Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563538 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5145 on: October 07, 2016, 08:53:02 AM »
Verse 101:


செப்பரும் பதியிற் சேரார்
    திருமுது குன்றை நோக்கி
ஒப்பரும் புகழார் செல்லும்
    ஒருவழி யுமையா ளோடும்
மெய்ப்பரம் பொருளா யுள்ளார்
    வேதிய ராகி நின்றார்
முப்புரி நூலுந் தாங்கி
    நம்பியா ரூரர் முன்பு.He did not, however, proceed to that town
Of ineffable glory; he fared forth towards Tirumuthukunru;
On his way the True Being--the Lord concorporate with Uma--,
Appeared before Aaroorar in the guise a Brahmin
Resplendent with the sacred thread.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5146 on: October 07, 2016, 08:55:40 AM »
Verse 102:நின்றவர் தம்மை நோக்கி
    நெகிழ்ந்தசிந் தையராய்த் தாழ்வார்
இன்றியாம் முதுகுன் றெய்த
    வழியெமக் கியம்பும் என்னக்
குன்றவில் லாளி யாரும்
    கூடலை யாற்றூர் ஏறச்
சென்றதிவ் வழிதானென்று
    செல்வழித் துணையாய்ச் செல்ல.   

With his mind melting, he bowed before Him and said:
"Be pleased to direct us this day Muthukunru."
The Lord who, of yore, bent the hill into a bow,
Thereupon said: "This path leads to Koodalai Aatroor."
He also kept company with Aaroorar to guide him to his destination.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2016, 08:57:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5147 on: October 07, 2016, 08:58:29 AM »
Verse 103:


கண்டவர் கைகள் கூப்பித்
    தொழுதுபின் தொடர்வார்க் காணார்
வண்டலர் கொன்றை யாரை
    வடிவுடை மழுவென் றேத்தி
அண்டர்தம் பெருமான் போந்த
    அதிசயம் அறியே னென்று
கொண்டெழு விருப்பி னோடும்
    கூடலை யாற்றூர் புக்கார்.Aaroorar adored Him with folded hands
And after a time, could not behold Him that came
With him; he hailed the Lord, the wearer
Of Konrai-flowers buzzed by bees with a hymn
That opened with the words: "Vadivudai mazhu."
He hymned the decade in which he praised the Lord
Thus: "I know not how the Lord of gods vanished on a sudden;
Lo, it is a wonder!" Then with a love that welled up
In him he entered Koodalai Aatroor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2016, 09:00:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5148 on: October 07, 2016, 09:01:18 AM »
Verse  104:

கூடலை யாற்றூர் மேவும்
    கொன்றைவார் சடையி னார்தம்
பீடுயர் கோயில் புக்குப்
    பெருகிய ஆர்வம் பொங்க
ஆபுகப் பொதுவி லாடும்
    அறைகழல் வணங்கிப் போற்றி
நீடருள் பெற்றுப் போந்து
    திருமுது குன்றி னேர்ந்தார்.   


He moved into the glorious temple of the Lord
Who wears in His matted hair Konrai-garlands
And who abides at Koodalai Aatroor;
In soaring devotion he hailed and adored the feet
Decked with resounding anklets of the Lord-Dancer
Of Ambalam, and blessed with His ever-during grace
He arrived at Tirumuthukunru.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5149 on: October 07, 2016, 09:03:46 AM »
Verse  105:


தடநிலைக் கோபு ரத்தைத்
    தாழ்ந்துமுன் னிறைஞ்சிக் கோயில்
புடைவலங் கொண்டு புக்குப்
    போற்றினர் தொழுது வீழ்ந்து
நடநவில் வாரை நஞ்சி
    யிடை எனுஞ் செஞ்சொன் மாலைத்
தொடைநிகழ் பதிகம் பாடித்
    தொழுதுகை சுமந்து நின்று.


Before the many tiered and huge tower he prostrated
In adoration; then he circumambulated the inner shrine,
Moved in, adored the Lord and prostrated on the ground;
Then he adorned Him with a garland of splendorous Tamizh verse;
The musical decade opened thus: ?Nanjiyidai?"
He sang it and stood there folding his hands.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2016, 09:05:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5150 on: October 07, 2016, 09:06:29 AM »
Verse  106:


நாதர்பாற் பொருள் தாம் வேண்டி
    நண்ணிய வண்ண மெல்லாம்
கோதறு மனத்துட் கொண்ட
    குறிப்பொடும் பரவும் போது
தாதவிழ் கொன்றை வேய்ந்தார்
    தரஅருள் பெறுவார் சைவ
வேதியர் தலைவர் மீண்டும்
    மெய்யில்வெண் பொடியும் பாட.


