Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538537 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5370 on: October 25, 2016, 03:24:11 PM »
Verse 327:அடியே னங்குத் திருவொற்றி
    யூரில் நீரே யருள்செய்ய
வடிவே லொண்கண் சங்கிலியை
    மணஞ்செய் தணைந்த திறமெல்லாம்
கொடியே ரிடையாள் பரவைதா
    னறிந்து தன்பால் யான்குறுகின்
முடிவே னென்று துணிந்திருந்தா
    ளென்னான் செய்வ தெனமொழிந்து.


"At Tiruvotriyoor, graces by You Yourself
I married Sangkili whose bright eyes are sharp
Like the blade of wrought spear, and lived in joy;
Paravai of willowy waist, coming to know
Of all this, affirms that if I should come
To her, she would give up her ghost; so what shall I do?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2016, 03:26:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5371 on: October 25, 2016, 03:27:20 PM »
Verse  328:


நாய னீரே நான்உமக்கிங்
    கடியே னாகில் நீர்எனக்குத்
தாயி னல்ல தோழருமாந்
    தம்பி ரானா ரேயாகில்
ஆய வறிவும் இழந்தழிவேன்
    அயர்வு நோக்கி அவ்வளவும்
போயிவ் விரவே பரவையுறு
    புலவி தீர்த்துத் தாருமென."O my Master! If I am truly Your servitor, if You are
Truly my goodly companion, more dear to me
Than even my mother, and if You are truly my Lord God
Behold then my senseless plight and distress, and proceed
To annul, this very night, the bouderie of Paravai".

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 25, 2016, 03:29:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5372 on: October 25, 2016, 03:30:08 PM »
Verse 329:


அன்பு வேண்டும் தம்பெருமான்
    அடியார் வேண்டிற் றேவேண்டி
முன்பு நின்று விண்ணப்பம்
    செய்த நம்பி முகம்நோக்கித்
துன்பம் ஒழிநீ யாம்உனக்கோர்
    தூத னாகி இப்பொழுதே
பொன்செய் மணிப்பூண் பரவைபால்
    போகின் றோம்என் றருள்செய்தார்.   


The Lord who demands nought but love, desiring to do that
Which His devotee sought, facing Aaroorar who
Petitioned to Him standing before Him, said:
"Abolish sorrow; we even now are proceeding to her
Who is adorned with jewels of gold, as your messenger."

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5373 on: October 25, 2016, 03:32:37 PM »
Verse  330:

எல்லை யில்லாக் களிப்பின ராய்
    இறைவர் தாளில் வீழ்ந்தெழுந்து
வல்ல பரிசெல் லாந்துதித்து
    வாழ்ந்து நின்ற வன்தொண்டர்
முல்லை முகைவெண் ணகைப்பரவை
    முகில்சேர் மாடத் திடைச்செல்ல
நில்லா தீண்ட எழுந்தருளி
    நீக்கும் புலவி யெனத்தொழுதார்.
Van-tondar grew boundlessly joyous, fell at the feet
Of the Lord, rose up, praised Him in all ways,
Felt beatific, and spake to the Lord thus: " Be pleased
To proceed without delay to the cloud-capped mansion
Of Paravai whose teeth are white Mullai buds,
And rid her bouderie." Thus he prayed to Him.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 25, 2016, 03:34:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5374 on: October 26, 2016, 08:39:23 AM »
Verse  331:அண்டர் வாழக் கருணையினால்
    ஆல காலம் அமுதாக
உண்ட நீலக் கோலமிடற்
    றொருவர் இருவர்க் கறிவரியார்
வண்டு வாழும் மலர்க்கூந்தல்
    பரவை யார்மா ளிகைநோக்கித்
தொண்ட னார்தம் துயர்நீக்கத்
    தூத னாராய் எழுந்தருள.

