Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538754 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5310 on: October 20, 2016, 09:07:12 AM »
Verse  266:


மண்ணிறைந்த பெருஞ்செல்வத்
    திருவொற்றி யூர்மன்னும்
எண்ணிறைந்த திருத்தொண்டர்
    எழிற்பதியோ ருடனீண்டி
உண்ணிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன்
    உம்பர்பூ மழைபொழியக்
கண்ணிறைந்த பெருஞ்சிறப்பிற்
    கலியாணஞ் செய்தளித்தார்.


The servitors divine and innumerable--, that abode
At Tiruvotriyoor thriving in this world in great opulence,
Joined the dwellers of that beauteous city,
And performed a great and glorious wedding
That was a feast unto all beholding eyes,
With all their joyous heart; heaven showered flowers

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 20, 2016, 09:13:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5311 on: October 20, 2016, 09:12:20 AM »
Verse  267:


பண்டுநிகழ் பான்மையினால்
    பசுபதிதன் னருளாலே
வண்டமர்பூங் குழலாரை
    மணம்புணர்ந்த வன்தொண்டர்
புண்டரிகத் தவள்வனப்பைப்
    புறங்கண்ட தூநலத்தைக்
கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த்துற்
    றமர்ந்திருந்தார் காதலினால்.As ordained by the hoary providence and by the grace
Of Lord Pasupati, Van-tondar who married her
Of fragrant locks of hair decked with flowers wherein
Chafers lay cradled, in love reveled in her sheer
Splendor of queen like beauty which excelled that
Of Lakshmi's, with all his five senses of sight
Hearing, taste, smell and touch.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2016, 09:14:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5312 on: October 20, 2016, 09:15:47 AM »
Verse  268:


யாழின்மொழி எழின்முறுவல்
    இருகுழைமேற் கடைபிறழும்
மாழைவிழி வனமுலையார்
    மணியல்குல் துறைபடிந்து
வீழுமவர்க் கிடைதோன்றி
    மிகும்புலவிப் புணர்ச்சிக்கண்
ஊழியா மொருகணந்தான்
    அவ்வூழி யொருகணமாம்.Her words were sweeter than the tuneful Yaazh;
Beauteous was her row of teeth; her eyes,
Verily the two halves of a symmetrically sliced tender mango,
Reached as far as her ear-pendants and thither rolled;
Her breasts were of bewitching beauty; he lay
Immersed in the ford of her beauteous private part, 
Their bouderie which lasted a second seemed an aeon;
Their aeon-long union passed away like a second.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2016, 09:17:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5313 on: October 20, 2016, 09:18:30 AM »
Verse 269:

இந்நிலையில் பேரின்பம்
    இனிதமர்வார் இறையுறையும்
மன்னுபுகழ் ஒற்றியூர்
    அதனில்மகிழ் சிறப்பினால்
சென்னிமதி புனைவார்தந்
    திருப்பாதந் தொழுதிருந்தார்
முன்னியகா லங்கள்பல
    முறைமையினால் வந்தகல.


Thus he sweetly abode there in bliss; by reason of his
Joyous and great sojourn in ever-during Otriyoor, he could
Adore the sacred feet of the Lord who is crescent-crested;
Many a season came in succession, and rolled by.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2016, 09:20:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5314 on: October 20, 2016, 09:20:59 AM »
Verse  270:


பொங்குதமிழ்ப் பொதியமலைப்
    பிறந்துபூஞ் சந்தனத்தின்
கொங்கணைந்து குளிர்சாரல்
    இடைவளர்ந்த கொழுந்தென்றல்
அங்கணையத் திருவாரூர்
    அணிவீதி அழகரவர்
மங்கலநாள் வசந்தமெதிர்
    கொண்டருளும் வகைநினைந்தார்.The splendorous southerly born in Potigai of swelling
Tamizh, passing through the beauteous sandal-trees
Laden with their perfume and getting fostered
In many a garden of hill-slopes, began to waft
Gently in Tiruvotriyoor; then Aaroorar's mind
Hovered over the adoration of the Tiruvolakkam
Of the Lord of Tiruvaaroor-- Veethi Vitangkan--,
During His auspicious festival of Vasantham.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2016, 09:22:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5315 on: October 21, 2016, 08:56:35 AM »
Verse  271:


வெண்மதியின் கொழுந்தணிந்த
    வீதிவிடங் கப்பெருமான்
ஒண்ணுதலார் புடைபரந்த
    ஓலக்க மதனிடையே
பண்ணமரும் மொழிப்பரவை
    யார்பாட லாடல்தனைக்
கண்ணுறமுன் கண்டுகேட்
    டார்போலக் கருதினார்.Aaroorar imagined that he indeed heard and witnessed
In person, the song and dance of Paravaiyaar
Of mellifluous words, during the Tiruvolakkam--
Circled by women of dazzling foreheads--, of the Lord
Veethivitangkan who wears a white crescent on His crown.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5316 on: October 21, 2016, 08:58:42 AM »
Verse  272:

பூங்கோயில் அமர்ந்தாரைப்
    புற்றிடங்கொண் டிருந்தாரை
நீங்காத காதலினால்
    நினைந்தாரை நினைவாரைப்
பாங்காகத் தாமுன்பு
    பணியவரும் பயனுணர்வார்
ஈங்குநான் மறந்தேனென்
    றேசறவால் மிகவழிவார்.

He abides in joy in Poongkoyil; He is enshrined
In the Ant-Hill; He thinks on them that thinks on Him
In unforgetful and loving devotion: of adoration unto him
Aaroorar grew conscious, as the fruit of his regular
And proper worship in the past; exclaiming:
"Lo, here did I clean forget Him,"
He wallowed exceedingly in misery.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5317 on: October 21, 2016, 09:00:52 AM »
Verse  273:


மின்னொளிர்செஞ் சடையானை
    வேதமுத லானானை
மன்னுபுகழ்த் திருவாரூர்
    மகிழ்ந்தானை மிகநினைந்து
பன்னியசொற் பத்திமையும்
    அடிமையையுங் கைவிடுவான்
என்னுமிசைத் திருப்பதிகம்
    எடுத்தியம்பி யிரங்கினார்.


Much, very much, did he think on the Lord enshrined
In Poongkoyil, the Lord who is the Author
Of the Vedas, the Lord who abides in joy in Tiruvaaroor,
And hailed Him in a divine and musical decade of lofty verses
Which opened thus: "Patthimaiyum atimaiyaiyum?"

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 21, 2016, 09:02:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5318 on: October 21, 2016, 09:03:15 AM »
Verse  274:


பின்னொருநாள் திருவாரூர்
    தனைப்பெருக நினைந்தருளி
உன்னஇனி யார்கோயில்
    புகுந்திறைஞ்சி ஒற்றிநகர்
தன்னையக லப்புக்கார்
    தாஞ்செய்த சபதத்தால்
முன்னடிகள் தோன்றாது
    கண்மறைய மூர்ச்சித்தார்.


Then, one day, thinking very much on Tiruvaaroor, he entered,
The temple of His who is sweet to think on,
And adored Him; as he moved out leaving Otriyoor
By reason of his oath, the light of his eyes grew extinct;
He could not see the treading ground; he swooned.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2016, 09:05:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5319 on: October 21, 2016, 09:06:34 AM »
Verse  275:


செய்வதனை யறியாது
    திகைத்தருளி நெடிதுயிர்ப்பார்
மைவிரவு கண்ணார்பால்
    சூளுறவு மறுத்ததனால்
இவ்வினைவந் தெய்தியதாம்
    எனநினைந்தெம் பெருமானை
வெவ்வியஇத் துயர்நீங்கப்
    பாடுவேன் எனநினைந்து.He did not know what he could do; he was bewildered;
He heaved long sighs of distress; he thought
Thus: "This is the result of my transgression
Of my plighted word to her whose eyes are touched
With collyrium." Then he mused thus:
"I will hail my Lord in numbers to rid me
Of this misery that has come to me."

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5320 on: October 21, 2016, 09:08:52 AM »
Verse  276:அழுக்கு மெய்கொடென் றெடுத்தசொற் பதிகம்
    ஆதி நீள்புரி யண்ணலை யோதி
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்துநின் றுரைப்பார்
    மாதொர் பாகனார் மலர்ப்பதம் உன்னி
இழுக்கு நீக்கிட வேண்டும்என் றிரந்தே
    எய்து வெந்துயர்க் கையற வினுக்கும்
பழிக்கும் வெள்கிநல் லிசைகொடு பரவிப்
    பணிந்து சாலவும் பலபல நினைவார்.


