Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 594400 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5025 on: September 26, 2016, 09:04:56 AM »
Verse  1237:

ஏகமாம் சிவமெய்ஞ் ஞானம்
    இசைந்தவர் வலப்பா லெய்தி
நாகமார் பணபே ரல்குல்
    நற்றவக் கொழுந்தன் னாரை
மாகமார் சோதி மல்க
    மன்னிவீற் றிருந்த வெள்ளை
மேகமோ டிசையும் மின்னுக்
    கொடியென விளங்க வைத்தார்.She was led to the right side of him who was
Blessed with True Siva Gnosis--one and indivisible--;
She whose great private part was like a Cobra hood--
Verily a shoot of great tapas--,
Was caused to be seated by his side; it was
Like unto a lightning married to a white cloud
That stood poised, for ever, in the radiant sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2016, 09:06:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5026 on: September 26, 2016, 09:07:43 AM »
Verse  1238:


புனிதமெய்க் கோல நீடு
    புகலியார் வேந்தர் தம்மைக்
குனிசிலைப் புருவ மென்பூங்
    கொம்பனா ருடனே கூட
நனிமிகக் கண்ட போதில்
    நல்லமங் கலங்கள் கூறி
மனிதரும் தேவ ரானார்
    கண்ணிமை யாது வாழ்த்தி.

Beholding in great delight the Lord of Pukali
Whose form was true piety, with the soft flowery twig--
His bride whose brows were bows--, men who had now
Become Devas as their eyes winked not,
Blessed them with goodly, auspicious words.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5027 on: September 26, 2016, 09:10:10 AM »
Verse  1239:


பத்தியிற் குயிற்றும் பைம்பொன்
    பவளக்கால் பந்தர் நாப்பண்
சித்திர விதானத் தின்கீழ்ச்
    செழுந்திரு நீல நக்கர்
முத்தமிழ் விரகர் முன்பு
    முதன்மறை முறையி னோடு
மெய்த்தநம் பெருமான் பாதம்
    மேவுமுள் ளத்தாற் செய்ய.

In the center of a Pandal decked with adornments
In serried order, and whose pillars were plated
With gold fresh from the mint and set with coral,
Under a decorated pavilion Tiruneelanakkar,
Valiant in the Vedas sat as the wedding-priest
Before the Adept of the threefold Tamizh;
He performed the rites and rituals as ordained
In the primal Vedas, invoking the grace
Of the hallowed feet of Tiru Jnaana Sambandhar.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 26, 2016, 09:12:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5028 on: September 26, 2016, 09:13:22 AM »
Verse 1240:
மறையொலி பொங்கி யோங்க
    மங்கல வாழ்த்து மல்க
நிறைவளைச் செங்கை பற்ற
    நேரிழை யவர்முன் அந்தப்
பொறையணி முந்நூல் மார்பர்
    புகரில்வெண் பொரிகை அட்டி
இறைவரை ஏத்தும் வேலை
    எரிவலங் கொள்ள வேண்டி.


The Vedas resounded in a crescendo; auspicious words
Of benediction were showered; the godly bridegroom
Was to hold the bangled and roseate hand
Of the bride; so before the bejewelled bride,
The wearer of the sacred thread--Tiruneela Nakkar
Who wears patience as his jewel--, took out
The white and flawless puffed rice and offered it
As oblation into the sacrificial fire:
To circumambulate the sacrificial fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2016, 09:15:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5029 on: September 26, 2016, 10:48:56 AM »
Verse  1241:


அருப்புமென் முலையி னார்தம்
    அணிமலர்க் கைப்பி டித்தங்
கொருப்படும் உடைய பிள்ளை
    யார்திரு உள்ளந் தன்னில்
விருப்புறும் அங்கி யாவார் விடை
    உயர்த் தவரே என்று
திருப்பெரு மணத்தை மேவும்
    சிந்தையில் தெளிந்து செல்வார்.


