Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 588745 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #525 on: July 31, 2015, 05:47:03 PM »
Verse 4 of Dasa Puranam, Saiva Canon 4,014 


நீடுயர் மண்ணுவிண்ணும் நெடுவேலை குன்றொ
  டுலகேழு மெங்கு நலியச்
சூடிய கையராகி இமையோர் கணங்கள் 
  துதியோதி நின்று தொழலும்
ஓடிய தாருகன்றன் உடலம் பிளந்து
  ஒழியாத கோபம் ஒழிய
ஆடிய மாநடத்தெ மனலாடி பாதம்
 அவையா நமக்கோர் சரணே.

To afflict in all places of the seven worlds, mountains, the extensive ocean, the very high sky and the earth, there
was a great deluge.  Placing their hands on their heads, as a sign of distress, the hosts of celestial beings who do
not wink, worshipped with joined hands singing praises about Siva. The anger which did not cease even after splitting
the body of Darukan, who fled, to come to an end, the feet of our God who dances in the fire, and who performed a
great dance, are our refuge.


Arunachala Siva.« Last Edit: July 31, 2015, 05:54:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #526 on: August 01, 2015, 09:44:19 AM »
Verse 5 of Dasa Puranam, Saiva Canon 4.014.


நிலைவலி இன்றியெங்கும் நிலனோடு விண்ணும்
  நிதனஞ்செய் தோடு புரமூன்
றலைநலி வஞ்சியோடி அரியோடு தேவர்
  அரணம் புகத்தன் அருளாற்
கொலைநலி வாளிமூள அரவங்கை நாணும்
  அனல்பாய நீறு புரமா
மலைசிலை கையிலொல்க வளைவித்த வள்ள
  லவனா நமக்கோர் சரணே.


Without permanent strength  causing destruction everywhere on this earth and in the heaven,
the three cities (Tripura) were wandering. Afraid of their inflicting suffering which was harassing,
Hari and other celestial beings hid themselves in a safe place fleeing for their lives. By the arrow which harassed by
its nature of killing, the fire to spread in the bow-string of a serpent which was held in the hand, the cities of the
demons were reduced to ash.  The god of unbounded liberality who caused the mountain to lose its hardness and
become weak, bent in His hand, is our refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 01, 2015, 09:49:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #527 on: August 01, 2015, 09:50:27 AM »
Verse 6 of Dasa Puranam, Saiva Canon 4.014.


நீலநன் மேனிசெங்கண் வளைவெள் ளெயிற்ற
   னெரிகேசன் நேடி வருநாள்
காலைநன் மாலைகொண்டு வழிபாடு செய்யும்
   அளவின்கண் வந்து குறுகிப்
பாலனை ஓடவோடப் பயமெய்து வித்த
   உயிர்வவ்வு பாசம் விடுமக்
காலனை வீடுசெய்த கழல்போலும் அண்டர்
  தொழுதோது சூடு கழலே.

On that day when the god of death who had dark blue body, red eyes, crooked white teeth and hairs like fire,
came near Markandeya,  when he was worshipping Siva. in the morning with flawless garlands, at that favorable occasion.
the feet that killed that Kala, the god of death who threw the noose which takes away the life and caused fear to the
boy who was fleeing without stopping. We seek the feet that the celestial beings worship with joined hands, praise,
and wear on their heads.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 01, 2015, 09:54:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #528 on: August 01, 2015, 09:56:23 AM »
Verse 7 of Dasa Puranam,  Saiva Canon 4.014.


உயர்தவ மிக்கதக்கன் உயர்வேள்வி தன்னில்
  அவியுண்ண வந்த இமையோர்
பயமுறு மெச்சனங்கி மதியோனு முற்ற
 படிகண்டு நின்று பயமாய்
அயனொடு மாலுமெங்க ளறியாமை யாதி
 கமியென் றிறைஞ்சி யகலச்
சயமுறு தன்மைகண்ட தழல்வண்ணன் எந்தை
 கழல்கண்டு கொள்கை சரணே.

In  the excellent sacrifice performed by Daksha, who was eminent by severe penance, among the celestial beings,
who were present to partake of the food offerings in the sacrificial fire, even after having seen the condition of the
deity supposed to be present at a sacrifice and to accept the offerings given, the god of fire and the moon who were
seized with fear. Out of fear, Brahma and Vishnu, bowed down before Siva, saying, " Forgive our ignorance and other faults",  and went away from that place.*  It is the bounden duty of people to understand the greatness of the feet of our father who has the color of fire and who witnessed the victory.

