Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 536904 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5265 on: October 17, 2016, 09:03:35 AM »
Verse 221:


யாங்கள் உமக்குப் பணிசெய்ய
    ஈசற் கேற்ற பணிவிரும்பி
ஓங்கு கன்னி மாடத்தில்
    உறைகின் றீரென் றுரைக்கின்றார்
தாங்கற் கரிய கண்கள்நீர்த்
    தாரை ஒழுகத் தரியாதே
ஏங்கு சுற்றத் தொடும்இறைஞ்சிப்
    போனார் எயில்சூழ் தம்பதியில்.


"You will gladly abide here rendering willing service
Pleasing to the Lord; we, on our part, will serve you."
His uncontainable love burst forth, and his eyes
Rained tears: he could not endure separation from her:
With his sorrowing kin, he paid obeisance to her
And left for his city girt with fort-like walls.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2016, 09:05:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5266 on: October 17, 2016, 09:06:19 AM »
Verse 222:


காதல் புரிந்து தவம்புரியுங்
    கன்னி யாரங் கமர்கின்றார்
பூத நாதர் கோயிலினிற்
    காலந் தோறும் புக்கிறைஞ்சி
நீதி முறைமை வழுவாது
    தமக்கு நேர்ந்த பணி செய்யச்
சீத மலர்ப்பூ மண்டபத்துத்
    திரைசூழ் ஒருபாற் சென்றிருந்து.


The virgin who performed tapas in love, abode there;
She adored the Lord of lives at all the hours of Puja;
To perform such acts of divine service as became
Her nature, poised unswervingly in the pious way,
She came to the Mantapam mantled with screens
And rich in cool and nice smelling flowers
And there took her seat in a corner.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2016, 09:08:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5267 on: October 17, 2016, 09:09:18 AM »
Verse 223:


பண்டு கயிலைத் திருமலையில்
    செய்யும் பணியின் பான்மைமனம்
கொண்ட உணர்வு தலைநிற்பக்
    குலவு மலர்மென் கொடியனையார்
வண்டு மருவுந் திருமலர்மென்
    மாலை காலங் களுக்கேற்ப
அண்டர் பெருமான் முடிச்சாத்த
    அமைத்து வணங்கி யமருநாள்.   

As then she became instinct with the consciousness
Of her service in the past at the holy Mount Kailaas,
She, verily a flowery liana, began to ply her hands
In weaving beauteous and soft garlands
Of flowers where chafers lay cradled, befitting the hours
Of the temple-service to adorn the crown
Of the Lord of gods; thus she flourished.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5268 on: October 17, 2016, 09:11:35 AM »
Verse  224:


அந்தி வண்ணத் தொருவர்திரு
    வருளால் வந்த ஆரூரர்
கந்த மாலைச் சங்கிலியார்
    தம்மைக் காதல் மணம்புணர
வந்த பருவ மாதலால்
    வகுத்த தன்மை வழுவாத
முந்தை விதியால் வந்தொருநாள்
    முதல்வர் கோயி லுட்புகுந்தார்.   


As the time for him to wed, in love, Sangkiliyaar
Of fragrant garland, drew near, Aaroorar who made
His avatar by the grace of the Lord whose hue
Is of the crepuscular sky, as ordained by the hoary
And ineluctable destiny, moved into the temple
Of the primordial Lord, one day.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5269 on: October 17, 2016, 09:14:00 AM »
Verse  225:


அண்டர் பெருமான் அந்தணராய்
    ஆண்ட நம்பி யங்கணரைப்
பண்டை முறைமை யாற்பணிந்து
    பாடிப் பரவிப் புறம்போந்து
தொண்டு செய்வார் திருத்தொழில்கள்
    கண்டு தொழுது செல்கின்றார்
புண்ட ரீகத் தடம்நிகர்பூந்
    திருமண் டபத்தி னுட்புகுந்தார்.   Nampi Aaroorar claimed by the Lord of gods in the guise
Of a Brahmin and owned by Him, adored the Merciful One
In the hoary and traditional way, hymned Him
And moved out adoring the divine services in which
The sevitors were engaged; he then entered
The flowery Mantapam that was like unto a lotus-pool.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2016, 09:15:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5270 on: October 17, 2016, 09:16:54 AM »
Verse  226:


அன்பு நாரா அஞ்செழுத்து
    நெஞ்சு தொடுக்க அலர்தொடுத்தே
என்புள் ளுருகும் அடியாரைத்
    தொழுது நீங்கி வேறிடத்து
முன்பு போலத் திரைநீக்கி
    முதல்வர் சாத்தும் பணிகொடுத்து
மின்போல் மறையுஞ் சங்கிலியார்
    தம்மை விதியாற் கண்ணுற்றார்.   With love for thread and the Panchaakshara for flowers,
Even as their hearts wove wreaths, they wove garlands
Of flowers with their hands; the very bones and minds
Of these serviteurs melted in loving devotion.
Aaroorar adored them and moved away; from a place set apart
Sangkiliyaar came out from behind the screen as was
Her wont, handed over the garlands for the adornment
Of the Lord, and like a lightning flash moved into her
Screened apartment; Aaroorar saw her, prompted by Providence.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5271 on: October 17, 2016, 09:19:25 AM »
Verse  227:


கோவா முத்தும் சுரும்பேறாக்
    கொழுமென் முகையு மனையாரைச்
சேவார் கொடியார் திருத்தொண்டர்
    கண்ட போது சிந்தைநிறை
காவா தவர்பால் போய்வீழத்
    தம்பாற் காம னார் துரந்த
பூவா ளிகள்வந் துறவீழத்
    தரியார் புறமே போந்துரைப்பார்.   


When the divine devotee of the Lord whose flag sports
The Bull, beheld the damsel--like unto pearl unthreaded,
And soft bud untouched by bee and about to burst
In fragrance--, his mind could not be kept in leash
By his rectitude; it leaped at her; anon he became
The target of Manmata's flowery darts; unable
To contain himself, he moved out, and spake thus:

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 17, 2016, 09:20:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5272 on: October 17, 2016, 09:22:11 AM »
Verse 228:

இன்ன பரிசென் றறிவரிதால்
    ஈங்கோர் மருங்கு திரைக்குள்ளால்
பொன்னும் மணியும் மலர்ந்தவொளி
    யமுதில் அளாவிப் புதியமதி
தன்னுள் நீர்மை யால்குழைத்துச்
    சமைத்த மின்னுக் கொடிபோல்வாள்
என்னை யுள்ளந் திரிவித்தாள்
    யார்கொல் என்றங் கியம்புதலும்."What may this be? It is well-nigh impossible for me
To comprehend this! She who is there, behind the curtain,
Is like a liana of lightning compounded
Of the inner cool of the fresh full-moon
Mixed with the nectarean flow of gold and gems;
She has caused my mind to swerve from its course;
Who may she be?" When he spake thus,


Arunachala Siva.


« Last Edit: October 17, 2016, 09:25:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5273 on: October 17, 2016, 09:26:00 AM »
Verse 229:


அருகு நின்றார் விளம்புவார்
    அவர்தாம் நங்கை சங்கிலியார்
பெருகு தவத்தால் ஈசர்பணி
    பேணுங் கன்னி யாரென்ன
இருவ ராலிப் பிறவியைஎம்
    பெருமான் அருளால் எய்துவித்தார்
மருவும் பரவை ஒருத்திஇவள்
    மற்றை யவளாம் எனமருண்டார்.


They that stood nearby said: "She is indeed
The great lass Sangkiliyaar, the virgin who
By her ever-growing tapas fosters her servitorship
To the Lord." When so informed, he mused thus:
"My Lord by His grace gave me this embodiment
Owing to two persons; one is my wife Paravai;
This one is perhaps the second of them."
He was indeed bewildered.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 17, 2016, 09:27:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5274 on: October 17, 2016, 09:28:56 AM »
Verse 230:


மின்னார் சடையார் தமக்காளாம்
    விதியால் வாழும் எனைவருத்தித்
தன்னா ரருளால் வரும்பேறு
    தவத்தால் அணையா வகைதடுத்தே
என்னா ருயிரும் எழின்மலரும்
    கூடப் பிணைக்கும் இவள்தன்னைப்
பொன்னார் இதழி முடியார்பால்
    பெறுவே னென்று போய்ப்புக்கார்."I am happily destined to live the life of a servitor
Unto the Lord whose matted hair flashes like lightning;
She grieves me, and by her tapas prevents me from
Enjoying the beatitude due to me by the Lord's grace;
She binds my dear life with the beauteous flowers
That she weaves into garlands; well, I will receive her
From my Lord who wears on His crown a chaplet.
Of golden Konrai flowers." Thus resolved he moved
Into the temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2016, 09:32:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5275 on: October 18, 2016, 08:52:26 AM »
Verse  231:


மலர்மே லயனும் நெடுமாலும்
    வானும் நிலனுங் கிளைத்தறியா
நிலவு மலருங் திருமுடியும்
    நீடுங் கழலும் உடையாரை
உலக மெல்லாந் தாமுடையார்
    ஆயும் ஒற்றி யூரமர்ந்த
இலகு சோதிப் பரம்பொருளை
    இறைஞ்சி முன்னின் றேத்துவார்.   


