Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537394 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5340 on: October 23, 2016, 09:01:25 AM »
Verse  296:


அங்கணைவார் தமையடியார்
    எதிர்கொள்ளப் புக்கருளிப்
பொங்குதிருக் கோயிலினைப்
    புடைவலங்கொண்டு உள்ளணைந்து
கங்கைவாழ் சடையாய்ஓர்
    கண்ணிலேன் எனக்கவல்வார்
இங்கெனக்கா ருறவென்னுந்
    திருப்பதிக மெடுத்திசைத்தார்.On his arrival, he was received there
By the devotees; with them he moved into the temple
Of swelling glory, circumambulated
The inner shrine, came before the Lord?s presence
And hymned thus: "O Lord in whose matted hair, the Ganga
Thrives! Behold me who am deprived of an eye!"
he sorrowing servitor sang thus in his tuneful
Decade: "O Lord, who indeed is my kin?"

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 23, 2016, 09:03:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5341 on: October 23, 2016, 09:04:12 AM »
Verse  297:


திருப்பதிகங் கொடுபரவிப்
    பணிந்துதிரு வருளாற்போய்
விருப்பினொடுந் திருத்துருத்தி
    தனைமேவி விமலர்கழல்
அருத்தியினாற் புக்கிறைஞ்சி
    யடியேன்மே லுற்றபிணி
வருத்தமெனை ஒழித்தருள
    வேண்டுமென வணங்குவார்.

Having hailed Him in a divine decade, he adored Him,
And blessed with His leave he longingly fared forth
To Tirutthurutthi, moved into the shrine and adored
In great devotion the ankleted feet of the pure
And purifying Lord, and prayed to Him thus: "Be pleased
To rid me of the misery of my affliction."

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5342 on: October 23, 2016, 09:06:31 AM »
Verse 298:


பரவியே பணிந்தவர்க்குப்
    பரமர் திரு வருள்புரிவார்
விரவியஇப் பிணியடையத்
    தவிர்ப்பதற்கு வேறாக
வரமலர்வண் டறைதீர்த்த
    வடகுளத்துக் குளிஎன்னக்
கரவில்திருத் தொண்டர்தாங்
    கைதொழுது புறப்பட்டார்.To him that thus hailed and adored, the Supreme One
Graciously spake thus: "For the total cure
Of your affliction, take a special bath in the Northern Tank
Where bees hum over goodly blossoms," Thus bidden
The servitor who knew not deception, adored Him
Folding his hands, and marched on.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5343 on: October 23, 2016, 09:08:49 AM »
Verse 299:


மிக்கபுனல் தீர்த்தத்தின்
    முன்னணைந்து வேதமெலாந்
தொக்கவடி வாயிருந்த
    துருத்தியார் தமைத்தொழுது
புக்கதனில் மூழ்குதலும்
    புதியபிணி யதுநீங்கி
அக்கணமே மணியொளிசேர்
    திருமேனி யாயினார்.He reached the tank rich in efficacious water,
Prayed to the Lord of Tirutthurutthi who is
A manifestation of all the glories celebrated
By the Vedas, and plunged into it; as he did so, he stood
Cured of his recent malady, and at that very moment
Came to be endowed with a divine body,
Which blazed with ruby luster.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 09:10:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5344 on: October 23, 2016, 09:11:34 AM »
Verse  300:கண்டவர்கள் அதிசயிப்பக்
    கரையேறி உடைபுனைந்து
மண்டுபெருங் காதலினால்
    கோயிலினை வந்தடைந்து
தொண்டரெதிர் மின்னுமா
    மேகம்எனுஞ் சொற்பதிகம்
எண்திசையு மறிந்துய்ய
    ஏழிசையால் எடுத்திசைத்தார்.


Even as the beholders marveled at it, he came forth
To the bank of the tank, had his change of clothing,
And in great and soaring devotion reached the temple;
In the presence of the devotees he sang in seven-fold music
A decade of delilverence to all the men inhabiting
The eight directions should they comprehensively
Hail it; it opened with the words: "Minnu maa mekangkal?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 09:14:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5345 on: October 24, 2016, 08:52:50 AM »
Verse  301:


பண்ணிறைந்த தமிழ்பாடிப்
    பரமர்திரு வருள்மறவா
தெண்ணிறைந்த தொண்டருடன்
    பணிந்தங்கண் உறைந்தேகி
உண்ணிறைந்த பதிபிறவும்
    உடையவர்தாள் வணங்கிப்போய்க்
கண்ணிறைந்த திருவாரூர்
    முன்தோன்றக் காண்கின்றார்.


