Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537363 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5205 on: October 12, 2016, 09:04:46 AM »
Verse  161:


எண்ணிறந்த பரிசனங்கள்
    எல்லாரும் இனிதருந்தப்
பண்ணியபின் அம்மருங்கு
    பசித்தணைந்தார் களும்அருந்த
உண்ணிறைந்த ஆரமுதாய்
    ஒருகாலும் உலவாதே
புண்ணியனார் தாமளித்த
    பொதிசோறு பொலிந்ததால்.   The interminable retinue ate the food in great relish;
Then they that came thither in hunger, also partook
Of it; yet the pothi-soru given by the Holy one--
The food which tasted altogether nectarean--,
Suffered no diminution.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5206 on: October 12, 2016, 09:06:54 AM »
Verse  162:சங்கரனார் திருவருள்போல்
    தண்ணீரின் சுவையார்ந்து
பொங்கிவரும் ஆதரவால்
    அவர் நாமம் புகழ்ந்தேத்தி
அங்கயர்வால் பள்ளியமர்ந்
    தருகணைந்தார் களுந்துயிலக்
கங்கைசடைக் கரந்தார்அப்
    பந்தரொடுந் தாங்கரந்தார்.   


Aaroorar drank the water, sweet like the divine grace
Of Lord Sankara; in ever swelling ardor he hailed
And adored the Lord's name, the Panchaakshara;
Then as he was tired he lay down and slumbered;
Those that were with him also closed their eyes in slumber;
Then the Lord who concealed the Ganga in his matted hair
Disappeared with water-booth and all.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 09:08:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5207 on: October 12, 2016, 09:09:26 AM »
Verse  163:


சித்தநிலை திரியாத
    திருநாவ லூர்மன்னர்
அத்தகுதி யினிற்பள்ளி
    யுணர்ந்தவரைக் காணாமை
இத்தனையா மாற்றை
    அறிந்திலேன் எனவெடுத்து
மெய்த்தகைய திருப்பதிகம்
    விளம்பியே சென்றடைந்தார்.   


The Prince of Tirunaavaloor whose mind was firmly poised
In Sivam, woke up; he saw Him not; he began to hail
The Lord in a decade which opened thus:
"Itthanaiya maatram arinthilan?"
Singing this divine decade wrought of immutable truth,
He reached Kurukaavoor.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 09:11:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5208 on: October 12, 2016, 09:12:13 AM »
Verse  164:


குருகாவூர் அமர்ந்தருளும்
    குழகனார் கோயிலினுக்
கருகார்பொற் கோபுரத்தை
    யணைந்திறைஞ்சி யுள்புக்கு
வருகாதல் கூரவலங்
    கொண்டுதிரு முன்வணங்கிப்
பருகாவின் னமுதத்தைக்
    கண்களாற் பருகினார்.   
He came to the beauteous tower of the temple
Of Kurukaavoor where the Lord Beautiful abides
And dispenses grace, he bowed before the tower, moved in,
Went round the sacred shrine in great and abiding love,
Came before the Lord's presence, paid obeisance and drank
In with his eyes the sweet Nectar, having, not done so
Earlier
when he appeared as a Brahmin.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 09:13:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5209 on: October 12, 2016, 09:14:40 AM »
Verse  165:


கண்ணார்ந்த இன்னமுதைக்
    கையாரத் தொழுதிறைஞ்சிப்
பண்ணார்ந்த திருப்பதிகம்
    பாடியே பணிந்தேத்தி
உள்நாடும் பெருங்காதல்
    உடையவர்தாம் புறத்தெய்தி
நண்ணார்வத் தொண்டருடன்
    அங்கினிது நயந்திருந்தார்.   To his heart's content he adored with folded hands
The sweet Nectar that filled his eyes, and hymned Him
In a truthful and divine decade; he bowed before Him
And hailed Him; then he who ever sought 'within'
The Lord in great love, moved out and sojourned there
In love, accompanied with the devout servitors.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 09:16:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5210 on: October 12, 2016, 09:17:28 AM »
Verse  166:அந்நாளில் தம்பெருமான்
    அருள்கூடப் பணிந்தகன்று
மின்னார்செஞ் சடைமுடியார்
    விரும்புமிடம் பலவணங்கிக்
கன்னாடும் எயில்புடைசூழ்
    கழிப்பாலை தொழுதேத்தித்
தென்னாவ லூர்மன்னர்
    திருத்தில்லை வந்தடைந்தார்.

