Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 594395 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4875 on: September 11, 2016, 08:39:19 AM »
Verse 1088:


மன்னு வார்சடை யாரைமுன்
    தொழுதுமட் டிட்ட
என்னும் நற்பதி கத்தினில்
    போதியோ என்னும்
அன்ன மெய்த்திரு வாக்கெனும்
    அமுதமவ் வங்கம்
துன்ன வந்துவந் துருவமாய்த்
    தொக்கதக் குடத்துள்.He hailed the Lord of ever-during and long
Matted hair, and hymned the decade, beginning
With the words "Mattu itta"; as the nectarean word
Of divine truth "Pothiyo" occurring in the decade
Began to course into the bones in the urn,
The deceased form of life began to grow anew gradually.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2016, 08:41:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4876 on: September 11, 2016, 08:42:20 AM »
Verse  1089:


ஆன தன்மையில் அத்திருப்
    பாட்டினில் அடைவே
போன வாயுவும் வடிவமும்
    பொலிவொடு நிரம்பி
ஏனை அக்குடத் தடங்கிமுன்
    னிருந்தெழு வதன்முன்
ஞான போனகர் பின்சமண்
    பாட்டினை நவில்வார்.


While so, before he would complete his decade,
The forsaken breath of life returned, and the limbs
Grew perfect; then the partaker of Gnosis sang
The Samana-song before she would rise.
Resurrected from the dead.   


Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4877 on: September 11, 2016, 08:44:23 AM »
Verse  1090:

தேற்ற மில்சமண் சாக்கியத்
    திண்ணர்இச் செய்கை
ஏற்ற தன்றென எடுத்துரைப்
    பார்என்ற போது
கோற்றொ டிச்செங்கை தோற்றிடக்
    குடமுடைந் தெழுவாள்
போற்று தாமரைப் போதவிழ்ந்
    தெழுந்தனள் போன்றாள்.

"The Samanas that lack clarity and the Sakyas
Will condemn this, my act." As he sang thus,
The roseate and bangled hands of the bejewelled
Beauty appeared; the urn broke and Poompaavai
Rose thence; she was like unto Lakshmi rising
From the unpetaling Lotus.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 11, 2016, 08:46:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4878 on: September 12, 2016, 08:38:30 AM »
Verse  1091:


எடுத்த பாட்டினில்வடிவுபெற்
    றிருநான்கு திருப்பாட்
டடுத்த அம்முறைப் பன்னிரண்
    டாண்டள வணைந்து
தொடுத்த வெஞ்சமண் பாட்டினில்
    தோன்றிடக் கண்டு
விடுத்த வேட்கையர் திருக்கடைக்
    காப்புமேல் விரித்தார்.She regained her form when he sang the first hymn;
When he sang the eight hymns that succeeded the first,
She grew to be a twelve-year old lass;
When he sang the hymn on the cruel Samanas,
He beheld her materializing from the broken urn;
The godly child, verily a renouncer of all desires,
Thereafter completed the decade.   


« Last Edit: September 12, 2016, 08:40:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4879 on: September 12, 2016, 08:41:10 AM »
Verse  1092:


ஆங்கனம் எழுந்து நின்ற
    அணங்கினை நோக்கு வார்கள்
ஈங்கிது காணீர் என்னா
    அற்புத மெய்தும் வேலைப்
பாங்குசூழ் தொண்ட ரானோர்
    அரகர என்னப் பார்மேல்
ஓங்கிய வோசை யும்பர்
    நாட்டினை உற்ற தன்றே.They that looked at the divine beauty that rose
To life and stood there, said: 'Behold this!'
And were struck with wonder; the servitors
That stood surrounding, loud chanted: 'Hara, Hara!'
This lofty sound pervaded the earth and coursed
Its way to the heavenly realms.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 12, 2016, 08:42:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4880 on: September 12, 2016, 08:43:51 AM »
Verse  1093:


தேவரும் முனிவர் தாமும்
    திருவருட் சிறப்பு நோக்கிப்
பூவரு விரைகொள் மாரி
    பொழிந்தனர் ஒழிந்த மண்ணோர்
யாவரும் இருந்த வண்ணம்
    எம்பிரான் கருணை என்றே
மேவிய கைகள் உச்சி
    மேற்குவித் திறைஞ்சி வீழ்ந்தார்.


