Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 617930 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4860 on: September 10, 2016, 08:43:29 AM »
Verse  1073:


ஆய வேலையில் அருமறைப்
    புகலியர் பிரானும்
மேய ஒற்றியூர் பணிபவர்
    வியனகர் அகன்று
காயல் சூழ்கரைக் கடல்மயி
    லாபுரி நோக்கித்
தூய தொண்டர்தம் குழாத்தொடும்
    எதிர்வந்து தோன்ற.

While so, the lord of Pukali-- the Master of
The rare Vedas--, having adored and taken leave
Of the Lord of Otriyoor, left that great town;
Surrounded by holy servitors he proceeded
Towards Mayilaapuri whose beach is rich in salt-pans.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4861 on: September 10, 2016, 08:45:37 AM »
Verse  1074:


மாறில் வண்பெரு வணிகரும்
    தொண்டரும் மலர்ந்த
நீறு சேர்தவக் குழாத்தினை
    நீளிடைக் கண்டே
ஆறு சூடினார் திருமக
    னார்அணைந் தாரென்
ஈறி லாததோர் மகிழ்ச்சியி
    னால்விழுந் திறைஞ்ச.

The great merchant of peerless munificence
And the devotees, beholding at a great distance
The tapaswns-throng radiant with the holy ash,
Impelled by unending joy prostrated
On the ground saying, "The holy son
Of the river-crested Lord is come!"


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 10, 2016, 08:47:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4862 on: September 10, 2016, 08:48:03 AM »
Verse  1075:


காழி நாடரும் கதிர்மணிச்
    சிவிகைநின் றிழிந்து
சூழி ரும்பெருந் தொண்டர்முன்
    தொழுதெழுந் தருளி
வாழி மாதவர் வணிகர்செய்
    திறஞ்சொலக் கேட்டே
ஆழி சூழ்மயி லாபுரித்
    திருநகர் அணைந்தார்.

The Prince of Kaazhi descended from his
Lustrous and beauteous litter;
He paid obeisance to the countless devotees,
And in grace came before them.
Listening to the narration by the great
And blessed tapaswins, of the servitorship
Of the merchant, he reached the divine city
Of Mayilaapuri situate on the sea-beach

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 10, 2016, 08:49:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4863 on: September 10, 2016, 08:50:39 AM »
Verse  1076:


அத்தி றத்துமுன் நிகழ்ந்தது
    திருவுள்ளத்து அமைத்துச்
சித்தம் இன்புறு சிவநேசர்
    தம்செயல் வாய்ப்பப்
பொய்த்த வச்சமண் சாக்கியர்
    புறத்துறை அழிய
வைத்த வப்பெருங் கருணைநோக்
    கால்மகிழ்ந் தருளி.


The godly child embosomed the happenings
Pertaining to the servitor; for the fulfillment
Of the wish of Sivanesar who rejoiced in his mind,
He cast on him gladly and graciously, the very great
And merciful look which quelled Jainism and Buddhism
Which were at once false and alien.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 10, 2016, 08:52:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4864 on: September 10, 2016, 08:53:09 AM »
Verse  1077:


கங்கை வார்சடை யார்கபா
    லீச்சரத் தணைந்து
துங்க நீள்சுடர்க் கோபுரம்
    தொழுதுபுக் கருளி
மங்கை பாகர்தம் கோயிலை
    வலங்கொண்டு வணங்கிச்
செங்கை சென்னிமேல் குவிந்திடத்
    திருமுன்பு சேர்ந்தார்.


He reached Kapaaleeccharam of the Lord
Of long matted hair where courses the Ganga;
He adored its immense, tall, lustrous and beauteous tower,
Circumambulated the shrine of the Lord concorporate
With His Consort, and with his hands folded above
His head, he came before the presence of the Lord.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4865 on: September 10, 2016, 08:55:08 AM »
Verse  1078:

தேவ தேவனைத் திருக்கபா
    லீச்சரத் தமுதைப்
பாவை பாகனைப் பரிவுறு
    பண்பினால் பரவி
மேவு காதலின் விரும்பிய
    விரைவினால் விழுந்து
நாவின் வாய்மையால் போற்றினார்
    ஞானசம் பந்தர்.


In loving devotion which is his second nature
He adored the Lord of gods-- the Nectar
Of Tirukkapaaleeccharam, the Partner of Uma--;
Impelled by love, in all celerity, he prostrated
Before Him and with his sacred lips, ever poised
In Truth, Tiru Jnaana Sambandhar hailed the Lord.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 10, 2016, 08:56:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4866 on: September 10, 2016, 08:57:52 AM »
Verse  1079:


போற்றி மெய்யருள் திறம்பெறு
    பரிவுடன் வணங்கி
நீற்றின் மேனியில் நிறைமயிர்ப்
    புளகங்கள் நெருங்கக்
கூற்ற டர்த்தவர் கோயிலின்
    புறம்புபோந் தருளி
ஆற்றும் இன்னருள் வணிகர்மேற்
    செலவருள் செய்வார்.


