Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563293 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5190 on: October 10, 2016, 10:57:59 AM »
Verse 146:திருவீரட் டானத்துத்
    தேவர்பிரான் சினக்கூற்றின்
பொருவீரந் தொலைத்தகழல்
    பணிந்துபொடி யார்மேனி
மருவீரத் தமிழ்மாலை
    புனைந்தேத்தி மலைவளைத்த
பெருவீரர் வலம்புரத்துப்
    பெருகார்வத் தொடுஞ்சென்றார்.   


He adored the ankleted feet of the Lord of gods
Of Tiruveerattaanam who smote the martial valor
Of wrathful Death, and adored Him with a garland
Of Tamizh verse fraught with heroic splendor;
The decad opened thus: "Potiyaar Meni"; then in great
And ardent love he fared forth to Valampuram
Of the Great One who bent Mount Meru into a bow.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 10, 2016, 10:59:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5191 on: October 10, 2016, 11:00:32 AM »
Verse  147:

வரையோடு நிகர்புரிசை
    வலம்புரத்தார் கழல்வணங்கி
உரையோசைப் பதிகம்எனக்
    கினியோதிப் போய்ச்சங்க
நிரையோடு துமித்தூப
    மணித்தீப நித்திலப்பூந்
திரையோதங் கொண்டிறைஞ்சுந்
    திருச்சாய்க்கா டெய்தினார்.   

Having adored the ankleted feet of the Lord
At Valampuram girt with a hill-like rampart, he hymned
A tuneful decade opening with the words: "Yenakku inee?"
Then he marched on and arrived at Tirucchaaikkaadu
Where the sea with its billowy hands, holds many rows
Of shells for musical instruments, the spray for holy
Fumigation, nine-fold gems for lamps, and pearls
For flowers, and thus performs Pooja unto the Lord.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 10, 2016, 11:02:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5192 on: October 10, 2016, 11:03:03 AM »
Verse  148:

தேவர்பெரு மான்தன்னைத்
    திருச்சாய்க்காட் டினிற்பணிந்து
பாவலர்செந் தமிழ்மாலைத்
    திருப்பதிகம் பாடிப்போய்
மேவலர்தம் புரமெரித்தார்
    வெண்காடு பணிந்தேத்தி
நாவலர்கா வலரடைந்தார்
    நனிபள்ளித் திருநகரில்.   


He adored the Lord of gods at Tirucchaaikkaadu
And adorned Him with a garland of Tamizh verse; it was
Indeed a divine decade of hymns par excellence; then he came
To Tiruvenkaadu where he hailed and adored the Lord
That burnt the triple hostile cities; thence the chief
Of Naavaloor came to Nanipalli, the town divine.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 10, 2016, 11:04:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5193 on: October 10, 2016, 11:05:41 AM »
Verse 149:


நனிபள்ளி யமர்ந்தபிரான்
    கழல்வணங்கி நற்றமிழின்
புனிதநறுந் தொடைபுனைந்து
    திருச்செம்பொன் பள்ளிமுதல்
பனிமதிசேர் சடையார்தம்
    பதிபலவும் பணிந்துபோய்த்
தனிவிடைமேல் வருவார்தம்
    திருநின்றி யூர்சார்ந்தார்.   


He hailed the ankleted feet of the Lord that in joy
Abides at Nanipalli; he adorned Him with a garland
Of holy and fragrant and goodly Tamizh verse; commencing
From Tirucchemponpalli he adored the Lord
Who wears the cool crescent in His crest
In His many shrines and came to Tiruninriyoor
The peerless mount of whose Lord is the Bull.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2016, 11:07:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5194 on: October 10, 2016, 11:08:15 AM »
Verse  150:


நின்றியூர் மேயாரை
    நேயத்தால் புக்கிறைஞ்சி
ஒன்றியஅன் புள்ளுருகப்
    பாடுவார் உடையஅர
சென்றுமுல கிடர்நீங்கப்
    பாடியஏ ழெழுநூறும்
அன்றுசிறப் பித்தஞ்சொல்
    திருப்பதிகம் அருள்செய்தார்.In love he entered the temple at Tiruninriyoor
And adored the Lord; he began to hail Him in melting love
And devotion; in this divine decade, he celebrated
The glory of God's own Tirunaavukkarasu who hymned
Divine decades--seven times seven hundred in number--,
For doing away with the world's misery.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2016, 11:10:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5195 on: October 11, 2016, 08:49:15 AM »
Verse  151:அப்பதியில் அன்பருடன்
    அமர்ந்தகல்வார் அகலிடத்தில்
செப்பரிய புகழ்நீடூர்
    பணியாது செல்பொழுதில்
ஒப்பரிய வுணர்வினால்
    நினைந்தருளித் தொழலுறுவார்
மெய்ப்பொருள்வண் தமிழ்மாலை
    விளம்பியே மீண்டணைந்தார்.   


