Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 592865 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5085 on: October 01, 2016, 08:45:52 AM »
Verse  41:வென்றி வெள்ளே றுயர்த்தருளும்
    விமலர் திருக்கோ புரம்இறைஞ்சி
ஒன்றும் உள்ளத் தொடும்அன்பால்
    உச்சி குவித்த கரத்தோடும்
சென்று புக்குப் பணிந்துதிருப்
    பதிகம் பூணா னென்றெடுத்துக்
கொன்றை முடியா ரருளுரிமை
    சிறப்பித் தார்கோட் புலியாரை.


வெற்றியைத் தரும் வெண்மையான ஆனேற்றுக் கொடியை உயர்த்தி அருளும் பெருமானாரின் திருக்கோயிலின் அழகிய கோபுரத்தை வணங்கி, ஒருமைப்பட்ட உள்ளத்தோடும் அன்பினால் உச்சியில் சூடிய திருக்கரத்தோடும், கோயிலினுள் சென்று, பெருமானைப் பணிந்து, அங்குப் `பூணாண்' எனத் தொடங் கித் திருப்பதிகம் பாடியருளிக் கொன்றை மலரை முடிமேலுடைய பெருமானின் அருளுக்கு உரிமையால் கோட்புலியாரை அப்பதிகத் துள் சிறப்பித்தருளினார்.

(Eng. translation not available).

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2016, 08:47:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5086 on: October 01, 2016, 08:48:59 AM »
Verse 42:


சிறப்பித் தருளுந் திருக்கடைக்காப்
    பதனி னிடைச்சிங் கடியாரைப்
பிறப்பித்தெடுத்த பிதாவாகத்
    தம்மை நினைந்த பெற்றியினால்
மறப்பில் வகைச்சிங் கடியப்ப
    னென்றே தம்மை வைத்தருளி
நிறப்பொற் புடைய இசைபாடி
    நிறைந்த அருள்பெற் றிறைஞ்சுவார்.


In the concluding hymn of the decade, deeming himself
To be father that begot Singkatiyaar, and unforgetfull
Of that conferred kinship he described himself
As the father of Singkatiyaar, he completed the tuneful
And melodious decade and adored the Lord blessed with His grace.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 01, 2016, 08:50:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5087 on: October 01, 2016, 08:51:49 AM »
Verse  43:


அங்கு நின்றும் எழுந்தருளி
    அளவி லன்பில் உள்மகிழச்
செங்க ணுதலார் மேவுதிரு
    வலிவ லத்தைச் சேர்ந்திறைஞ்சி
மங்கை பாகர் தமைப்பதிகம்
    வலிவ லத்துக் கண்டேனென்
றெங்கும் நிகழ்ந்த தமிழ்மாலை
    எடுத்துத் தொடுத்த விசைபுனைவார்.He moved out of that town and in joy engendered
By boundless love he reached Valivalam of the Lord who sports
A ruddy eye in His forehead; he adored Him
And adorned him with an ever-resplendent garland
Of Tamizh verse in which he affirmed that he had a darshan of the Lord
Who is concorporate with His Consort, at Valivalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2016, 08:53:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5088 on: October 01, 2016, 08:54:25 AM »
Verse  44:


நன்று மகிழுஞ் சம்பந்தர்
    நாவுக் கரசர் பாட்டுகந்தீர்
என்று சிறப்பித் திறைஞ்சிமகிழ்ந்
    தேத்தி யருள்பெற் றெழுந்தருளி
மன்றி னிடையே நடம்புரிவார்
    மருவு பெருமைத் திருவாரூர்
சென்று குறுகிப் பூங்கோயிற்
    பெருமான் செம்பொற் கழல்பணிந்து.
He praised the Lord in his decade thus: "You rejoiced to hear
The hymns of goodly, great and joyous Jnaana Sambandhar
And Navukkarasar!" He adored and hailed the Lord
And in joy celebrated His glory; blessed with his leave
He came to glorious Tiruvaaroor of the Lord who dances
In the Ambalam; he moved into the Poongkoyil
And worshipped the roseate and golden feet of the Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2016, 08:56:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5089 on: October 01, 2016, 08:57:33 AM »
Verse  45:


இறைஞ்சிப் போந்து பரவையார்
    திருமா ளிகையில் எழுந்தருளி
நிறைந்த விருப்பின் மேவுநாள்
    நீடு செல்வத் திருவாரூர்ப்
புறம்பு நணிய கோயில்களும்
    பணிந்து போற்றிப் புற்றிடமாய்
உறைந்த பெருமான் கழல்பிரியா
    தோவா இன்பம் உற்றிருந்தார்.


