Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 575794 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5175 on: October 09, 2016, 07:37:58 AM »
Verse  131:


நீற்றழகர் பாட்டுவந்து
    திருவிளையாட் டில்நின்று
மாற்றுறுசெம் பொன்குளத்து
    வருவியா தொழிந்தருள
ஆற்றினிலிட் டுக்குளத்தில்
    தேடுவீர் அருளிதுவோ
சாற்றுமெனக் கோற்றொடியார்
    மொழிந்தருளத் தனித்தொண்டர்.   


The beauteous Lord resplendent with the Holy Ash
Who delighted to hear the hymns of Aaroorar
And bent upon a divine lila, would not make available
The gold; then remarked the be-jewelled beauty thus:
?Having consigned it to the river, you search for it
In the tank; pray tell me, if this is how you grace me!?
When she spake thus the peerless servitor-

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5176 on: October 09, 2016, 07:40:10 AM »
Verse  132:முன்செய்த அருள்வழியே
    முருகலர்பூங் குழற்பரவை
தன்செய்ய வாயில்நகை
    தாராமே தாருமென
மின்செய்த நூன்மார்பின்
    வேதியர்தாம் முதுகுன்றில்
பொன்செய்த மேனியினீர்
    எனப்பதிகம் போற்றிசைத்து.The Brahmin that wore the bright sacred thread--,
With intent to persuade the Lord to grant him the gold
Even as He was pleased to assure him gracefully
At Muthukunru in the recent past, and without causing
Paravai of flower-bedecked locks to cast in jibe
A smile from her ruddy lips, began to hymn and hail
The Lord of Muthukunru in a decade opening thus:
"Pon seytha Meniyineer!"

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5177 on: October 09, 2016, 07:42:36 AM »
Verse  133:

முட்டஇமை யோரறிய
    முதுகுன்றில் தந்தபொருள்
சட்டநான் பெறாதொழிந்த
    தளர்வினால் கையறவாம்
இட்டளத்தை இவளெதிரே   
    கெடுத்தருளும் எனுந்திருப்பாட்
டெட்டளவும் பொன்காட்டா
    தொழிந்தருள ஏத்துவார்.


He sang in succession eight hymns in which
He described how he languished as he could not
Recover swiftly the gold which the Lord conferred
On him at Muthukunru to the knowledge of the celestial beings,
And he prayed that the Lord should be pleased
To do away with his helplessness in the presence of Paravai;
Even then the Lord would not make him come by the gold;
So he continued to hail Him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 09, 2016, 07:44:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5178 on: October 09, 2016, 07:45:19 AM »
Verse  134:


ஏத்தாதே இருந்தறியேன்
    எனுந்திருப்பாட் டெவ்வுலகும்
காத்தாடும் அம்பலத்துக்
    கண்ணுளனாங் கண்ணுதலைக்
கூத்தாதந் தருளாய்இக்
    கோமளத்தின் முன்னென்று
நீத்தாருந் தொடர்வரிய
    நெறிநின்றார் பரவுதலும்."Yetthaathu irunthariyane": Thus opened the ninth hymn
Of the divine decade; thus he addressed
The Lord-Protector-- the Lord Dancer of the Ambalam-- :
"O Dancer, deign to grant me the gold even before her
Who is so soft and young and beauteous!"
When thus he who was poised in the way inaccessible
Even to men of renunciation hailed the Lord,


Arunchala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 07:47:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5179 on: October 09, 2016, 08:55:11 AM »
Verse  135:


கொந்தவிழ்பூங் கொன்றைமுடிக்
    கூத்தனார் திருவருளால்
வந்தெழுபொன் திரளெடுத்து
    வரன்முறையாற் கரையேற்ற
அந்தரத்து மலர்மாரி
    பொழிந்திழிந்த தவனியுளோர்
இந்தஅதி சயமென்னே
    யார்பெறுவார் எனத்தொழுதார்.By the grace of the Dancer who wears clusters
Of Konrai blooms, the heap of gold materialized;
He duly carried it to the bank of the tank;
The ethereal world showered flowers; men on earth
Exclaiming, "What may this wonder be? Who can cause.
This to happen?" adored
the mirific event.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2016, 08:57:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5180 on: October 09, 2016, 08:58:09 AM »
Verse  136:


