Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576425 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5070 on: September 29, 2016, 09:22:00 AM »
Verse  26:


அவ்விரவு புலர்காலை
    ஆரூரில் வாழ்வார்கண்டு
எவ்வுலகில் விளைந்தனநெல்
    மலையிவையென் றதிசயித்து
நவ்விமதர்த் திருநோக்கின்
    நங்கைபுகழ்ப் பரவையார்க்
கிவ்வுலகு வாழவரு
    நம்பியளித் தனவென்பார்.   When the night ended and day dawned, the dwellers of Aaroor
Asked thus in wonder: "In which world indeed did these
Paddy hills grow?" Then spake some by way of answer, thus:
"Unto glorious Paravaiyaar whose splendorous eyes
Are like those of a fawn, this is a gift by Nampi Aaroorar
Who came to be born for the flourishing of this world."

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2016, 09:23:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5071 on: September 29, 2016, 09:24:54 AM »
Verse  27:


நீக்கரிய நெற்குன்று
    தனைநோக்கி நெறிபலவும்
போக்கரிதா யிடக்கண்டு
    மீண்டுந்தம் மில்புகுவார்
பாக்கியத்தின் திருவடிவாம்
    பரவையார்க் கிந்நெல்லுப்
போக்குமிட மரிதாகும்
    எனப்பலவும் புகல்கின்றார்.   Beholding the paddy hill hard to remove, blocking all paths
And passages, people retreated into their houses
And said: "Even for Paravaiyaar, the incarnation of fortune,
It would be well nigh impossible to clear and store all this paddy."

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 29, 2016, 09:26:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5072 on: September 29, 2016, 09:27:34 AM »
Verse  28:


வன்றொண்டர் தமக்களித்த
    நெற்கண்டு மகிழ்சிறப்பார்
இன்றுங்கள் மனையெல்லைக்
    குட்படுநெற் குன்றெல்லாம்
பொன்தங்கு மாளிகையிற்
    புகப்பெய்து கொள்கவென
வென்றிமுர சறைவித்தார்
    மிக்கபுகழ்ப் பரவையார்.


She grew happy when she saw the paddy gifted to her
By Van-tondar; then Paravaiyaar of great glory had it
Announced by beat of triumphal drums thus: "Each one can
Gather into his beauteous house that portion
Of the paddy-hill that lies about his house."

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5073 on: September 29, 2016, 09:29:42 AM »
Verse  29:


அணியாரூர் மறுகதனில்
    ஆளியங்கப் பறையறைந்த
பணியாலே மனைநிறைத்துப்
    பாங்கெங்கும் நெற்கூடு
கணியாமற் கட்டிநகர்
    களிகூரப் பரவையார்
மணியாரம் புனைமார்பின்
    வன்றொண்டர் தமைப்பணிந்தார்.As the drummers made the announcement to clear the paddy
From the pathways, so that people might walk without let,
They filled their houses with paddy and also gathered it
In countless earthen receptacles near the sides
Of their houses and reveled in joy; witnessing this,
Paravaiyaar bowed low before Van-Tondar, the wearer
Of a garland set with gems.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5074 on: September 29, 2016, 09:32:00 AM »
Verse  30:


நம்பியா ரூரர்திரு
    வாரூரில் நயந்துறைநாள்
செம்பொற்புற் றிடங்கொண்டு
    வீற்றிருந்த செழுந்தேனைத்
தம்பெரிய விருப்பினொடுந்
    தாழ்ந்துணர்வி னாற்பருகி
இம்பருடன் உம்பர்களும்
    அதிசயிப்ப ஏத்தினார்.During the days when Nampi Aaroorar abode at Tiruvaroor in joy,
He adored the rich honey enshrined in the Ant-hill
Of ruddy gold in great longing; be bowed low and drank in
The Honey which began to course in his consciousness,
And he so hailed and adored the Lord that the dwellers
Of heaven and earth marveled at it.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5075 on: September 30, 2016, 08:52:14 AM »
Verse  31:

குலபுகழ்க் கோட்புலியார்
    குறையிரந்து தம்பதிக்கண்
அலகில்புக ழாரூரர்
    எழுந்தருள அடிவணங்கி
நிலவியவன் தொண்டர்அஃ
    திசைந்ததற்பி னேரிறைஞ்சிப்
பலர்புகழும் பண்பினார்
    மீண்டுந்தம் பதியணைந்தார்.


