Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537378 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5355 on: October 25, 2016, 08:43:01 AM »
Verse  311:


விழுந்தும் எழுந்தும் பலமுறையால்
    மேவிப் பணிந்து மிகப்பரவி
எழுந்த களிப்பி னாலாடிப்
    பாடி இன்ப வெள்ளத்தில்
அழுந்தி யிரண்டு கண்ணாலும்
    அம்பொற் புற்றி னிடையெழுந்த
செழுந்தண் பவளச் சிவக்கொழுந்தின்
    அருளைப் பருகித் திளைக்கின்றார்.


He prostrated on the ground, rose up and adored
The Lord in manifold ways; he hailed Him exceedingly;
He sang and danced in joy that welled up in him;
He was indeed immersed in a flood of delight;
With his two eyes he drank in the grace of Lord Siva
That rose up like a cool, splendid and coral-hued shoot
From the beautiful and golden Ant-Hill, and reveled in joy.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5356 on: October 25, 2016, 08:44:44 AM »
Verse  312:காலம் நிரம்பத் தொழுதேத்திக்
    கனக மணிமா ளிகைக்கோயில்
ஞால முய்ய வரும்நம்பி
    நலங்கொள் விருப்பால் வலங்கொண்டு
மாலும் அயனு முறையிருக்கும்
    வாயில் கழியப் புறம்போந்து
சீல முடைய அன்பருடன்
    தேவா சிரியன் மருங்கணைந்தார்.


He hailed and adored the Lord during the time
The service lasted; then, Aaroorar who came to be born
For the deliverance of the world, in loving devotion
Circumambulated the inner shrine of the golden
And beautiful Poongkoyil, moved out of the entrance
Where abode Vishnu and Brahma, awaiting
The hour propitious, to prefer their petitions
To the Lord, and came towards Tevassiriyan
In the company of glorious devotees.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5357 on: October 25, 2016, 08:46:44 AM »
Verse 313:


நங்கை பரவை யார்தம்மை
    நம்பி பிரிந்து போனதற்பின்
தங்கு மணிமா ளிகையின்கண்
    தனிமை கூரத் தளர்வார்க்குக்
கங்குல் பகலாய்ப் பகல்கங்கு
    லாகிக் கழியா நாளெல்லாம்
பொங்கு காதல் மீதூரப்
    புலர்வார் சிலநாள் போனதற்பின்.


When Nampi Aaroorar parted from Nangkai Paravaiyaar,
Assailed by loneliness in her beauteous mansion, she
Languished; her days become nights and nights, days;
Thus passed her time; swelling love in her upsurged.
And she grieved much; thus rolled a few days.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5358 on: October 25, 2016, 08:48:42 AM »
Verse 314:


செம்மை நெறிசேர் திருநாவ
    லூரர் ஒற்றி யூர்சேர்ந்து
கொம்மை முலையார் சங்கிலியார்
    தம்மைக் குலவு மணம்புணர்ந்த
மெய்ம்மை வார்த்தை தாம்அவர்பால்
    விட்டார் வந்து கட்டுரைப்பத்
தம்மை யறியா வெகுளியினால்
    தரியா நெஞ்சி னொடுந்தளர்வார்.

'Tirunaavaloorar poised in the holy way, having reached
Otriyoor, married there in great splendor
The rotund-breasted Sangkiliyaar,' when the truth
Of this dictum was verified and reported
To her by her messengers who were sent by her to him,
She grew wroth unconsciously and sorely languished,
Besieged by an uncontrollable ire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2016, 08:50:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5359 on: October 25, 2016, 08:51:09 AM »
Verse  315:

மென்பூஞ் சயனத் திடைத்துயிலும்
    மேவார் விழித்தும் இனிதமரார்
பொன்பூந் தவிசின் மிசையினிரார்
    நில்லார் செல்லார் புறம்பொழியார்
மன்பூ வாளி மழைகழியார்
    மறவார் நினையார் என்செய்வார்
என்பூ டுருக்கும் புலவியோ
    பிரிவோ இரண்டின் இடைப்பட்டார்.