Having adored the Lord, he moved out and came
To the mansion of Paravaiyaar, and abode there
In great joy; thence he visited the nearby shrines,
Hailed the Lord there and returned to Tiruvaaroor
Where he abode inseparably linked to the worship
Of the feet of the Lord enshrined in the Ant-Hill.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5090 on: October 01, 2016, 09:39:10 AM »
Verse  46:


செறிபுன் சடையார் திருவாரூர்த்
    திருப்பங் குனிஉத் திரத்திருநாள்
குறுக வரலும் பரவையார்
    கொடைக்கு விழாவிற் குறைவறுக்க
நிறையும் பொன்கொண் டணைவதற்கு
    நினைந்து நம்பி திருப்புகலூர்
இறைவர் பாதம் பணியவெழுந்
    தருளிச் சென்றங் கெய்தினார்.


The hallowed Pankuni-utthara festival of the Lord
Of Tiruvaaroor drew near; to provide Paravaiyaar
With all that was needed for her to give away liberally
To the servitors and thus fulfill their needs, Nampi Aaroorar
Desired to come by gold; so he fared forth
To Pukaloor to hail the feet of the Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5091 on: October 01, 2016, 09:41:31 AM »
Verse  47:


சென்று விரும்பித் திருப்புகலூர்த்
    தேவர் பெருமான் கோயில்மணி
முன்றில் பணிந்து வலங்கொண்டு
    முதல்வர் முன்பு வீழ்ந்திறைஞ்சித்
தொன்று மரபி னடித்தொண்டு
    தோய்ந்த வன்பிற் றுதித்தெழுந்து
நின்று பதிக விசைபாடி
    நினைந்த கருத்து நிகழ்விப்பார்.   


He came to the Tiruppukkaloor temple of the Lord of gods
And in love adored its court; he then circumambulated
The shrine and came before the Lord where he fell prostrate
On the floor in adoration, poised in the love that is
Engendered by the traditional servitorship to the Lord?s feet,
Rose up, and sang the divine decade in which
His prayer
(for gold) was couched.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5092 on: October 01, 2016, 09:43:45 AM »
Verse  48:


சிறிது பொழுது கும்பிட்டுச்
    சிந்தை முன்னம் அங்கொழிய
வறிது புறம்போந் தருளியயல்
    மடத்தி லணையார் வன்றொண்டர்
அறிவு கூர்ந்த வன்பருடன்
    அணிமுன் றிலினோ ரருகிருப்ப
மறிவண் கையா ரருளேயோ
    மலர்க்கண் துயில்வந் தெய்தியதால்.


He prayed for a while; even as his mind lingered there He came out of the temple, empty-handed
(as he was not Blessed with the gold sought by him);
he would not
Move out to abide in any Matam; as Van-Tondar
Accompanied with the wise servitors tarried in the court,
His eyes were besieged by sleep; we know not if this was
By the grace of the Lord who sports a fawn in His hand.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2016, 09:46:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5093 on: October 01, 2016, 09:47:02 AM »
Verse 49:


துயில்வந் தெய்தத் தம்பிரான்
    றோழ ரங்குத் திருப்பணிக்குப்
பயிலும் சுருமட் பலகைபல
    கொணர்வித் துயரம் பண்ணித்தேன்
அயிலும் சுரும்பார் மலர்ச்சிகழி
    முடிமேல் அணியா உத்தரிய
வெயிலுந் தியவெண் பட்டதன்மேல்
    விரித்துப் பள்ளி மேவினார்.

As thus sleep came to him, the companion of the Lord
Had a few of the heaped-up bricks stored there
For renovation work, brought to him and had
An eminence raised; he spread his upper garment
Of silk on it so that he could rest his tufted head
Bedecked with a chaplet in whose melliferous flowers
Chafers lay cradled, as on a pillow.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5094 on: October 01, 2016, 09:49:25 AM »
Verse  50:


சுற்று மிருந்த தொண்டர்களுந்
    துயிலு மளவில் துணைமலர்க்கண்
பற்றுந் துயில்நீங் கிடப்பள்ளி
    யுணர்ந்தார் பரவை கேள்வனார்
வெற்றி விடையா ரருளாலே
    வேமண் கல்லே விரிசுடர்ச்செம்
பொன்திண் கல்லா யினகண்டு
    புகலூ ரிறைவ ரருள்போற்றி.