The Devas and Munis that congregated in the sky
Beholding the glory of the divine grace,
Showered fragrant flowers; all the others
Of the earth affirmed: "This act of wondrous
Beauty attests indeed the mercy of our Lord."
Then they folded their hands above their heads,
Adored the Lord and prostrated on the ground.


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 12, 2016, 08:45:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4881 on: September 12, 2016, 08:47:52 AM »
Verse  1094:


தேவரும் முனிவர் தாமும்
    திருவருட் சிறப்பு நோக்கிப்
பூவரு விரைகொள் மாரி
    பொழிந்தனர் ஒழிந்த மண்ணோர்
யாவரும் இருந்த வண்ணம்
    எம்பிரான் கருணை என்றே
மேவிய கைகள் உச்சி
    மேற்குவித் திறைஞ்சி வீழ்ந்தார்.


The Devas and Munis that congregated in the sky
Beholding the glory of the divine grace,
Showered fragrant flowers; all the others
Of the earth affirmed: "This act of wondrous
Beauty attests indeed the mercy of our Lord."
Then they folded their hands above their heads,
Adored the Lord and prostrated on the ground.

(This is a repetition of the earlier verse.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2016, 08:50:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4882 on: September 12, 2016, 09:37:50 AM »
Verse 1095:

   
கன்னிதன் வனப்புத் தன்னைக்
    கண்களால் முடியக் காணார்
முன்னுறக் கண்டார்க் கெல்லாம்
    மொய்கருங் குழலின் பாரம்
மன்னிய வதன செந்தா
    மரையின்மேல் கரிய வண்டு
துன்னிய ஒழுங்கு துற்ற
    சூழல்போ லிருண்டு தோன்ற.


பூம்பாவையாரின் அழகு முழுமையும், தம் கண்களால் முற்றும் காணாதவராகி அவ்வளவில் அமைந்தார்க்கு எல்லாம், தோன்றிய நிலையாவது, செறிந்து வளர்ந்த கருமையான கூந்தலான பளுவைப் பொருந்திய முகமான செந்தாமரையில், கரிய வண்டுக் கூட்டம் நெருங்கி மொய்த்து வரிசையாகச் சூழந்திருந்தாற் போன்று கரிய நிறம் அடைந்து காணப்படவும்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2016, 09:41:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4883 on: September 12, 2016, 09:42:46 AM »
Verse  1096:


பாங்கணி சுரும்பு மொய்த்த
    பனிமலர் அளகப் பந்தி
தேங்கமழ் ஆரம் சேரும்
    திருநுதல் விளக்கம் நோக்கில்
பூங்கொடிக் கழகின் மாரி
    பொழிந்திடப் புயற்கீ ழிட்ட
வாங்கிய வான வில்லின்
    வளரொளி வனப்பு வாய்ப்ப.


Her comely forehead near which dangle her tresses
Plaited densely with cool blooms where lie cradled
Beauteous chafers, is a radiant wonder of iris
There set by a cloud to shower beauty
On the flowery liana-like Poompaavai.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4884 on: September 12, 2016, 09:45:11 AM »
Verse 1097:புருவமென் கொடிகள் பண்டு
    புரமெரித் தவர்தம் நெற்றி
ஒருவிழி எரியில் நீறா
    யருள்பெற உளனாம் காமன்
செருவெழும் தனுவ தொன்றும்
    சேமவில் லொன்றும் ஆக
இருபெருஞ் சிலைகள் முன்கொண்
    டெழுந்தன போல ஏற்ப.