The godly bridegroom willingly held
The pretty and flower-like hand of the bride
Whose breasts were like unto soft buds;
It became clear in his mind that the fire
Dear to him was the Lord who sports the Bull
In his banner and who presides over the shrine
Of Tirunalloorpperumanam; he moved on.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2016, 10:50:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5030 on: September 26, 2016, 10:52:00 AM »
Verse  1242:மந்திர முறையால் உய்த்த
எரிவல மாக மாதர்
தந்திருக் கையைப் பற்றும்
தாமரைச் செங்கை யாளர்
இந்தஇல் லொழுக்கம் வந்து
சூழ்ந்ததே இவள்தன் னோடும்
அந்தமில் சிவன்தாள் சேர்வன்
என்னும்ஆ தரவு பொங்க .

As he circumambulated the fire fostered ritualistically,
He of the roseate and lotus-like hand
That held the pretty hand of the bride?s,
Thought thus: "Should the life of the householder
Engird me, even me? With her I will reach
The everlasting feet of Siva." This desire in him
Swelled more and more.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5031 on: September 26, 2016, 10:54:36 AM »
Verse  1243:

மலர்பெருங் கிளையும் தொண்டர்
    கூட்டமும் மல்கிச் சூழ
அலகில் மெய்ஞ்ஞானத் தொல்லை
    அடைவுறுங் குறிப்பால் அங்கண்
உலகில்எம் மருங்கும் நீங்க
    உடன்அணைந் தருள வேண்டிக்
குலமணம் புரிவித் தார்தம்
    கோயிலை நோக்கி வந்தார்.


Surrounded by the great and bright throngs
Of kin and devotees, mystically blessed
To get oned with boundless Siva Jnaanam,
Freed from all nexus with any world whatsoever,
And resolved to blend with Siva,
He fared forth to the shrine of the Lord
Who had wrought for him the wedding
In unison with his family tradition.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5032 on: September 26, 2016, 10:56:54 AM »
Verse  1244:


சிவனமர்ந் தருளுஞ் செல்வத்
    திருப்பெரு மணத்துள் எய்தித்
தவநெறி வளர்க்க வந்தார்
    தலைப்படுஞ் சார்பு நோக்கிப்
பவமற என்னை முன்னாள்
    ஆண்டஅப் பண்பு கூட
நவமலர்ப் பாதங் கூட்டும்
    என்னும்நல் லுணர்வு நல்க.


He reached the opulent shrine of Tirupperumanam
Where Siva abides in joy, dispensing grace;
The Fosterer of the way of tapas divined the hour
Of Release to be nigh at hand; his goodly
Consciousness assured him that even as the Lord
Ruled him as His servitor in the past,
He would now and for ever rule him
Revealing unto him His feet of fresh blown
Lotus flowers and thus end his embodiment

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5033 on: September 26, 2016, 10:59:21 AM »
Verse  1245:


காதல்மெய்ப் பதிகம் கல்லூர்ப்
    பெருமணம் எடுத்துக் கண்டோர்
தீதுற பிறவிப் பாசந்
    தீர்த்தல்செம் பொருளாக் கொண்டு
நாதனே நல்லூர் மேவும்   
    பெருமண நம்பனே உன்
பாதமெய்ந் நீழல் சேரும்
    பருவம் ஈதென்று பாட.In swelling love he sang the divinely true decade
Beginning with the words: "Kalloor-p-Perumanam?"
Resolving to do away with the evil and birth-breeding
Paasa of all those that attended the wedding
And having that as the import, he hailed the Lord thus:
"O Lord! O True One of Nalloorpperumanam!
This is the hour for us to reach
The everlastingly true umbrage of your feet!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2016, 11:01:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5034 on: September 26, 2016, 11:01:53 AM »
Verse  1246:


தேவர்கள் தேவர் தாமும்
    திருவருள் புரிந்து நீயும்
பூவையன் னாளும் இங்குன்
    புண்ணிய மணத்தின் வந்தார்
யாவரும் எம்பாற் சோதி
    இதனுள்வந் தெய்தும் என்று
மூவுல கொளியால் விம்ம
    முழுச்சுடர்த் தாணு வாகி.


