Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 588250 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4905 on: September 14, 2016, 10:56:34 AM »
Verse 1117:


பான்மையால் வணிகரும் பாவை தன்மணம்
ஏனையோர்க் கிசைகிலேன் என்று கொண்டுபோய்
வானுயர் கன்னிமா டத்து வைத்தனர்
தேனமர் கோதையும் சிவத்தை மேவினாள்.The pious and righteous merchant mused thus:
"I will not suffer to wed Poompaavai to any one else."
He took her to the sky-high Kanni-maatam;
She, the wearer of the garland, where chafers abide
Embedded in its flowers, reached Sivam
(in due time)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2016, 10:58:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4906 on: September 14, 2016, 10:59:19 AM »
Verse  1118:

தேவர்பிரான் அமர்ந்தருளும்
    திருக்கபா லீச்சரத்து
மேவியஞா னத்தலைவர்
    விரிஞ்சன்முதல் எவ்வுயிர்க்கும்
காவலனார் பெருங்கருணை
    கைதந்த படிபோற்றிப்
பாவலர்செந் தமிழ்பாடிப்
    பன்முறையும் பணிந்தெழுவார்.The Lord of wisdom that moved into the temple
Tirukkapaaleeccharam where abides the Lord
Of the celestial beings, hailed the great mercy
Of the Lord-Protector of all lives inclusive of Brahma,
Hymned Him and prostrated before Him many a time.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 14, 2016, 11:01:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4907 on: September 14, 2016, 11:02:09 AM »
Verse 1119:
தொழுதுபுறம் போந்தருளித்
    தொண்டர்குழாம் புடைசூழப்
பழுதில்புகழ்த் திருமயிலைப்
    பதியில்அமர்ந் தருளுநாள்
முழுதுலகுந் தருமிறைவர்
    முதல்தானம் பலஇறைஞ்ச
அழுதுலகை வாழ்வித்தார்
    அப்பதியின் மருங்ககல்வார்.
Having thus adored the Lord, he moved out
Acompanied with the devotees; he sojourned
In the flawless town of Tirumayilai; then he
That wept the world into deliverance, desiring
To adore the Lord, the Creator and Fosterer
Of all the worlds, in all His shrines
Of preeminence, departed from that town.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 14, 2016, 11:04:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4908 on: September 14, 2016, 11:05:40 AM »
Verse 1120:

திருத்தொண்டர் அங்குள்ளார்
    விடைகொள்ளச் சிவநேசர்
வருத்தம்அகன் றிடமதுர
    மொழியருளி விடைகொடுத்து
நிருத்தர்உறை பிறபதிகள்
    வணங்கிப்போய் நிறைகாதல்
அருத்தியொடும் திருவான்மி
    யூர்பணிய அணைவுற்றார்.

The devotees of that place took leave of him;
With sweet words he graced Sivanesar, dispelled
His distress and gave him leave to depart.
Adoring the many shrines of the Lord-Dancer on his way,
He neared Tiruvaanmiyur to adore the Lord there.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4909 on: September 15, 2016, 09:04:10 AM »
Verse 1121:


திருவான்மி யூர்மன்னும்
    திருத்தொண்டர் சிறப்பெதிர
வருவார்மங் கலஅணிகள்
    மறுகுநிரைத் தெதிர்கொள்ள
அருகாக இழிந்தருளி
    அவர்வணங்கத் தொழுதன்பு
தருவார்தங் கோயில்மணித்
    தடநெடுங்கோ புரம்சார்ந்தார்.The devotees that abode at Tiruvaanmiyur, to receive
The godly child in great splendor, had the streets
Adorned with rows of auspicious festoons
And other decorations, and came near his presence;
The godly child stepped out of his palanquin, paid
Obeisance to them that adored him and reached
The tall and beauteous tower of the temple
Of the Lord who blesses lives with loving grace.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4910 on: September 15, 2016, 09:06:36 AM »
Verse  1122:


மிக்குயர்ந்த கோபுரத்தை
    வணங்கிவியன் திருமுன்றில்
புக்கருளிக் கோயிலினைப்
    புடைவலங்கொண் டுள்ளணைந்து
கொக்கிறகு மதிக்கொழுந்தும்
    குளிர்புனலும் ஒளிர்கின்ற
செக்கர்நிகர் சடைமுடியார்
    சேவடியின் கீழ்த்தாழ்ந்தார்.