He hailed the Lord and worshipped Him
With the ever-constant thought of getting blessed
With His true grace; the hair on his thrilled body
Resplendent with the holy ash, stood erect;
He moved out of the temple of the Lord who kicked
Death to death; resolved to confer sweet
And redemptive grace on the merchant.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4867 on: September 10, 2016, 09:00:12 AM »
Verse  1080:


ஒருமை உய்த்தநல் லுணர்வி
அருமை யால்பெறும் மகள்என்பு
நிறைத்தஅக் குடத்தைப்
பெரும யானத்து நடம்புரி
வார்பெருங் கோயில்
திரும திற்புற வாய்தலில்
கொணர்கென்று செப்ப.He addressed him thus: "O you of goodly
And integrated consciousness! As men on earth
Witness, may you fetch the urn filled, of yore,
With the remains of your daughter who was born
To you by reason of your rare askesis,
To the outer entrance of the fort-like wall
Of the great temple of the Lord that dances
In the Great Crematorium.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 10, 2016, 09:01:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4868 on: September 11, 2016, 08:22:52 AM »
Verse  1081:

அந்த மில்பெரு மகிழ்ச்சியால்
    அவனிமேல் பணிந்து
வந்து தந்திரு மனையினில்
    மேவிஅம் மருங்கு
கந்த வார்பொழில் கன்னிமா
    டத்தினில் புக்கு
வெந்த சாம்பலோ டென்புசேர்
    குடத்தைவே றெடுத்து.


In great and boundless joy he prostrated on the ground;
He hied to his house and entered the nearby
Kanni-maatam bounded by fragrant gardens,
And removed the urn burnt bones and ashes, containing,

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4869 on: September 11, 2016, 08:25:02 AM »
Verse  1082:


மூடு பன்மணிச் சிவிகையுள்
    பெய்துமுன் போத
மாடு சேடியர் இனம்புடை
    சூழ்ந்துவந் தணைய
ஆடல் மேவினார் திருக்கபா
    லீச்சரம் அணைந்து
நீடு கோபுரத் தெதிர்மணிச்
    சிவிகையை நீக்கி.

Placed it in a veiled palanquin inlaid with manifold
Gems, and caused it to be borne ahead of him,
Surrounded by maidens; thus he came, even thus he came
To the Lord-Dancer?s Kapaaleeccharam and removed
The veil of the litter in front of the tall tower.   


Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4870 on: September 11, 2016, 08:27:21 AM »
Verse  1083:


அங்க ணாளர்தம் அபிமுகத்
    தினில்அடி யுறைப்பால்
மங்கை என்புசேர் குடத்தினை
    வைத்துமுன் வணங்கப்
பொங்கு நீள்புனற் புகலிகா
    வலர்புவ னத்துத்
தங்கி வாழ்பவர்க் குறுதியாம்
    நிலைமைசா திப்பார்.


Poised in the devotion for the Lord's feet, he placed
The urn that contained the bones of his daughter
Outside the temple facing the Lord's Sannidhi
And made his adoration; the godly child of Pukali.
Rich in swelling waters, resolved to demonstrate
Unto men on earth the truth of salvific grace.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 11, 2016, 08:29:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4871 on: September 11, 2016, 08:29:56 AM »
Verse  1084:


மாடம் ஓங்கிய மயிலைமா
    நகருளார் மற்றும்
நாடு வாழ்பவர் நன்றியில்
    சமயத்தி னுள்ளோர்
மாடு சூழ்ந்துகாண் பதற்குவந்
    தெய்தியே மலிய
நீடு தேவர்கள் ஏனையோர்
    விசும்பிடை நெருங்க.


Even as the dwellers of the great city of Mayilai
Rich in lofty mansions, men from other regions.
And the adherents of ungrateful and alien faiths
Congregated thither to witness the happening,
And even as the Devas and others thronged thick
In the sky expanse, the godly child,

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4872 on: September 11, 2016, 08:32:06 AM »
Verse  1085:

தொண்டர் தம்பெரும் குழாம்புடை
    சூழ்தரத் தொல்லை
அண்டர் நாயகர் கோபுர
    வாயில்நேர் அணைந்து
வண்டு வார்குழ லாள்என்பு
    நிறைந்தமண் குடத்தைக்
கண்டு தம்பிரான் கருணையின்
    பெருமையே கருதி.


Surrounded by the holy throng of devotees
Came to the entrance-tower of the Lord of gods,
Cast gracious looks on the earthen urn
Containing the bones of her whose perfumed locks
Were (once) buzzed by bees,
And invoked the glorious mercy of his Lord.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4873 on: September 11, 2016, 08:34:16 AM »
Verse 1086:

இந்த மாநிலத் திறந்துளோர்
    என்பினைப் பின்னும்
நந்து நன்னெறிப் படுத்திட
    நன்மையாந் தன்மை
அந்த என்பொடு தொடர்ச்சியாம்
    எனவருள் நோக்கால்
சிந்தும் அங்கம்அங் குடையபூம்
    பாவைபேர் செப்பி.


He knew that in this world, when the bones
Of the dead were linked to the holy way,
It ushers in well-being; for this the bones
Constituted the nexus; casting his look of grace
On the urn that contained the remains
Of Poompaavai, he called out her name.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4874 on: September 11, 2016, 08:36:39 AM »
Verse  1087:

மண்ணி னில்பிறந் தார்பெறும்
    பயன்மதி சூடும்
அண்ண லார்அடி யார்தமை
    அமுதுசெய் வித்தல்
கண்ணி னால்அவர் நல்விழாப்
    பொலிவுகண்டு ஆர்தல்
உண்மை யாம்எனில் உலகர்முன்
    வருகஎன வுரைப்பார்.

And declared thus: "The fruit of human embodiment
On earth is for feeding with nectarean victuals
The servitors of the crescent- crested Lord
And to behold in delight great
The splendor of the Merciful One's grand festivals:
If these constitute the Truth, then rise
And present yourself before the men and women on earth."

Arunachala Siva.   


« Last Edit: September 11, 2016, 08:38:28 AM by Subramanian.R »