He sojourned with the devotees in that town; thence
As he marched on without adoring at Nidoor, the town
That is ineffably glorious in this wide world,
His peerless and true consciousness reminded him of his omission;
Forthwith he turned back and proceeded
To that town singing a bounteous garland
Of Tamizh verse manifesting the glory of the True Ens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 08:52:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5196 on: October 11, 2016, 08:53:37 AM »
Verse  152:மடலாரும் புனல்நீடூர்
    மருவினர்தாள் வணங்காது
விடலாமே எனுங்காதல்
    விருப்புறும்அத் திருப்பதிகம்
அடலார்சூ லப்படையார்
    தமைப்பாடி அடிவணங்கி
உடலாரும் மயிர்ப்புளகம்
    மிகப்பணிந்தங் குறைகின்றார்.In that divine decade which he hymned in great love
He sang thus: "Can one fail to adore the feet of the Lord
Of Nidoor which is rich in waters filled with petalled
Flowers?" Thus he hailed the Lord
Of the puissant spear, and adored His feet; the hair
On his thrilled body stood erect;
Thus he hailed the Lord, and even thus, he sojourned there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 08:55:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5197 on: October 11, 2016, 08:56:29 AM »
Verse  153:


அங்கண்இனி தமர்ந்தருளால்
    திருப்புன்கூ ரணைத்திறைஞ்சிக்
கொங்கலரும் மலர்ச்சோலைத்
    திருக்கோலக் காஅணையக்
கங்கைசடைக் கரந்தவர்தாம்
    எதிர்காட்சி கொடுத்தருளப்
பொங்குவிருப் பால்தொழுது
    திருப்பதிகம் போற்றிசைப்பார்.He abode in joy there, and graced with the leave
Of the Lord he came to Tiruppungkoor and worshipped
The Lord; then he hied towards Tirukkolakka
Girt with fragrant gardens; when at its outskirts
The Lord, who concealed the Ganga in His matted hair
Gave him darshan, he adored Him in ever-increasing devotion
And hymned* and hailed Him.

(*7.56)

Arunachala Siva. 
« Last Edit: October 11, 2016, 08:59:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5198 on: October 11, 2016, 08:59:57 AM »
Verse  154:திருஞான சம்பந்தர்
    திருக்கைக ளால் ஒற்றிப்
பெருகார்வத் துடன்பாடப்
    பிஞ்ஞகனார் கண்டிரங்கி
அருளாலே திருத்தாளம்
    அளித்தபடி சிறப்பித்துப்
பொருள்மாலைத் திருப்பதிகம்
    பாடியே போற்றிசைத்தார்.   


He adorned the Lord with a divine garland of verse
All compact of truth; in this decade he celebrated the grace
Of the Lord who wears a Pigngnakam on His crest
And who on beholding Tiru Jnaana Sambandhar
Melodize, in swelling love, hymns keeping time
With clap of hands, bestowed on him, in grace
And compassion, a pair of divine cymbals.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 09:01:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5199 on: October 11, 2016, 09:02:42 AM »
Verse  155:


மூவாத முழுமுதலார்
    முதற்கோலக் காஅகன்று
தாவாத புகழ்ச்சண்பை
    வலங்கொண்டு தாழ்ந்திறைஞ்சி
நாவார்முத் தமிழ்விரகர்
    நற்பதங்கள் பரவிப்போய்
மேவார்தம் புரஞ்செற்றார்
    குருகாவூர் மேவுவார்.   