She would not slumber on her soft bed damasked
With flowers; neither would she desire to keep awake in joy;
Nor would she be seated on her beauteous seat, decked
With gold and flowers; she would neither stand
Nor walk; she would not move out of the house;
She would not forfend the shower of flowery darts
Caused by Manmata; she would not think on Aaroorar;
Neither would she forget him; alas, what could she do?
She was tossed between bouderie and separation
Both of which were bone-melting.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2016, 08:52:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5360 on: October 25, 2016, 08:53:38 AM »
Verse  316:


ஆன கவலைக் கையறவால்
    அழியும் நாளில் ஆரூரர்
கூனல் இளவெண் பிறைக்கண்ணி
    முடியார் கோயில் முன்குறுகப்
பானல் விழியார் மாளிகையில்
    பண்டு செல்லும் பரிசினால்
போன பெருமைப் பரிசனங்கள்
    புகுதப் பெறாது புறநின்றார்.While thus she languished in helpless misery, Aaroorar
Came before the temple of the Lord who wears in His crest
A while curved crescent; his glorious retinue
Proceeded to the mansion of lily-eyed Paravaiyaar;
When as usual they tried to enter it, they were not
Admitted; so they stood outside.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5361 on: October 25, 2016, 08:55:54 AM »
Verse 317:


நின்ற நிலைமை அவர்கள் சிலர்
    நிலவு திருவா ரூரர்எதிர்
சென்று மொழிவார் திருவொற்றி
    யூரில் நிகழ்ந்த செய்கையெலாம்
ஒன்று மொழியா வகையறிந்தங்
    குள்ளார் தள்ள மாளிகையில்
இன்று புறமுஞ் சென்றெய்தப்
    பெற்றி லோம்என் றிறைஞ்சினார்.


A few of them that so stood there, came
To Nampi Aaroorar of ever-during renown, and said:
"They happen to know every happening at Tiruvotriyur
And no one detail had escaped them; so this day,
They in the mansion pushed us away; we could not
Even tarry outside the mansion."

Arunachala Siva.« Last Edit: October 25, 2016, 08:57:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5362 on: October 25, 2016, 08:58:25 AM »
Verse  318:


மற்ற மாற்றங் கேட்டழிந்த
    மனத்த ராகி வன்தொண்டர்
உற்ற இதனுக் கினியென்னோ
    செயலேன் றுயர்வார் உலகியல்பு
கற்ற மாந்தர் சிலர் தம்மைக்
    காதற் பரவை யார்கொண்ட
செற்ற நிலைமை யறிந்தவர்க்குத்
    தீர்வு சொல்லச் செலவிட்டார்.Van-tondar who languished in his mind, when he
Heard such words, thought over the matter;
Gaining clarity, he deployed a few men well-versed
In the way of the phenomenal world to his beloved
Paravaiyaar, to study her irate state
And devise ways and means to pacify her.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5363 on: October 25, 2016, 09:00:29 AM »
Verse  319:


நம்பி யருளால் சென்றவரும்
    நங்கை பரவை யார்தமது
பைம்பொன் மணிமா ளிகையணைந்து
    பண்பு புரியும் பாங்கினால்
வெம்பு புலவிக் கடலழுந்தும்
    மின்னே ரிடையார் முன்னெய்தி
எம்பி ராட்டிக் கிதுதகுமோ
    என்று பலவும் எடுத்துரைப்பார்.They that fared forth with Nampi Aaroorar's grace
Arrived at the beautiful and golden mansion
Of Nangkai Paravaiyaar; they came before her
Of fulgurant waist who lay sunk in the fiery sea
Of bouderie, and with a view to pacify her,
Spake thus: "Does this become our lady?"
They also appealed to her in many ways.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 25, 2016, 09:02:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5364 on: October 25, 2016, 09:03:20 AM »
Verse  320:பேத நிலைமை நீதியினாற்
    பின்னும் பலவுஞ் சொன்னவர்முன்
மாத ரவரும் மறுத்துமனங்
    கொண்ட செற்றம் மாற்றாராய்
ஏதம் மருவு மவர்திறத்தில்
    இந்த மாற்றம் இயம்பில்உயிர்
போத லொழியா தெனவுரைத்தார்
    அவரும் அஞ்சிப் புறம்போந்தார்.