* The story here is described by Tiru Navukkarasar, in a different fashion.  Saint Manikkavachagar says that
Brahma was punished but Vishnu was left out, since he had done puja to Siva, with his eye, when one of the
thousand lotuses were missing. 

Arunachala Siva.


.
« Last Edit: August 01, 2015, 10:05:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #529 on: August 01, 2015, 10:07:07 AM »
Verse 8 of Dasa Puranam, Saiva Canon, 4.014.


நலமலி மங்கைநங்கை விளையாடி யோடி
  நயனத் தலங்கள் கரமா
உலகினை ஏழுமுற்றும் இருள்மூட மூட
  இருளோட நெற்றி ஒருகண்
அலர்தர அஞ்சிமற்றை நயனங்கை விட்டு
  மடவாள் இறைஞ்ச மதிபோல்
அலர்தரு சோதிபோல அலர்வித்த முக்கண்
  அவனா நமக்கோர் சரணே.

Uma, the young goddess of distinction who had excessive affection ran in a sporting mood.  She closed the eyes
with Her hands for the darkness to envelop completely all the seven worlds.  To dispel that darkness, Siva, opened
the frontal eye.  Being caught with fear, removing the hands that closed other eyes, when Uma bowed before Him
that God with three eyes, opened the eyes as cool as the moon, and the rising sun is only our refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 01, 2015, 10:15:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #530 on: August 01, 2015, 10:36:30 AM »
Verse 9 of Dasa Puranam, Saiva Canon 4.014.


கழைபடு காடுதென்றல் குயில்கூவ அஞ்சு
  கணையோன் அணைந்து புகலும்
மழைவடி வண்ணன்எண்ணி மகவோனை விட்ட
  மலரான தொட்ட மதனன்
எழில்பொடி வெந்துவீழ இமையோர் கணங்கள்
  எரியென் றிறைஞ்சி யகலத்
தழல்படு நெற்றிஒற்றை நயனஞ் சிவந்த
  தழல்வண்ணன் எந்தை சரணே.


With a bundle of sugar-canes which is the bow, with the southern balmy breeze which is the chariot, when the
cuckoos which are his trumpets were crying, when Manamatha who has fire arrows of flowers entered into Kailash
drawing near it,  the beautiful body of Mathanan, Manmatha, who left Indra, who discharged arrows of flowers,
thinking of Mahavishnu, who has a beautiful color like the sable cloud, was burnt and fell down, the hosts of
celestial beings leave that place worshipping by bowing saying, "it is fire".  Our Father, who has the color of fire
and whose single frontal eye which was fire, became red, is our refuge.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 01, 2015, 10:42:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #531 on: August 01, 2015, 10:44:27 AM »
Verse 10 of Dasa Puranam, Saiva Canon 4.014:

தடமலர் ஆயிரங்கள் குறைவொன்ற தாக
  நிறைவென்று தன்க ணதனால்
உடன்வழி பாடுசெய்த திருமாலை யெந்தை
  பெருமான் உகந்து மிகவும்
சுடரடி யான்முயன்று சுழல்வித் தரக்கன்
  இதயம் பிளந்த கொடுமை
அடல்வலி ஆழியாழி யவனுக் களித்த
  அவனா நமக்கோர் சரணே.

Where there was one lotus flower, which blossom in the tank, less than it was usual to worship daily with one
thousand flowers. Our Father, Siva,  very much pleased with Tirumal, Maha Vishnu, who finished the worship
immediately scooping out His eye to make up the number, causing to revolve by having created by his brilliant feet.
Siva, granted a discus strong enough to kill enemies which had the cruelty to split the heart of the demon Jalantharan,
is our refuge. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 01, 2015, 10:48:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #532 on: August 01, 2015, 10:49:39 AM »
Verse 11 of Dasa Puranam, Saiva Canon 4.014:


கடுகிய தேர்செலாது கயிலாய மீது
  கருதேலுன் வீரம் ஒழிநீ
முடுகுவ தன்றுதன்ம மெனநின்று பாகன்
  மொழிவானை நன்று முனியா
விடுவிடு வென்றுசென்று விரைவுற் றரக்கன்
  வரையுற் றெடுக்க முடிதோள்
நெடுநெடு இற்றுவீழ விரலுற்ற பாதம்
  நினைவுற்ற தென்றன் மனனே.


