Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 588722 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4800 on: September 04, 2016, 02:12:24 PM »
Verse  1013:


மன்னுதிருப் பதிகஇசை பாடிப் போற்றி
    வணங்கிப்போந் தப்பதியில் வைகி மாடு
பிஞ்ஞகர்தம் வெண்பாக்கம் முதலா யுள்ள
    பிறபதிகள் பணிந்தணைவார் பெருகு மன்பால்
முன்னிறைந்த திருவாய்மஞ் சனநீ ராட்டு
    முதல்வேடர் கண்ணப்ப நாய னாரை
உன்னியொளிர் காளத்தி மலை வணங்க
    வுற்றபெரு வேட்கையுட னுவந்து சென்றார்.Having melodized an ever-during decade and thus hailed
The Lord, he adored Him and sojourned there; he worshipped
At the nearby shrines beginning with Venpaakkam whose Lord
Wears the pigngnakam; his thought then hovered
On the hunter, the first among devotees-- Kannappa Naayanaar--,
Who with his mouthful of water performed the abultion.
Of the Lord, impelled by his ever-growing devotion.
So, in great love he proceeded towards the lustrous hill
Of Kaalatthi, to hail it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 04, 2016, 02:14:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4801 on: September 04, 2016, 02:15:34 PM »
Verse  1014:


மிக்கபெருங் காதலுடன் தொண்டர் சூழ
    மென்புனல்நாட் டினையகன்று வெற்பும் கானும்
தொக்கபெரு வன்புலக்கா னடைந்து போகிச்
    சூலகபா லக்கரத்துச் சுடரு மேனி
முக்கண்முதல் தலைவனிட மாகி யுள்ள
    முகில்நெருங்கு காரிகரை முன்னர்ச் சென்று
புக்கிறைஞ்சிப் போற்றிசைத்தப் பதியில் வைகிப்
    பூதியரோ டுடன்மகிழ்ந்தார் புகலி வேந்தர்.


In great love and accompanied with the devotees, he crossed
The country enriched by the soft flow of the river Paali;
He reached the hardy and dense tracks of hills
And jungles, and came to cloud-capped Tirukkaarikarai
Where abides the triple-eyed Lord of gods of lustrous frame,
Holding a trident and a skull in his hands;
The Prince of Sanbai then moved into the shrine,
Hailed and adored the Lord and gladly sojourned
In that town with the servitors of the Holy Ash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2016, 02:17:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4802 on: September 04, 2016, 02:17:59 PM »
Verse  1015:


இறைவர்திருக் காரிகரை யிறைஞ்சி அப்பால்
    எண்ணில்பெரு வரைகளிரு மருங்கு மெங்கும்
நிறையருவி நிரைபலவாய் மணியும் பொன்னும்
    நிறைதுவலை புடைசிதறி நிகழ்ப வாகி
அறைகழல்வா னவர்க்கிறைவன் குலிச வேற்றால்
    அற்றசிறை பெற்றவன்மே லெழுவ தற்குச்
சிறகடித்துப் பறக்கமுயன் றுயர்ந்த போலும்
    சிலைநிலத்தி லெழுந்தருளிச் செல்லா நின்றார்.

Having hailed the Lord's Tirukkaarikarai he marched
Onward; from the sides of the innumerable mountains
Many rows of waterfalls flowed down rolling into their spray
Gems and gold; these lofty mountains looked as if
They would, endowed with wings, fly aloft to battle
Against Indra-- the celestial king of heroic
And resounding anklet--, who, of yore,
Sheared their wings with his thunderbolt.
The godly child passed through such mountainous tracks.

Arunachla Siva.

« Last Edit: September 04, 2016, 02:20:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4803 on: September 04, 2016, 02:22:18 PM »
Verse  1016:

மாதவர்கள் நெருங்குகுழாம் பரந்து செல்ல
    மணிமுத்தின் பரிச்சின்னம் வரம்பின் றாகப்
பூதிநிறை கடல்அணைவ தென்னச் சண்பைப்
    புரவலனார் எழுந்தருளும் பொழுது சின்னத்
தீதிலொலி பலமுறையும் பொங்கி யெங்குந்
    திருஞான சம்பந்தன் வந்தான் என்னும்
நாதம்நிறை செவியினவாய் மாக்க ளெல்லாம்
    நலமருவு நினைவொன்றாய் மருங்கு நண்ண.