Blessed with his Lord's leave he left that town
Having duly adored Him; he worshipped the Lord
Of dazzling, ruddy, matted hair in His many shrines
Where He willingly abides, came to Kazhippaalai
Girt with fort-like walls, hailed and adored Him;
Then the Prince of Navaloor in the south
Arrived at Thillai, the divine city.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 12, 2016, 09:19:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5211 on: October 12, 2016, 09:19:57 AM »
Verse  167:


சீர்வளருந் திருத்தில்லைத்
    திருவீதி பணிந்துபுகுந்
தேர்வளர்பொன் திருமன்றுள்
    எடுத்தசே வடியிறைஞ்சிப்
பார்வளர மறைவளர்க்கும்
    பதியதனில் பணிந்துறைவார்
போர்வளர்மே ருச்சிலையார்
    திருத்தினைமா நகர்புகுந்தார்.   Bowing he entered the divine street of ever-glorious
And sacred Thillai, and adored the roseate
And redemptive feet that dance in the comely Pon-Ambalam;
In that city which fosters the Vedas for the flourishing
Of the world, he abode hailing the Lord; then he came
To Tirutthinainakar, the great city
Of the Lord whose martial bow is the Mount Meru.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 12, 2016, 09:21:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5212 on: October 12, 2016, 09:22:36 AM »
Verse  168:


திருத்தினைமா நகர்மேவும்
    சிவக்கொழுந்தைப் பணிந்துபோய்
நிருத்தனார் அமர்ந்தருளும்
    நிறைபதிகள் பலவணங்கிப்
பொருத்தமிகுந் திருத்தொண்டர்
    போற்றுதிரு நாவலூர்
கருத்தில்வரு மாதரவால்
    கைதொழச்சென் றெய்தினார்.


Having adored the Lord Sivakkozhundu who abode
At Tirutthinaimaanakar he fared forth and hailed
The Dancer-- perfectly enshrined in many a town;
As his thought was set on Tirunaavaloor hailed by
Divine servitors poised in exceeding devotion
He fared forth to adore it with his hands
In great penchant, and reached it.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5213 on: October 12, 2016, 09:24:52 AM »
Verse  169:திருநாவ லூர்மன்னர்
    சேர்கின்றார் எனக்கேட்டுப்
பெருநாமப் பதியோரும்
    தொண்டர்களும் பெருவாழ்வு
வருநாள்என் றலங்கரித்து
    வந்தெதிர்கொண் டுள்ளணையச்
செருநாகத் துரிபுனைந்தார்
    செழுங்கோயி லுள்ளணைந்தார்.   


When they heard that the prince of Tirunaavaloor was
Arriving there, the dwellers of that famed town
And devotees deeming it to be their day
Of great beatitude, decked their town fittingly;
They fared forth and received him in joy;
Conducted by them, Aaroorar entered the great temple
Of the Lord, the Wearer of the hide of the martial tusker.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5214 on: October 12, 2016, 09:27:04 AM »
Verse  170:


மேவியஅத் தொண்டர்குழாம்
    மிடைந்தரவென் றெழுமோசை
மூவுலகும் போயொலிப்ப
    முதல்வனார் முன்பெய்தி
ஆவியினு மடைவுடையா
    ரடிக்கமலத் தருள்போற்றிக்
கோவலனான் முகனெடுத்துப்
    பாடியே கும்பிட்டார்.