The Lord who ate the Halahala poison as though it were
Nectar, so that celestial beings might thrive,
And so become beauteously blue-throated, --
Even He who is unknown to the Two--, to annul
The misery of the servitor, fared forth
As a messenger to the mansion of Paravaiyaar
In whose flowery locks of hair, chafers abode.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 08:41:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5375 on: October 26, 2016, 08:42:39 AM »
Verse  332:


தேவா சிரியன் முறையிருக்குந்
    தேவ ரெல்லாஞ் சேவித்துப்
போவார் தம்மில் வேண்டுவார்
    போத ஒழிந்தார் புறத்தொழிய
ஓவா அணுக்கச் சேவகத்தில்
    உள்ளோர் பூத கணநாதர்
மூவா முனிவர் யோகிகளின்
    முதலா னார்கள் முன்போக.

Among the Devas who stood waiting in Tevaasiriyam
Seeking boons, some adored Him and accompanied Him,
While the others moved out having adored Him;
Inseparable servitors who ever plied themselves
In intimate servitors, leaders of Siva-Bhoota Hosts,
Never-aging Munis and Yogis walked before Him.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 26, 2016, 08:44:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5376 on: October 26, 2016, 08:45:35 AM »
Verse 333:அருகு பெரிய தேவருடன்
    அணைந்து வரும்அவ் விருடிகளும்
மருவு நண்பின் நிதிக்கோனும்
    முதலா யுள்ளோர் மகிழ்ந்தேத்தத்
தெருவும் விசும்பும் நிறைந்துவிரைச்
    செழும்பூ மாரி பொழிந்தலையப்
பொருவி லன்பர் விடுந்தூதுர்
    புனித வீதி யினிற்போத.Joining the great Nandi, the Rishis, Kubera
The friend of Siva, others joyously hailed Him
Heavens showered fragrant and splendorous flowers
Which filled and damasked the divine street;
It was thus the peerless messenger of the devotee
Plied His steps on the holy street.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5377 on: October 26, 2016, 08:47:58 AM »
Verse 334:

மாலும் அயனுங் காணாதார்
    மலர்த்தாள் பூண்டு வந்திறைஞ்சும்
காலம் இதுவென் றங்கவரை
    அழைத்தா லென்னக் கடல்விளைத்த
ஆல மிருண்ட கண்டத்தான்
    அடித்தா மரைமேற் சிலம்பொலிப்ப
நீல மலர்க்கட் பரவையார்
    திருமா ளிகையை நேர்நோக்கி.

"The Lord's lotus feet could never be seen by Vishnu
And Brahma; it is time when one can wear these feet
On one's crown." Thus proclaimed the anklets
Of the Lord whose throat is dark, as He ate the sea's venom;
The anklets that entwined His lotus feet thus spake aloud,
And the Lord fared forth, even thus, to the mansion
Of Paravaiyaar whose eyes were like blue lilies.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 26, 2016, 08:52:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5378 on: October 26, 2016, 08:50:39 AM »
Verse  335:


இறைவர் விரைவில் எழுந்தருள
    எய்து மவர்கள் பின்தொடர
அறைகொள் திரைநீர் தொடர்சடையில்
    அரவு தொடர அரியஇளம்
பிறைகொள் அருகு நறைஇதழிப்
    பிணையல் சுரும்பு தொடரவுடன்
மறைகள் தொடர வன்தொண்டர்
    மனமுந் தொடர வரும்பொழுது.


The Lord moved on swiftly followed by His devotees,
The snakes of His matted hair where the Ganga roars,
The honey-bees on the Konrai-chaplets nigh the crescent moon,
The Vedas and also the the mind of Van-tondar;
Thus, even thus, He marched on.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5379 on: October 26, 2016, 08:53:35 AM »
Verse  336:பெருவீ ரையினும் மிகமுழங்கிப்
    பிறங்கு மதகுஞ் சரம்உரித்து
மரவீ ருரிவை புனைந்தவர்தம்
    மருங்கு சூழ்வார் நெருங்குதலால்
திருவீ தியினில் அழகரவர்
    மகிழுஞ் செல்வத் திருவாரூர்
ஒருவீ தியிலே சிவலோகம்
    முழுதுங் காண வுளதாமால்.


As at the sides of the Lord who, of yore,
Peeled off the hide of the ichorous tusker whose
Trumpeting was louder than the roar of the sea,
They gathered closely, that street of Tiruvaaroor
Whereon the beauteous Lord fared forth, looked as though
It would reveal in itself the whole of Siva-loka.


Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5380 on: October 26, 2016, 08:56:09 AM »
Verse 337:


ஞாலம் உய்ய எழுந்தருளும்
    நம்பி தூதர் பரவையார்
கோல மணிமா ளிகைவாயில்
    குறுகு வார்முன் கூடத்தம்
பால்அங் கணைந்தார் புறநிற்பப்
    பண்டே தம்மை யர்ச்சிக்கும்
சீல முடைய மறைமுனிவர்
    ஆகித் தனியே சென்றணைந்தார்.


When the messenger of Nambi Aaroorar who was
Born for the deliverance of the world, came near
The threshold of the beautiful and gem-like mansion
Of Paravaiyaar, He bade all others that came with Him
To tarry thither; then in the holy guise
Of a Brahmin-Muni who has been performing His Pooja
For a long time, he proceeded there, all alone.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 08:58:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5381 on: October 26, 2016, 08:59:09 AM »
Verse  338:


சென்று மணிவா யிற்கதவம்
    செறிய அடைத்த அதன்முன்பு
நின்று பாவாய் திறவாய்என்று
    அழைப்ப நெறிமென் குழலாரும்
ஒன்றுந் துயிலா துணர்ந்தயர்வார்
    உடைய பெருமான் பூசனைசெய்
துன்றும் புரிநூல் மணிமார்பர்
    போலும் அழைத்தார் எனத்துணிந்து.


He went there, stood before the securely barred doors
And called out thus: "O Paavaai, open the door!"
She of the soft and dense locks of hair, who sorely languished
And kept awake without a wink of sleep,
Thought thus: "He on whose chest is beheld
The glowing sacred thread, even he, the performer
Of Pooja unto the Lord that rules us, calls me."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2016, 09:01:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5382 on: October 26, 2016, 09:02:09 AM »
Verse 339:


பாதி மதிவாழ் முடியாரைப்
    பயில்பூ சனையின் பணிபுரிவார்
பாதி யிரவில் இங்கணைந்த
    தென்னோ என்று பயமெய்திப்
பாதி உமையாள் திருவடிவிற்
    பரம ராவ தறியாதே
பாதி மதிவாள் நுதலாரும்
    பதைத்து வந்து கடைதிறந்தார்.

She grew scared thinking thus: "Why is it that
The performer of Pooja to the crescent-crested Lord
Calls me at dead of night?" Not knowing
That it was indeed the Lord whose half is Uma,
She whose forehead is like a half moon,
Rushed forth agitated, and opened the door.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 26, 2016, 09:03:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5383 on: October 26, 2016, 09:04:52 AM »
Verse 340:

மன்னும் உரிமை வன்தொண்டர்
    வாயில் தூதர் வாயிலிடை
முன்னின் றாரைக் கண்டிறைஞ்சி
    முழுது முறங்கும் பொழுதின்கண்
என்னை யாளும் பெருமானிங்
    கெய்தி யருளி னாரென்ன
மின்னு மணிநூ லணிமார்பீர்
    எய்த வேண்டிற் றென்என்றார்.She paid obeisance to Him-- the ever-during
Friend of Van-Tondar--, that stood before
Her mansion's threshold, as the messenger of Aaroorar,
And said: "When at this dead of night
The whole world is asleep, why should you--
O wearer of the beautiful sacred thread on your
Bright chest--, who are very like the Lord
That rules me, be pleased to come here?"

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 26, 2016, 09:06:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5384 on: October 27, 2016, 08:43:43 AM »
Verse  341:கங்கைநீர் கரந்த வேணி
    கரந்தவர் அருளிச் செய்வார்
நங்கைநீ மறாது செய்யின்
    நான்வந்த துரைப்ப தென்ன
அங்கயல் விழியி னாரும்
    அதனைநீ ரருளிச் செய்தால்
இங்கெனக் கிசையு மாகில்
    இசையலாம் என்று சொல்லி.


He who concealed the matted hair in which lay
Concealed the Ganga, thereupon said: "If you,
Without declining, be pleased to fulfill my wish,
I will tell you the purpose of My visit."
To this, she whose eyes were beauteous as the Kayal,
Replied thus: "If you be pleased to disclose it
And if it befits me, I will consent to do so."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 27, 2016, 08:45:32 AM by Subramanian.R »