Kotpuliyaar of glowing glory falling at the feet
Of Aaroorar of unbounded glory, beseeched him to make a visit
To his town; when Aaroorar consented to this, he once again
Paid obeisance to him; then he whose greatness
Of culture was hailed by many, returned to his town.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5076 on: September 30, 2016, 08:54:36 AM »
Verse 32:


தேவ ரொதுங்கத் திருத்தொண்டர்
    மிடையுஞ் செல்வத் திருவாரூர்
காவல் கொண்டு தனியாளுங்
    கடவுட் பெருமான் கழல்வணங்கி
நாவ லூர ரருள் பெற்று
    நம்பர் பதிகள் பிறநண்ணிப்
பாவை பாகர் தமைப்பணிந்து
    பாடும் விருப்பிற் சென்றணைவார்.He adored the Lord-God who rules uniquely the opulent
Tiruvaaroor where Devas step aside that the servitors
Might in dense throngs straight move in and adore the Lord;
Then worshipping the Lord at His other shrines
And blessed with His grace, Navaloorar proceeded onward
In ardent love, to hail in hymns the Lord who is
Concorporate with His Consort.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2016, 08:56:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5077 on: September 30, 2016, 08:57:24 AM »
Verse  33:


மாலும் அயனும் உணர்வரியார்
    மகிழும் பதிகள் பலவணங்கி
ஞால நிகழ்கோட் புலியார்தம்
    நாட்டி யத்தான் குடிநண்ண
ஏலும் வகையால் அலங்கரித்தங்
    கவரு மெதிர்கொண் டினிதிறைஞ்சிக்
கோல மணிமா ளிகையின்கண்
    ஆர்வம் பெருகக் கொடுபுக்கார்.


Adoring the Lord unknowable to Vishnu and Brahma
In all the shrines where He abides in joy,
He came to Naattiyatthaankudi of the world-renowned
Kotpuliyaar; he greeted Aaroorar and adored him in joy
And conducted him to his beauteous and gem-set
Mansion in great delight.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5078 on: September 30, 2016, 08:59:22 AM »
Verse  34:


தூய மணிப்பொன் தவிசிலெழுந்
    தருளி யிருக்கத் தூநீரால்
சேய மலர்ச்சே வடிவிளக்கித்
    தெளித்துக் கொண்டச் செழும்புனலால்
மேய சுடர்மா ளிகையெங்கும்
    விளங்க வீசி யுளங்களிப்ப
ஏய சிறப்பில் அர்ச்சனைகள்
    எல்லாம் இயல்பின் முறைபுரிவார்.He had Aaroorar seated in a seat of gold inlaid
With gems of purest ray serene; with pure water
He washed his roseate and redemptive feet
And sprinkled it on his person; he also sprinkled
The holy water on his entire and bright mansion;
In great joy he desired to perform unto Aaroorar
A great Puja in unison with the ordained rules.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5079 on: September 30, 2016, 09:01:32 AM »
Verse  35:


பூந்தண் பனிநீர் கொடுசமைத்த
    பொருவில் விரைச்சந் தனக்கலவை
வாய்ந்த அகிலி னறுஞ்சாந்து
    வாச நிறைமான் மதச்சேறு
தோய்ந்த புகைநா வியின்நறுநெய்
    தூய பசுங்கர்ப் பூரமுதல்
ஏய்ந்த அடைக்கா யமுதினைய
    எண்ணில் மணிப்பா சனத்தேந்தி.


He gathered in countless comely platters the peerless
Sandal-paste ground with exquisite and cool dew,
The fragrant paste of eagle-wood, sweet scented cream
of musk, fragrant and fumigated Civet,
Aromatic camphor and Areca-nuts and betel-leaves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2016, 09:03:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5080 on: September 30, 2016, 09:04:13 AM »
Verse  36:


வேறு வேறு திருப்பள்ளித்
    தாமப் பணிகள் மிகவெடுத்து
மாறி லாத மணித்திருவா
    பரண வருக்கம் பலதாங்கி
ஈறில் விதத்துப் பரிவட்டம்
    ஊழி னிரைத்தே யெதிரிறைஞ்சி
ஆறு புனைந்தா ரடித்தொண்டர்
    அளவில் பூசை கொளவளித்தார்.