ஞாலம்வியப் பெய்தவரு
    நற்கனகம் இடையெடுத்து
மூலமெனக் கொடுபோந்த
    ஆணியின்முன் னுரைப்பிக்க
நீலமிடற் றவரருளால்
    உரைதாழப் பின்னும் நெடு
மாலயனுக் கரியகழல்
    வழுத்தினார் வன்றொண்டர்.   

When he thus brought out the goodly gold whilst the world
Wondered at it, he compared its touch with that
Of the original piece which he had sliced away
From a bar; by the grace of the blue-throated Lord
It proved to be inferior; once again Van-Tondar hailed
The ankleted Feet inaccessible to Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5181 on: October 09, 2016, 09:00:14 AM »
Verse  137:


மீட்டுமவர் பரவுதலும்
    மெய்யன்ப ரன்பில்வரும்
பாட்டுவந்து கூத்துவந்தார்
    படுவாசி முடிவெய்தும்
ஓட்டறுசெம் பொன்னொக்க
    ஒருமாவுங் குறையாமல்
காட்டுதலும் மகிழ்ந்தெடுத்துக்
    கொண்டுகரை யேறினார்.   When he again hailed Him, the Lord-Dancer who was
Pleased with the devotional hymns of the loving servitor,
Revealed to him the ruddy gold matching his piece
And not a whit less in its touch; he rejoiced as he
Took it out, and carried it to the bank.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5182 on: October 09, 2016, 09:02:15 AM »
Verse 138:கரையேறிப் பரவையா
    ருடன்கனக மானதெலாம்
நிரையேஆ ளிற்சுமத்தி
    நெடுநிலைமா ளிகைபோக்கித்
திரையேறும் புனற்சடிலத்
    திருமூலட் டானத்தார்
விரையேறு மலர்ப்பாதந்
    தொழுதணைந்தார் வீதியினில்.   

At the bank of the tank he had the bars of gold
Duly borne on the heads of carriers, and he
Bade them and Paravaiyaar to proceed to the mansion
Digit with a great threshold; he then moved into the temple,
Hailed the flower-feet of Tirumoolatta Naathar
In whose crest the billowy Ganga courses;
This done, he moved out to the street.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5183 on: October 09, 2016, 09:04:33 AM »
Verse  139:


கரையேறிப் பரவையா
    ருடன்கனக மானதெலாம்
நிரையேஆ ளிற்சுமத்தி
    நெடுநிலைமா ளிகைபோக்கித்
திரையேறும் புனற்சடிலத்
    திருமூலட் டானத்தார்
விரையேறு மலர்ப்பாதந்
    தொழுதணைந்தார் வீதியினில்.   When he arrived at the mansion and entered it
Innumerable benedictory verses were chanted
And the auspicious sound spiraled up in splendor;
The Prince of Navaloor bounded by fragrant flower-gardens,
Abode there with the be-jewelled beauty
With a heart filled with happiness.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 09, 2016, 09:06:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5184 on: October 09, 2016, 09:07:00 AM »
Verse  140:


அணியாரூர் மணிப்புற்றில்
    அமர்ந்தருளும் பரம்பொருளைப்
பணிவார்அங் கொருநாளில்
    பாராட்டுந் திருப்பதிகம்
தணியாத ஆனந்தம்
    தலைசிறப்பத் தொண்டருடன்
துணிவாய பேரருள்வினவித்
    தொழுதாடிப் பாடுவார்.   He who adored every day the Supreme One enshrined
In the beauteous Ant-Hill of splendorous Aaroor,
One day, immersed in boundless rapture, hymned
A divine decade through which he interrogated
The divine devotees about the glories of the Lord;
Thus he adored the Lord and danced and sang in joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5185 on: October 10, 2016, 10:46:26 AM »
Verse  141:


