Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 617919 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5010 on: September 25, 2016, 09:04:30 AM »
Verse  1222:


முற்றுமெய்ஞ்ஞானம் பெற்ற
    மூர்த்தியார் செங்கை பற்ற
நற்பெருந் தவத்தின் நீர்மை
    நலம்படைத் தெழுந்த தெய்வக்
கற்பகப் பூங்கொம் பன்னார்
    தம்மையும் காப்புச் சேர்த்துப்
பொற்புறு சடங்கு முன்னர்ப்
    பரிவுடன் செய்த வேலை.She was to hold the roseate and divine hand
Of him blessed with true wisdom-- total and absolute--;
Up she rose, graced with all the blessings of great tapas;
She who was like the flowery twig of the divine
Karpaka tree, was decked with a Raksha;
All holy rites were done in loving ardor.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5011 on: September 25, 2016, 09:06:44 AM »
Verse 1223:


செம்பொன்செய் வாசிச் சூட்டுத்
    திருமணிப் புனைபூண் செல்வப்
பைம்பொனின் மாலை வேய்ந்த
    பவளமென் கொடியொப் பாரை
நம்பன்தன் அருளே வாழ்த்தி
    நல்லெழில் விளங்கச் சூட்டி
அம்பொன்செய் தீப மென்ன
    அழகலங் கரித்து வைத்தார்.


She was decked with a Cutti of ruddy gold
On her forehead; jewels cunningly wrought
With beauteous rubies and chains of great worth
Made of fresh gold adorned her who was
Like unto a soft creeper of coral; thus they adorned
That beauty, verily a lamp of beauteous gold.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5012 on: September 25, 2016, 09:09:06 AM »
Verse  1224:


மாமறை மைந்தர் எல்லாம்
    மணத்தெதிர் சென்று மன்னும்
தூமலர்ச் செம்பொற் சுண்ணம்
    தொகுநவ மணியும் வீசத்
தாமரை மலரோன் போல்வார்
    அரசிலை தருப்பை தோய்ந்த
காமர்பொற் கலச நன்னீர்
    இருக்குடன் கலந்து வீச.


The glorious sons of Brahmins came before
The wedding party and strewed fresh flowers,
Gold-dust and nine-fold gems; the Brahmins
Who were like unto Brahma, dipped Peepal leaves
And Kusa grass into the comely pots of gold
That contained holy water, and sprinkled it,
The while chanting the Vadic mantras.


Arunachala Siva.


« Last Edit: September 25, 2016, 09:10:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5013 on: September 25, 2016, 09:13:30 AM »
Verse 1225:


பொன்னணி சங்கின் வெள்ளம்
    பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப
மன்னிய தரளப் பத்தி
    வளர்மணிச் சிவிகை நின்றும்
பன்மலர் நறும்பொற் சுண்ணம்
    பரந்தபா வாடைமீது
முன்னிழிந் தருளி வந்தார்
    மூவுல குய்ய வந்தார்.


Even as the innumerable shells lined with gold
Roared aloud in swelling harmony,
From the abiding palanquin bathed in the luster
Of its serried rows of pearls,
He stepped out and set foot on the red carpet
Damasked with many a flower and fragrant gold-dust.
He that came to be born for the deliverance
Of the triple worlds, walked forth in grace.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5014 on: September 25, 2016, 09:16:04 AM »
Verse  1226:பொன்னணி சங்கின் வெள்ளம்
    பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப
மன்னிய தரளப் பத்தி
    வளர்மணிச் சிவிகை நின்றும்
பன்மலர் நறும்பொற் சுண்ணம்
    பரந்தபா வாடைமீது
முன்னிழிந் தருளி வந்தார்
    மூவுல குய்ய வந்தார்.


