Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563087 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4770 on: August 31, 2016, 08:17:17 AM »
Verse 983:


பிள்ளை யார்தந் திருவாக்கில்
    பிறத்தலால்அத் தாலம்முன்
புள்ள பாசம் விட்டகல
    ஒழியாப் பிறவி தனையொழித்துக்
கொள்ளு நீர்மைக் காலங்கள்
    கழித்துச் சிவமே கூடினவால்
வள்ள லார்மற் றவரருளின்
    வாய்மை கூறின் வரம்பென்னாம்.


As the palmyra trees came to be re-born
By the benedictory words of the godly child,
Rid of their fettering Pasa and consequentially
Of all future embodiment, they at the end
Of their ordained life as palmyras attained
To the beatitude of Sivam; if this be so, can
The true state of the grace of the munificent
And divine child be contained within bounds?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4771 on: August 31, 2016, 08:19:34 AM »
Verse  984:


அங்கண் அமரர் பெருமானைப்
    பணிந்து போந்தா டரவினுடன்
பொங்கு கங்கை முடிக்கணிந்தார்
    மகிழும் பதிகள் பலபோற்றி
மங்கை பாகர் அமர்ந்தருளும்
    வயல்மா கறலை வழுத்திப்போய்க்
கொங்கு மலர்நீர்க் குரங்கணில்முட்
    டத்தைச் சென்று குறுகினார்.Adoring there the Lord of the celestial beings,
And blessed with His leave, he moved out;
On his way he adored the Lord endowed
With the dancing serpent and the swelling Ganga
In His crest, in His many shrines; he came
To Maakaral girt with fields and there adored
The Lord who is concorporate with His Consort,
And who willingly abides there; then he came
Near unto Kurangkanilmuttam girt with waters
Full of fragrant flowers.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4772 on: August 31, 2016, 08:22:04 AM »
Verse  985:


ஆதி முதல்வர் குரங்கணில்முட்
    டத்தை அணைந்து பணிந்தேத்தி
நீதி வழுவாத் திருத்தொண்டர்
    போற்ற நிகரில் சண்பையினில்
வேத மோடு சைவநெறி
    விளங்க வந்த கவுணியனார்
மாதொர் பாகர் தாம்மன்னும்
    மதில்சூழ் காஞ்சி மருங்கணைந்தார்.


Having reached Kurangkanilmuttam of the Primal Lord
He hailed and adored the Lord there; then hailed
And encircled by servitors poised in piety
The Kauniya par excellence that hailed
From peerless Sanbai for the flourishing of the Vedas
And the way of Saivism, reached the outskirts of Kaanchi
Girt with fort-like walls, where abides everlastingly
The Lord who shares in His form His Consort


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4773 on: August 31, 2016, 08:24:20 AM »
Verse  986:


நீடுகாஞ்சி வாழ்நரும்
    நிலாவுமெய்ம்மை அன்பரும்
மாடுசண்பை வள்ளலார்
    வந்தணைந்த ஓகையால்
கூடுகின்ற இன்பநேர்
    குலவுவீதி கோலினார்
காடுகொண்ட பூகம்வாழை
    காமர்தோ ரணங்களால்.The dwellers of the greatly renowned Kaanchi
And servitors poised in truth, by reason
Of the advent of the Prince of Sanbai near unto Kaanchi
Grew glad; in joy they decked the streets of the city
With a forest of Areca bunches, plantain trees
And beauteous Toranas.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 31, 2016, 08:25:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4774 on: August 31, 2016, 08:26:45 AM »
Verse  987:


கொடிநிரைத்த வீதியில்
    கோலவே திகைப்புறங்
கடி கொள்மாலை மொய்த்தபந்தர்
    கந்தநீர்த் தசும்புடன்
மடிவில்பொன் விளக்கெடுத்து
    மாதர்மைந்தர் மல்குவார்
படிவிளக்கும் அன்பரும்பரந்த
    பண்பில் ஈண்டுவார்.