The throngs of tapaswi-servitors marched onward;
The beauteous Cinnams inlaid with pearls raised
Innumerable ripples of sound; when thus the lord
Of Sanbai who was like unto a sea of holy ash,
Marched on, the flawless and divine Cinnams blared
Again and again in ever-increasing sound, announcing
Thus: "Behold the coming of Tiru Jnaana Sambandhan!"
When their ears were filled with this sound, the beasts
(Rid of their evil nature) gathered near them
With their thoughts solely bent on well-being.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2016, 02:25:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4804 on: September 04, 2016, 02:26:05 PM »
Verse 1017:


கானவர்தங் குலம்உலகு போற்ற வந்த
    கண்ணப்பர் திருப்பாதச் செருப்புத் தோய
மானவரிச் சிலைவேட்டை ஆடும் கானும்
    வானமறை நிலைபெரிய மரமும் தூறும்
ஏனையிமை யோர்தாமும் இறைஞ்சி யேத்தி
    எய்தவரும் பெருமையவாம் எண்ணி லாத
தானமும்மற் றவைகடந்து திருக்கா ளத்தி
    சாரஎழுந் தருளினார் சண்பை வேந்தர்.The Prince of Sanbai crossed many a forest---
Where Kannappar by whose birth the clan
Of hunters came to be hailed the world over,
Trod on neat's leather and hunted of yore,
In long stretches of jungles the trees of which
Hid the heavens with their tops--,
Thick under-woods and numberless shrines
Frequented by the Devas for their adoration,
And reached the divine hill of Tirukkaalatthi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2016, 02:27:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4805 on: September 04, 2016, 02:28:47 PM »
Verse  1018:


அம்பொன்மலைக் கொடிமுலைப்பால் குழைத்த ஞானத்
    தமுதுண்ட பிள்ளையார் அணைந்தார் என்று
செம்பொன்மலை வில்லியார் திருக்கா ளத்தி
    சேர்ந்ததிருத் தொண்டர் குழாம்அடைய ஈண்டிப்
பம்புசடைத் திருமுனிவர் கபாலக் கையர்
    பலவேடச் சைவர்குல வேடர் மற்றும்
உம்பர்தவம் புரிவார்அப் பதியி லுள்ளோர்
    உடன்விரும்பி யெதிர்கொள்ள வுழைச்சென் றுற்றார்.


The divine devotees of Tirukkaalatthi whose Lord
Wields as bow the ruddy and golden mountain,
Thronged there as the divine child that had partaken
Arrived thither, so too the saints of dense matted hair,
Kaapalikas, Saivites of different schools,
Foresters, lofty and sublime tapaswins and dwellers
Of that region arrived and gathered there
Gladly to receive the godly child.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 04, 2016, 02:30:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4806 on: September 04, 2016, 02:31:38 PM »
Verse 1019:


திசையனைத்தும் நீற்றினொளி தழைப்ப மண்மேற்
மிசைவிளங்கும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்றும்
வேதபா ரகர்இழிந்து வணங்கி மிக்க
அசைவில்பெருந் தொண்டர்குழாம் தொழுது போற்றி
அரவெனுமோ சையில்அண்டம் நிறைப்ப அன்பால்
இசைவிளங்குந் தமிழ்விரகர் திருக்கா ளத்தித்
திருமலையிம் மலைகளில்யா தென்று கேட்டார்.The splendor of the holy ash pervading all
The directions, when they moved onward, convinced them
That Siva-loka had come to be established on earth.
The Master of the Vedas stepped out of his lustrous
Litter wrought of pearls, and paid obeisance to them;
Thereupon the great and unswerving servitor-throngs
Hailed and adored him and chanted: "Hara, Hara!"
This sound filled the sky; then the Adept of Tamizh
Of ubiquitous renown asked them: "which indeed is
The hallowed hill of Tiurukkaalatthi in this range of hills?"   


Arunachala Siva.


« Last Edit: September 04, 2016, 02:34:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4807 on: September 04, 2016, 02:34:56 PM »
Verse  1020:


வந்தணைந்த மாதவத்தோர் வணங்கித் தாழ்ந்து
    மறைவாழ்வே சைவசிகா மணியே தோன்றும்
இந்தமலை காளனோ டத்தி தம்மில்
    இகலிவழி பாடுசெய இறைவர்மேவும்
அந்தமில்சீர்க் காளத்தி மலையாம் என்ன
    அவனிமேற் பணிந்தெழுந்தஞ் சலிமேற் கொண்டு
சிந்தைகளி மகிழ்ச்சிவரத் திருவி ராகம்
    வானவர்கள் தானவர்என் றெடுத்துச் செல்வார்.


