Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 587680 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4785 on: September 02, 2016, 08:45:39 AM »
Verse  998:


புறத்தணைந்த தொண்டருடன்
    போந்தமைந்த திருமடத்தில்
பெறற்கரும்பே றுலகுய்யப்
    பெற்றருளும் பிள்ளையார்
மறப்பரிய காதலுடன்
    வந்தெய்தி மகிழ்ந்துறைவார்
அறப்பெருஞ்செல் வக்காமக்
    கோட்டம்அணைந் திறைஞ்சினார்.Coming out of the shrine he came to the Matam
Arranged for his stay, in the holy company
Of devotees; the godly child who was the recipient
Of Gnosis--rare to come by--, dispensed it
To the world for its deliverance; adoring the Lord
With a love that knows no forgetfulness, he gladly
Abode at the Matam; then he came to Kamakkottam
Of immense spiritual wealth, and adored it
Where abides Uma fostering all dharma.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 02, 2016, 08:48:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4786 on: September 02, 2016, 09:44:04 AM »
Verse 999:


திருவேகம் பத்தமர்ந்த
    செழுஞ்சுடரைச் சேவடியில்
ஒருபோதும் தப்பாதே
    உள்ளுருகிப் பணிகின்றார்
மருவுதிரு இயமகமும்
    வளர்இருக்குக் குறள்மற்றும்
பெருகும்இசைத் திருப்பதிகத்
    தொடைபுனைந்தார் பிள்ளையார்.

At the feet of the resplendent Lord enshrined
In Tiruvekampam, he adored without fail during all
The hours of Puja, in melting love; he adorned
The Lord with garlands of beauteous Tiruviyamakam,
Ever-glorious Tiruvirukku-k-kural and other
Divine decades of ever-crescent music.


Arunachala Siva.


« Last Edit: September 02, 2016, 09:46:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4787 on: September 02, 2016, 10:00:09 AM »
Verse 1000:நீடுதிருப் பொழில்காஞ்சி
    நெறிக்காரைக் காடிறைஞ்சிச்
சூடுமதிக் கண்ணியார்
    துணைமலர்ச்சே வடிபாடி
ஆடுமவர் இனிதமரும்
    அனேகதங்கா வதம்பரவி
மாடுதிருத் தானங்கள்
    பணிந்தேத்தி வைகுநாள்.


He came to the shrine of Kacchi-Neri-k-Kaaraikkaadu
Digit with ever-during gardens and hymned the twin
Flower-feet of the Lord who wears the wreath
Of a crescent on His crest; he hailed the Lord
At Kacchi Anekatangkaavatham where the Lord-Dancer
Abides in love; he passed his days hailing and adoring
The many divine shrines that were nearby.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 02, 2016, 10:02:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4788 on: September 03, 2016, 10:28:39 AM »
Verse 1001:எண்திசையும் போற்றிசைக்கும்
    திருப்பதிமற் றதன்புறத்துத்
தொண்டருடன் இனிதேகித்
    தொல்லைவிடம் உண்டிருண்ட
கண்டர்மகிழ் மேற்றளியும்
    முதலான கலந்தேத்தி
மண்டுபெருங் காதலினால்
    வணங்கிமீண் டினிதிருந்தார்.


Acompanied joyously with the devotees, he went
Beyond Kaanchi hailed by men in all eight
Directions, and adored the Lord whose throat
Was tinged black when he devoured, of yore,
The venom, at Metrali and other shrines
And returned to Kaanchi which he adored
In spiraling love, abiding there in joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 03, 2016, 10:30:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4789 on: September 03, 2016, 10:31:52 AM »
Verse  1002:அப்பதியில் விருப்பினொடும்
    அங்கணரைப் பணிந்தமர்வார்
செப்பரிய புகழ்ப்பாலித்
    திருநதியின் தென்கரைபோய்
மைப்பொலியுங் கண்டர்திரு
    மாற்பேறு மகிழ்ந்திறைஞ்சி
முப்புரஞ்செற் றவர்தம்மை
    மொழிமாலை சாத்தினார்.

He that thus abode adoring the Merciful One
In joy, took His leave, traveled
On the southern bank of the ineffably glorious
River Paali, and adored the blue-throated Lord
At Tirumaalperu in great delight; he adorned
The Lord that destroyed the triple hostile cities
With garlands of Tamizh verse.


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 03, 2016, 10:33:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4790 on: September 03, 2016, 10:34:51 AM »
Verse  1003:திருமாற்பே றுடையவர்தம்
    திருவருள்பெற் றெழுந்தருளிக்
கருமாலுங் கருமாவாய்க்
    காண்பரிய கழல்தாங்கி
வரும்ஆற்றல் மழவிடையார்
    திருவல்லம் வணங்கித்தம்
பெருமாற்குத் திருப்பதிகப்
    பெரும்பிணையல் அணிவித்தார்.Blessed with the gracious leave of the Lord
Of Tirumaalperu, he came to Tiruvallam
And there adored the Lord who could not be seen
By the dark-hued Vishnu that quested after Him
In the form of a boar; the Lord blessed him
As the ever-young Bull to bear Him.
He adorned his Lord with an immense garland of verse.


Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4791 on: September 03, 2016, 10:40:33 AM »
Verse  1004:அங்குள்ள பிறபதியில்
    அரிக்கரியார் கழல்வணங்கிப்
பொங்குபுனற் பாலியாற்றின்
    புடையில்வட பாலிறைவர்
எங்கும்உறை பதிபணிவார்
    இலம்பையங்கோட் டூரிறைஞ்சிச்
செங்கண்விடை உகைத்தவரைத்
    திருப்பதிகம் பாடினார்.


He hailed the feet of the Lord unknowable
To Vishnu, in His many shrines in that region
And marched on; he worshipped at the Lord's shrines
North of the swelling river Paali, and arrived
At Ilampaiyankottoor, adorned the Lord there,
And hymned Him, the Rider of the Bull, in divine decades.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 03, 2016, 10:42:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4792 on: September 03, 2016, 10:43:07 AM »
Verse  1005:


திருத்தொண்டர் பலர்சூழத்
    திருவிற்கோ லமும்பணிந்து
பொருட்பதிகத் தொடைமாலை
    புரமெரித்த படிபாடி
அருட்புகலி யாண்டகையார்
    தக்கோலம் அணைந்தருளி
விருப்பினொடுந் திருவூறல்
    மேவினார் தமைப்பணிந்தார்.


Acompanied with divine devotees he came to Tiruvirkolam
And adorned the Lord; he hailed Him
In a verse-garland of incarnate truth, celebrating
His victory-- the burning of the triple hostile cities;
Then the master of blessed Pukali came to Takkolam
And adored the Lord that abides in joy at Tiruvooral.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 03, 2016, 10:45:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4793 on: September 03, 2016, 10:46:51 AM »
Verse  1006:

தொழுதுபல முறைபோற்றிச்
    சுரர்குருவுக் கிளையமுனி
வழுவில்தவம் புரிந்தேத்த
    மன்னினார் தமைமலர்ந்த
பழுதில்செழுந் தமிழ்மாலைப்
    பதிகஇசை புனைந்தருளி
முழுதும்அளித் தவர்அருளால்
    போந்தனர்முத் தமிழ்விரகர்.


He adored and hailed the Lord again and again;
With flawless and splendorous and melodious
Verse-garlands of Tamizh he adorned the Lord who,
Gratified with the worship of the flawless tapaswi
Samvantana, the younger brother of the celestial guru,
Abode there; then blessed with the leave of the Creator of all
The Adept of Tamizh marched on.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 03, 2016, 10:49:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4794 on: September 03, 2016, 10:50:14 AM »
Verse  1007:


குன்றநெடுஞ் சிலையாளர்
    குலவியபல் பதிபிறவும்
நின்றவிருப் புடனிறைஞ்சி
    நீடுதிருத் தொண்டருடன்
பொன்தயங்கு மணிமாடப்
    பூந்தராய்ப் புரவலனார்
சென்றணைந்தார் பழையனூர்த்
    திருவாலங் காட்டருகு.


In abiding love he hailed the many shrines
Of the Lord who wields the mountain as His great bow;
Then accompanied with the glorious and divine
Devotees, the Patron of Poontharaai--rich in beauteous
And golden mansions--, neared Pazhayanoor Tiruvaalangkaadu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 03, 2016, 10:51:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4795 on: September 03, 2016, 10:53:05 AM »
Verse  1008:இம்மையிலே புவியுள்ளோர் யாருங் காண
    ஏழுலகும் போற்றிசைப்ப எம்மை யாளும்
அம்மைதிருத் தலையாலே நடந்து போற்றும்
    அம்மையப்பர் திருவாலங் காடாம் என்று
தம்மையுடை யவர்மூதூர் மிதிக்க அஞ்சிச்
    சண்பைவருஞ் சிகாமணியார் சாரச் சென்று
செம்மைநெறி வழுவாத பதியின் மாடோர்
    செழும்பதியில் அன்றிரவு பள்ளி சேர்ந்தார்.


"In her life on earth, witnessed straight by all the men
Of the world and praised by the dwellers
Of the seven worlds, the Mother of Kaaraikkaal
That rules us, measured her way with her head
To this Tiruvaalangkaadu." Thus thinking,
And afraid to tread and enter His Lord's hoary town,
The Crest-jewel of the dwellers of Sanbai
Proceeded to a bountiful place near that town
Where abide holy ones who swerve not from the righteous way
And there spent the night in slumber.


