Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 618808 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #540 on: August 02, 2015, 06:44:19 PM »
Verse 8 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon, 4.015:


மாலைத் தோன்றும் வளர்மதியை
  மறைக்காட் டுறையும் மணாளனை
ஆலைக் கரும்பி னின்சாற்றை
  அண்ணா மலையெம் அண்ணலைச்
சோலைத் துருத்தி நகர்மேய
  சுடரிற் றிகழுந் துளக்கிலியை
மேலை வானோர் பெருமானை
  விருப்பால் விழுங்கி யிட்டேனே.


The moon that wakes daily and rises in the evening, the bridegroom who dwells in Tirumaraik Kaadu,(Vedaranyam), 
the God who is as sweet as the sweet juice of the sugar-cane crushed in the sugar-mill,  Our Chief in Annamalai,
the unshakable God, who dwells with desire in Thurutti*, which has gardens, and who is shining like the Sun,
I swallowed the God of the celestial beings, who live above, liking Him.

*refers to Tirup Poonthurutti.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: August 02, 2015, 06:50:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #541 on: August 02, 2015, 06:51:54 PM »
Verse 9 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon 4.015:சோற்றுத் துறையெஞ் சோதியைத்
  துருத்தி மேய தூமணியை
ஆற்றிற் பழனத் தம்மானை
  ஆல வாயெம் மருமணியை
நீற்றிற் பொலிந்த நிமிர்திண்டோள்
  நெய்த்தா னத்தெந் நிலாச்சுடரைத்
தோற்றக் கடலை அடலேற்றைத்
  தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.

Our Light divine,  in Tiruch Chotru thurai, the flawless gem that dwells in Tiruth thurutti, the Father in Tirup Pazhanam,
which is on the bank of the river Kaveri,  our rare gem in Tiruvaalavai, (Aalavaai is Madurai), our mild light of the moon
in Tru Neythanam, which has strong and erect shoulders which are brilliant with sacred ash, the lion that can destroy the ocean of births.  I worshipped with joined hands His shoulders to the complete satisfaction of my eyes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2015, 06:56:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #542 on: August 02, 2015, 06:58:06 PM »
Verse 10 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon 4.015:


புத்தூ ருறையும் புனிதனைப்
  பூவ ணத்தெம் போரேற்றை
வித்தாய் மிழலை முளைத்தானை
  வேள்விக் குடியெம் வேதியனைப்
பொய்த்தார் புரமூன் றெரித்தானைப்
  பொதியில் மேய புராணனை
வைத்தேன் என்றன் மனத்துள்ளே
  மாத்தூர் மேய மருந்தையே.

The pure God who dwells in Puthur, (in Ramanathapuram district), and also in Poovanam, our Lion who can give
battle and which is in Puravanam, who came into existence by His free will as the seed for all things to come out
of it, in Tiruveezhimizhalai, our brahmin in Velvikkudi, who burnt the three cities of those who followed the false
path. the primordial God who is in Podhiyil,  I placed in my mind on the nectar that is Tiruvaamaathur.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: August 02, 2015, 07:04:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #543 on: August 02, 2015, 07:06:05 PM »
Verse 11 of Papanasa Tiruppadigam, Saiva Canon 4.015.


முந்தித் தானே முளைத்தானை
  மூரி வெள்ளே றூர்ந்தானை
அந்திச் செவ்வான் படியானை
  அரக்க னாற்றல் அழித்தானைச்
சிந்தை வெள்ளப் புனலாட்டிச்
  செஞ்சொன் மாலை யடிசேர்த்தி
எந்தை பெம்மான் என்னெம்மான்
  என்பார் பாவ நாசமே.


Siva, who came into existence of His own free will before everything, (as the causeless cause.), who rode on a strong
white bull, who has a body like the evening red sky, who destroyed the might of the demon, Ravana.  Bathing Siva.
with flood of water which is love that flows from the mind, attaching the garlands of words in their primary significance,
at His feet, the sins of those who say "Our Father, our God, our Master", will definitely meet with destruction.

Papanasa Tirup Padigam   -- concluded

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: August 02, 2015, 07:32:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #544 on: August 03, 2015, 09:13:55 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva,
in the temple of Tirup Pugalur.  This is in Saiva Canon 4.016. 

This temple is in Nagappattinam taluk, Nagappattinam district.  One can go by bus from Nagappattinam
or Vardhamaneswaram to reach this temple.

Siva- Vardhamaneswarar.

Uma - Karunthaal Kuzhali ammai. (one who has long falling dark tresses.)

Holy tree - Punnai tree.

Holy tirtham -  Agni tritham, a tank.

