Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 587814 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5100 on: October 02, 2016, 09:22:57 AM »
Verse 56:


பலநாள் அமர்வார் பரமர்திரு
    வருளால் அங்கு நின்றும்போய்ச்
சிலைமா மேரு வீரனார்
    திருநன் னிலத்துச் சென்றெய்தி
வலமா வந்து கோயிலினுள்
    வணங்கி மகிழ்ந்து பாடினார்
தலமார் கின்ற தண்ணியல்வெம்
    மையினான் என்னுந் தமிழ்மாலை.


He that abode at Aaroor for many a day, departed
Therefrom with the leave of the Supreme One, and came
To Tirunannilam of the Lord-Hero who bent the mount Meru
Into a bow; he went round the shrine and adored
The Lord; he hymned a happy and ever-during garland
Of Tamizh verse beginning with the words: "Thanniyal vemmai."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2016, 09:26:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5101 on: October 02, 2016, 09:25:14 AM »
Verse 57:


பாடி யங்கு வைகியபின்
    பரமர் வீழி மிழலையினில்
நீடு மறையான் மேம்பட்ட
    அந்த ணாளர் நிறைந்தீண்டி
நாடு மகிழ அவ்வளவும்
    நடைக்கா வணம்பா வாடையுடன்
மாடு கதலி பூகநிரை
    மல்க மணித்தோ ரணநிரைத்து.


He completed the decade and sojourned there; to receive him
To their town the lofty Brhamins of the ever-during Veda
Of the Supreme One's Tiruveezhimizhalai assembled
In throngs and decorated to the delectation of their townsmen
Their entire town with a long shady Pandal to walk there under;
They also spread the red carpet and set up festoons
Of beauteous Toranas and rich bunches of bananas and Arecas.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2016, 09:27:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5102 on: October 02, 2016, 09:28:33 AM »
Verse  58:


வந்து நம்பி தம்மைஎதிர்
    கொண்டு புக்கார் மற்றவருஞ்
சிந்தை மலர்ந்து திருவீழி
    மிழலை யிறைஞ்சிச் சேண்விசும்பின்
முந்தை யிழிந்த மொய்யொளிசேர்
    கோயில் தன்னை முன்வணங்கிப்
பந்த மறுக்குந் தம்பெருமான்
    பாதம் பரவிப் பணிகின்றார்.


Thus they greeted him and conducted him to their town;
With a burgeoning mind he adored Tiruveezhimizhalai;
Then coming before the great heaven-descended and resplendent
Shrine, he worshipped it; he hailed the feet
Of the Lord who snaps bondage, and bowed before Him.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5103 on: October 02, 2016, 09:30:46 AM »
Verse  59:


படங்கொள் அரவில் துயில்வோனும்
    பதுமத் தோனும் பரவரிய
விடங்கன் விண்ணோர் பெருமானை
    விரவும் புளக முடன்பரவி
அடங்கல் வீழி கொண்டிருந்தீர்
    அடியேனுக்கும் அருளுமெனத்
தடங்கொள் செஞ்சொல் தமிழ்மாலை
    சாத்தி யங்குச் சாருநாள்.

He felt thrilled, as he hailed Vitangkan, the Lord of gods--
Not easy of access for adoration unto Vishnu who slumbers
On the hooded serpent and Brahma seated on the lotus-flower;
He adorned the Lord with a great and glorious garland
Of splendorous Tamil in which he beseeched Him thus:
"You rule the whole of Veezhi; be pleased to grace me also."
Having sung the decade he sojourned there.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 02, 2016, 09:32:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5104 on: October 02, 2016, 09:33:11 AM »
Verse 60:


வாசி யறிந்து காசளிக்க
    வல்ல மிழலை வாணர்பால்
தேசு மிக்க திருவருள்முன்
    பெற்றுத் திருவாஞ் சியத்தடிகள்
பாச மறுத்தாட் கொள்ளுந்தாள்
    பணிந்து பொருவ னார்என்னும்
மாசில் பதிகம் பாடியமர்ந்
    தரிசிற் கரைப்புத் தூரணைந்தார்.   

Blessed with the divinely resplendent grace of the Lord
Of Veezhimizhalai who granted Tiru Jnaana Sambandhar coins
Of gold of equal worth matching those of Tirunaavukkarasar's,
He proceeded to Tiruvaanjiyam whose Lord would grant
Deliverance, snapping bondage; he hailed His feet and hymned Him
In a flawless decade beginning with the word, "Poruvanar,"
And sojourned there; then he proceeded to Arisilkaraiputthoor.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 02, 2016, 09:35:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5105 on: October 03, 2016, 08:34:04 AM »
Verse  61:செழுநீர் நறையூர் நிலவுதிருச்
    சித்தீச் சரமும் பணிந்தேத்தி
விழுநீர் மையினிற் பெருந்தொண்டர்
    விருப்பி னோடும் எதிர்கொள்ள
மழுவோ டிளமான் கரதலத்தில்
    உடையார் திருப்புத் தூர்வணங்கித்
தொழுநீர் மையினில் துதித்தேத்தித்
    தொண்டர் சூழ வுறையுநாள்.