Getting very much angry with the driver of the chariot who advised, "the chariot which moves, fast cannot
fly above Kailash, Do not think it can fly; give up your heroism; it is not righteousness." When the demon
RAvana went near the mountain hurriedly and lifted it with difficulty,  He pushed the toe, with the result,
the heads and shoulders (of Ravana) fell down crackling and splitting with a sound netu netu.


The eleven verses of Dasa Puranam  concluded.

Arunachala Siva

« Last Edit: August 01, 2015, 10:56:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #533 on: August 01, 2015, 12:31:21 PM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva,
as a general decade, titled 'Papanasa Tirup Padigam'.  'Papasamam means the one who snaps the devotees'
sins.'  This contains ten verses.  Here the saint gives the details of all the 'Siva sthalams ; Siva's temples.
This is in Saiva Canon 4.015

I propose to give all the verses in this Padigam,  there are eleven verses.

Verse 1:   

பற்றற் றார்சேற் பழம்பதியைப்
  பாசூர் நிலாய பவளத்தைச்
சிற்றம் பலத்தெந் திகழ்கனியைத்
 தீண்டற் கரிய திருவுருவை
*வெற்றி யூரில் விரிசுடரை
  விமலர் கோனைத் திரைசூழ்ந்த
ஒற்றி யூரெம் உத்தமனை
  உள்ளத் துள்ளே வைத்தேனே.


The Ancient Master whom people who have given up attachment approach, the coral, is permanent in Pasur.
Our brilliant fruit is in Chitrambalam, Chidambaram.  The holy body which cannot be polluted by touching.
the spreading light is in VeRRiyur*.  The Chief of those who are free from spiritual impurities, I placed within my
heart.  That Supreme Being possessed of all attributes who is in Otriyur**, surrounded by the ocean.

* VeRRiyur is a Siva temple, not sung by the saints of Tevaram.

** Tiruvotriyur near Chennai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2015, 07:27:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #534 on: August 01, 2015, 12:38:37 PM »
Verse 2 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon, 4.015:   


ஆனைக் காவில் அணங்கினை
  ஆரூர் நிலாய அம்மானைக்
கானப் பேரூர்க் கட்டியைக்
   கானூர் முளைத்த கரும்பினை
வானப் பேரார் வந்தேத்தும்
  வாய்மூர் வாழும் வலம்புரியை
மானக் கயிலை மழகளிற்றை
  மதியைச் சுடரை மறவேனே.


The deity in Anaikka 1 our Father who is permanent in Aarur 2, the jaggery is in the city of Kanapper 3.
(This is now known as Kalaiyaar Kovil). The sugar-cane which self-existing is in Kaanur, 4. The conch whose
spirals turn to the right and who dwells in Vaamur 5,  where the residents of heaven who do not leave it, come
to the earth and praise Siva.  I will never forget the young elephant in honorable Kailash, the moon, the sun and
the fire.

1. Tiruvaniakka near Tiruchirapalli.

2. Tiruvarur.

3. Tiruk Kanapper. (Kalaiyar Kovil).

4. Tiruk Kaanur

5. Truvaamur.


Arunachala Siva.« Last Edit: August 02, 2015, 09:42:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #535 on: August 02, 2015, 09:44:23 AM »
Verse 3 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon 4.015:


மதியங் கண்ணி ஞாயிற்றை
  மயக்கந் தீர்க்கும் மருந்தினை
அதிகை மூதூர் அரசினை
  ஐயா றமர்ந்த ஐயனை
விதியைப் புகழை வானோர்கள்
  வேண்டித் தேடும் விளக்கினை
நெதியை ஞானக் கொழுந்தினை
  நினைந்தேற் குள்ளம் நிறைந்ததே.


