Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 519307 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5325 on: October 22, 2016, 08:49:05 AM »
Verse  281:


முன்னின்று முறைப்பாடு
    போல்மொழிந்த மொழிமாலைப்
பன்னும்இசைத் திருப்பதிகம்
    பாடியபின் பற்றாய
என்னுடைய பிரானருள்இங்
    கித்தனைகொ லாமென்று
மன்னுபெருந் தொண்டருடன்
    வணங்கியே வழிக்கொள்வார்.


Having hymned before the Lord the divine decade brimming
With music which was like a garland of verse in the form
Of a complaint, he mused thus: "The grace of my Lord
Amounts to this much only." Then with the ever glorious
Devotees he adored the Lord, and was soon on his way.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 22, 2016, 08:50:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5326 on: October 22, 2016, 08:51:33 AM »
Verse  282:

அங்கணர்தம் பதியதனை
    அகன்றுபோய் அன்பருடன்
பங்கயப்பூந் தடம்பணைசூழ்
    பழையனுர் உழையெய்தித்
தங்குவார் அம்மைதிருத்
    தலையாலே வலங்கொள்ளும்
திங்கண்முடி யாராடுந்
    திருவாலங் காட்டினயல்.

Leaving the town of the Merciful One with the devotees
He came to Pazhayanoor rich in tanks and fields
Where burgeoned lotus-flowers, and abode at a place
Without Tiruvaalangkaadu of the crescent-crested
Lord-Dancer--, the holy town unto which Peyaar,
The mother, arrived measuring the distance
With her head and abode there in devotion.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5327 on: October 22, 2016, 08:53:42 AM »
Verse  283:


முன்னின்று தொழுதேத்தி
    முத்தாஎன் றெடுத்தருளிப்
பன்னும்இசைத் திருப்பதிகம்
    பாடிமகிழ்ந் தேத்துவார்
அந்நின்று வணங்கிப்போய்த்
    திருவூறல் அமர்ந்திறைஞ்சிக்
கன்னிமதில் மணிமாடக்
    காஞ்சிமா நகரணைந்தார்.

Facing the temple he hailed and adored the Lord;
His divine decade compact of music, opened with the word;
"Mutthaa", and he worshipped the Lord in delight;
Adoring Him again, he took His leave, and in love
Proceeded to Tiruvooral and there hailed the Lord;
Thence he came to the great city of Kaanchi rich
In beauteous mansions and girt with impregnable walls.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5328 on: October 22, 2016, 08:57:29 AM »
Verse  284:


தேனிலவு பொழிற்கச்சித்
    திருக்காமக் கோட்டத்தில்
ஊனில்வளர் உயிர்க்கெல்லாம்
    ஒழியாத கருணையினால்
ஆனதிரு வறம்புரக்கும்
    அம்மைதிருக் கோயிலின்முன்
வானில்வளர் திருவாயில்
    வணங்கினார் வன்தொண்டர்.


Van-tondar adored the sky-high tower that stood fronting
The temple of Mother Kaamaakshi, who, abiding
At Kacchi-k-Kaamakottam bounded by gardens abounding
In honey-bees, fosters holy dharma, prompted
By unending compassion for all embodied lives.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5329 on: October 22, 2016, 08:59:34 AM »
Verse  285:


தொழுது விழுந் தெழுந்தருளாற்
    துதித்துப்போய்த் தொல்லுலகம்
முழுதும்அளித் தழித்தாக்கும்
    முதல்வர்திரு வேகம்பம்
பழுதில்அடி யார்முன்பு
    புகப்புக்குப் பணிகின்றார்
இழுதையேன் திருமுன்பே
    என்மொழிவேன் என்றிறைஞ்சி.


Adoring, he prostrated on the ground, rose up,
Again hailed the grace of Grace and moved on;
Following the flawless devotees he came to Tiruvekampam
Of the Primal Lord-- the Creator, Fosterer and Absorber
Of the hoary universe--, bowed before Him
And prayed to Him thus: "What have I -- the false one--,
To articulate before Your divine presence!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2016, 09:01:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5330 on: October 22, 2016, 09:02:03 AM »
Verse 286:


விண்ணாள்வார் அமுதுண்ண
    மிக்கபெரு விடமுண்ட
கண்ணாளா கச்சியே
    கம்பனே கடையானேன்
எண்ணாத பிழைபொறுத்திங்
    கியான்காண எழிற்பவள
வண்ணாகண் ணளித்தருளாய்
    எனவீழ்ந்து வணங்கினார்.

