Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576446 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4980 on: September 22, 2016, 08:38:49 AM »
Verse 1192:


நங்கள் வாழ்வென வருந்திரு
    ஞானசம் பந்தர்
மங்க லத்திரு மணவெழுச்
    சியின்முழக் கென்னத்
துங்க வெண்திரைச் சுரிவளை
    ஆர்ப்பொடு சூழ்ந்து
பொங்கு பேரொலி முழக்குடன்
    எழுந்தது புணரி.

"Tiru Jnaana Sambandhar is truly our beatific life."
Thus thinking, the sea with its white and great
And resounding waves, and with its whorled shells
Swelled the more and roared matching the uproar
Of the participants of the divine and all-auspicious
Wedding, when they rose up in a procession,
And moved to the house of the bride.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2016, 08:40:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4981 on: September 22, 2016, 08:41:52 AM »
Verse 1193:


அளக்கர் ஏழும்ஒன் றாமெனும்
    பெருமையெவ் வுலகும்
விளக்கு மாமண விழாவுடன்
    விரைந்துசெல் வனபோல்
துளக்கில் வேதியர் ஆகுதி
    தொடங்கிடா முன்னம்
வளர்க்கும் வேதியில் வலஞ்சுழித்
    தெழுந்தது வன்னி.


Like the seven seas joining together and rising up,
The wedding party was to proceed, brightening all
The worlds. "I should hasten to join them to get
Blessed." Thus thinking, in the Vetikais, when
The unswerving Brahmins tended the fire, the flame,
Even ere they would commence their offering
Of oblations, began to spiral up and twirl to the right.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 22, 2016, 08:45:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4982 on: September 22, 2016, 08:45:37 AM »
Verse 1194:சந்த மென்மலர்த் தாதணி
    நீறுமெய் தரித்துக்
கந்தம் மேவுவண்டு ஒழுங்கெனுங்
    கண்டிகை பூண்டு
சிந்தை தூயஅன் பர்களுடன்
    திருமணம் போத
மந்த சாரியின் மணங்கொணர்ந்
    தெழுந்தது மருத்து.


Bearing on its person the holy ash of beauteous
And soft pollen, and wearing the garlands
Of Rudraaksha beads, formed of the rows of Chafers
That in dense throngs wheeled their flight, the wind--
Perfume-laden--, rose up and joined the wedding procession
Of the servitors of pure and holy mind, and gently moved.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2016, 08:47:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4983 on: September 22, 2016, 08:48:33 AM »
Verse 1195:


எண்தி சைத்தலத் தியாவரும்
    புகலிவந் தெய்தி
மண்டும் அத்திரு மணஎழுச்
    சியின்அணி வாய்ப்பக்
கொண்ட வெண்ணிறக் குரூஉச்சுடர்க்
    கொண்டல்கள் என்னும்
வெண்து கிற்கொடி நிரைத்தது
    போன்றது விசும்பு.


When all the people from the eight directions arrived
At Pukali and joined the immense and beauteous
Wedding-procession, the sky unfurled the densely-set flags
Of white cloth of huge and bright and fleecy clouds.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4984 on: September 22, 2016, 08:51:01 AM »
Verse 1196:ஏல இந்நலம் யாவையும்
    எழுச்சிமுன் காட்டும்
காலை செய்வினை முற்றிய
    கவுணியர் பெருமான்
மூல மாகிய தோணிமேல்
    முதல்வரை வணங்கிச்
சீல மார்திரு வருளினால்
    மணத்தின்மேற் செல்வார்.

In that morn of such goodly happenings, before the procession
Began to march, the lord of the Kauniyas duly performed
All the rites, worshipped the Lord of the Ark-- the source of all;
Blessed with His grace, he fared forth for his wedding.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 22, 2016, 08:52:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4985 on: September 22, 2016, 08:53:48 AM »
Verse  1197:காழி மாநகர் வேதியர்
    குழாத்தொடும் கலந்து
சூழும் அன்பர்கள் ஏனையோர்
    துதைந்துமுன் செல்ல
வாழி மாமறை முழங்கிட
    வளம்பதி வணங்கி
நீழல் வெண்சுடர் நித்திலச்
    சிவிகைமேற் கொண்டார்.

