Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 587572 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4965 on: September 20, 2016, 08:38:55 AM »
Verse  1177:


மங்கலதூ ரியநாதம்
    மறுகுதொறும் நின்றியம்பப்
பொங்கியநான் மறையோசை
    கடலோசை மிசைபொலியத்
தங்குநறுங் குறையகிலின்
    தழைத்தசெழும் புகையினுடன்
செங்கனல்ஆ குதிப்புகையும்
    தெய்வவிரை மணம்பெருக.


From all the streets, great and auspicious instruments
Resounded; the soaring chanting of the four Vedas
Drowned the very roar of the sea; with the splendorous
Smoke breathed by the burning pieces of eagle-wood of abiding
Fragrance blended the divine fragrance wafted
From the sacrificial pits where oblations burned red.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 20, 2016, 08:40:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4966 on: September 20, 2016, 08:41:17 AM »
Verse  1178:

மங்கலதூ ரியநாதம்
    மறுகுதொறும் நின்றியம்பப்
பொங்கியநான் மறையோசை
    கடலோசை மிசைபொலியத்
தங்குநறுங் குறையகிலின்
    தழைத்தசெழும் புகையினுடன்
செங்கனல்ஆ குதிப்புகையும்
    தெய்வவிரை மணம்பெருக.From all the eight directions people came thronging
Carrying with them the produce and other riches
From their realms; the many storehouses and warehouses
Shone with manifold splendor; heaps of riches
Glowed like hills; ceaseless noise proceeded
From the feeding-places.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2016, 08:44:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4967 on: September 20, 2016, 08:45:55 AM »
Verse  1179:மாமறைநூல் விதிச்சடங்கின்
    வகுத்தமுறை நெறிமரபின்
தூமணநல் லுபகரணம்
    சமைப்பவர்தந் தொழில்துவன்றத்
தாமரையோன் அனையபெருந்
    தவமறையோர் தாம்எடுத்த
பூமருவு பொற்கலசப்
    புண்ணியநீர் பொலிவெய்த.The manifold and Vedically ordained work of the Brahmins
Connected with the great wedding-rites grew apace;
The pots filled with flowers and holy water
By the Tapaswi-Brahmins-- great as Brahma--,
Glowed with a Pietic splendor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2016, 08:47:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4968 on: September 20, 2016, 08:48:57 AM »
Verse  1180:


குங்குமத்தின் செழுஞ்சேற்றின்
    கூட்டமைப்போர் இனங்குழுமப்
பொங்குவிரைப் புதுக்கலவைப்
    புகையெடுப்போர் தொகைவிரவத்
துங்கநறுங் கர்ப்பூரச்
    சுண்ணம்இடிப் போர்நெருங்க
எங்குமலர்ப் பிணைபுனைவோர்
    ஈட்டங்கள் மிகப்பெருக.

Many groups plied their hands in the preparation
Of sandal-paste mixed with saffron; many others
Were busy compounding fresh and fragrant
Mixtures of aromatic things for smoking incense.
Women were engaged in pounding exceedingly
Fragrant gold-dust; in all places people wove garlands
Of flowers and varied wreaths and chaplets.


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 20, 2016, 08:50:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4969 on: September 21, 2016, 08:48:42 AM »
Verse 1181:இனையபல வேறுதொழில்
    எம்மருங்கும் நிரைத்தியற்று
மனைவளரு மறுகெல்லாம்
    மணவணிசெய் மறைமூதூர்
நினைவரிய பெருவளங்கள்
    நெருங்குதலால் நிதிக்கோமான்
தனையிறைவர் தாம்ஏவச்
    சமைத்ததுபோல் அமைந்துளதால்.

The houses in the hoary city where Brahmins dwelt,
Were full of such activities of great propriety:
All its streets attested the connubial magnificence;
Inconceivably great propriety throve there;
So, it looked as though that all this was wrought
By Kubera himself at the behest of Lord Siva.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 21, 2016, 08:50:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4970 on: September 21, 2016, 08:51:42 AM »
Verse  1182:


மாறி லாநிறை வளந்தரு
    புகலியின் மணமீக்
கூறு நாளின்முன் னாளினில்
    வேதியர் குழாமும்
நீறு சேர்திருத் தொண்டரும்
    நிகரிலா தவருக்
காறு சூடினார் அருள்திருக்
    காப்புநா ணணிவார்.


In Pukali full of peerless bounty, on the day
Preceding the wedding day, throngs of Brahmins
And divine devotees resplendent with the holy ash,
Gathered to adorn the peerless one--the godly child--,
With the divinely blessed Raksha of the river-crested Lord.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4971 on: September 21, 2016, 08:54:15 AM »
Verse  1183:


வேத வாய்மையின் விதியுளி
    வினையினால் விளங்க
ஓத நீர்உல கியல்முறை
    ஒழுக்கமும் பெருகக்
காதல் நீள்திருத் தொண்டர்கள்
    மறையவர் கவினார்
மாதர் மைந்தர்பொற் காப்புநாண்
    நகர்வலம் செய்தார்.


For the prospering of the truthful rules enunciated
By the Vedas and for the thriving of the pious ways
Of the sea-girt world, servitors of loving devotion,
Brahmins, beauteous women and men took out the Raksha
Wrought of threads of gold, in a procession.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2016, 08:56:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4972 on: September 21, 2016, 08:57:03 AM »
Verse 1184:


நகர்வ லஞ்செய்து புகுந்தபின்
    நவமணி யணிந்த
புகரில் சித்திர விதானமண்
    டபத்தினிற் பொலியப்
பகரும் வைதிக விதிச்சமா
    வர்த்தனப் பான்மை
திகழ முற்றிய செம்மலார்
    திருமுன்பு சேர்ந்தார்.After the procession, they entered the hallowed house
And came before the divine presence of the godly child
Who sat there splendorosly in a Mantapam
Decked with nine-fold gems, under a flawlessly
Beautiful canopy, having performed
The Vedic ritual of Samaavartana.