Even as the chanting of "Hara, Hara!" by those devotees
Began to pervade all the three worlds, he came
Before the presence of the First One and hailed
The grace of the Lotus-feet of the Lord, dearer than
Life itself, in a decade which opened with the words:
"Kovalanaanmukhan"; thus he hailed the Lord
And even thus, he adored Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 12, 2016, 09:28:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5215 on: October 13, 2016, 08:46:09 AM »
Verse  171:நலம்பெருகும் அப்பதியில்
    நாடியஅன் பொடுநயந்து
குலம்பெருகுந் திருத்தொண்டர்
    குழாத்தோடு மினிதமர்ந்து
சலம்பெருகுஞ் சடைமுடியார்
    தாள்வணங்கி யருள்பெற்றுப்
பொலம்புரிநூல் மணிமார்பர்
    பிறபதியுந் தொழப்போவார்.In that town of ever-increasing weal, he abode in love
Acompanied with the devotee-throngs that caused
Their clans to thrive in splendor; then with the leave
Of the Lord in whose matted hair the flooding river
Courses, the wearer of comely sacred thread on his
Beauteous chest, moved onward, having hailed His feet,
To adore Him in His many shrines.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5216 on: October 13, 2016, 08:48:11 AM »
Verse  172:


தண்டகமாந் திருநாட்டுத்
    தனிவிடையார் மகிழ்விடங்கள்
தொண்டர்எதிர் கொண்டணையத்
    தொழுதுபோய்த் தூயநதி
வண்டறைபூம் புறவுமலை
    வளமருதம் பலகடந்தே
எண்திசையோர் பரவுதிருக்
    கழுக்குன்றை யெய்தினார்.   


He adored at many shrines in the sacred land
Of Tondamandala where the Lord whose mount is
The unique Bull, abides in joy, well-received
By the sacred servitors; then crossing many rivers
Of lucid water, flowery jungles where chafers
Hummed, hills and Maruda tracts, he arrived
At Tirukkazhukkunram hailed by men
In all the eight directions.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5217 on: October 13, 2016, 08:50:32 AM »
Verse  173:


தேனார்ந்த மலர்ச்சோலை
    திருக்கழுக்குன் றத்தடியார்
ஆனாத விருப்பினொடு
    மெதிர்கொள்ள அடைந்தருளித்
தூநாள்வெண் மதியணிந்த
    சுடர்க்கொழுந்தைத் தொழுதிறைஞ்சிப்
பாநாடு மின்னிசையின்
    திருப்பதிகம் பாடினார்.   Greeted in boundless love by the devotees
Of Tirukkazhukkunram, bounded by meliferous
Flower-gardens, he entered the shrine and hailed
And adored the radiant Lord who wears the pure, fresh
And argent crescent in His crest, and melodized
A divine decade married to sweet and tuneful music.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5218 on: October 13, 2016, 08:53:01 AM »
Verse 174:


பாடியஅப் பதியின்கண்
    இனிதமர்ந்து பணிந்துபோய்
நாடியநல் லுணர்வினொடும்
    திருக்கச்சூர் தனைநண்ணி
ஆடகமா மதில்புடைசூழ்
    ஆலக்கோ யிலின்அமுதைக்
கூடியமெய் யன்புருகக்
    கும்பிட்டுப் புறத்தணைந்தார்.   


He hymned the Lord, and in joy, sojourned in that town;
Blessed with the leave of the Lord, Aaroorar whose
Goodly consciousness ever sought the Lord only, came
To Tirukkacchoor and adored the Nectar in melting devotion
At Aalakkoyil girt with huge and fort-like
Golden walls, and then moved out.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5219 on: October 13, 2016, 08:55:16 AM »
Verse  175:


அணைந்தருளும் அவ்வேலை
    அமுதுசெயும் பொழுதாகக்
கொணர்ந்தமுது சமைத்தளிக்கும்
    பரிசனமும் குறுகாமைத்
தணந்தபசி வருத்தத்தால்
    தம்பிரான் திருவாயில்
புணர்ந்தமதில் புறத்திருந்தார்
    முனைப்பாடிப் புரவலனார்.

Having adored the Lord, when he came out of the temple
The time for taking his meal drew near; yet his retinue
Which would come ready with food or prepare it, had not
Arrived thither; so the patron of Tirumunaippaadi
Abode without the fort-like entrance of the Lord?s temple
In hunger which irked and grieved him.

Arunachala Siva.