He hailed and adored the ever-during Tirucchiddheeccharam
At Naraiyoor made rich by splendid waters;
Then well received by willing and glorious servitors
Ever poised in lowly adoration, he came to Tirupputthoor
Of the Lord whose hands sport the Mazhu
And the young fawn and worshipped Him as ordained,
And there abode accompanied with the devotees.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5106 on: October 03, 2016, 08:36:31 AM »
Verse  62:


புனித னார்முன் புகழ்த்துணையார்க்கு
    அருளுந் திறமும் போற்றிசைத்து
முனிவர் போற்ற எழுந்தருளி
    மூரி வெள்ளக் கங்கையினில்
பனிவெண் திங்கள் அணிசடையார்
    பதிகள் பலவும் பணிந்துபோந்
தினிய நினைவி லெய்தினார்
    இறைவர் திருவா வடுதுறையில்.


Before the Holy One he hymned a decade in which
He hailed the Lord's grace to Pukazh-th-Thunaiyaar;
Well received by Munis, he stayed there; then
He fared forth and adored many a shrine of the Lord
Who wears in His crest the flooding Ganga and above it
The crescent; happy in thought he arrived at Tiruvaavaduthurai.


Arunachala Siva.


« Last Edit: October 03, 2016, 08:38:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5107 on: October 03, 2016, 08:39:04 AM »
Verse 63:


விளங்குந் திருவா வடுதுறையில்
    மேயார் கோயில் புடைவலங்கொண்டு
உளங்கொண் டுருகு மன்பினுடன்
    உள்புக் கிறைஞ்சி யேத்துவார்
வளங்கொள் பதிக மறையவன்என்று
    எடுத்து வளவன் செங்கணான்
தளங்கொள் பிறப்புஞ் சிறப்பித்துத்
    தமிழ்ச்சொல் மாலை சாத்தினார்.
He made the sacred circuit of the glowing shrine
Of the Lord at Tiruvaavaduthurai; in conscious
And melting devotion he moved in and hailed and adored
The Lord; he sang the bountiful decade beginning
With the word, "Maraiyavan" and in it celebrated
The birth and glory of the Chozha Sengkanaan
In the renowned Chozha realm, and adorned
The Lord with that garland of Tamizh verse.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 08:41:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5108 on: October 03, 2016, 08:41:55 AM »
Verse  64:


சாத்தி யங்கு வைகுநாள்
    தயங்கு மன்ப ருடன்கூடப்
பேர்த்து மிறைஞ்சி யருள்பெற்றுப்
    பெண்ணோர் பாகத் தண்ணலார்
தீர்த்தப் பொன்னித் தென்கரைமேல்
    திகழும் பதிகள் பலபணிந்து
மூர்த்தி யார்தம் இடைமருதை
    யடைந்தார் முனைப்பா டித்தலைவர்.   Having thus hymned the Lord, he abode there;
Accompanied with the devotees he hailed the Lord;
Blessed with His grace he fared forth and worshipped
The Lord concorporate with His Consort, in His many shrines
On the southern bank of the Ponni; the chief
Of Munaippaadi then came to the Lord's Idaimaruthu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 08:43:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5109 on: October 03, 2016, 08:44:19 AM »
Verse 65:


மன்னும் மருதி னமர்ந்தவரை
    வணங்கி மதுரச் சொல்மலர்கள்
பன்னிப் புனைந்து பணிந்தேத்திப்
    பரவிப் போந்து தொண்டருடன்
அந்நற் பதியி லிருந்தகல்வார்
    அரனார் திருநா கேச்சுரத்தை
முன்னிப் புக்கு வலங்கொண்டு
    முதல்வர் திருத்தாள் வணங்கினார்.


He adored the Lord who in joy abides at the ever-during
Idai Maruthu; he adorned Him with sweet garlands
Of Tamil verse, and again hailed and adored Him,
And then moved out; accompanied with the devotees he left
The goodly town and reached Siva's Tirunakeccharam;
Poised in devotional thought he entered the temple,
Circumambulated the inner shrine and adored
The hallowed feet of the First One.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2016, 08:45:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5110 on: October 03, 2016, 08:46:59 AM »
Verse  66:


பெருகும் பதிகம் பிறையணிவாள்
    நுதலாள் பாடிப் பெயர்ந்துநிறை
திருவின் மலியுஞ் சிவபுரத்துத்
    தேவர் பெருமான் கழல்வணங்கி
உருகுஞ் சிந்தை யுடன்போந்தே
    யுமையோர் பாகர் தாமகிழ்ந்து
மருவும் பதிகள் பிறபணிந்து
    கலைய நல்லூர் மருங்கணைந் தார்.