With an adoring heart he fell prostrate on the ground
And hailed the Lord of ever-during Aadipuri
In a decade of verse which opened thus:
"Azhukku meikodu." Contemplating the flower soft feet
Of the Lord whose half is His Consort, he prayed
To Him thus: "You should abolish this flaw." He was
Ashamed of his cruel and helpless plight and stigma;
He hailed the Lord in mellifluous melody, and Him
Adored; then he thought of many, many things.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2016, 09:10:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5321 on: October 21, 2016, 09:11:38 AM »
Verse  277:


அங்கு நாதர்செய் அருளது வாக
    அங்கை கூப்பியா ரூர்தொழ நினைந்தே
பொங்கு காதன்மீ ளாநிலை மையினால்
    போது வார்வழி காட்டமுன் போந்து
திங்கள் வேணியார் திருமுல்லை வாயில்
    சென்றி றைஞ்சிநீ டிய திருப் பதிகம்
சங்கிலிக் காகஎன் கண்களை மறைத்தீர்
    என்று சாற்றிய தன்மையிற் பாடி.

When that happened to be the grace of the Lord
He folded his beauteous hands above his head and adored
Him; borne by a soaring love to adore at Aaroor,
He resolved not to return
to Otriyoor led by them
That came with him, he came to Tirumullaivaayil
Of the Lord who wears the crescent in His matted hair,
Moved into the temple, and hymned a glorious
And divine decade in which he hailed Him thus: "For the sake
Of Sangkili, You caused my eyes to become blind."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 21, 2016, 09:13:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5322 on: October 21, 2016, 09:14:27 AM »
Verse  278:


தொண்டை மானுக்கன் றருள்கொடுத் தருளுந்
    தொல்லை வண்புகழ் முல்லை நாயகரைக்
கொண்ட வெந்துயர் களைகெனப் பரவிக்
    குறித்த காதலின் நெறிக்கொள வருவார்
வண்டுலா மலர்ச் சோலைகள் சூழ்ந்து
    மாட மாளிகை நீடுவெண் பாக்கம்
கண்ட தொண்டர்கள் எதிர்கொள வணங்கி
    காயும்நா கத்தர் கோயிலை யடைந்தார்.   

Unto the hoary, glorious and munificent Lord
Of Mullaivaayil who in the past graced Tondaimaan,
He prayed thus: "Deign to extirpate my cruel misery."
Having thus hailed Him, he who marched onward, poised
In his great desire, came to Venpaakkam, rich
In mansions and great houses, and girt with flowery
Gardens where the bees hummed in joy; when servitors
Came forth to receive him, he paid obeisance
To them and moved into the temple of the Lord, who,
Of yore, peeled off the hide of the irate tusker.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2016, 09:16:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5323 on: October 21, 2016, 09:16:58 AM »
Verse  279:


அணைந்த தொண்டர்க ளுடன்வல மாக
    அங்கண் நாயகர் கோயில்முன் னெய்திக்
குணங்க ளேத்தியே பரவியஞ் சலியால்
    குவித்த கைதலை மேற்கொண்டு நின்று
வணங்கி நீர்மகிழ் கோயிலு ளீரே
    என்ற வன்தொண்டர்க் கூன்றுகோ லருளி
இணங்கி லாமொழி யால்உளோம் போகீர்
    என்றி யம்பினார் ஏதிலார் போல.Accompanied with the devotees he circumambulated
The shrine and came before the sanctum sanctorum
Of the merciful Lord and praised His virtues; he hailed
And adored Him; folding his hands above his head
He worshipped Him and then addressed Him thus:
"Are You present in this temple where You abide
In joy?" To Van-tondar that questioned Him thus
The Lord gave a stick to walk with
And with indifferent words, thus replied him:
"We are very much here; You had better proceed."
Thus spake the Lord as though He were a stranger.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2016, 09:19:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5324 on: October 21, 2016, 09:20:03 AM »
Verse 280:அணைந்த தொண்டர்க ளுடன்வல மாக
    அங்கண் நாயகர் கோயில்முன் னெய்திக்
குணங்க ளேத்தியே பரவியஞ் சலியால்
    குவித்த கைதலை மேற்கொண்டு நின்று
வணங்கி நீர்மகிழ் கோயிலு ளீரே
    என்ற வன்தொண்டர்க் கூன்றுகோ லருளி
இணங்கி லாமொழி யால்உளோம் போகீர்
    என்றி யம்பினார் ஏதிலார் போல.


He hymned Him in a decade which opened thus: "Pizhai
Ulana Porutthiduvar"; the chief of Tirunaavaloor girt
With cloud-capped walls, hailed the Lord who is
Joyously concorporate with His Consort abiding in joy
At Venpaakkam sporting the serpent as His jewel.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2016, 09:21:38 AM by Subramanian.R »