Seeking riches from the Lord, he prayed to Him
With a flawless mind and in unison with his desire;
He was poised for the gracious bestowal of riches
By the Lord who wears a garland of burgeoning Konrai;
The chief of the Saiva Brahmins again hymned;
The decade began thus: "Meyyil venn podi?"


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2016, 09:08:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5151 on: October 07, 2016, 10:06:01 AM »
Verse  107:


பனிமதிச் சடையார் தாமும்
    பன்னிரண் டாயி ரம்பொன்
நனியருள் கொடுக்கு மாற்றால்
    நல்கிட உடைய நம்பி
தனிவரு மகிழ்ச்சி பொங்கத்
    தாழ்ந்தெழுந் தருகு சென்று
கனிவிட மிடற்றி னார்முன்
    பின்னொன்று கழற லுற்றார்.The Lord that wears the cool crescent in His matted hair,
In great grace, granted him gold weighing twelve thousand
Sovereigns; Nampi Aaroorar, in peerless gladness,
Prostrated before Him, rose up, moved near the Lord
Whose neck is of the hue of
the jambolan fruit
And made one more submission:   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2016, 10:07:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5152 on: October 07, 2016, 10:08:30 AM »
Verse  108:

அருளும்இக் கனக மெல்லாம்
    அடியனேற் காரூ ருள்ளோர்
மருளுற வியப்ப அங்கே
    வரப்பெற வேண்டு மென்னத்
தெருளுற வெழுந்த வாக்கால்
    செழுமணி முத்தாற் றிட்டிப்
பொருளினை முழுதும் ஆரூர்க்
    குளத்திற்போய்க் கொள்க வென்றார்.


"I should come by all this gold You have deigned
To grant me at Tiruvaaroor to the wondrous bewilderment
Of the dwellers there." When he besceched Him thus,
The Lord spake to him in an un-bodied
And ethereal and lucid voice thus; "Drop the gold
In the fecund Manimutthu river and recover it all
In the Tiruvaaroor-tank."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2016, 10:10:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5153 on: October 07, 2016, 10:11:39 AM »
Verse  109:


என்றுதம் பிரானார் நல்கும்
    இன்னருள் பெற்ற பின்னர்
வன்றொண்டர் மச்சம் வெட்டிக்
    கைக்கொண்டு மணிமுத் தாற்றில்
பொன்றிரள் எடுத்து நீருள்
    புகவிட்டுப் போது கின்றார்
அன்றெனை வலிந்தாட் கொண்ட
    அருளிதில் அறிவே னென்று.   

Blessed with that sweet grace of his Lord, Van-tondar cut
A piece from a bar for his keeping and marched on,
And dropped the heap of gold in the river, thinking thus:
"By this will I truly know the grace of His having forcibly
And voluntarily claimed me that day as His servitor."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2016, 10:13:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5154 on: October 07, 2016, 10:14:09 AM »
Verse  110:


மேவிய காதல் தொண்டு
    விரவுமெய் விருத்தி பெற்றார்
ஆவியின் விருத்தி யான
    அந்தணர் புலியூர் மன்றில்
காவியங் கண்டர் கூத்துக்
    கண்டுகும் பிடுவன் என்று
வாவிசூழ் தில்லை மூதூர்
    வழிக்கொள்வான் வணங்கிப் போந்தார்.
He whose mission in life was loving servitorship, resolved
Thus: "I will now proceed to adore the Dance
Of the Lord whose throat sports the hue of the blue lily,
In the Ambalam of Puliyoor-- the town
Of the Brahimns ever-engaged in the sacred work
Of their souls' deliverance." To leave
For the hoary city of Thillai girt with tanks, he adored
The Lord and moved out with His gracious leave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2016, 10:15:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5155 on: October 08, 2016, 09:09:30 AM »
Verse  111:மாடுள பதிகள் சென்று
    வணங்கிப்போய் மங்கை பாகர்
நீடிய கடம்பூர் போற்றி
    நிறைந்தஆ னந்தக் கூத்தர்
ஆடிய தில்லை மூதூர்
    அணைந்தணி வாயில் புக்குச்
சேடுயர் மாட மன்னுஞ்
    செழுந்திரு வீதி சார்ந்தார்.