பண்ணிறையும் வகைபாறு
    தாங்கியென வெடுத்தருளி
உண்ணிறையும் மனக்களிப்பால்
    உறுபுளகம் மயிர்முகிழ்ப்பக்
கண்ணிறையும் புனல்பொழியக்
    கரையிகந்த ஆனந்தம்
எண்ணிறைந்த படிதோன்ற
    ஏத்திமதிழ்ந் தின்புற்றார்.   
His tuneful decad of perfect melody, opened thus:
"Paaru thaangki"; his mind was filled with delight;
The hair on his thrilled body stood erect; verily,
A flood cascaded from his tear-filled eyes;
Boundless bliss which inly pervaded, became manifest;
Thus he prayed and thus he reveled in joy.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 10, 2016, 10:47:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5186 on: October 10, 2016, 10:48:48 AM »
Verse 142:


இன்புற்றங் கமர்நாளில்
    ஈறிலரு மறைபரவும்
வன்புற்றில் அரவணிந்த
    மன்னவனா ரருள்பெற்றே
அன்புற்ற காதலுடன்
    அளவிறந்த பிறபதியும்
பொன்புற்கென் றிடவொளிருஞ்
    சடையாரைத் தொழப்போவார்.As he thus abode there in joy, blessed
With the leave of the King ever hailed by the rare
And boundless Vedas and who for His jewel
Wears the fierce serpent of the ant-hill,
He was borne by loving devotion; he readied himself
To fare forth to adore in His many shrines the Lord
Before the splendor of whose luminous matted hair
Even the luster of gold is to be deemed dark.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5187 on: October 10, 2016, 10:50:59 AM »
Verse  143:


பரிசனமும் உடன்போதப்
    பாங்கமைந்த பதிகள்தொறும்
கரியுரிவை புனைந்தார்தம்
    கழல்தொழுது மகிழ்ந்தேத்தித்
துரிசறுநற் பெருந்தொண்டர்
    நள்ளாறு தொழுவதற்குப்
புரிவுறுமெய்த் திருத்தொண்டர்
    எதிர்கொள்ளப் புக்கணைந்தார்.


Accompanied by his retinue, he came to the nearby
Shrines of the Lord who is mantled in the hide
Of the tusker, and, in rapturous adoration, hailed
His feet; then the flawless servitor, desiring to adore
At Nallaaru, visited that town, well-received
By its true devotees ever-established in divine service.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5188 on: October 10, 2016, 10:53:18 AM »
Verse  144:


விண்தடவு கோபுரத்தைப்
    பணிந்துகர மேல்குவித்துக்
கொண்டுபுகுந் தண்ணலார்
    கோயிலினை வலஞ்செய்து
மண்டியபே ரன்பினொடு
    மன்னுதிரு நள்ளாறர்
புண்டரிகச் சேவடிக்கீழ்ப்
    பொருந்தநில மிசைப்பணிந்தார்.   

He bowed before the tower that scaled the sky,
Folded his hands above his head in adoration, moved in,
Circumambulated the shrine of the great One
And in abounding love prostrated on the ground,
Before the roseate and lotus-like feet
Of the aeviternal Lord of Nallaaru.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5189 on: October 10, 2016, 10:55:22 AM »
Verse  145:அங்கணரைப் பணிந்தேத்தி
    அருளினால் தொழுதுபோய்
மங்குலணி மணிமாடத்
    திருக்கடவூர் வந்தெய்தித்
திங்கள்வளர் முடியார்தந்
    திருமயா னமும்பணிந்து
பொங்குமிசைப் பதிகம்மரு
    வார்கொன்றை யெனப்போற்றி.   He hailed and adored the Merciful One and blessed
With His leave, moved out worshipping Him; thence he came
To Tirukkadavur rich in beautiful and cloud-capped
Mansions; he also adored at Tirumayaanam
Of the Lord who wears in His crest the crescent moon
And hymned Him in a decade of swelling music
Which opened thus: "Maruvaar Konrai."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2016, 10:57:03 AM by Subramanian.R »