Even as the innumerable shells lined with gold
Roared aloud in swelling harmony,
From the abiding palanquin bathed in the luster
Of its serried rows of pearls,
He stepped out and set foot on the red carpet
Damasked with many a flower and fragrant gold-dust.
He that came to be born for the deliverance
Of the triple worlds, walked forth in grace.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 25, 2016, 09:18:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5015 on: September 25, 2016, 09:18:59 AM »
Verse  1227:

மறைக்குல மனையின் வாழ்க்கை
    மங்கல மகளி ரெல்லாம்
நிறைத்தநீர்ப் பொற்கு டங்கள்
    நிறைமணி விளக்குத் தூபம்
நறைக்குல மலர்சூழ் மாலை
    நகுசுடர் முளைப்பொற் பாண்டில்
உறைப்பொலி கலவை யேந்தி
    உடன்எதி ரேற்று நின்றார்.


All the auspicious housewives of the Brahmins
Duly greeted the godly bridegroom, holding
Pots of gold filled with water, beauteous lamps
In serried order, gold platters on which were
Displayed Paalikaas where grew the bright
Seedlings, and sandal-paste compounded sweet.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5016 on: September 25, 2016, 09:20:58 AM »
Verse 1228:


ஆங்குமுன் னிட்ட செம்பொன்
    அணிமணிப் பீடந் தன்னில்
ஓங்கிய ஞான வெள்ளம்
    உண்ணிறைந் தெழுவ தென்னத்
தாங்கிய முத்தின் பைம்பூண்
    தண்ணிலவு எறிப்ப ஏறிப்
பாங்கொளி பரப்பி நின்றார்
    பரசம யங்கள் வீழ்த்தார்.On a seat of ruddy gold inlaid with beauteous gems,
He that quelled the alien-faiths stood mantled
In effulgence; it looked as though that the flood
Of lofty Gnosis that coursed in him, overflowed
As cool luster, from his fresh, pearly jewels
Very like those of the moon?s rays.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2016, 09:22:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5017 on: September 25, 2016, 09:23:25 AM »
Verse 1229:


எதிர்வர வேற்ற சாயல்
    இளமயி லனைய மாதர்
மதுரமங் கலமுன் னான
    வாழ்த்தொலி யெடுப்ப வந்து
கதிர்மணிக் கரக வாசக்
    கமழ்புன லொழுக்கிக் காதல்
விதிமுறை வலங்கொண் டெய்தி
    மேவுநல் வினைகள் செய்தார்.

he greeting women whose mien was like
The young peafowls, hymned melodiously
The benedictory verses, and those airs pervaded
Everywhere; they poured out fragrant water
From bright vessels before him and in loving devotion
They went round him and plied themselves
In the fitting rites of the wedding.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5018 on: September 25, 2016, 09:25:45 AM »
Verse 1230:மங்கலம் பொலிய ஏந்தி
    மாதரார் முன்பு செல்லக்
கங்கையின் கொழுந்து செம்பொன்
   இமவரை கலந்த தென்ன
அங்கவர் செம்பொன் மாடத்
    தாதிபூ மியினுட் புக்கார்
எங்களை வாழ முன்னாள்
    ஏடுவை கையினுள் இட்டார்.


The hallowed Brahmin-women walked before him
Carrying things auspicious; like the stream
Of Ganga
(at its source) wending
And blending with the Himavant of ruddy and auric hue,
He--the one that in the past dropped into the Vaikai
The palm-leaf, that we might thrive--,
Moved into Nampaandaar Nampi?s mansion
Of ruddy gold, and then into Aadi Bhoomi, the hall of wedding.


Arunachala Siva« Last Edit: September 25, 2016, 09:28:37 AM by Subramanian.R »

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6564
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5019 on: September 25, 2016, 08:24:02 PM »

He is wearing on His left ear a white-colored lady's ear-ring made of conch. 
He is the one who has a neck beautified by the poison,
Who is praised and worshipped by the celestial beings,
The chief the Lord of the universe,
our Father! 
In the past, He gave out  the Vedas which are the Words of Truth.
Worship Brahmapuram!,
of the God who has red matted locks of hair,wearing a crescent moon on the head ,
and the One who stays permanently with Uma,the daughter of the mountain.