He hymned the Lord with a decade of ever-growing joy
Beginning with the words: "Pirai ani Vaallnuthal,"
And marched on; he adored the ankleted feet
Of the Lord of Sivapuram replete with spiritual wealth
And marched on with a melting mind; adoring
The other shrines where the Lord who shares Uma
In His frame willingly abides, he came near Kalayanallor.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2016, 08:48:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5111 on: October 03, 2016, 08:49:23 AM »
Verse 67:


செம்மை மறையோர் திருக்கலைய
    நல்லூ ரிறைவர் சேவடிக்கீழ்
மும்மை வணக்கம் பெறவிறைஞ்சி
    முன்பு பரவித் தொழுதெழுவார்
கொம்மை மருவு குரும்பைமுலை
    யுமையாள் என்னுந் திருப்பதிகம்
மெய்ம்மைப் புராணம் பலவுமிகச்
    சிறப்பித் திசையின் விளம்பினார்.At Tirukkalayanalloor where flourish the Brahmins
Poised in the righteous way, he worshipped
The roseate feet of the Lord, merging his word,
Thought and deed in His adoration; he hailed Him
And prostrated on the ground before His presence, rose up
And hymned the glorious decade beginning with the words:
"Kurumpai mulai Umaiyaal?" In this decade,
Tuneful and melodious, he declared
The truthful glories of the Puranas.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2016, 08:51:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5112 on: October 03, 2016, 08:52:10 AM »
Verse 68:


அங்கு நின்று திருக்குடமூக்
    கணைந்து பணிந்து பாடிப்போய்   
மங்கை பாகர் வலஞ்சுழியை
    மருவிப் பெருகு மன்புருகத்
தங்கு காத லுடன்வணங்கித்
    தமிழாற் பரசி அரசினுக்குத்
திங்கள் முடியா ரடியளித்த
    திருநல் லூரைச் சென்றணைந்தார்.


From there he came to Tirukkudamookku
Where he adored and hymned the Lord; then he reached
Valanjuzhi of the Lord whose frame is shared
By His Consort; in great and melting devotion
He adored the Lord in abiding love and hailed Him
In Tamizh verse; thence he moved to Tiru Nalloor
Where the crescent-crested Lord blessed
Tirunaavukkarasar with Tiruvadi Deeksha.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2016, 08:54:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5113 on: October 03, 2016, 08:55:03 AM »
Verse  69:


நல்லூர் இறைவர் கழல்போற்றி
    நவின்று நடுவு நம்பர்பதி
எல்லா மிறைஞ்சி ஏத்திப்போய்
    இசையாற் பரவுந் தம்முடைய
சொல்லூ தியமா வணிந்தவர்தஞ்
    சோற்றுத் துறையின் மருங்கெய்தி
அல்லூர் கண்டர் கோயிலினுள்
    அடைந்து வலங்கொண் டடிபணிவார்.


He hailed the ankleted feet of the Lord of Nalloor
And hymned their glory; he also adored the Lord
In all His shrines on his way and hymned Him;
Then he came near Tirucchotrutthurai of the Lord
Who willingly gets decked with his garlands of Tamizh verse,
Moved into the temple of the Lord who is
Blue-throated, and circumambulated the shrine.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5114 on: October 03, 2016, 08:57:06 AM »
Verse  70:

அழனீ ரொழுகி யனையவெனும்
    அஞ்சொற் பதிக மெடுத்தருளிக்
கழனீ டியவன் பினிற்போற்றுங்
    காதல் கூரப் பரவியபின்
கெழுநீர் மையினி லருள்பெற்றுப்
    போந்து பரவை யார்கேள்வர்
முழுநீ றணிவா ரமர்ந்தபதி
    பலவும் பணிந்து முன்னுவார்.He hymned the Lord in a beauteous decade beginning
With the words: "Azhal neer ozhiki anaiya?"
He so worshipped the Lord that his devotion to adore
His divine feet in increasing love grew the more;
Then the privileged devotee was blessed with His
Gracious leave and he moved out; the consort
Of Paravaiyaar adored the many shrines of the Lord
Wholly resplendent with the Holy Ash, and marched on.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2016, 08:58:58 AM by Subramanian.R »