Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 592868 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4845 on: September 08, 2016, 09:14:01 AM »
Verse  1058:

நாலு தந்தமும் என்புறக்
    கவர்ந்துநஞ் சுகுத்து
மேலெ ழும்பணம் விரித்துநின்
    றாடிவே றடங்க
நீல வல்விடந் தொடர்ந்தெழ
    நேரிழை மென்பூ
மாலை தீயிடைப் பட்டது
    போன்றுள மயங்கி.


Its four fangs intrenched into the bone injecting
There into the venom; it then reared aloft its hood
And danced and then slithered away
To a different place and vanished; as the dark
Cruel poison coursed into her and spiraled up,
She became like a soft garland singed by flame;
The bright one decked with jewels, fainted.

Arunachala Siva.
   

« Last Edit: September 08, 2016, 09:15:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4846 on: September 08, 2016, 09:16:37 AM »
Verse  1059:


தரையில் வீழ்தரச் சேடியர்
    வெருக்கொண்டு தாங்கி
வரைசெய் மாடத்தின் உட்கொடு
    புகுந்திட வணிகர்
உரையும் உள்ளமும் நிலையழிந்
    துறுதுயர் பெருகக்
கரையில் சுற்றமுந் தாமும்முன்
    கலங்கினார் கலுழ்ந்தார்.

And was about to fall down on the ground;
Her friends, fear-struck,
Held her and bore her to the mansion
Set apart for her; the merchant Sivanesar, undone
In word, mind and deed, and in growing sorrow
Stood bewildered with his countless kin, and cried.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4847 on: September 08, 2016, 09:19:11 AM »
Verse  1060:

விடந்தொலைத்திடும் விஞ்சையில்
    பெரியராம் மேலோர்
அடர்ந்த தீவிடம் அகற்றுதற்
    அணைந்துளார் அனேகர்
திடங்கொள் மந்திரந் தியானபா
    வகநிலை முட்டி
தொடர்ந்த செய்வினைத் தொழிலராய்த்
    தனித்தனிச் சூழ்வார்.Many great ones-- experts in poison-cure--,
Gathered thither to cure her of the cruel poison;
They severally indulged in the continual and remedial
Treatment by puissant Mantra, Dhyana, Bhaavaka and Mutti.   


Arunachala Siva.


« Last Edit: September 08, 2016, 09:21:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4848 on: September 09, 2016, 09:01:17 AM »
Verse 1061:


விடந்தொலைத்திடும் விஞ்சையில்
    பெரியராம் மேலோர்
அடர்ந்த தீவிடம் அகற்றுதற்
    அணைந்துளார் அனேகர்
திடங்கொள் மந்திரந் தியானபா
    வகநிலை முட்டி
தொடர்ந்த செய்வினைத் தொழிலராய்த்
    தனித்தனிச் சூழ்வார்.


They also administered to her countless drugs;
However the cruel venom unchecked soared up
Its seven-tiered course and abode visibly in the head
Of the liana-like girl of long and broad eyes;
The venom was beyond the pale of manifold treatment.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4849 on: September 09, 2016, 09:03:58 AM »
Verse  1062:


ஆவி தங்குபல் குறிகளும்
    அடைவில வாக
மேவு காருட விஞ்சைவித்
    தகர்இது விதியென்
றோவும் வேளையில் உறுபெரும்
    சுற்றமும் அலறிப்
பாவை மேல்விழுந் தழுதனர்
    படரொலிக் கடல்போல்.

As the many symptoms of life ebbed away
The adepts in Garuda-Vidhya declared that she was
Fated to pass away; then her kith and kin,
Verily a sea, fell on her and sorely lamented.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4850 on: September 09, 2016, 09:06:10 AM »
Verse 1063:சிந்தை வெந்துயர் உறுசிவ
    நேசருந் தெளிந்து
வந்த செய்வினை இன்மையில்
    வையகத் துள்ளோர்
இந்த வெவ்விடம் ஒழிப்பவர்க்கு
    ஈகுவன்என் னுடைய
அந்த மில்நிதிக் குவையெனப்
    பறையறை வித்தார்.


Sivanesar of sorely distressed mind, after a time,
Grew clarified; as there was nothing else for him to do,
He announced by beat of drum, thus:
"In this wide world whosoever he be, should he cure her
Of the venom, I will give away to him
All these heaps of endless riches."

Arunachala Siva.   Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4851 on: September 09, 2016, 09:08:30 AM »
Verse  1064:முரசி யம்பிய மூன்றுநாள்
    அகவயின் முற்ற
அரசர் பாங்குளோர் உட்பட
    அவனிமே லுள்ள
கரையில் கல்வியோர் யாவரும்
    அணைந்துதங் காட்சிப்
புரையில் செய்கையில் தீர்ந்திடா
    தொழிந்திடப் போனார்.


For a period of three days following the proclamation
By beat of drum, from all quarters of the globe
And from royal courts, many, well-versed
In boundless learning, flocked thither and tried
Their flawless ways; as they could not effect
Any cure, they went away.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4852 on: September 09, 2016, 09:10:26 AM »
Verse  1065:சீரின் மன்னிய சிவநேசர்
    கண்டுளம் மயங்கிக்
காரின் மல்கிய சோலைசூழ்
    கழுமலத் தலைவர்
சாரும் அவ்வள வும்முடல்
    தழலிடை யடக்கிச்
சேர என்பொடு சாம்பல்சே
    மிப்பது தெளிவார்.