He joined the throngs of the great Brahmins
Of the great city of Kaazhi; the servitors that
Surrounded him began to march ahead of him;
The great Vedas that confer beatific life resounded;
The godly son adored the bountiful city of Kaazhi,
Ascended the pearly palanquin of great and bright Iuster
And took his seat there.


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 22, 2016, 08:55:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4986 on: September 22, 2016, 08:56:41 AM »
Verse 1198:


ஆன வாகனம் ஏறுவார்
    யாரும்மேற் கொள்ளக்
கான மாகிய தொங்கல்பிச்
    சங்குடை கவரி
மேனெ ருங்கிட விசும்பினும்
    நிலத்தினும் எழுந்த
வான துந்துபி முழக்குடன்
    மங்கல வியங்கள்.


Others rode their respective mounts, vehicles or litters;
Men whisked Chaamaras and held aloft Tongkals, Pitchams
And umbrellas and it looked as though that a forest
Was moving; in heaven and earth Tuntupis
And other auspicious instruments blared.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 22, 2016, 08:59:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4987 on: September 22, 2016, 09:00:17 AM »
Verse 1199:சங்கொடு தாரை சின்னம்
    தனிப்பெருங் காளந் தாளம்
வங்கியம் ஏனை மற்று
    மலர்துளைக் கருவி யெல்லாம்
பொங்கிய ஒலியின் ஓங்கிப்
    பூசுரர் வேத கீதம்
எங்கணும் எழுந்து மல்கத்
    திருமணம் எழுந்த தன்றே.

Shells, Trumpets, Cinnam and unique and great Kaalam
Cymbals, pipes and other holed instruments
Whence music issued, raised a soaring polysymphony
Which blending with the chanting of the Vedas
By the earthly Celestials, spiraled up everywhere;
Thus the wedding procession began to move on.


Arunachala Siva.« Last Edit: September 22, 2016, 09:02:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4988 on: September 22, 2016, 09:03:29 AM »
Verse 1200:


கோதையர் குழல்சூழ் வண்டின்
    குழாத்தொலி யொருபால் கோல
வேதியர் வேத வாய்மை
    மிகும்ஒலி யொருபால் மிக்க
ஏதமில் விபஞ்சி வீணை
    யாழொலி யொருபால் ஏத்தும்
நாதமங் கலங்கள் கீத
    நயப்பொலி ஒருபா லாக.


On one side was heard the humming of the thronging
Honey-bees over the perfumed locks of women;
On another was heard the chanting of the Vedas
By the Brahmins whence wafted the ever-increasing sound
Of truth; on one side was heard the symphony
Of Vipanjis, Veenas and Yaazhs; on another was heard
The sweet melody of auspicious psalms and songs.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 22, 2016, 09:05:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4989 on: September 23, 2016, 12:30:05 AM »
Verse  1201:


விண்ணினை விழுங்க மிக்க
    வெண்துகில் பதாகை வெள்ளம்
கண்வெறி படைப்ப மிக்க
    கதிர்விரி கவரிக் கானம்
மண்ணிய மணிப்பூண் நீடும்
    அரிசனம் மலிந்த பொற்பின்
எண்ணிலா வண்ணத் தூசின்
    பொதிப்பரப் பெங்கும் நண்ண.


A myriad white streamers mantled the sky;
A forest of dazzling Chaamaras whisked, enchanting
The eyes; vestments set with fresh-cut and bright gems
And bales and bales of garments dyed ochraceous
And of multifarious hues, were carried by men.   

