள்வ தென்று போற்ற.

When the Lord thus blessed His bewildered friend
With sweet words of truth and nectarean bliss,
The Prince of Tirunaavaloor praised Him thus:
"Ridding me of painful commotion, You have also
Cured me, the servitor of Your sacred feet, of fear;
It is thus, even thus, You should rule Your servitor."


Arunachala Siva.


« Last Edit: October 27, 2016, 03:18:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5401 on: October 27, 2016, 03:19:07 PM »
Verse  358:

அன்பர்மேற் கருணை கூர
    ஆண்டவர் மீண்டுஞ் செல்லப்
பின்புசென்றிறைஞ்சி நம்பி
    பேதுற வோடு மீண்டார்
முன்புடன் போதா தாரும்
    முறைமையிற் சேவித் தேகப்
பொன்புரி சடையார் மாதர்
    புனிதமா ளிகையிற் சென்றார்.


Prompted by mercy for His devotee, the Lord went again;
Aaroorar followed Him to a distance, adored Him,
And returned bewildered; they that did not accompany the Lord
On His earlier visit, now adoring Him went after Him;
Thus the Lord of golden and matted hair
Proceeded to the hallowed mansion of Paravaiyaar.


Arunachala Siva.


« Last Edit: October 27, 2016, 03:20:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5402 on: October 27, 2016, 03:21:47 PM »
Verse  359:


மதிநுதற் பரவை யார்தாம்
    மறையவர் போன பின்பு
முதிர்மறை முனியாய் வந்தார்
    அருளுடை முதல்வ ராகும்
அதிசயம் பலவும் தோன்ற
    அறிவுற்றே அஞ்சிக் கெட்டேன்
எதிர்மொழி எம்பி ரான்முன்
    என்செய மறுத்தேன் என்பார்.


When the Lord that called on her on the guise
Of a Brahmin left her, Paravaiyaar whose forehead was
Like the moon, become convinced by many wondrous
Happenings that the Muni well-versed in the Vedas, was
None other than the Primal Lord of abounding mercy;
She cried thus: "Alas, I talked back and refused
To abide by the words of the Lord Himself."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 27, 2016, 03:23:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5403 on: October 27, 2016, 03:24:53 PM »
Verse  360:


கண்துயில் எய்தார் வெய்ய
    கையற வெய்தி ஈங்குஇன்று
அண்டர்தம் பிரானார் தோழர்க்
    காகஅர்ச் சிப்பார் கோலம்
கொண்டணைந் தவரை யானுட்
    கொண்டிலேன் பாவி யேன்என்
றொண்சுடர் வாயி லேபார்த்
    துழையரோ டழியும் போதில்.She would not sleep; fierce and helpless sorrow
Possessed her; she mused thus: "When this day, the Lord
Of gods came here in the form of a priest that performs
His Pooja, for the sake of His companion, I could not
Know of it; Oh the sinner that I am!" Casting her looks
On the bright threshold, when she, accompanied
With her companions, wallowed in misery.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 27, 2016, 03:26:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5404 on: October 28, 2016, 08:57:55 AM »
Verse  361:


வெறியுறு கொன்றை வேணி
    விமலருந் தாமாந் தன்மை
அறிவுறு கோலத் தோடும்
    மளவில்பல் பூத நாதர்
செறிவுறு தேவர் யோகர்
    முனிவர்கள் சூழ்ந்து செல்ல
மறுவில்சீர்ப் பரவை யார்தம்
    மாளிகை புகுந்தார் வந்து.


The Lord of matted hair fragrant with Konrai blooms
Came forth in His own exquisite form, surrounded
By innumerable leaders of Bhoota-Hosts, densely-thronging
Devas, Yogis and Munis, and entered
The mansion of flawlessly glorious Paravaiyaar.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5405 on: October 28, 2016, 08:59:43 AM »
Verse 362:


பாரிடத் தலைவர் முன்னாம்
    பல்கண நாதர் தேவர்
நேர்வுறு முனிவர் சித்தர்
    இயக்கர்கள் நிறைத லாலே
பேரரு ளாள ரெய்தப்
    பெற்றமா ளிகைதான் தென்பால்
சீர்வளர் கயிலை வெள்ளித்
    திருமலை போன்ற தன்றே.


The mansion to which the Lord of great mercy came
Was like unto a southern Kailaas, the glorious, sacred,
And argent Mount of the Lord, as there thronged
All the leaders of the Bhoota-Hosts, Captains of other
Hosts, Devas, righteous Munis, Siddhas and Yakshas.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5406 on: October 28, 2016, 09:01:47 AM »
Verse 363:


ஐயர்அங் கணைந்த போதில்
    அகிலலோ கத்துள் ளாரும்
எய்தியே செறிந்து சூழ
    எதிர்கொண்ட பரவை யார்தாம்
மெய்யுறு நடுக்கத் தோடு
    மிக்கெழும் மகிழ்ச்சி பொங்கச்
செய்யதா ளிணைமுன் சேர
    விரைவினாற் சென்று வீழ்ந்தார்.

When the Great One arrived, surrounded by the dwellers
Of all the worlds, Paravaiyaar who came
Forth to greet Him, experienced a mystical tremendum;
Then she hastened to fall
At His roseate and redemptive feet.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5407 on: October 28, 2016, 09:03:46 AM »
Verse 364:


அரிஅயற் கரியார் தாமும்
    ஆயிழை யாரை நோக்கி
உரிமையால் ஊரன் ஏவ
    மீளவும் உன்பால் வந்தோம்
முருகலர் குழலாய் இன்னம்
    முன்புபோல் மறாதே நின்பால்
பிரிவுற வருந்து கின்றான்
    வரப்பெற வேண்டும் என்றார்.