Arunachala Siva
« Last Edit: September 03, 2016, 10:55:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4796 on: September 03, 2016, 10:56:23 AM »
Verse  1009:


மாலையிடை யாமத்துப் பள்ளி கொள்ளும்
    மறையவனார் தம்முன்பு கனவி லேவந்
தாலவனத் தமர்ந்தருளும் அப்பர் நம்மை
    அயர்த்தனையோ பாடுதற்கென் றருளிச் செய்ய
ஞாலமிருள் நீங்கவரும் புகலி வேந்தர்
    நடுஇடையா மத்தினிடைத் தொழுது ணர்ந்து
வேலைவிட முண்டவர்தங் கருணை போற்றி
    மெய்யுருகித் திருப்பதிகம் விளம்ப லுற்றார்.


At midnight the Lord of Aalavanam appeared in his dream
And said: "Did you forget to hail us in hymns?"
Then the Prince of Pukali who was born to dispel
The darkness of the world, adored even in that state
And woke up at midnight and again hailed the mercy
Of the Lord who devoured the venom of the sea, and hymned
A decade in love that melted his very frame.

Arunchala Siva.

« Last Edit: September 03, 2016, 10:58:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4797 on: September 03, 2016, 10:59:11 AM »
Verse  1010:


துஞ்சவரு வார்என்றே எடுத்த வோசைச்
    சுருதிமுறை வழுவாமல் தொடுத்த பாடல்
எஞ்சலிலா வகைமுறையே பழைய னூரார்
    இயம்புமொழி காத்தகதை சிறப்பித் தேத்தி
அஞ்சனமா கரியுரித்தார் அருளா மென்றே
    அருளும்வகை திருக்கடைக்காப் பமையச் சாற்றி
பஞ்சுரமாம் பழைய திறங் கிழமை கொள்ளப்
    பாடினார் பாரெலாம் உய்ய வந்தார்.In the decade beginning with the words: "Tunja Varuvaarum"
Which he sang tunefully in keeping with the chanting
Of the resounding Veda, he celebrated the history
Of the flawless and just way by which the Velaalas
Of Pazhayanoor stood by their plighted word;
In the concluding stanza, he sang: "This indeed is
The grace of the Lord who peeled off the hide of the dark
Tusker." He hailed His glory; thus the godly child
Born for the deliverance of the world, sang in fitting melody
His decade in the hoary, musical mode of panjuram.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 03, 2016, 11:02:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4798 on: September 04, 2016, 10:10:24 AM »
Verse 1011:


நீடுமிசைத் திருப்பதிகம் பாடிப் போற்றி
    நெடுங்கங்கு லிருணீங்கி நிகழ்ந்த காலை
மாடுதிருத் தொண்டர்குழா மணைந்தபோது
    மாலையினில் திருவால வனத்து மன்னி
ஆடுமவ ரருள்செய்த படியை யெல்லாம்
    அருளிச்செய் தகமலரப் பாடி யேத்திச்
சேடர்பயில் திருப்பதியைத் தொழுது போந்து
    திருப்பாசூர் அதன்மருங்கு செல்ல லுற்றார்.


எக்காலத்தும் நிலைபெறும் இசையமையந்த திருப்பதிகத்தைப் பாடிப் போற்றி, பின் நீண்ட இரவின் இருள் புலர்ந்த பகற் காலத்தே, திருத்தொண்டர்களின் கூட்டம் வந்து சேர்ந்த போது, இரவில் திருவாலங்காட்டுப் பதியில் ஆடுகின்ற இறைவர், தமக்கு அருள் செய்த பாங்கை எல்லாம் அவர்களுக்குச் சொல்லி, அத்திருப் பதிகத்தைத் திரும்பவும் உள்ளம் மகிழப் பாடிப் போற்றிய பின்பு, பெரியவர்கள் வாழ்கின்ற அப்பதியை வணங்கி அகன்று போய்த் `திருப்பாசூர்' அருகில் செல்வாராய்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2016, 10:14:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4799 on: September 04, 2016, 02:09:10 PM »
Verse  1012:


திருப்பாசூர் அணைந்தருளி யங்கு மற்றச்
    செழும்பதியோ ரெதிர்கொள்ளச் சென்று புக்குப்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பா கத்துப்
    புராதனர்வே யிடங்கொண்ட புனிதர் கோயில்
விருப்பினுடன் வலங்கொண்டு புக்குத் தாழ்ந்து
    வீழ்ந்தெழுந்து மேனியெலா முகிழ்ப்ப நின்றே
அருட்கருணைத் திருவாளன் நாமஞ் சிந்தை
    யிடையாரென் றிசைப்பதிகம் அருளிச் செய்தார்.Received by the dwellers of that bountiful town, he entered
Tiruppaasoor; he joyously circumambulated the shrine
Of the Holy One whose left half is the daughter of the Monarch
Of mountains-- the Holy one that there abides
In a bamboo--; he bowed and prostrated before Him
And rose up; the hair on his thrilled body stood
Erect; he hymned Him whose form is grace and mercy
In a musical decade which oped thus: "Cintai itaiyaar."


Arunachala Siva
 
« Last Edit: September 04, 2016, 02:11:26 PM by Subramanian.R »