He adored the tall tower and moved into the spacious
Courtyard; he circumambulated the shrine; he fell
At the roseate feet of the Lord whose ruddy matted hair
Glows with Kokkiraku, the crescent and the cool Ganga.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4911 on: September 15, 2016, 09:08:50 AM »
Verse 1123:


தாழ்ந்துபல முறைபணிந்து
    தம்பிரான் முன்னின்று
வாழ்ந்துகளி வரப்பிறவி
    மருந்தான பெருந்தகையைச்
சூழ்ந்தஇசைத் திருப்பதிகச்
    சொன்மாலை வினாவுரையால்
வீழ்ந்தபெருங் காதலுடன்
    சாத்திமிக இன்புற்றார்.He prostrated before the Lord again and again;
He stood before His presence in blessed joy;
In great and fitting love he adorned the Lord--
The Remedy for the malady of transmigration--,
With a musical decade, verily a garland of verse
In the form of Vinaavurai, and felt immensely happy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4912 on: September 15, 2016, 09:11:00 AM »
Verse 1124:


பரவிவரும் ஆனந்தம்
    நிறைந்ததுளி கண்பனிப்ப
விரவுமயிர்ப் புளகங்கள்
    மிசைவிளங்கப் புறத்தணைவுற்
றரவநெடுந் திரைவேலை
    அணிவான்மி யூர்அதனுள்
சிரபுரத்துப் புரவலனார்
    சிலநாள்அங் கினிதமர்ந்தார்.

Tears of joy be-dewed his eyes and flowed down;
The hair on his thrilled body stood erect; thus
He moved out of the shrine; the lord of Sirapuram
Sweetly sojourned in Tiruvaanmiyur situate
On the roaring wave-swept shore.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4913 on: September 15, 2016, 09:13:20 AM »
Verse 1125:


அங்கண்அமர் வார்உலகா
    ளுடையாரை அருந்தமிழின்
பொங்கும்இசைப் பதிகங்கள்
    பலபோற்றிப் போந்தருளிக்
கங்கையணி மணிமுடியார்
    பதிபலவும் கலந்திறைஞ்சிச்
செங்கண்விடைக் கொடியார்தம்
    இடைச்சுரத்தைச் சேர்வுற்றார்.


The godly child that sojourned there, hailed
The Lord of the worlds in many a decade
Of swelling melody, and left the town; on his way
He adored in love, in many shrines, the Lord
Who wears in his crown the Ganga, and reached
Vitaicchuram of the Lord whose banner sports
The red-eyed Bull.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4914 on: September 15, 2016, 09:15:36 AM »
Verse  1126:சென்னியிள மதியணிந்தார்
    மருவுதிரு இடைச்சுரத்து
மன்னுதிருத் தொண்டர்குழாம்
    எதிர்கொள்ள வந்தருளி
நன்நெடுங்கோ புரம்இறைஞ்சி
    உட்புகுந்து நற்கோயில்
தன்னைவலங் கொண்டணைந்தார்
    தம்பிரான் திருமுன்பு.