செய்யர் வெண்ணூலர் கருமான் மறிதுள்ளுங்
கையர் கனைகழல் கட்டிய காலினர்
மெய்யர் மெய்ந்நின் றவர்க்கல்லா தவர்க்கென்றும்
பொய்யர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

He is Siva, the one having a twisted matted locks,  who is in Pugalur, and He is red in color, He wears a white
sacred thread, holds in His hand the young one of a black antelope which is frisking. He has tied in His leg a
sounding Kazhal, (anklets) and He is the true object to those who stand firm in the true path.  He is the false
thing to those who are not like those mentioned above.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2015, 09:23:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #545 on: August 03, 2015, 09:25:28 AM »
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruvarur, AraneRi.  This is in Saiva Canon, 4.017.

This temple is in Tiruvarur taluk,  Tiruvarur district.  It is actually in Tiruvarur town.  One can go to
Tiruvarur from Thanjavur or Kumbakonam.

Siva - Akileswarar.

Uma - Akileswari.

Holy tree - Padiri tree.

Holy tirtrham - Kamalalaym, a tank.


எத்தீ புகினும் எமக்கொரு தீதிலை
தெத்தே யெனமுரன் றெம்முள் உழிதர்வர்
முத்தீ யனையதோர் மூவிலை வேல்பிடித்
தத்தீ நிறத்தார் அரநெறி யாரே.


Siva,  in AraneRi has a beautiful color like the fire.  He is holding a trident having three blades like the three
sacrificial fires.  He will be moving within me making a sound resembling 'tette'.  No harm will come to us even
if we enter into any kind of fire.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2015, 09:31:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #546 on: August 03, 2015, 09:39:59 AM »
The following verse and the Padigam is a general decade. This is called Visham teerntha Padigam, a decade
composed and sung to remove the poison.

It is composed and sung by Tiru Navukkarasar,on Siva, in the temple of Thingalur, near TiruvaiyaaRu.
This is in 4.018 of Saiva Canon.

When the son of Appoothi Adigal, (who considered Tiru Navukkarasar, as his guru and he even named his
sons as Tirunavukkarasar, and he named even the food choultry after Tirunavukkarasu, and even the free water
stalls after Tiru Navukkarasar.) was cutting plantain leaves for the sake of the saint's feeding, and he was
bitten by a snake.  The saint took the body to the temple and placing it before Siva, he prayed to Siva with the
following verses and the dead boy came back alive!

The verses 1 to 10 describe Siva's aspects, from one to ten, keeping these numbers in each verse in that order.

I propose to give all the ten verses, with English meanings.

Verse 1 of Visham teerntha Padigam:


ஒன்றுகொ லாமவர் சிந்தை யுயர்வரை
ஒன்றுகொ லாமுய ரும்மதி சூடுவர்
ஒன்றுகொ லாமிடு வெண்டலை கையது
ஒன்றுகொ லாமவர் ஊர்வது தானே.


One is the high mountain that rises high like His mind is Kailash.  He wears one crescent moon that is increasing
in greatness.  He has in His hand one white skull in which alms are placed. The vehicle on which He rides is
one  bull.

Arunachala Siva,
« Last Edit: August 03, 2015, 02:28:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #547 on: August 03, 2015, 10:47:16 AM »
Verse 2 of Visham teerntha Padigam, Saiva Canon, 4.018:


இரண்டுகொ லாமிமை யோர்தொழு பாதம்
இரண்டுகொ லாமிலங் குங்குழை பெண்ணாண்
இரண்டுகொ லாமுரு வஞ்சிறு மான்மழு
இரண்டுகொ லாமவர் எய்தின தாமே.

The feet (which are too), which the celestial beings, who do not wink, worship with joined hands.
The two ornaments worn in the ears are a men`s thOdu, ear ring, and a womans` kuzhai,  ear-ring.  the male
and female are His two forms. A young deer and a pick-axe are the two things that He obtained.

Arunachala Siva.« Last Edit: August 03, 2015, 10:51:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #548 on: August 03, 2015, 10:52:31 AM »
Verse 3 of Visham teerntha Padigam, Saiva Canon 4.018:


மூன்றுகொ லாமவர் கண்ணுத லாவன
மூன்றுகொ லாமவர் சூலத்தின் மொய்யிலை
மூன்றுகொ லாங்கணை கையது வில்நாண்
மூன்றுகொ லாம்புர மெய்தன தாமே.


His eyes including the third eye on the forehead are three. The strong blades of His trident are three in number.
The three things, arrow, bow and bowstring are in His hands.  The cities on which He discharged an arrow are three.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: August 03, 2015, 10:55:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #549 on: August 03, 2015, 10:56:37 AM »
Verse 4 of Visham Teerntha Padigam, Saiva Canon 4.018:


நாலுகொ லாமவர் தம்முக மாவன
நாலுகொ லாஞ்சன னம்முதற் றோற்றமும்
நாலுகொ லாமவர் ஊர்தியின் பாதங்கள்
நாலுகொ லாமறை பாடின தாமே.