Having sung tunefully the Tamizh decades he sojourned
There with the servitors that always think on Him,
Unforgetful of the divine grace of the supreme Lord,
And hailed Him; then he visited the many shrines
Where the Lord who pervades his heart, abides,
And adored Him; then he moved on and soon beheld
Before him Tiruvaroor filling his whole ken.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 08:54:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5346 on: October 24, 2016, 08:55:40 AM »
Verse  302:


அன்றுதிரு நோக்கொன்றால்
    ஆரக்கண் டின்புறார்
நின்றுநில மிசைவீழ்ந்து
    நெடிதுயிர்த்து நேரிறைஞ்சி
வன்தொண்டர் திருவாரூர்
    மயங்குமா லையிற்புகுந்து
துன்றுசடைத் தூவாயார்
    தமைமுன்னந் தொழவணைந்தார்.


Though he beheld it with all his heart, his joy
Was not complete as he beheld it with one eye only;
He fell flat on the ground, heaved deep sighs, rose up
And straight adored it; Van-Tondar, entered Tiruvaaroor
At dusk and moved into the temple of the Lord
Of holy lips and dense matted hair, to adore Him.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5347 on: October 24, 2016, 08:57:31 AM »
Verse  303:


பொங்குதிருத் தொண்டருடன்
    உள்ளணைந்து புக்கிறைஞ்சி
துங்கவிசைத் திருப்பதிகம்
    தூவாயா என்றெடுத்தே
இங்கெமது துயர்களைந்து
    கண்காணக் காட்டாயென்
றங்கணர்தம் முன்னின்று
    பாடியருந் தமிழ்புனைந்தார்.


He moved into the temple of Paravai-unn-mandali
Accompanied with the swelling devotee- throng;
He adored the Lord and hailed Him in a sublime
And tuneful decad which opened thus: "Thoovaayaa";
In that decade he prayed thus: "Remove our sorrows
And bless us with the light of eye to behold."
Thus he sang his rich and rare Tamlzh verse
Before the Merciful One.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 09:01:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5348 on: October 24, 2016, 09:02:27 AM »
Verse  304:ஆறணியுஞ் சடையாரைத்
    தொழுதுபுறம் போந்தங்கண்
வேறிருந்து திருத்தொண்டர்
    விரவுவா ருடன்கூடி
ஏறுயர்த்தார் திருமூலட்
    டானத்துள் இடைதெரிந்து
மாறில்திரு அத்தயா
    மத்திறைஞ்ச வந்தணைந்தார்.


Having adored the river-crested Lord, he moved out
And abode at a different place; with the devotees
He came near Tirumoolattaanam of the Lord whose
Banner Sports the Bull, knowing the time to be propitious
For adoration during the Atthayaama service.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5349 on: October 24, 2016, 09:04:24 AM »
Verse  305:


ஆதிதிரு அன்பரெதிர்
    அணையஅவர் முகநோக்கிக்
கோதிலிசை யாற்குருகு
    பாயவெனக் கோத்தெடுத்தே
ஏதிலார் போல்வினவி
    ஏசறவால் திருப்பதிகம்
காதல்புரி கைக்கிளையாற்
    பாடியே கலந்தணைவார்.


As he beheld the servitors of the Primal Lord
Coming before him, he sang, facing them, a decade which
Opened thus "Kuruku paaya"; through this decade that he
Sang in flawless and tuneful melody, as though he were
A stranger, he interrogated the servitors; he melodized
It in Kaikkilai on account of his sorrow;
Thus singing he moved on with them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 09:06:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5350 on: October 24, 2016, 09:07:31 AM »
Verse  306:

சீர்பெருகுந் திருத்தேவா
    சிரியன்முன் சென்றிறைஞ்சிக்
கார்விரவு கோபுரத்தைக்
    கைதொழுதே உட்புகுந்து
தார்பெருகு பூங்கோயில்
    தனைவணங்கிச் சார்ந்தணைவார்
ஆர்வமிகு பெருங்காத
    லால்அவனி மேல்வீழ்ந்தார்.