Siva who, of yore, burnt the triple cities
With His unique eye on His forehead, stared
Kaama to ashes and later revived him in grace;
Kaama, the Lord of Love, wields a bow when he
Fares forth to battle; he also has a spare bow
To stand him in good stead;
The brows of the virgin, soft like creepers, were
Truly like unto the twin bows of Kaama.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4885 on: September 12, 2016, 09:47:40 AM »
Verse 1098:


மண்ணிய மணியின் செய்ய
    வளரொளி மேனி யாள்தன்
கண்ணிணை வனப்புக் காணில்
    காமரு வதனத் திங்கள்
தண்ணளி விரிந்த சோதி
    வெள்ளத்தில் தகைவின் நீள
ஒண்ணிறக் கரிய செய்ய
    கயலிரண் டொத்து லாவ.


The two eyes of her whose body is ablaze
With the luster of fresh-cut ruby, are truly
Two long and dazzling Kayal-fish tinctured
Dark and red, that leap without let,
In the cool pool of moon-rays beaming
From her countenance, verily a moon.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 12, 2016, 09:49:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4886 on: September 12, 2016, 09:50:17 AM »
Verse 1099:


பணிவளர் அல்குல் பாவை
    நாசியும் பவள வாயும்
நணியபே ரொளியில் தோன்றும்
    நலத்தினை நாடு வார்க்கு
மணிநிறக் கோபங் கண்டு
    மற்றது வவ்வத் தாழும்
அணிநிறக் காம ரூபி
    அனையதாம் அழகு காட்ட.


Her lower abdomen is like unto a growing Cobra hood.
The propinquity of the lustrous beauty of her nose
And coral hued lips, will suggest to the beholders
Who seek to comprehend their comeliness
The attempted descent of a chameleon-- cunning
In changing hues--, on witnessing the ruby radiance
Of Indragopa.   


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 12, 2016, 09:51:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4887 on: September 12, 2016, 09:53:12 AM »
Verse 1100:


இளமயில் அனைய சாயல்
    ஏந்திழை குழைகொள் காது
வளமிகு வனப்பி னாலும்
    வடிந்ததா ளுடைமை யாலும்
கிளரொளி மகர ஏறு
    கெழுமிய தன்மை யாலும்   
அளவில்சீர் அனங்கன் வென்றிக்
    கொடியிரண் டனைய வாக.


She is brightly be-jewelled; her mien is like unto
A young and lovely peafowl?s; her ears are decked
With pendants wrought in the form of Makaras;
Her dangling ears so bedecked look like a pair
Of the ineffably glorious and triumphant pennants
Of Kaama-- the god of love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2016, 09:54:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4888 on: September 13, 2016, 09:27:41 AM »
Verse 1101:


விற்பொலி தரளக் கோவை
    விளங்கிய கழுத்து மீது
பொற்பமை வதன மாகும்
    பதுமநன் னிதியம் பூத்த
நற்பெரும் பணிலம் என்னும்
    நன்னிதி போன்று தோன்றி
அற்பொலி கண்டர் தந்த
    அருட்கடை யாளங் காட்ட.


Her neck is adorned with rows of radiant pearls
Above which bloomed the flawless Padmanidi, her face;
The neck below is verily the great Sankanidi;
These bespeak the glorious grace of the blue-necked Lord.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4889 on: September 13, 2016, 09:30:10 AM »
Verse  1102:


எரியவிழ் காந்தள் மென்பூத்
    தலைதொடுத் திசைய வைத்துத்
திரள்பெறச் சுருக்குஞ் செச்சை
    மாலையோ தெரியின் வேறு
கருநெடுங் கயற்கண் மங்கை
    கைகளால் காந்தி வெள்ளம்
அருகிழிந் தனவோ என்னும்
    அதிசயம் வடிவில் தோன்ற.


The hands of the dark and long and carp-eyed Poompaavai
Are like unto the dangling garlands--
Their upper parts woven with soft and flaming
Kaantal flowers and their lower with Vetchi blooms;
Viewed from a different perspective they look as though
The splendor of her frame overflows on either side.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2016, 09:31:46 AM by Subramanian.R »