He left Kolakka of the Primordial One who is ageless
And perfect; reaching the flawlessly glorious Sanbai
He circumambulated it and prostrated on the ground
In adoration; he hailed the goodly feet of the Adept
Of threefold Tamizh in whose lips the Vedas abode;
Then he came to Kurukaavoor the Lord of which
Smote the triple hostile cities, of yore.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 11, 2016, 09:04:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5200 on: October 11, 2016, 09:05:11 AM »
Verse  156:


உண்ணீரின் வேட்கையுடன்
    உறுபசியால் மிகவருந்திப்
பண்ணீர்மை மொழிப்பரவை
    யார்கொழுநர் வரும்பாங்கர்க்
கண்ணீடு திருநுதலார்
    காதலவர் கருத்தறிந்து
தண்ணீரும் பொதிசோறும்
    கொண்டுவழிச் சார்கின்றார்.   When the consort of Paravaiyaar whose words were
Sweet as music, stricken with thirst and hunger,
Fared forth, conning His devotee's desire
The brow-eyed Lord of three eyed vision came
Forth on his way with packed food and water.

Arunachala Siva.   

« Last Edit: October 11, 2016, 09:07:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5201 on: October 11, 2016, 09:08:18 AM »
Verse  157:


வேனிலுறு வெயில்வெம்மை
    தணிப்பதற்கு விரைக்குளிர்மென்
பானல்மலர்த் தடம்போலும்
    பந்தரொரு பாலமைத்தே
ஆனமறை வேதியராய்
    அருள்வேடங் கொண்டிருந்தார்
மானமருந் திருக்கரத்தார்
    வன்தொண்டர் தமைப்பார்த்து.   

Awaiting the arrival of Van-tondar, the Lord whose hand
Sports an antelope, assumed the guise of a Brahmin
Well-versed in all the Vedas, and was pleased to remain
There having raised there a water-booth
Like unto a cool and fragrant pool of soft lotuses
To attenuate the rigor of the scorching sun.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5202 on: October 11, 2016, 09:10:32 AM »
Verse  158:


குருகாவூர் அமர்ந்தருளும்
    குழகர்வழி பார்த்திருப்பத்
திருவாரூர்த் தம்பிரான்
    தோழர்திருத் தொண்டருடன்
வருவார்அப் பந்தரிடைப்
    புகுந்துதிரு மறையவர்பால்
பெருகார்வஞ் செலவிருந்தார்
    சிவாயநம வெனப்பேசி.


The beauteous Lord who graciously abides at Kurukavoor
Thus awaited his arrival; the Lord's own companion
Of Tiruvaroor that came thither, accompanied with the devotees,
Entered the water-booth, and drawn by an ardent love
To the presence of the divine Brahmin,
Sat near Him, exclaiming: "Sivayanama!"

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 11, 2016, 09:12:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5203 on: October 11, 2016, 09:13:04 AM »
Verse  159:


ஆலநிழற் கீழிருந்தார்
    அவர்தம்மை எதிர்நோக்கிச்
சாலமிகப் பசித்தீர்இப்
    பொதிசோறு தருகின்றேன்
காலமினித் தாழாமே
    கைக்கொண்டிங் கினிதருந்தி
ஏலநறுங் குளிர்தண்ணீர்
    குடித்திளைப்புத் தீரஎன.   Addressing Aaroorar who was before him, the Lord
Who, of yore, sat under the umbrageous banyan tree, said:
"You suffer from exceeding hunger; I will give you
Pothi-soru*!; receive it, eat it well without delay
And also drink the sweet and fresh water
Available here, and thus rid your fatigue."

(*food and curry in a basket)

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 11, 2016, 09:16:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5204 on: October 11, 2016, 09:16:44 AM »
Verse  160:


வன்தொண்டர் அதுகேட்டு
    மறைமுனிவர் தரும்பொதிசோறு
இன்றுநமக் கெதிர்விலக்க
    லாகாதென் றிசைந்தருளிப்
பொன்றயங்கு நூல்மார்பர்
    தரும்பொதிசோ றதுவாங்கிச்
சென்றுதிருத் தொண்டருடன்
    திருவமுது செய்தருளி.   


Van-tondar who hearkened to His words felt thus:
"It will be unbecoming on my part, if I, this day,
Decline to receive the food from the Vedic muni."
So he willingly received it from the hands of Him
Whose golden chest displayed the sacred thread;
He ate it with the devotees that came with him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2016, 09:18:17 AM by Subramanian.R »