The devotees too slumbered; when the consort
Of Paravaiyaar woke up and opened his lotus-like eyes,
By the grace of the Lord-Rider of the victorious Bull,
He saw that the bricks had turned into solid blocks
Of ruddy gold; then he hailed the Lord?s divine grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2016, 09:50:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5095 on: October 02, 2016, 09:10:18 AM »
Verse  51:


தொண்ட ருணர மகிழ்ந்தெழுந்து
    துணைக்கைக் கமல முகைதலைமேல்
கொண்டு கோயி லுட்புக்குக்
    குறிப்பி லடங்காப் பேரன்பு
மண்டு காத லுறவணங்கி
    வாய்த்த மதுர மொழிமாலை
பண்தங் கிசையில் தம்மையே
    புகழ்ந்தென் றெடுத்துப் பாடினார்.
The devotees too woke up; up he rose in joy
And folding his hands, like unto lotus-buds, over his head,
He moved into the sacred shrine, worshipped the Lord,
In love that knew no bounds and hymned Him
Fittingly in a sweet and melodious and tuneful garland
Of Tamizh verse which opened thus: "Thammaiye pukazhnthu?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2016, 09:12:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5096 on: October 02, 2016, 09:12:53 AM »
Verse  52:


பதிகம் பாடித் திருக்கடைக்காப்
    பணிந்து பரவிப் புறம்போந்தே
எதிரி லின்பம் இம்மையே
    தருவா ரருள்பெற் றெழுந்தருளி
நிதியின் குவையும் உடன்கொண்டு
    நிறையும் நதியுங் குறைமதியும்
பொதியுஞ் சடையார் திருப்பனையூர்
    புகுவார் புரிநூல் மணிமார்பர்.


He concluded the decade and sealed it with
His benediction; hailing and adoring the Lord
He moved out blessed with the peerless grace of the Lord
Who confers it in this life itself; with the heaps
Or riches, the wearer of the sacred thread proceeded
To Tiruppanaiyoor of the Lord who wears on His matted hair
The whole river and part of the moon.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5097 on: October 02, 2016, 09:14:52 AM »
Verse 53:


செய்ய சடையார் திருப்பனையூர்ப்
    புறத்துத் திருக்கூத் தொடுங்காட்சி
எய்த அருள எதிர்சென்றங்
    கெழுந்த விருப்பால் விழுந்திறைஞ்சி
ஐயர் தம்மை அரங்காட
    வல்லார் அவரே யழகியரென்
றுய்ய வுலகு பெறும்பதிகம்
    பாடி யருள்பெற் றுடன்போந்தார்.


The Lord of the ruddy matted hair gave him a darshan
Of His divine Dance at the outskirts of Tiruppanaiyoor;
There itself he prostrated on the ground
In swelling love, adored the Great One, hymned Him
In a decade which would grant deliverance to the world,
And affirmed therein thus: "He that dances in the Ambalam
Is indeed the beauteous Lord!"
Blessed with His grace, he moved on.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 02, 2016, 09:16:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5098 on: October 02, 2016, 09:17:49 AM »
Verse  54:

வளமல் கியசீர்த் திருப்பனையூர்
    வாழ்வா ரேத்த எழுந்தருளி
அளவில் செம்பொன் இட்டிகை
    களால்மேல் நெருங்கி யணியாரூர்த்
தளவ முறுவற் பரவையார்
    தம்மா ளிகையிற் புகத்தாமும்
உளமன் னியதம் பெருமானார்
    தம்மை வணங்கி உவந்தணைந்தார்.


Well-received by the dwellers of Tiruppanaiyoor of great foison
He moved into the town; to the mansion
At beauteous Aaroor, of Paravaiyaar whose teeth were
Like unto Mullai buds, servants bore the bricks
Of ruddy gold of inestimable worth; he too entered it in joy after hailing
The Lord of the Ant-Hill ever-enshrined in his bosom.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5099 on: October 02, 2016, 09:20:14 AM »
Verse 55:


வந்து பரவைப் பிராட்டியார்
    மகிழ வைகி மருவுநாள்
அந்த ணாரூர் மருங்கணிய
    கோயில் பலவும் அணைந்திறைஞ்சிச்
சிந்தை மகிழ விருப்பினொடும்
    தெய்வப் பெருமாள் திருவாரூர்
முந்தி வணங்கி யினிதிருந்தார்
    முனைப்பா டியர்தங் காவலனார்.


He abode with Paravaiyaar to her great delight; from there
He visited many shrines near unto cool and beauteous
Tiruvaaroor and worshipped the Lord there; then adoring
The Lord of gods at Tiruvaaroor with a rejoicing mind,
The Lord of Munaippaadi abode sweetly there.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2016, 09:21:56 AM by Subramanian.R »