Arunachala Siva.« Last Edit: September 23, 2016, 12:33:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4990 on: September 23, 2016, 12:34:21 AM »
Verse  1202:
சிகையொடு மான்தோல் தாங்கும்
    கிடையும் ஆசானும் செல்வார்
புகைவிடும் வேள்விச் செந்தீ
    இல்லுடன் கொண்டு போவார்
தகைவிலா விருப்பின் மிக்க
    பதிகங்கள் விளம்பிச் சார்வார்
வகையறு பகையுஞ் செற்ற
    மாதவ ரியல்பின் மல்க.
Tufted students of Vedas, whose sacred threads were
Decked with snippets of buckskin, marched on
With their preceptors; with pots of sacrificial fire
Whence smoke streamed, Brahmins marched on
With their helpmeets; in uncontrollable love
And devotion, devotees sang glorious hymns and marched on;
Great tapaswis--conquerors of the sixfold enmity--,
Marched on in their splendor.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 23, 2016, 12:37:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4991 on: September 23, 2016, 12:38:40 AM »
Verse  1203:அறுவகை விளங்குஞ் சைவத்
    தளவிலா விரதஞ் சாரும்
நெறிவழி நின்ற வேடம்
    நீடிய தவத்தி னுள்ளோர்
மறுவறு மனத்தி லன்பின்
    வழியினால் வந்த யோகக்
குறிநிலை பெற்ற தொண்டர்
    குழாங்குழாம் ஆகி ஏக.

Those tapaswins of the sixfold Saivism who were
The adherents of the way of innumerable austerities
Clothed in the habit of their faith,
And servitors of flawless minds who willingly
Pursued the path of Siva-yoga
Marched on in many a great group.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2016, 12:40:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4992 on: September 23, 2016, 12:41:49 AM »
Verse  1204:


விஞ்சையர் இயக்கர் சித்தர்
    கின்னரர் மிடைந்த தேவர்
அஞ்சனம் நாட்ட ஈட்டத்
    தரம்பைய ருடனா யுள்ளோர்
தஞ்சுடர் விமானம் ஏறித்
    தழைத்த ஆதரவி னோடும்
மஞ்சுறை விசும்பின் மீது
    மணவணி காணச் சென்றார்.

Vidyaatharas, Yakshas, Siddhas, Kinnaras and Devas
And those others who were accompanied with the celestial damsels
Whose eyes were tinct with collyrium, marched on
Through the clouded expanse of the sky by aerial cars
To behold the splendor of the wedding.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2016, 12:43:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4993 on: September 23, 2016, 12:44:36 AM »
Verse 1205:


மற்றிவர் மிடைந்து செல்லும்
    மங்கல வனப்பின் காட்சி
முற்றஇத் தலத்தி னுள்ளோர்
    மொய்த்துடன் படரும் போதில்
அற்புத நிகழ்ச்சி எய்த
    அணைதலால் மணமேற் செல்லும்
பொற்பமை மணத்தின் சாயை
    போன்றுமுன் பொலியச் செல்ல.


The auspicious and beauteous procession of the Devas
That moved through the heaven, looked like the reflection
Of the procession of men and women on earth
As these latter moved on wondrously in dense throngs.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2016, 12:46:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4994 on: September 23, 2016, 12:47:41 AM »
Verse 1206:


தவஅர சாள உய்க்கும்
    தனிக்குடை நிழற்றச் சாரும்
பவமறுத் தாள வல்லார்
    பாதம்உள் ளத்துக் கொண்டு
புவனங்கள் வாழ வந்த
    பூந்தராய் வேந்தர் போந்து
சிவனமர்ந் துறையு நல்லூர்த்
    திருப்பெரு மணத்தைச் சேர்ந்தார்.The peerless and pearly parasol was held aloft,
Over the godly son that he might rule the realm of tapas;
Embosoming the feet of the Lord who snaps the fetters
Of embodiment and thus rules the redeemed,
The Prince of Poontharaai, born for the deliverance
Of all the worlds, arrived at Nalloorpperumanam
Where Lord Siva abides in joy for ever.


Arunachala Siva.