Tiru Jnana Sambandha
3.056 Saiva Canon

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5020 on: September 26, 2016, 08:52:31 AM »
Verse  1232:திருமகட் கொடுக்கப் பெற்ற
    செழுமறை முனிவர் தாமும்
அருமையால் முன்செய் மெய்ம்மை
    அருந்தவ மனைவி யாரும்
பெருமகிழ்ச் சியினாற் பாதம்
    விளக்குவார் பிள்ளை யார்முன்
உரிமையால் வெண்பால் தூநீர்
    உடனெடுத் தேந்தி வந்தார்.

The righteous Brahmin who was blessed to give his daughter
In wedding and his wife of rare tapas, truly wrought
By her in her previous births,
Came before the godly bridegroom carrying
As of right cow's milk and pure water
To wash his feet in great delight.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5021 on: September 26, 2016, 08:55:04 AM »
Verse  1233:


வந்துமுன் னெய்தித் தாம்முன்
    செய்தமா தவத்தின் நன்மை
நந்துநம் பாண்டார் நம்பி
    ஞானபோ னகர்பொற் பாதம்
கந்தவார் குழலி னார்பொற்
    கரகநீர் எடுத்து வார்ப்பப்
புந்தியால் நினைதி யானம்
    புரிசடை யான்என் றுன்னி.


When she of long and fragrant hair poured the water
From the pot of gold, Nampaandaar Nambi of abounding virtue--
The fruit of his great tapas--, with all his mind
Contemplated the godly son as the very Lord of matted hair.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5022 on: September 26, 2016, 08:57:07 AM »
Verse  1234:

விருப்பினால் விளக்கி மிக்க
    புனிதநீர் தலைமேற் கொண்டு
பொருப்புறு மாடத் துள்ளும்
    புறத்துளுந் தெளித்த பின்னர்
உருப்பொலி உதரத் துள்ளும்
    பூரித்தார் உவகை பொங்கி
அருப்புறு கிளைஞர் மேலும்
    தெளித்தனர் ஆர்வத் தோடும்.


And washed his feet; he sprinkled the water
On his own crown, and on all places within
And without his hill-like mansion;
Then in great joy he drank it and sprinkled it
In swelling love on his thrilled kith and kin.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5023 on: September 26, 2016, 08:59:24 AM »
Verse  1235:


பெருகொளி ஞானம் உண்ட
    பிள்ளையார் மலர்க்கை தன்னில்
மருவுமங் கலநீர் வாசக்
    கரகம்முன் னேந்தி வார்ப்பார்
தருமுறைக் கோத்தி ரத்தின்
    தங்குலம் செப்பி என்தன்
அருநிதிப் பாவை யாரைப்
    பிள்ளையார்க் களித்தேன் என்றார்.


Over the hand--soft as lotus flower--,
Of the godly son of ever-growing brilliance
He poured the fragrant and holy water from
The Karakal of gold;
Duly declaring his Gotra, clan and all,
He solemnly
(and thrice) affirmed thus;
"I hereby give my daughter--the rate treasure--,
In wedding to the godly son."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: September 26, 2016, 09:01:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5024 on: September 26, 2016, 09:02:12 AM »
Verse 1236:


நற்றவக் கன்னி யார்கை
    ஞானசம் பந்தர் செங்கை
பற்றுதற் குரிய பண்பில்
    பழுதில்நற் பொழுது நண்ணப்
பெற்றவ ருடன்பி றந்தார்
    பெருமணப் பிணையன் னாரைச்
சுற்றமுன் சூழ்ந்து போற்றக்
    கொண்டுமுன் துன்னி னார்கள்.


Now came the flawless and goodly and auspicious hour
When Tiru Jnaana Sambandhar could hold
With his roseate hand, the hand of the virgin
Of great tapas; her parents and brothers,
Surrounded and hailed by the kin,
Conducted the glorious and fawn-like virgin
To the presence of the godly bridegroom.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2016, 09:03:52 AM by Subramanian.R »