With many and varied wreaths, chaplets and garlands,
Many pretty jewels set with peerless gems,
And innumerable and manifold clothes and garments of woven
Splendor, he stood before him--the servitor of the Lord
Who is river-crested, hailed him and thus wrought
The endless Puja which Aaroorar was pleased to accept.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2016, 09:05:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5081 on: September 30, 2016, 09:06:51 AM »
Verse 37:


செங்கோல் அரசன் அருளுரிமைச்
    சேனா பதியாங் கோட்புலியார்
நங்கோ மானை நாவலூர்
    நகரார் வேந்தை நண்பினால்
தங்கோ மனையில் திருவமுது
    செய்வித் திறைஞ்சித் தலைசிறந்த
பொங்கோ தம்போற் பெருங்காதல்
    புரிந்தார் பின்னும் போற்றுவார்.Kotpuliyaar who was the rightful general of the sceptered
Chozha king, feasted our lord, the Prince of Navaloor
In his palace in great friendliness and adored him;
His loving devotion for him soared like a swelling sea
And he hailed him again and again.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2016, 09:08:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5082 on: September 30, 2016, 09:09:40 AM »
Verse 38:


ஆனா விருப்பின் மற்றவர்தாம்
    அருமை யால்முன் பெற்றெடுத்த
தேனார் கோதைச் சிங்கடியார்
    தமையும் அவர்பின் கருவுயிர்த்த
மானார் நோக்கின் வனப்பகையார்
    தமையும் கொணர்ந்து வன்றொண்டர்
தூநாண் மலர்த்தாள் பணிவித்துத்
    தாமுந் தொழுது சொல்லுவார்.


Borne by that great love he conducted Singkatiyaar,
His first born daughter--the fruit of his rare askesis--,
Decked with a honey-laden garland and her younger sister
Vanappakai whose eyes were like the fawn?s,
To the presence of Van-tondar and caused them to adore his feet--
Like unto fresh and pure flowers--; he too adored him
And addressed him thus:

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5083 on: September 30, 2016, 09:11:52 AM »
Verse  39:


அடியேன் பெற்ற மக்களிவர்
    அடிமை யாகக் கொண்டருளிக்
கடிசேர் மலர்த்தாள் தொழுதுய்யக்
    கருணை யளிக்க வேண்டுமெனக்
தொடிசேர் தளிர்க்கை இவரெனக்குத்
    தூய மக்க ளெனக்கொண்டப்
படியே மகண்மை யாக்கொண்டார்
    பரவை யார்தங் கொழுநனார்."These are my daughters; be pleased to accept them
As your servants granting unto them the privilege of adoring
Your flower-fragrant feet and thus gain deliverance."
Thus beseeched, he replied even thus:
"These bangled beauties are truly my hallowed daughters."
Thus declaring, the husband of Paravaiyaar conferred
On them the status of daughters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2016, 09:13:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5084 on: September 30, 2016, 09:14:38 AM »
Verse  40:


கோதை சூழ்ந்த குழலாரைக்
    குறங்கின் வைத்துக் கொண்டிருந்து
காதல் நிறைந்த புதல்வியராம்
    கருத்துட் கசிவால் அணைத்துச்சி
மீது கண்ணீர் விழமோந்து
    வேண்டு வனவுங் கொடுத்தருளி
நாதர் கோயில் சென்றடைந்தார்
    நம்பிதம்பி ரான்தோழர்.   

He seated on his lap the daughters whose locks of hair
Decked with chaplets; with a father?s love for his daughters,
He kissed them on their crowns whence rolled
Down his tears of love; he conferred on them gifts
And benedictions; then Nampi Aaroorar, the companion
Of the Lord proceeded to the shrine of the Lord.


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 30, 2016, 09:16:18 AM by Subramanian.R »