He proceeded first to Tiru-th-Tevaasiriyan
Of soaring glory; and adored it; then he adored
The cloud-capped tower, folding his hands, moved in
And hailed the Poong Koyil decked with many garlands;
Then he prostrated on the ground
In great love and devotion of abiding ardor.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5351 on: October 24, 2016, 09:09:33 AM »
Verse  307:


வீழ்ந்தெழுந்து கைதொழுது
    முன்னின்று விம்மியே
வாழ்ந்தமலர்க் கண்ணொன்றால்
    ஆராமல் மனமழிவார்
ஆழ்ந்ததுயர்க் கடலிடைநின்
    றடியேனை யெடுத்தருளித்
தாழ்ந்தகருத் தினைநிரப்பிக்
    கண்தாரும் எனத்தாழ்ந்தார்.

He rose up; folding his hands in adoration
He stood before the Lord and burst into sobs;
He wilted not content with the restoration of sight
To one flower-soft eye only; thus he prayed to the Lord;
"Be pleased to retrieve me, Your servitor
From the deep sea of misery; grant me my desire
And bless me with the
other eye."


Arunachala Siva.

.
« Last Edit: October 24, 2016, 09:11:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5352 on: October 24, 2016, 09:12:27 AM »
Verse  308:


திருநாவ லூர்மன்னர்
    திருவாரூர் வீற்றிருந்த
பெருமானைத் திருமூலட்
    டானஞ்சேர் பிஞ்ஞகனைப்
பருகாஇன் னமுதத்தைக்
    கண்களாற் பருகுதற்கு
மருவார்வத் துடன்மற்றைக்
    கண்தாரீ ரெனவணங்கி.
To drink with eyes the Nectar not to be tasted
With lips, -- the Lord that is enshrined in Tiruvaaroor,
The Wearer of Pigngnakam enshrined in Tirumoolattaanam--,
In fitting love and devotion, the Prince of Naavaloor
Hailed the Lord and beseeched Him thus:
"Be pleased to give me the other eye".   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2016, 09:14:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5353 on: October 24, 2016, 09:15:09 AM »
Verse  309:மீளா வடிமை எனவெடுத்து   
    மிக்க தேவர் குலமெல்லம்
மாளா மேநஞ் சுண்டருளி
    மன்னி யிருந்த பெருமானைத்
தாளா தரிக்கும் மெய்யடியார்
    தமக்கா மிடர்நீர் தரியீரென்
ஆளாந் திருத்தோ ழமைத்திறத்தால்
    அஞ்சொற் பதிகம் பாடினார்.

His decade opened thus: "Meelaa adimai:" he hymned
This decade compact of comely and charming words
As the devotee and hallowed companion of the Lord,
And hailed the aeviternal Lord who was pleased to eat
The poison to forefend the death of the celestial orders
And prayed to Him thus: "Will you suffer Your true devotees
Who foster Your feet with love, to endure misery?"

Arunachala Siva.   

« Last Edit: October 24, 2016, 09:16:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5354 on: October 24, 2016, 09:17:34 AM »
Verse  310:


பூத முதல்வர் புற்றிடங்கொண்
    டிருந்த புனிதர் வன்தொண்டர்
காதல் புரிவே தனைக்கிரங்கிக்
    கருணைத் திருநோக் களித்தருளிக்
சீத மலர்க்கண் கொடுத்தருளச்
    செவ்வே விழித்து முகமலர்ந்து
பாத மலர்கள் மேற்பணிந்து
    வீழ்ந்தார் உள்ளம் பரவசமாய்.


The Lord of Hosts-- the Holy One enshrined in the Ant- Hill--,
Deigned to grace Van-Tondar for his loving devotion
And suffering; when He cast His gracious looks on him
And endowed him with sight in his cool and flower-like eye
His heart grew ecstatic and he fell
At the flower-feet of the Lord.   

Arunachala Siva.