He worshipped at the shrines on and near his way
And adored the Lord concorporate with His Consort
At ever-during Kadampoor; then he came near Thillai
Where the Dancer enacts His Dance of full and perfect
Bliss; passing through the entrance-gate, he reached
The splendorous and beauteous street of glorious mansions.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5156 on: October 08, 2016, 09:11:34 AM »
Verse  112:பொற்றிரு வீதி தாழ்ந்து
    புண்ணிய விளைவாய் ஓங்கும்
நற்றிரு வாயில் நண்ணி
    நறைமலி யலங்கல் மார்பர்
மற்றதன் முன்பு மண்மேல்
    வணங்கியுட் புகுந்து பைம்பொன்
சுற்றுமா ளிசைழ் வந்து
    தொழுதுகை தலைமேற் கொள்வார்.He whose chest was decked with a goodly garland, prostrated
On the ground of the golden street, rose up and moved
To the great and divine entrance of the temple, verily
The soaring threshold of sheer piety, and prostrated
On the ground before it; then he moved in, circumambulated
The auric and beauteous mansion roofed of gold,
Adored it and folded his hands above his head.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5157 on: October 08, 2016, 09:13:36 AM »
Verse  113:
ஆடிய திருமுன் பான
    அம்பொனின் கோபு ரத்தின்
ஊடுபுக் கிறைஞ்சி ஓங்கும்
    ஒளிவளர் கனக மன்றில்
நாடகச் செய்ய தாளை
    நண்ணுற வுண்ணி றைந்து
நீடும்ஆ னந்த வெள்ளக்
    கண்கள்நீர் நிரந்து பாய.   He passed through the golden tower and came before
The proscenium of the Lord-Dancer and adored Him;
He came near the hallowed feet of the Lord-Dancer
Of Pon-Ambalam of ever-increasing effulgence;
The flood of everlasting bliss that filled his soul
Flowed down from his eyes as tears.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5158 on: October 08, 2016, 09:15:51 AM »
Verse  114:


பரவுவாய் குளறிக் காதல்
    படிதிருப் படியைத் தாழ்ந்து
விரவுமெய் அங்கம் ஐந்தும்
    எட்டினும் வணங்கி வேட்கை
உரனுறு திருக்கூத் துள்ளம்
    ஆர்தரப் பெருகி நெஞ்சில்
கரவிலா தவரைக் கண்ட
    நிறைவுதங் கருத்திற் கொள்ள.His hailing tongue faltered and his words became
Incoherent; he prostrated before the divine flight
Of steps--Tiru-k-Kalitruppadi compact of love--,
And made ashtaangka and panchaangka namaskars;
Firm grew the ardor in him and the Divine Dance
Filled his inner consciousness and soared; the Lord
Without aught of concealment appeared in his heart
And he considered it the complete and perfect
Vision
of the darshan he had at Tirupperoor.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 08, 2016, 09:17:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5159 on: October 08, 2016, 09:18:20 AM »
Verse  115:


மடித்தாடும் அடிமைக்கண் என்றெடுத்து
    மன்னுயிர்கட் கருளு மாற்றால்
அடுத்தாற்று நன்னெறிக்கண் நின்றார்கள்
    வழுவிநர கணையா வண்ணம்
தடுப்பானைப் பேரூரிற் கண்டநிலை
    சிறப்பித்துத் தனிக்கூத் தென்றும்
நடிப்பானை நாம்மனமே பெற்றவா
    றெனுங்களிப்பால் நயந்து பாடி.   

Then he hymned the decade beginning with the words:
"Maditthaadum adimaikkann"; he hailed the glory
Of his worship of the Lord as at Tirupperoor,
The Lord who in His process of bestowal of grace
Forfends the fall of the servitors poised in the godly truth,
Into hell even by accident; in devotion and delight,
He melodized thus: "O mind! great indeed is our blessing
And beatitude! The peerless Lord-Dancer is ours!"

Arunachala Siva.


   


« Last Edit: October 08, 2016, 09:20:41 AM by Subramanian.R »