Adoring, he prostrated on the ground, rose up,
Again hailed the grace of Grace and moved on;
Following the flawless devotees he came to Tiruvekampam
Of the Primal Lord-- the Creator, Fosterer and Absorber
Of the hoary universe--, bowed before Him
And prayed to Him thus: ?What have I -- the false one--,
To articulate before Your divine presence!?


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5331 on: October 22, 2016, 09:04:13 AM »
Verse 287:


பங்கயச்செங் கைத்தளிரால்
    பனிமலர்கொண் டருச்சித்துச்
செங்கயற்கண் மலைவல்லி
    பணிந்தசே வடிநினைந்து
பொங்கியஅன் பொடுபரவிப்
    போற்றியஆ ரூரருக்கு
மங்கைதழு வக்குழைந்தார்
    மறைந்தஇடக் கண்கொடுத்தார்.To Aaroorar who meditated on the roseate feet--
Unto which Himavant?s liana- like Daughter
Of Kayal-like eyes with streaks of red. offered Pooja
Holding in her rosy and lotus-like flower-hands
Cool and fresh blooms--, and hailed and adored the Lord
In soaring love; the Lord who grew lithe when His Consort
Embraced Him, restored the vision of his left eye.

Arunachala Siva.   

« Last Edit: October 22, 2016, 09:05:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5332 on: October 22, 2016, 09:06:41 AM »
Verse  288:


ஞாலந்தான் இடந்தவனும்
    நளிர்விசும்பு கடந்தவனும்
மூலந்தான் அறிவரியார்
    கண்ணளித்து முலைச்சுவட்டுக்
கோலந்தான் காட்டுதலும்
    குறுகிவிழுந் தெழுந்துகளித்
தாலந்தா னுகந்தவன் என்
    றெடுத்தாடிப் பாடினார்.When the Lord unknowable to Vishnu who burrowed
The earth and to Brahma who winged the cool sky,
Restored to him the eye-sight and revealed to him
The mark of His Consort's breast, he rushed close
To His presence, fell down in worship, rose up, and in delight
Burst out with his hymn which opened thus:
"Aalamthaan Ukanthavan.." He sang and danced in joy.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 22, 2016, 09:08:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5333 on: October 22, 2016, 09:09:17 AM »
Verse  289:

பாடிமிகப் பரவசமாய்ப்
    பணிவார்க்குப் பாவையுடன்
நீடியகோ லங்காட்ட
    நிறைந்தவிருப் புடனிறைஞ்சிச்
சூடியஅஞ் சலியினராய்த்
    தொழுதுபுறம் போந்தன்பு
கூடியமெய்த் தொண்டருடன்
    கும்பிட்டங் கினிதமர்வார்.


To him that hymned and adored Him in ecstasy, the Lord
Gave a darshan of His aeviternal splendour with His Consort;
This he hailed in devotion great; folding
His hands above His head he worshipped Him, moved out
And sojourned there in joy, hailing the Lord.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5334 on: October 22, 2016, 09:11:30 AM »
Verse 290:

மாமலையாள் முலைச்சுவடும்
    வளைத்தழும்பும் அணிந்தமதிப்
பூமலிவார் சடையாரைப்
    போற்றியரு ளதுவாகத்
தேமலர்வார் பொழிற்காஞ்சித்
    திருநகரங் கடந்தகல்வார்
பாமலர்மா லைப்பதிகம்
    திருவாரூர் மேற்பரவி.

Worshipping the Lord of long matted hair where He wears
The crescent and flowers of Konrai,
The Lord who bears the marks of the breasts and the bangles
Of the great Daughter of Himavant, and singing
A decade-- a flower-garland of Tamizh verse on Tiruvaaroor--,
He left the divine city of Kaanchi girt with gardens
And rich in meliferous flowers.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5335 on: October 23, 2016, 08:47:34 AM »
Verse  291:


அந்தியும்நண் பகலும்என
    எடுத்தார்வத் துடனசையால்
எந்தைபிரான் திருவாரூர்
    என்றுகொல்எய் துவதென்று
சந்தஇசை பாடிப்போய்த்
    தாங்கரிய ஆதரவு
வந்தணைய அன்பருடன்
    மகிழ்ந்துவழிக் கொள்கின்றார்.


