Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563132 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5130 on: October 05, 2016, 09:06:45 AM »
Verse  86:


கொங்கினிற் பொன்னித் தென்கரைக் கறையூர்க்
    கொடுமுடிக் கோயில் முன்குறுகிச்
சங்கவெண் குழையா ருழைவலஞ் செய்து
    சார்ந்தடி யிணையினில் தாழ்ந்து
பொங்கிய வேட்கை பெருகிடத்தொழுது
    புனிதர்பொன் மேனியை நோக்கி
இங்கிவர் தம்மை மறக்கவொண் ணாதென்
    றெழுந்தமெய்க் குறிப்பினி லெடுப்ப.
 
He came to the temple of Karaiyoor-k-Kodumudi situated
On the southern bank of the Ponni in Kongku Naadu,
And circumambulated the shrine of the Lord who wears
Ear-rings wrought of Chank-beads; and prostrated at His feet
In love; in devotion that increasingly welled up in him,
He adored the Lord; as he beheld the golden person of the Lord,
He was blessed with the divine truth that he could
Never, never forget the Lord.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2016, 09:08:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5131 on: October 05, 2016, 09:09:14 AM »
Verse  87:


அண்ணலா ரடிகள் மறக்கினுநாம
    அஞ்செழுத் தறியவெப் பொழுதும்
எண்ணிய நாவே யின்சுவை பெருக
    இடையறா தியம்புமென் றிதனைத்
திண்ணிய வுணர்விற் கொள்பவர் மற்றுப்
    பற்றிலேன் எனச்செழுந் தமிழால்
நண்ணிய அன்பிற் பிணிப்புற நவின்றார்
    நமச்சிவா யத்திருப் பதிகம்.


"Even if I forget the hallowed feet of the Lord, the tongue
That ever chants His sacred name-- the Panchaakshara--,
Will continue to iterate it without interruption
In ever-abounding sweetness." Established in this
Clear and firm consciousness, to bind himself the more
In loving devotion, he hymned the divine Namasivaya-decade
In splendorous Tamizh which opened thus:" Matrup patrilane?"

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: October 05, 2016, 09:11:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5132 on: October 05, 2016, 09:12:11 AM »
Verse  88:


உலகெ லாம்உய்ய உறுதியாம் பதிகம்
    உரைத்துமெய் யுணர்வறா வொருமை
நிலவிய சிந்தை யுடன்திரு வருளால்
    நீங்குவார் பாங்குநற் பதிகள்
பலவுமுன் பணிந்து பரமர்தாள் போற்றிப்
    போந்துதண் பனிமலர்ப் படப்பைக்
குலவுமக் கொங்கிற் காஞ்சிவாய்ப் பேரூர்
    குறுகினார் முறுகுமா தரவால்.


Having hymned the decade which blessed all the world
With assured deliverance, with his mind integrated
To the ceaseless and truthful consciousness he moved out
With the gracious leave of the Lord; he adored
Many a nearby and goodly shrine and hailed
The hallowed feet of the Supreme One; marching onward,
In swelling and great love he came towards Peroor
On the bank of the river Kaanji in the western
Kongku Nadu rich in cool fields well watered
By the cool and flower-filled river.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2016, 09:13:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5133 on: October 05, 2016, 09:14:49 AM »
Verse  89:


அத்திருப் பதியை யணைந்துமுன் தம்மை
    யாண்டவர் கோயிலுள் புகுந்து
மெய்த்தவர் சூழ வலங்கொண்டு திருமுன்
    மேவுவார் தம்மெதிர் விளங்க
நித்தனார் தில்லை மன்றுள்நின் றாடல்
    நீடிய கோலம்நேர் காட்டக்
கைத்தலங் குவித்துக் கண்களா னந்தக்
    கலுழிநீர் பொழிதரக் கண்டார்.   

Reaching the town he moved into the shrine of the Lord
Who rules him as of yore; accompanied with the true tapaswins
As he circumambulated the inner shrine and came
Before the Deity, the Lord revealed to Him His eternal
And beauteous Form as the glorious Dancer of Thillai-Ambalam;
Folding his hands above his head, he beheld the Lord,
Even as tears of joy flooded from his eyes.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2016, 09:16:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5134 on: October 05, 2016, 09:17:45 AM »
Verse  90:காண்டலும் தொழுது வீழ்ந்துஉட னெழுந்து
    கரையிலன் பென்பினை யுருக்கப்
பூண்டஐம் புலனிற் புலப்படா இன்பம்
    புணர்ந்துமெய் யுணர்வினிற் பொங்கத்
தாண்டவம் புரியுந் தம்பிரா னாரைத்
    தலைப்படக் கிடைத்தபின் சைவ
ஆண்டகை யாருக் கடுத்தஅந் நிலைமை
    விளைவையார் அளவறிந் துரைப்பார்.   As he beheld the form divine, he adored,
Fell prostrate on the ground and rose up at once;
A bliss not to be comprehended by the five
Concatenated senses coursed in him and welled up
In his true consciousness; his was the beatitude
Of coming by the Lord; whoever could know
Or tell of the transcendental bliss that then
Attended the Ruler of the Saivites.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5135 on: October 06, 2016, 08:54:42 AM »
Verse  91:

அந்நிலை நிகழ்ந்த ஆரருள் பெற்ற
    அன்பனார் இன்பவெள் ளத்து
மன்னிய பாடல் மகிழ்ந்துடன் பரவி
    வளம்பதி யதனிடை மருவிப்
பொன்மணி மன்றுள் எடுத்தசே வடியார்
    புரிநடங் கும்பிடப் பெற்றால்
என்னினிப் புறம்போய் எய்துவ தென்று
    மீண்டெழுந் தருளுதற் கெழுவார்.The beloved of the Lord who was so totally blessed,
Hymned a decade compact of exceeding ecstasy, and adored
The Lord; then he sojourned in that town
Of bounty; when he desired to leave that town, he thought thus:
"If one is blessed to witness and hail the Dance
Of the Lord of roseate and redemptive feet
In the beauteous Pon-Ambalam, what else is there is there for him
To gain by moving away thence?"

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 06, 2016, 08:56:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5136 on: October 06, 2016, 08:57:21 AM »
Verse  92:ஆயிடை நீங்கி அருளினால் செல்வார்
    அருவரைச் சுரங்களும் பிறவும்
பாயுநீர் நதியும் பலபல கடந்து
    பரமர்தம் பதிபல பணிந்து
மேயவண் தமிழால் விருப்பொடும் பரவி
    வெஞ்சமாக் கூடலும் பணிந்து
சேயிடை கழியப் போந்துவந் தடைந்தார்
    தென்திசைக் கற்குடி மலையில்.Blessed with the gracious leave of the Lord he left
The town and marched on; crossing a good many
Hard-to-pass hilly wildernesses, tracts of land
And flooding rivers, and adoring on his way
The many shrines of the Supreme One, and hymning in loving
Devotion Tamizh decades, he came to Venjamaa-k-Koodal and adored
The Lord there; then covering a great distance,
He arrived at the Karkudi-Hill in the south.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5137 on: October 06, 2016, 08:59:29 AM »
Verse  93:


வீடு தரும்இக் கற்குடியில்
    விழுமி யாரைப் பணிந்திறைஞ்சி
நீடு விருப்பில் திருப்பதிகம்
    நிறைந்த சிந்தை யுடன்பாடிப்
பாடும் விருப்பில் தொண்டருடன்
    பதிகள் பலவும் அணைந்திறைஞ்சித்
தேடு மிருவர் காண்பரியார்
    திருவா றைமேற் றளிசென்றார்.At Moksha-conferring Karkudi, he hailed and adored
Vizhumiyaar, the Lord; with a love-laden mind,
He longingly hymned the Lord in a divine decade;
Then borne by a desire to hail the Lord in hymns, he came
To many shrines and adored the Lord; eventually he reached
Tiruvaarai Metrali of the Lord who is unknowable
To the questing Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2016, 09:01:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5138 on: October 06, 2016, 09:01:56 AM »
Verse  94:
செம்பொன் மேருச் சிலைவளைத்த
    சிவனார் ஆறை மேற்றளியில்
நம்பர் பாதம் பணிந்திறைஞ்சி
    நாளு மகிழ்வார்க் கருள்கூட
உம்பர் போற்றுந் தானங்கள்
    பலவும் பணிந்து போந்தணைவார்
இம்பர் வாழ இன்னம்பர்
    நகரைச் சேர வெய்தினார்.   


He bowed before the feet of the Lord
Of Tiruvaarai Metrali and adored Lord Siva
Who, of yore, bent the ruddy and auric Mount Meru
Into a bow; he sojourned there and daily hailed Him;
Blessed with His gracious leave he adored Him
At the many shrines hailed by the celestial beings; he then
Came to Innambar that men on earth might flourish.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5139 on: October 06, 2016, 09:04:14 AM »
Verse 95:


ஏரின் மருவும் இன்னம்பர்
    மகிழ்ந்த ஈசர் கழல்வணங்கி
ஆரு மன்பிற் பணிந்தேத்தி
    ஆரா அருளால் அங்கமர்வார்
போரின் மலியுங் கரியுரித்தார்
    மருவும் புறம்ப யம்போற்றச்
சேரும் உள்ளம் மிக்கெழமெய்ப்
    பதிகம் பாடிச் செல்கின்றார்.He worshipped the ankleted feet of the Lord--
Resplendently beauteous--, the Lord who willingly
Abides at Innambar; in loving devotion
He hailed and adored the Lord; he abode there in insatiate love;
Then to adore the Lord who peeled off the hide
Of the martial tusker, and who abides in joy,
At Purampayam, he fared forth singing a truthful
And divine decade in love that welled up within him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5140 on: October 06, 2016, 09:06:28 AM »
Verse 96:அங்க மோதியோ ராறை மேற்றளி
    யென்றெ டுத்தமர் காதலில்
பொங்கு செந்தமி ழால்வி ரும்பு
    புறம்ப யந்தொழப் போதும்என்
றெங்கும் மன்னிய இன்னி சைப்பதி
    கம்பு னைந்துட னெய்தினார்
திங்கள் சூடிய செல்வர் மேவு
    திருப்பு றம்பயஞ் சேரவே.   


His decade began thus: "Angkam othiyor Aarai Metrali."
In loving devotion and splendorous Tamizh,
He hymned the refrain "Come, let us fare forth
To adore at Purampayam!" Thus he graciously
And melodiously sang the divine decade
And arrived at Tiruppurampayam
Of the crescent-crested Lord of opulence.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2016, 09:08:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5141 on: October 06, 2016, 09:09:38 AM »
Verse  97:


அப்ப திக்கண் அமர்ந்த தொண்டரும்
    அன்று வெண்ணெய்நல் லூரினில்
ஒப்ப ருந்தனி வேதி யன்பழ
    வோலை காட்டிநின் றாண்டவர்
இப்ப திக்கண்வந் தெய்த என்ன
    தவங்கள் என்றெதிர் கொள்ளவே
முப்பு ரங்கள் எரித்த சேவகர்
    கோயில் வாயிலில் முன்னினார்.


The servitors of that town rejoiced to receive him;
They thought thus: "Great indeed is the askesis we have
Wrought to have in our town Nampi Aaroorar who was
That day, claimed by the Lord- Redeemer in the guise
Of a peerless Brahmin, enslaving him in Vennainalloor."
Thus received, he came before the temple of the Lord
Who burnt, of yore, the triple hostile citadels.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 06, 2016, 09:11:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5142 on: October 06, 2016, 09:12:20 AM »
Verse  98:

நீடு கோபுர முன்பி றைஞ்சி
    நிலாவு தொண்டரொ டுள்ளணைந்து
ஆடன் மேவிய வண்ண லாரடி
    போற்றி யஞ்சலி கோலிநின்று
ஏடு லாமலர் தூவி எட்டினொ
    டைந்து மாகும் உறுப்பினாற்
பீடு நீடு நிலத்தின் மேற்பெரு
    கப்ப ணிந்து வணங்கினார்.


He adored before the tall tower, moved into the temple
Accompanied with the devotees, adored the feet
Of the Lord-Dancer, folded his hands in worship,
And then performed Pooja unto the Lord
With fresh and bloomed flowers; in the pious modes
Of ashtanamaskar and panchanamaskar.
He prostrated on the glorious ground and in growing love
Adored Him again and again.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 06, 2016, 09:14:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5143 on: October 06, 2016, 09:15:00 AM »
Verse  99:


அங்கு நீடருள் பெற்றுஉள் ஆர்வம்
    மிகப்பொ ழிந்தெழு மன்பினால்
பொங்கு நாண்மலர்ப் பாத முன்பணிந்
    தேத்தி மீண்டு புறத்தணைந்
தெங்கு மாகி நிறைந்து நின்றவர்
    தாம கிழ்ந்த விடங்களில்
தங்கு கோல மிறைஞ்சு வாரருள்
    தாவி லன்பரோ டெய்தினார்.


Blessed with the ever-during grace he again hailed
And adored in love and great ardor the Lord's feet
Like unto fresh flowers blooming; he then moved
Out of the shrine; to hail the eternally divine forms
Of the omnipresent Lord in His shrines, he fared forth
Accompanied with the devotees.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 06, 2016, 09:16:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5144 on: October 06, 2016, 09:17:37 AM »
Verse 100:


வம்புநீ டலங்கல் மார்பின்
    வன்றொண்டர் வன்னி கொன்றை
தும்பைவெள் ளடம்பு திங்க
    டூயநீ ரணிந்த சென்னித்
தம்பிரா னமர்ந்த தானம்
    பலபல சார்ந்து தாழ்ந்து
கொம்பனா ராடல் நீடு
    கூடலை யாற்றூர் சார.

Van-tondar whose chest was adorned with fragrant garlands
Came to and worshipped at the many shrines of the Lord
Whose crest is bedecked with Vanni, Konrai, Tumpai,
White Adampu, the crescent and the Ganga of pure waters;
Then he came near Koodalai-Aatroor made radiant
By the presence of dancing liana-like lasses.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 06, 2016, 09:20:14 AM by Subramanian.R »