He who is inaccessible to Vishnu and Brahma, addressing
The woman that wore choice jewels, said: "Privileged
By friendship, Aarooran bade us, and We are here;
O woman of fragrant hair, bid him that suffers,
Parted form You, a warm welcome."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 09:05:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5408 on: October 28, 2016, 09:06:14 AM »
Verse 365:

பெருந்தடங் கண்ணி னாரும்
    பிரான்முன்பு மிகவும் அஞ்சி
வருந்திய வுள்ளத் தோடு
    மலர்க்கரங் குழல்மேற் கொண்டே
அருந்திரு மறையோ ராகி
    அணைந்தீர்முன் னடியேன் செய்த
இருந்தவப் பயனாம் என்ன
    எய்திய நீரோ என்பார்.


The woman of big and broad eyes was struck with fear;
With a sorrowing heart, and folding her flower-hands
Above her locks, she spake to Him thus:
"As a fruit of my rare tapas, You are now here;
Was it You my Lord that came here a while ago
In the form of an extraordinarily sacred Brahmin?"

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 28, 2016, 09:07:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5409 on: October 28, 2016, 09:08:41 AM »
Verse  366:

துளிவளர் கண்ணீர் வாரத்
    தொழுதுவிண் ணப்பஞ் செய்வார்
ஒளிவளர் செய்ய பாதம்
    வருந்தஓர் இரவு மாறா
தளிவரும் அன்பர்க் காக
    அங்கொடிங் குழல்வீ ராகி
எளிவரு வீரு மானால்
    என்செய்கேன் இசையா தென்றார்.

Teardrops gathered in her eyes and began to flow
Down; adoring the Lord, she made to Him her submission
Thus: "putting Your radiant and salvific feet
To pain, during a whole night, for the sake of a loving
Devotee of Yours, You have been walking hither and thither;
So what can I do but express my assent?"

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2016, 09:10:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5410 on: October 28, 2016, 09:11:17 AM »
Verse  367:


நங்கைநின் தன்மைக் கேற்கும்
    நன்மையே மொழிந்தா யென்று
மங்கையோர் பாகம் வைத்த
    வள்ளலார் விரைந்து போகத்
திங்கள் வாணுதலி னாருஞ்
    சென்றுபின் னிறைஞ்சி மீண்டார்
எங்களை யாளும் நம்பி
    தூதர்மீண் டேகு கின்றார்.

"Nangkai, you but spoke worthy words that became
Your lofty stature" said the Lord-Patron who is
Concorporate with His Consort; then He hastened
Away from her; she whose forehead was like the moon, followed Him
To a distance and then returned after adoring Him;
Our Lord, the messenger of Nampi, was now hastening to him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 09:12:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5411 on: October 28, 2016, 09:13:53 AM »
Verse  368:

ஆதியும் மேலும் மால்அயன்
    நாடற் கருளாதார்
தூதினில் ஏகித் தொண்டரை
    யாளுந் தொழில்கண்டே
வீதியில் ஆடிப் பாடி
   மகிழ்ந்தே மிடைகின்றார்
பூதியில் நீடும் பல்கண
    நாதர் புகழ்வீரர்.

When the Lord who would not reveal His crown
Or feet to questing Brahma and Vishnu, plied Himself
Willingly as a messenger of His servitor, the various
Leaders of the Bhoota Hosts and glorious heroes who were
Poised in the splendor of Siva-consciousness, witnessing
The Lord's act danced and sang in joy in that street in dense throngs.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2016, 09:15:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5412 on: October 28, 2016, 09:16:31 AM »
Verse  369:


அன்னவர் முன்னும் பின்னும்
    மருங்கும் அணைவெய்த
மின்னிடை யார்பால் அன்பரை
    உய்க்கும் விரைவோடும்
சென்னியில் நீடுங் கங்கை
    ததும்பத் திருவாரூர்
மன்னவ னார்அம் மறையவ
    னார்பால் வந்துற்றார்.

When these thus fared forth before Him or after Him
Or at His sides, the Lord of Tiruvaaroor proceeded
In all celerity to effect the re-union of His devotee
Nampi Aaroorar with Paravaiyaar, the lightning-waisted;
As He thus hastened, the waves of the Ganga in His crest
Tossed about and spilled; thus the Lord
Came towards Aaroorar versed in the Vedas.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2016, 09:18:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5413 on: October 28, 2016, 09:19:06 AM »
Verse  370:அன்பரும் என்பால் ஆவி
    யளிக்கும் படிபோனார்
என்செய்து மீள்வார் இன்னமும்
    என்றே யிடர்கூரப்
பொன்புரி முந்நூல் மார்பினர்
    செல்லப் பொலிவீதி
முன்புற நேருங் கண்ணிணை
    தானும் முகிழாரால்.

The servitor mused thus: "The Lord went away,
And by His assurance gave me back my life;
But I know not what He would do yet,"
With unwinking eyes he fastened his look on the street
Made resplendent by the treading of the Lord that wears
On His chest the sacred thread wrought of gold.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 09:20:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5414 on: October 28, 2016, 12:54:54 PM »
Verse 371:


அந்நிலை மைக்கண் மன்மதன்
    வாளிக் கழிவார்தம்
மன்னுயிர் நல்குந் தம்பெரு
    மானார் வந்தெய்த
முன்னெதிர் சென்றே மூவுல
    குஞ்சென் றடையுந்தாள்
சென்னியில் வைத்தென் சொல்லுவ
    ரென்றே தெளியாதார்.Just then, unto him that languished by the flowery darts
Of Manmata, the Lord who would confer on him
The ever-during life, came; Aaroorar greeted Him
And wore as it were on his crown His feet-- the Palladium for
The triple worlds; yet he was not sure
Of what the Lord would be pleased to observe.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2016, 12:56:39 PM by Subramanian.R »