Arunachala Siva.

.
« Last Edit: September 21, 2016, 08:59:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4973 on: September 21, 2016, 09:00:42 AM »
Verse  1185:


செம்பொ னின்பரி கலத்தினில்
    செந்நெல்வெண் பரப்பின்
வம்ப ணிந்தநீள் மாலைசூழ்
    மருங்குற வமைத்த
அம்பொன் வாசநீர்ப் பொற்குடம்
    அரசிலை தருப்பை
பம்பு நீள்சுடர் மணிவிளக்
    கொளிர்தரும் பரப்பில்.

On a place of ruddy gold where samba paddy was
Spread white, the pot of fragrant and holy water
Decked with long and fragrant garlands was installed;
Peepal leaves and Kusa grass were placed on its top;
In the courtyard bright-rayed lamps blazed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2016, 09:02:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4974 on: September 21, 2016, 09:03:31 AM »
Verse 1186:


நாத மங்கல முழக்கொடு
    நற்றவ முனிவர்
வேத கீதமும் விம்மிட
    விரைகமழ் வாசப்
போது சாந்தணி பூந்துகில்
    புனைந்தபுண் ணியம்போல்
மீது பூஞ்சய னத்திருந்
    தவர்முன்பு மேவி.An auspicious poly-symphony blended with the Vedic
Chant of the goodly and great Munis, and filled
The place; coming before the godly bridegroom--
The very form of piety--, decked with lovely
And fragrant flowers, sandal paste, jewels
And beauteous vestments, and throned on a seat
Damasked with flowers,


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 21, 2016, 09:05:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4975 on: September 21, 2016, 09:06:21 AM »
Verse 1187:ஆர்வ மிக்கெழும் அன்பினால்
    மலர்அயன் அனைய
சீர்ம றைத்தொழிற் சடங்குசெய்
    திருந்துநூல் முனிவர்
பார்வ ழிப்பட வரும்இரு
    வினைகளின் பந்தச்
சார்பொ ழிப்பவர் திருக்கையில்
    காப்புநாண் சாத்த.


n swelling love and devotion, the Brahmins
Who were well versed in the flawless scriptures,
Rites and rituals, and who were like unto Brahma
Seated on the Lotus,
Adorned the divine hand of him--
Who would annul the fettering bond of twofold deeds
Breeding on earth the cycle of birth and death--,
With the Raksha.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2016, 09:08:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4976 on: September 21, 2016, 09:09:24 AM »
Verse  1188:கண்ட மாந்தர்கள் கடிமணம்
    காணவந் தணைவார்
கொண்ட வல்வினை யாப்பவிழ்
    கொள்கைய வான
தொண்டர் சிந்தையும் வதனமும்
    மலர்ந்தன சுருதி
மண்டு மாமறைக் குலம்எழுந்
    தார்த்தன மகிழ்ந்தே.


The mind and visages of them that beheld it,
Of those that flocked thither to witness the wedding
And of the servitors who were bent upon doing
Away with the strong and cruel fetter of Karma,
Burgeoned in joy; rejoicing, the Vedic clans
Rose up, and roared for joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2016, 09:11:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4977 on: September 21, 2016, 09:12:47 AM »
Verse  1189:


நிரந்த கங்குலின் நிதிமழை
    விதிமுறை யெவர்க்கும்
புரந்த ஞானசம் பந்தர்தாம்
    புன்னெறிச் சமய
அரந்தை வல்லிருள் அகலமுன்
    னவதரித் தாற்போல்
பரந்த பேரிருள் துரந்துவந்
    தெழுந்தனன் பகலோன்.


That night, in accordance with the Vedic rules
The godly child showered wealth on all; when it dawned,
Very like unto the day of avatar
(sixteen years ago)
Of Tiru Jnaana Sambandhar to chase away
The strong and distressing darkness of alien faiths,
The sun rose up scattering the murk away.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 21, 2016, 09:14:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4978 on: September 21, 2016, 09:15:52 AM »
Verse 1190:


அஞ்சி றைச்சுரும் பறைபொழில்
    சண்பையாண் டகையார்
தம்சி வத்திரு மணஞ்செயத்
    தவஞ்செய்நாள் என்று
மஞ்ச னத்தொழில் புரிந்தென
    மாசிருள் கழுவிச்
செஞ்சு டர்கதிர்ப் பேரணி
    யணிந்தன திசைகள்.Knowing it to be the holy day, the divine and auspicious
Wedding day of the lord of Sanbai girt with gardens
Where chafers of pretty wings hymned in joy,
All the directions had their ablutions, and thus
Cleansing themselves of the stain of murk, had them
Decked with the glowing rays of the ruddy sun.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 21, 2016, 09:17:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4979 on: September 22, 2016, 08:35:47 AM »
Verse 1191:


பரம்பு தம்வயின் எங்கணும்
    உள்ளபல் வளங்கள்
நிரம்ப முன்கொணர்ந் தெண்திசை
    யவர்நெருங் குதலால்
தரங்க டந்தவர் தந்திருக்
    கல்லியா ணத்தின்
வரம்பில் தன்பயன் காட்டுவ
    தொத்தது வையம்.

As the people from all the eight directions thronged there
Carrying with them the bountiful produce
And riches of their regions, it looked as though
That at the wedding of the peerless godly son,
The good earth yielded all her endless produce.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 22, 2016, 08:37:48 AM by Subramanian.R »