Witnessing this, Sivanesar of ever-during glory
Stood bewildered; yet it soon became clear to him
That he should burn her body, and after the pyre
Smoldered away, gather the bones and the ashes,
And preserve them until the advent of the lord
Of Kazhumalam girt with cloud-capped gardens.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4853 on: September 09, 2016, 09:12:50 AM »
Verse  1066:


உடைய பிள்ளையார்க் கெனஇவள்
அடைவு துன்புறு வதற்கிலை
யாம்நமக் கென்றே
இடரொ ழிந்தபின் அடக்கிய
என்பொடு சாம்பல்
புடைபெ ருத்தகும் பத்தினிற்
புகப்பெய்து வைப்பார்."As we have dedicated her to the godly child
We are not to be grieved by this incident."
Thus he resolved and was relieved of his misery;
After burning her body, he gathered the bones
And the ashes in a broad urn.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4854 on: September 09, 2016, 09:17:41 AM »
Verse  1067:


கன்னி மாடத்தின் முன்புபோல்
பொன்னு முத்துமே லணிகலன்
பூந்துகில் சூழ்ந்து
பன்னு தூவியின் பஞ்சணை
விரைப்பள்ளி அதன்மேல்
மன்னு பொன்னரி மாலைகள்
அணிந்துவைத் தனரால்.


He had the run kept in the protected Kanni-maatam
Where she formerly abode; it was decked with jewels
Of gold and pearls and also with soft vestments.
On a fragrant quilt stuffed with the down of swan
And cotton, and under a decorated canopy, it was installed.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4855 on: September 09, 2016, 09:20:11 AM »
Verse  1068:

மாலை சாந்தொடு மஞ்சனம்
    நாடொறும் வழாமைப்
பாலி னேர்தரும் போனகம்
    பகல்விளக்கு இனைய
சாலு நன்மையில் தகுவன
    நாள்தொறுஞ் சமைத்தே
ஏலு மாசெய யாவரும்
    வியப்பெய்து நாளில்.


Ritualistic ablutions and decking with garlands
And sandal-paste were done unto it daily
And without fail; cooked rice mixed with milk was
Offered to it; lamps burned during daytime also;
These and other auspicious acts were done daily
In a fitting manner, at which people wondered.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 09, 2016, 09:22:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4856 on: September 09, 2016, 09:22:54 AM »
Verse  1069:


சண்பை மன்னவர் திருவொற்றி
    யூர்நகர் சார்ந்து
பண்பு பெற்றநற் றொண்டர்க
    ளுடன்பணிந் திருந்த
நண்பு மிக்கநல் வார்த்தைஅந்
    நற்பதி யுள்ளோர்
வண்பு கழ்ப்பெரு வணிகர்க்கு
    வந்துரை செய்தார்.


While so, the servitors of that place, in loving words
Informed the greatly glorious and munificent merchant
Of the arrival of the Prince of Sanbai at Tiruvotriyur,
Of his adoration of the Lord in the company
Of the holy devotees and of his sojourn there.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4857 on: September 09, 2016, 09:25:19 AM »
Verse  1070:


சொன்ன வர்க்கெலாந் தூசொடு
இன்ன தன்மையர் எனவொணா
மகிழ்சிறந் தெய்தச்
சென்னி வாழ்மதி யார்திரு
வொற்றியூ ரளவும்
துன்னு நீள்நடைக் காவணந்
துகில்விதா னித்து.

To them that informed him thus, he gave away
Garments, gold and coins; he grew
Ineffably happy; up to Tiruvotriyoor of the Lord who is
Crescent-crested he had an extensive Pandal erected
To walk there under, and had the whole length
Of it decked with canopy and arras.   

Arunachala Siva. 
« Last Edit: September 09, 2016, 09:27:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4858 on: September 10, 2016, 08:38:46 AM »
Verse  1071:


மகர தோரணம் வண்குலைக்
    கமுகொடு கதலி
நிகரில் பல்கொடித் தாமங்கள்
    அணிபெற நிரைத்து
நகர நீள்மறுகு யாவையும்
    நலம்புனை அணியால்
புகரில் பொன்னுல கிழிந்ததாம்
    எனப்பொலி வித்தார்.


He had makara-toranas, beautiful bunches of areca-nuts
And severed banana-trees, peerless streamers
And garlands arranged in beauteous rows
And thus had the whole city with its long streets
Beautified with auspicious decorations;
It looked as though, the flawless, ethereal city itself
Had come down to the earth.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4859 on: September 10, 2016, 08:40:52 AM »
Verse  1072:


இன்ன வாறணி செய்துபல்
    குறைவறுப் பேவி
முன்னம் ஒற்றியூர் நகரிடை
    முத்தமிழ் விரகர்
பொன்ன டித்தலம் தலைமிசைப்
    புனைவனென் றெழுவார்
அந்ந கர்ப்பெருந் தொண்டரும்
    உடன்செல வணைந்தார்.


Having thus decorated the city and having given
Due orders to the servants, who would, by all means,
Carry them out flawlessly, he rose up, resolved thus:
"To Otriyoor will I fare forth, first to adore
The golden feet of the adept of the threefold Tamizh
And wear them on my crown." Then with the great devotees
Of that city, he marched on.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 10, 2016, 08:42:35 AM by Subramanian.R »