Even though Brahma of the Lotus-throne and Vishnu,
The tall one, flew up and burrowed down the earth, they
Could not behold His divine crown or His ever-extending
Ankleted feet; He is the Lord of all the worlds;
Yet He chooses to abide in joy at Otriyoor;
He is the Supreme Ens, the One of effulgence;
Before Him stood Aaroorar and hailed Him thus:


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5276 on: October 18, 2016, 08:54:31 AM »
Verse  232:


மங்கை யொருபால் மகிழந்ததுவும்
    அன்றி மணிநீண் முடியின்கண்
கங்கை தன்னைக் கரந்தருளும்
    காதலுடையீர் அடியேனுக்
கிங்கு நுமக்குத் திருமாலை
    தொடுத் தெனுள்ளத் தொடையவிழ்த்த
திங்கள் வதனச் சங்கிலியைத்
    தந்தென் வருத்தந் தீருமென.   "O Lord! Besides happily sharing Uma in Your frame
You love to keep concealed in Your beauteous matted hair
The woman Ganga! Deign to grant to me, Your servitor,
Sangkili -- whose countenance is like that of the moon
And who while binding for You beauteous garlands unbinds
The garland of my heart--, and thus rid me of my misery."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5277 on: October 18, 2016, 08:56:48 AM »
Verse  233:


அண்ண லார்முன் பலவும்அவர்
    அறிய வுணர்த்திப் புறத்தணைந்தே
எண்ண மெல்லாம் உமக்கடிமை
    யாமா றெண்ணும் என்னெஞ்சில்
திண்ண மெல்லா முடைவித்தாள்
    செய்வ தொன்று மறியேன் யான்
தண்ணி லாமின் னொளிர்பவளச்
    சடையீர் அருளும் எனத்தளர்வார்.

Thus he prayed before the Lord and importuned Him;
He moved out of the temple and mused thus: "She has broken
My heart's resoluteness which for ever hovers only
Around thoughts of servitorship to You; I know not what
I should do; O Lord of fulgurant matted hair of coral hue which
Sports a crescent thereon, be pleased to grace me."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 18, 2016, 08:58:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5278 on: October 18, 2016, 08:59:31 AM »
Verse  234:மதிவாள் முடியார் மகிழ்கோயிற்
    புறத்தோர் மருங்கு வந்திருப்பக்
கதிரோன் மேலைக் கடல்காண
    மாலைக் கடலைக் கண்டயர்வார்
முதிரா முலையார் தம்மைமணம்
    புணர்க்க வேண்டி முளரிவளை
நிதியா னண்பர் தமக்கருளும்
    நண்பால் நினைந்து நினைந்தழிய.   He abode at a place outside the temple where abides
In joy the Lord who wears the bright crescent;
It was evening and the sun was about to sink
Into the western main; he languished beholding the sea;
Longing to wed her of tender breasts, he thought and thought
On his companionship with the Lord, the Friend
Of Kubera who guards Sankhanidi
And Padmanidi, and sorely languished.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2016, 09:01:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5279 on: October 18, 2016, 09:02:06 AM »
Verse  235:உம்ப ருய்ய உலகுய்ய
    ஓல வேலை விடமுண்ட
தம்பி ரானார் வன்தொண்டர்
    தம்பா லெய்திச் சங்கிலியை
இம்ப ருலகில் யாவருக்கும்
    எய்த வொண்ணா இருந்தவத்துக்
கொம்பை உனக்குத் தருகின்றோம்
    கொண்ட கவலை ஒழிகென்ன.


His Lord who ate the poison of the roaring sea to save
The immortals and the mortals, appeared before Van-tonder
And spake thus: "We grant you liana-like Sangkili
Of great tapas who is unattainable by any one
In this world; rid yourself of misery.   "

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2016, 09:04:33 AM by Subramanian.R »