The Sun, which wears a chaplet of a crescent, the medicine that cures mental delusion.  The King in the ancient
city of Adigai, the Father who stays with desire in TiruvaiyaaRu, who is injunction contained in the Veda-s.
the fame, the light that is searched with desire by the celestial beings,  the hidden treasure. To  me who meditated
upon the sprout of spiritual wisdom, with Him, my mind became full.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2015, 09:49:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #536 on: August 02, 2015, 09:51:38 AM »
Verse 4 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon 4.015:


 
புறம்ப யத்தெம் முத்தினைப்
  புகலூர் இலங்கு பொன்னினை
உறந்தை யோங்கு சிராப்பள்ளி
  உலகம் விளக்கு ஞாயிற்றைக்
கறங்கு மருவிக் கழுக்குன்றிற்
  காண்பார் காணுங் கண்ணானை
அறஞ்சூழ் அதிகை வீரட்டத்
  தரிமான் ஏற்றை அடைந்தேனே.

Our precious pearl in Puṟampayam, the gold that glitters in Pugalur, the Sun that illuminates the world and
which is eminent in Tiruchiarapalli,  proximate to Uranthai, ( Uṟanthai is a corruption of Uraiyur), the Eye who is
visible to those who have divine knowledge and who is in Kazhuk kunru, which has streams descending with a sound.
I approached the lion in Adigai Virasthanam, surrounded by righteousness.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2015, 09:55:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #537 on: August 02, 2015, 09:57:30 AM »
Verse 5 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon 4.015:


கோலக் காவிற் குருமணியைக்
 குடமூக் குறையும் விடமுணியை
ஆலங் காட்டி லந்தேனை
 அமரர் சென்னி யாய்மலரைப்
பாலிற் றிகழும் பைங்கனியைப்
  பராய்த் துறையெம் பசும்பொன்னைச்
சூலத் தானைத் துணையிலியைத்
  தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.


The brilliant gem on Tiruk Kolakka, (This shrine is now known as Tiruththalam Udiyar Kovil from the fact that
Siva gave a pair of golden cymbals to Tiru Jnana Sambandhar),  who consumed the poison and who dwells in
Kudamookku, ( Kudamookku is Kumbakonam),  the sweet honey in Alangaadu.  The choice flower that is worn
on the heads of immortals, the green fruit that shine like milk. Our fine gold in Paraaithurai, the one who has a
trident,  who has no one comparable to Him. I worshipped His shoulders with joined hands to my complete
satisfaction.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2015, 10:02:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #538 on: August 02, 2015, 10:04:23 AM »
Verse 6 of Papanasa Tirup Padigam, Saiva Canon 4.015:


மருக லுறையுமா ணிக்கத்தை
 வலஞ் சுழியின் மாலையை
கருகா வூரிற் கற்பகத்தைக்
 காண்டற் கரிய கதிரொளியைப்
பெருவே ளூரெம் பிறப்பிலியைப்
 பேணு வார்கள் பிரிவரிய
திருவாஞ் சியத்தெஞ் செல்வனைச்
  சிந்தை யுள்ளே வைத்தேனே.


The Ruby that dwells in Tirumarugal, the garland in Valanchuizhi,  the divine tree, Kaṟpagam, in Tiruk Karugavoor,
the Light of the Sun which cannot be seen with the naked eyes, the God who knows no birth and who is in Peruvelur,
our God in Tiruvanchiyam, whom those who cherish with love find it difficult to leave Him, I placed Him in my mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2015, 10:08:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #539 on: August 02, 2015, 06:04:14 PM »
Verse 7 of Papanasa Padigam, Saiva Canon 4.015:


எழிலார் இராச சிங்கத்தை
  இராமேச் சுரத்தெம் எழிலேற்றைக்
குழலார் கோதை வரைமார்பிற்
  குற்றா லத்தெங் கூத்தனை
நிழலார் சோலை நெடுங்களத்து
  நிலாய நித்த மணாளனை
அழலார் வண்ணத் தம்மானை
 அன்பி லணைத்து வைத்தேனே.

The Lion among kings which is full of beauty, our beautiful lion in Rameswaram, our dancer in Kutralam has on
His chest, as strong as the mountain, the lady goddess, who wears garlands on her tresses of hair. the perpetual bridegroom who stays in Netunkalam,  which has gardens that afford shade.  I placed the Father who has the color
of fire, embracing Him in Anbil.


Arunachala Siva.« Last Edit: August 02, 2015, 06:09:01 PM by Subramanian.R »