His faces are four in number.  The coming into existence of beings that are born are four in number, viz.,
Viviperous animals, Lives that sprout or germinate from seeds, roots, twigs etc., plant life, and sweat born
lives, like lice.  The feet of His vehicle, bull, are four in number.  The Veda-s, that He chanted are four.

Arunachala Siva,
« Last Edit: August 03, 2015, 11:01:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #550 on: August 03, 2015, 11:02:42 AM »
Verse 5 of Visham teerntha Padigam, Saiva Canon 4.018:


அஞ்சுகொ லாமவர் ஆடர வின்படம்
அஞ்சுகொ லாமவர் வெல்புல னாவன
அஞ்சுகொ லாமவர் காயப்பட் டான்கணை
அஞ்சுகொ லாமவர் ஆடின தாமே.

The hoods of the dancing cobra, which He wears are five.  The senses of the body which He has conquered are five.
The arrows of the cupid who was burnt by the fire issuing from the frontal eye are five. The five products of the cow
are the five in which He bathed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 03, 2015, 11:04:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #551 on: August 03, 2015, 11:05:52 AM »
Verse 6 of Visham teerntha Padigam, Saiva Canon 4.018:ஆறுகொ லாமவர் அங்கம் படைத்தன
ஆறுகொ லாமவர் தம்மக னார்முகம்
ஆறுகொ லாமவர் தார்மிசை வண்டின்கால்
ஆறுகொ லாஞ்சுவை யாக்கின தாமே.


He is the author of the six angams, branches of the Veda-s.  The legs of the bees that stay on His garland are six.
He created six flavors

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 03, 2015, 11:07:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #552 on: August 04, 2015, 09:23:00 AM »
Verse 7 of Visham teerntha Padigam, Saiva Canon 4.018:


ஏழுகொ லாமவர் ஊழி படைத்தன
ஏழுகொ லாமவர் கண்ட இருங்கடல்
ஏழுகொ லாமவர் ஆளு முலகங்கள்
ஏழுகொ லாமிசை யாக்கின தாமே.

He created the seven eons; The big oceans He created are seven. (They are: saltishs water, honey, sugar-cane juice,
curd, ghee, milk and pure water.).  Seven are the worlds over which He rules; the seven upper world are (1) bhu;
(2) bhuvanam; (3) Swargam;  (4) Maaha;  (5) Dhavam; (6) Brahmam; 7) Sivalokam. The seven under worlds are
(1) Atalam; (2) Vithalam; (3) Chootalam; (4) Nithalam;  (5)TarAtalam;  (6) Rachatalam; (7) Paatalam;
The seven notes of the diatonic scale were created by Him. They are (1) Kural, (2) Tuttam, (3) KaikkLai, (4) Ulai,
(5) Ili, (6) Vilari, and (7) Taram.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2015, 09:32:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #553 on: August 04, 2015, 09:34:02 AM »
Verse 8 of Visham teerntha Padigam, Saiva Canon 4.018:


எட்டுக்கொ லாமவர் ஈறில் பெருங்குணம்
எட்டுக்கொ லாமவர் சூடு மினமலர்
எட்டுக்கொ லாமவர் தோளிணை யாவன
எட்டுக்கொ லாந்திசை யாக்கின தாமே.

His great attributes which have no end are eight in number*.  His shoulders are eight in number. The eight directions
were created by them.

* the eight attributes are explained in Sri Sankara's Sri Dakshinamurti Stotram.

Arunachala Siva.
 


« Last Edit: August 04, 2015, 09:36:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #554 on: August 04, 2015, 09:58:26 AM »
Verse 9 of Visham teerntha Padigam, Saiva Canon 4.018:


ஒன்பது போலவர் வாசல் வகுத்தன
ஒன்பது போலவர் மார்பினில் நூலிழை
ஒன்பது போலவர் கோலக் குழற்சடை
ஒன்பது போலவர் பாரிடந் தானே.


Nine apertures were created by Him, in the body.  The twisted threads in the sacred thread worn on the chest
are nine. His matted locks, which are curly are nine in number  The portion of the worlds are nine in number.
They are called Navakantan. Their names are: 1 Kizhpal Vitekam 2 Melpaal Vitekam  3 Vetapaal Vitekam 4 Thenpaal
Vitekam  5 Vadapaal Vīrepatam 6 Thenpaal Virepatam 7 Vatapaal baratam 8 Thenpaal baratam and 9 Madhima kantam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 04, 2015, 10:35:47 AM by Subramanian.R »