Having failed to convince her by methods of saama,
They resorted to Bheda, poised in Niti; she would have
None of these; her resentment remained intact,
And she addressed them and said: "If you persist
In your argument on his behalf who is linked
With evil, I will assuredly give up my life," When they
Heard her speak thus, they grew scared, and moved away.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2016, 09:05:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5365 on: October 25, 2016, 03:07:13 PM »
Verse  321:


போந்து புகுந்த படியெல்லாம்
    பூந்தண் பழன முனைப்பாடி
வேந்தர் தமக்கு விளம்புதலும்
    வெருவுற் றயர்வார் துயர்வேலை
நீந்தும் புணையாந் துணைகாணார்
    நிகழ்ந்த சிந்தா குலம்நெஞ்சில்
காந்த அழிந்து தோய்ந்தெழார்
    கங்குல் இடையா மக்கடலுள்.வெளிப்போந்த பெரியவர்கள், அங்கு நிகழ்ந்தன வற்றை மலர்கள் நிறைந்த குளிர்ந்த வயல்களை உடைய திருமுனைப் பாடி நாட்டின் தலைவராய நம்பிகளுக்கு எடுத்துச் சொல்லுதலும், அது கேட்ட அவர் அஞ்சி அயர்ச்சி கொள்வாராய்த் தம்மிடத்துக் கொண்ட கவலைக் கடற்குக் கரைகாணும் துணையைக் காணாராய்ப் பெருந் துன்பத்தால் மனமழிந்து, சோர்ந்து, அன்றைய இரவின் இடையாம மாய கடலில் அழுந்தி நிற்பாராயினர்.

(Eng trans. not available.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 25, 2016, 03:11:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5366 on: October 25, 2016, 03:12:50 PM »
Verse 322:

அருகு சூழ்ந்தார் துயின்றுதிரு
    அத்த யாமம் பணிமடங்கிப்
பெருகு புவனஞ் சலிப்பின்றிப்
    பேயும் உறங்கும் பிறங்கிருள்வாய்
முருகு விரியு மலர்க்கொன்றை
    முடிமேல் அரவும் இளமதியுஞ்
செருகு மொருவர் தோழர்தனி
    வருந்தி இருந்து சிந்திப்பார்.


Those that were near him slumbered;
Tiruvatthayaamam-service was over; men on earth
Ceased to walk; it was the densest part of the night
When even ghosts would sleep; it was then the companion
Of the Lord who wears on His matted hair the fragrantly
Blooming Konrai flowers, serpent and crescent,
Sat alone, sunk in despair, and mused thus:

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5367 on: October 25, 2016, 03:16:17 PM »
Verse 324:


(Verse 323 not available)


அடியார் இடுக்கண் தரியாதார்
    ஆண்டு கொண்ட தோழர்குறை
முடியா திருக்க வல்லரே
    முற்று மளித்தாள் பொற்றளிர்க்கைத்
தொடியார் தழும்பும் முலைச்சுவடும்
    உடையார் தொண்டர் தாங்காணும்
படியால் அணைந்தார் நெடியோனுங்
    காணா அடிகள் படிதோய.


Can the Lord who cannot bear to behold the misery
Of His devotees keep aloof without implementing
The wish if His companion whom He rules? The Lord who wears
The marks of the breasts and the bangles of gold
Worn by the Mother of the universe, came thither
Planting on earth His feet unknown to Vishnu
And Brahma, and Aaroorar beheld Him.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5368 on: October 25, 2016, 03:18:37 PM »
Verse 325:


தம்பி ரானார் எழுந்தருளத்
    தாங்கற் கரிய மகிழ்ச்சியினால்
கம்பி யாநின் றவயவங்கள்
    கலந்த புளகம் மயிர்முகிழ்ப்ப
நம்பி யாரூ ரரும்எதிரே
    நளின மலர்க்கை தலைகுவிய
அம்பி காவல் லவர்செய்ய
    அடித்தா மரையின் கீழ்வீழ்ந்தார்.


When thus the Lord was pleased to come there,
In uncontainable delight, his limbs trembled;
The hair on his thrilled body stood erect; the soft
And lotus-like hands of Nampi Aaroorar folded
Above his head, and he fell at the ruddy, lotus-like
Feet of the Lord who shares in His left His Consort.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5369 on: October 25, 2016, 03:20:58 PM »
Verse  326:


விழுந்து பரவி மிக்கபெரு
    விருப்பி னோடும் எதிர் போற்றி
எழுந்த நண்பர் தமைநோக்கி
    யென்நீ யுற்ற தென்றருளத்
தொழுந்தங் குறையை விளம்புவார்
    யானே தொடங்குந் துரிசிடைப்பட்
டழுந்து மென்னை யின்னமெடுத்
    தாள வேண்டு முமக்கென்று.

Unto the friend who fell at His feet, adored Him
And stood before Him poised in great longing, the Lord said:
"What is it that afflicts you?" Him adoring,
He spake thus: "It is mine own doing
Which proves to be my undoing, and from this
You must lift me up and rule me by Your mercy:"

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 25, 2016, 03:23:13 PM by Subramanian.R »