Then the great tapaswins that came to greet him,
Bowed before him and spake humbly thus:
"O Life of the Vedas! O Crest-jewel of Saivism!
The hill before you is the holy hill where
Kaalan the serpent and an elephant
In hostile rivalry adored of yore, the Lord
That abides here in His majesty; this indeed
Is the hill of Kaalatthi of endless renown!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2016, 02:38:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4808 on: September 05, 2016, 09:18:22 AM »
Verse 1021:


திருந்தியஇன் னிசைவகுப்பத் திருக்கண் ணப்பர்
    திருத்தொண்டு சிறப்பித்துத் திகழப் பாடிப்
பொருந்துபெருந் தவர்கூட்டம் போற்ற வந்து
    பொன்முகலிக் கரையணைந்து தொழுது போகி
அருந்தவர்கள் எம்மருங்கும் மிடைந்து செல்ல
    ஆளுடைய பிள்ளையார் அயன்மால்தேடும்
மருந்துவெளி யேயிருந்த திருக்கா ளத்தி
    மலையடிவா ரஞ்சார வந்து தாழ்ந்தார்.In the sweet decade of perfect mode and melody
That he sang, he celebrated the divine servitorship
Of Tirukkannappar; circled by the hailing throng
Of great tapaswin-devotees, he came to the bank
Of the river Ponmukhali and adored it; then on all sides
Surrounded by the rare tapaswins, the child ruled
By the Lord, came to the foot of the hill where is
Enshrined the Lord-- the spiritual panacea--, unknown
To Vishnu and Brahma, and prostrated on the ground.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 05, 2016, 09:20:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4809 on: September 05, 2016, 09:21:18 AM »
Verse 1022:

தாழ்ந்தெழுந்து திருமலையைத் தொழுது கொண்டே
    தடஞ்சிலா தலசோபா னத்தா லேறி
வாழ்ந்திமையோர் குழாம்நெருங்கு மணிநீள் வாயில்
    மருங்கிறைஞ்சி உட்புகுந்து வளர்பொற் கோயில்
சூழ்ந்துவலங் கொண்டிறைவர் திருமுன் பெய்தித்
    தொழுதுதலை மேற்கொண்ட செங்கை போற்றி
வீழ்ந்தெழுவார் கும்பிட்ட பயன்காண் பார்போல்
    மெய்வேடர் பெருமானைக் கண்டு வீழ்ந்தார்.


He rose up and ascended the great mountain-steps
Adoring the holy hill; he felt blessed; before
The entrance decked with bells where Devas thronged,
He paid obeisance; he moved in, circumambulated
The shrine, came before the presence of the Lord,
Folded his hands above his head, fell prostrate
On the floor and rose up; he beheld (the idol of)
Kannappar-- the lord of hunters, the incarnation
Of Truth--, there standing as an example
Of the beatitude gained by the adoration.
Of the Lord, and fell at his feet.

Arunachala Siva.« Last Edit: September 05, 2016, 09:24:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4810 on: September 05, 2016, 09:24:50 AM »
Verse 1023:


உள்ளத்தில் தெளிகின்ற அன்பின் மெய்ம்மை
    யுருவினையும் அவ்வன்பி னுள்ளே மன்னும்
வெள்ளச்செஞ் சடைக்கற்றை நெற்றிச் செங்கண்
    விமலரையும் உடன்கண்ட விருப்பும் பொங்கிப்
பள்ளத்தில் இழிபுனல்போல் பரந்து செல்லப்
    பைம்பொன்மலை வல்லிபரிந் தளித்த செம்பொன்
வள்ளத்தில் ஞானஆ ரமுத முண்டார்
    மகிழ்ந்தெழுந்து பலமுறையும் வணங்கு கின்றார்.

As he beheld simultaneously in one and the same place
In his mind-heart the clear form of true Love
And the Holy Lord of ruddy matted hair where
Courses the Ganga--the Lord with an eye of fire
In His forehead--, enshrined in that love,
His loving devotion which grew more and more
Began to pervade quick like a flood that flows
Amain downward; the partaker of nectarean Gnosis
That was fed to him from a cup of ruddy gold
By the liana-like Daughter of Himavant--the King
Of auric mountain--again and yet again
Fell prostrate on the floor in ecstatic adoration.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4811 on: September 05, 2016, 09:27:17 AM »
Verse 1024:


பங்கயக்கண் ணருவிநீர் பாய நின்று
    பரவும்இசைத் திருப்பதிகம் பாடி யாடித்
தங்குபெருங் களிகாதல் தகைந்து தட்பத்
    தம்பெருமான் கழல்போற்றுந் தன்மைநீட
அங்கரிதிற் புறம்போந்தங் கயன்மால் போற்ற
    அரியார்தந் திருமலைக்கீ ழணைந்தி றைஞ்சிப்
பொங்குதிருத் தொண்டர்மடங் காட்ட அங்குப்
    புக்கருளி இனிதமர்ந்தார் புகலி வேந்தர்.From his lotus-eyes cascaded tears; he stood there
And sang a divine decade that for ever fosters
The Lord's glory; the great love and joy that abode
In him, as it were, tethered him there; so he stood
There poised in the beatitude of adoration
For a long time; then he moved out to the foot
Of the hill of Kaalatthi where abides the Lord
Unknowable to Vishnu and Brahma, and adored Him;
Then he proceeded to the holy Matam which the servitors
Pointed out to him and there the Price of Pukali stayed, in joy.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 05, 2016, 09:29:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4812 on: September 05, 2016, 09:30:27 AM »
Verse 1025:


யாவர்களும் அறிவரிய இறைவன் றன்னை
    ஏழுலகும் உடையானை யெண்ணி லாத
தேவர்கள்தம் பெருமானைத் திருக்கா ளத்தி
    மலையின்மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனைப்
பூவலரும் பொழில்புடைசூழ் சண்பை யாளும்
    புரவலனார் காலங்கள் தோறும் புக்குப்
பாவலர்கொண் டடிபோற்றிப் பருகி யார்ந்து
    பண்பினிய திருப்பதியிற் பயிலும் நாளில்.


The Prince and Patron of Sanbai girt with gardens
Rich in flowers, during all the hours of Pooja,
Hymned and adored the Lord-- who is not to be
Comprehended by any one, the Lord who owns all
The seven worlds, the Lord who is the God of countless Devas,
The Lord who is the Honey of Piety--, enshrined
In Tirukkaalatthi; he hailed His beauty and drank in
His majesty as thus throve in the town
Of splendid, spiritual culture.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4813 on: September 05, 2016, 09:33:19 AM »
Verse  1026:


அங்கண்வட திசைமேலுங் குடக்கின் மேலும்
    அருந்தமிழின் வழக்கங்கு நிகழா தாகத்
திங்கள்புனை முடியார்தந் தானந் தோறுஞ்
    சென்றுதமிழ் இசைபாடுஞ் செய்கை போல
மங்கையுடன் வானவர்கள் போற்றி சைப்ப
    வீற்றிருந்தார் வடகயிலை வணங்கிப் பாடிச்
செங்கமல மலர்வாவித் திருக்கே தாரம்
    தொழுதுதிருப் பதிகஇசை திருந்தப் பாடி.


As Tamizh held no sway over the regions to the north
And the west of that realm, he would not go
Thither; even as he hymned the Lord in all His shrines
(In Tamizh Nadu) that he visited, he hailed
And hymned from there the Lord of Kailash
Enshrined with His Consort in the north, adored
By the ethereal lords; he also hailed and hymned
In a divine decade Tirukketaaram girt with tanks of red lotuses.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 05, 2016, 09:35:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4814 on: September 05, 2016, 09:36:31 AM »
Verse  1027:


கூற்றுதைத்தார் மகிழ்ந்தகோ கரணம் பாடிக்
    குலவுதிருப் பருப்பதத்தின் கொள்கை பாடி
ஏற்றிமிசை வருவார்இந் திரன்றன் நீல
    பருப்பதமும் பாடிமகிழ்ந்து இறைவர் தானம்
போற்றியசொன் மலர்மாலை பிறவும் பாடிப்
    புகலியர்தம் பெருந்தகையார் புனித மாகும்
நீற்றின்அணி கோலத்துத் தொண்டர் சூழ
    நெடிதுமகிழ்ந் தப்பதியில் நிலவு கின்றார்.

He gladly hymned of Gokarnam where abides in joy.
The Lord who kicked Death to death; he sang
The glory of spiritually lovely Tirupparuppatham;
He hailed in a decade Indraneela Paruppatham
Whose Lord is the Rider of the Bull; he also composed
Several garlands in verse, celebrating the famous shrines
Of the Lord; thus the great one of Pukali in great joy
Abode at that town accompanied with the servitors
That glowed resplendent with the holy ash.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 05, 2016, 09:38:12 AM by Subramanian.R »