The God of gods graced him thus: "May you,
Your wife like unto a starling, and all
Men and women that attend your holy wedding
Come to Us through this fire." The Lord commanded
Him thus, and grew into a pillar of pure fire
That by its radiance brightened the triple worlds.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5035 on: September 26, 2016, 11:04:01 AM »
Verse  1247:கோயிலுட் படமேல் ஓங்குங்
    கொள்கையாற் பெருகுஞ் சோதி
வாயிலை வகுத்துக் காட்ட
    மன்னுசீர்ப் புகலி மன்னர்
பாயின ஒளியால் நீடு
    பரஞ்சுடர்த் தொழுது போற்றி
மாயிரு ஞாலம் உய்ய.

The Lord revealed to them an entrance
In that spiraling flame which rose aloft
Containing within itself the divine temple;
Pukali's Prince of everlasting glory hailed
The Lord, the supernal flame now grown
Pervasive and immense, and adored Him;
To grace all with deliverance in this wide wide world

    வழியினை அருளிச் செய்வார்.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2016, 11:06:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5036 on: September 26, 2016, 11:06:52 AM »
Verse  1248:


ஞானமெய்ந் நெறிதான் யார்க்கும்
    நமச்சிவா யச்சொ லாம்என்
றானசீர் நமச்சி வாயத்
    திருப்பதி கத்தை அங்கண்
வானமும் நிலனும் கேட்க
    அருள்செய் திம்மணத்தில் வந்தோர்
ஈனமாம் பிறவி தீர
    யாவரும் புகுக என்ன.


He affirmed that the true way of wisdom unto all
Is the Word Na Ma Si Va Ya; he then graciously sang The divine Namasivaya -Decad to the hearing
Of the dwellers of heaven and earth, and thus
Proclaimed his mandate: "To rid for ever
Your debasing embodiment, all of you present
In this wedding, enter here!"

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 26, 2016, 11:08:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5037 on: September 26, 2016, 11:09:28 AM »
Verse 1249:


வருமுறைப் பிறவி வெள்ளம்
    வரம்புகா ணாத ழுந்தி
உருவெனுந் துயரக் கூட்டில்
    உணர்வின்றி மயங்கு வார்கள்
திருமணத் துடன்சே வித்து
    முன்செலுஞ் சிறப்பி னாலே
மருவிய பிறவி நீங்க
    மன்னுசோ தியினுள் புக்கார்.They that were immersed in the shore-less sea
Of birth and death and tossed about for endless ages,
Caged as it were in the miserable embodiment,
And stood bewildered and confounded,
By reason of their adoration of the divine wedding
And blessed with its guiding splendor,
Now rid of their cycle of transmigration,
Entered the Everlasting Flame of Life.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5038 on: September 26, 2016, 11:11:36 AM »
Verse  1250:


சீர்பெருகு நீலநக்கர்
    திருமுருகர் முதல்தொண்டர்
ஏர்கெழுவு சிவபாத
    இருதயர்நம் பாண்டார்சீர்
ஆர்திருமெய்ப் பெரும்பாணர்
    மற்றேனையோர் அணைந்துளோர்
பார்நிலவு கிளைசூழப்
    பன்னிகளோ டுடன்புக்கார்.


Tiruneelanakkar of ever-increasing glory,
Tirumurukar and other servitors,
Sivapaadahridayar of spiritual beauty,
Nampaandar Nambi, Tiruneelakandapperumpaanar
Whose glory is poised in truth
And all others that came to attend the wedding
Encircled by their kith and kin
And with their respective help-meets
Entered the fire.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 26, 2016, 11:13:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5039 on: September 26, 2016, 11:14:10 AM »
Verse  1251:


அணிமுத்தின் சிவிகைமுதல்
    அணிதாங்கிச் சென்றோர்கள்
மணிமுத்த மாலைபுனை
    மடவார்மங் கலம்பெருகும்
பணிமுற்றும் எடுத்தார்கள்
    பரிசனங்கள் வினைப்பாசந்
துணிவித்த உணர்வினராய்த்
    தொழுதுடன்புக் கொடுங்கினார்.They that bore the beauteous and pearly
Palanquin and the Cinnams wrought of the pearls,
The women that plied themselves in the service
Of duly weaving garlands of flowers and of pearls,
They that carried things auspicious
And the serving retinue:
All these, now blessed with the consciousness
Of having snapped their paasa-karma, adored the Lord
Moved in and gained life ever lasting.


Arunachala Siva.