Well-received by the servitor-throng that abode
At Tiruvitaicchuram whose Lord wears the crescent
In His crest, he marched on and arrived at the great
And tall tower; he adored it, moved in,
Circumambulated the godly shrine, and came
Before the presence of the Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4915 on: September 15, 2016, 09:17:52 AM »
Verse  1127:


கண்டபொழு தேகலந்த
    காதலால் கைதலைமேல்
கொண்டுதலம் உறவிழுந்து
    குலவுபெரு மகிழ்ச்சியுடன்
மண்டியபே ரன்புருகி
    மயிர்முகிழ்ப்ப வணங்கிஎழுந்
தண்டர்பிரான் திருமேனி
    வண்ணங்கண்டு அதிசயித்தார்.Even as he beheld the Lord's presence, he folded
His hands above his head impelled by love,
Prostrated on the ground and adored Him in great joy;
The hair on his thrilled body stood erect
And up he rose and marveled at the glorious
And divine form of the Lord of the Devas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 15, 2016, 09:19:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4916 on: September 15, 2016, 09:20:29 AM »
Verse 1128:

இருந்தஇடைச் சுரம்மேவும்
    இவர்வண்ணம் என்னேயென்
றருந்தமிழின் திருப்பதிகத்
    தலர்மாலை கொடுபரவித்
திருந்துமனங் கரைந்துருகத்
    திருக்கடைக்காப் புச்சாத்திப்
பெருந்தனிவாழ் வினைப்பெற்றார்
    பேருலகின் பேறானார்.He adorned the Lord with a divine decade, verily
A garland of rare Tamizh verse, and hailed Him thus:
"Oh the glory and beauty of the form of the Lord
That abides at Idaicchuram in the hills-cape!"
His pure mind melted in love; he concluded his decade
With his benediction; he that is a boon unto the great
World, stood poised in a peerless great beatitude.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 15, 2016, 09:22:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4917 on: September 15, 2016, 09:23:48 AM »
Verse  1129:


நிறைந்தாரா வேட்கையினால்
    நின்றிறைஞ்சிப் புறம்போந்தங்
குறைந்தருளிப் பணிகின்றார்
    உமைபாகர் அருள்பெற்றுச்
சிறந்ததிருத் தொண்டருடன்
    எழுந்தருளிச் செந்துருத்தி
அறந்தளிகள் பயில்சாரல்
    திருக்கழுக்குன் றினைஅணைந்தார்.


Filled with the bliss of Siva, he stood there
For a long time in intense adoration;
Then he moved out and sojourned in that town;
Blessed with the leave of the Lord, the Partner of Uma,
And accompanied with great servitors he marched on;
Hymning a decade set to the Senthurutthi-p-pann
He arrived at Tirukkazhukkunru in whose
Hills-cape chafers wing in joy.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 15, 2016, 09:25:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4918 on: September 15, 2016, 09:26:41 AM »
Verse 1130:


சென்றணையும் பொழுதின்கண்
    திருத்தொண்டர் எதிர்கொள்ளப்
பொன்திகழும் மணிச்சிவிகை
    இழிந்தருளி உடன்போந்து
மன்றல்விரி நறுஞ்சோலைத்
    திருமலையை வலங்கொண்டு
மின்தயங்கும் சடையாரை
    விருப்பினுடன் பணிகின்றார்.

As he reached the town, servitors came forth
To greet him; he descended from his beauteous
And golden palanquin and walked with them;
He circumambulated the holy hill bounded
By gardens rich in fragrant flowers.
And in abounding love bowed before the Lord
Whose matted hair flashes fulgurant.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4919 on: September 16, 2016, 08:14:52 AM »
Verse  1131:


திருக்கழுக்குன் றத்தமர்ந்த
    செங்கனகத் தனிக்குன்றைப்
பெருக்கவளர் காதலினால்
    பணிந்தெழுந்து பேராத
கருத்தினுடன் காதல்செயுங்
    கோயில்கழுக் குன்றென்று
திருப்பதிகம் புனைந்தருளிச்
    சிந்தைநிறை மகிழ்வுற்றார்.


He prostrated before the Lord, verily a non-pareil
Hill of ruddy gold enthroned on the hill--
Tirukkazhukkunru--, impelled by an immensely
Loving devotion; up he rose, and poised in
Unswerving divinity he hymned a divine decade
In which he affirmed thus:
"The shrine beloved of the Lord is Kaazhukkunru."
His mind-heart was filled with bliss.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2016, 08:17:13 AM by Subramanian.R »