"அந்தியும் நண்பகலும்" எனப் பாட எடுத்து, உள் ளத்துத் திருவாரூருக்குச் செல்ல வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் மிக, அப் பெரும்பதிக்கு என்று சேருவது எனும் குறிப்புடைய சந்தம் உடைய இசை யினைப் பாடி அன்பர்களுடன் மகிழ்ந்து வழிக்கொள்ளும் ஆரூரர்,

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 23, 2016, 08:50:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5336 on: October 23, 2016, 08:51:12 AM »
Verse  292:


மன்னுதிருப் பதிகள்தொறும்
வன்னியொடு கூவிளமும்
சென்னிமிசை வைத்துவந்தார்
கோயிலின்முன் சென்றிறைஞ்சிப்
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப்
பரவியே போந்தணைந்தார்
அன்னமலி வயற்றடங்கள் சூழ்ந்ததிரு வாமாத்தூர்.


On his way at each holy and ever-during town
He visited the temple of the Lord who wears
In His crown Vanni and Vilva, adored the Lord
And adorned Him with garlands of celebratory
Tamizh verse*; thus he reached Tiruvaamaatthoor
Rich in tanks and fields where swans teemed.

(* Padigam 7.83)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 08:53:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5337 on: October 23, 2016, 08:54:44 AM »
Verse  293:


அங்கணரை ஆமாத்தூர்
    அழகர்தமை யடிவணங்கித்
தங்கும்இசைத் திருப்பதிகம்
    பாடிப்போய்த் தாரணிக்கு
மங்கலமாம் பெருந்தொண்டை
    வளநாடு கடந்தணைந்தார்
செங்கண்வள வன்பிறந்த
    சீர்நாடு நீர்நாடு.


உயிர்களுக்கு அருள் வழங்கியருளும் அழகிய பெருமானாரைத் திருஆமாத்தூரில் எழுந்தருளியிருக்கும் அழகரை வணங்கி, இசை பொருந்திய திருப்பதிகம் பாடி, அப்பாற்சென்று, இந்நிலவுலகிற்கு மங்கலமாக விளங்கும் தொண்டைநாடு என்னும் வளமுடைய நாட்டினைக் கடந்து, கோச்செங்கட் சோழன் தோன்றிய சீர்மைமிகுந்த நாடாய நீர்வளமுடைய சோழ நாட்டினை அடைந்தார்.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5338 on: October 23, 2016, 08:56:35 AM »
Verse 294:


அந்நாட்டின் மருங்குதிரு வரத்துறையைச் சென்றெய்தி
மின்னாரும் படைமழுவார்
விரைமலர்த்தாள் பணிந்தெழுந்து
சொன்மாலை மலர்க்கல்வா
யகில்என்னுந் தொடைசாத்தி
மன்னார்வத் திருத்தொண்ட
ருடன்மகிழ்ந்து வைகினார்.


He reached Tiruvaratthurai in that realm,
Prostrated before the fragrant and flower-soft feet
Of the Lord who wields the fulgurant weapon of Mazhu,
Rose up and adorned Him with a garland of Tamizh verse,
Beginning with the words: "Kalvaai akil,"
And sojourned there in joy
With the devotees of ever-during ardor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2016, 08:58:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5339 on: October 23, 2016, 08:59:07 AM »
Verse  295:

பரமர்திரு வரத்துறையைப்
    பணிந்துபோய்ப் பலபதிகள்
விரவிமழ விடையுயர்த்தார்
    விரைமலர்த்தாள் தொழுதேத்தி
உரவுநீர்த் தடம்பொன்னி
    அடைந்தன்ப ருடனாடி
அரவணிந்தார் அமர்ந்ததிரு
    வாவடுதண் டுறைஅணைந்தார்.Having adored at Tiruvaratthurai of the Supreme Lord
He visited many a shrine of Siva whose flag
Sports the young Bull, hailed and adored
His fragrant flower-feet, bathed in the Kaveri
Of immense waters, accompanied with the devotees
And then came near cool Tiruvaavaduthurai whose Lord
Wears as a jewel, the serpent.

Arunachala Siva.