In the streets where streamers wafted in rows
Beside the Pials, in the Pandals decorated
With fragrant flower-garlands, men and women
Gathered, holding pots filled with fragrant water
And flawless lamps of gold burning bright; devotees who
By their piety brighten the earth, also thronged there.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4775 on: August 31, 2016, 08:28:56 AM »
Verse  988:


கோதைமாதர் ஆடலுங்
    குலாவுதொண்டர் பாடலும்
வேதகீத நாதமும்
    மிக்கெழுந்து விம்மவே
காதல்நீடு காஞ்சிவாழ்நர்
    கம்பலைத் தெழுந்துபோய்
மூதெயிற் புறம்புசென்
    றணைந்துமுன் வணங்கினார்.


Garlanded women danced; loving servitors sang;
With these sounds, the music of chanted Vedas mingled
And rose up; in delightful uproar and in great love
The dwellers of Kaanchi fared forth and came
Beyond the hoary fort-like walls and adored the servitor-throng.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4776 on: August 31, 2016, 08:31:14 AM »
Verse  989:சண்பையாளும் மன்னர்முன்பு
    தொண்டர்வந்து சார்தலும்
பண்புநீடி யானமுன்
    பிழிந்திறைஞ்சு பான்மைகண்
டெண்பெருக்கு மிக்கதொண்டர்
    அஞ்சலித்து எடுத்தசொல்
மண்பரக்க வீழ்ந்தெழுந்து
    வானம்முட்ட ஆர்த்தனர்.

When the devotees came before the Prince of Sanbai,
He descended from his palanquin and paid obeisance to them,
Poised in servitorship; witnessing this, the devotees
That cause the increase of devotion, hailed him
With the words "Hara, Hara!" This divine sound pervaded
The world; they also fell prostrate before him, rose up
And raised a joyous uproar that smote the sky.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4777 on: August 31, 2016, 08:33:30 AM »
Verse  990:


சேணுயர்ந்த வாயில்நீடு
    சீர்சொள்சண்பை மன்னனார்
வாண்நிலாவு நீற்றணி
    விளங்கிட மனத்தினில்
பூணுமன்பர் தம்முடன்
    புகுந்திடப் புறத்துளோர்
காணும்ஆசை யிற்குவித்த
    கைந்நிரை யெடுத்தனர்.


The Prince of ever-glorious Sanbai moved into the tall
And sky-high walled entrance of the city
With the devotees who blazed with the beauty
Of the holy ash; they were filled with devotion;
The rows of devotees that had gathered there in love,
To have his darshan, folded their hands
Above their heads in adoration.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4778 on: September 01, 2016, 10:35:14 AM »
Verse  991:


வியல்நெடுந் தெருவினூடு
    மிக்கதொண்டர் ஆர்ப்பெழக்
கயல்நெடுங்கண் மாதரும்
    காதல்நீடு மாந்தரும்
புயல்பொழிந்த தாமெனப்
    பூவினொடு பொற்சுணம்
இயலுமாறு வாழ்த்தெடுத்
    திருமருங்கும் வீசினார்.


From the spacious streets up-rose the joyous din
Of the thronging devotees; carp-eyed women
And men of devotion rained on either side
Of the streets, flowers mixed with gold dust,
And hailed him with apt auspicious words.

Arunachaala Siva« Last Edit: September 01, 2016, 10:40:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4779 on: September 01, 2016, 10:41:51 AM »
Verse  992:


இன்னவண்ணம் யாவரும்
    இன்பமெய்த எய்துவார்
பின்னுவார் சடைமுடிப்
    பிரான்மகிழ்ந்த கோயில்கள்
முன்னுறப் பணிந்துபோய்
    மொய்வரைத் திருமகள்
மன்னுபூ சனைமகிழ்ந்த
    மன்னர்கோயில் முன்னினார்.

Thus, to the rejoicing of all, the godly child moved on, bowing
At all the shrines of the Lord whose crown is wrought
Of matted and plaited hair; eventually he came before
The royal temple of Him who was pleased with the aeviternal Pooja
Of the divine Daughter of the Monarch of mountainsArunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2016, 10:43:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4780 on: September 01, 2016, 10:46:15 AM »
Verse:  993:
கம்பவாணர் கோயில்வாயில்
    கண்டுகை குவித்தெடுத்
தும்பர்ஓங்கு கோபுரத்தின்
    முன்னிறைஞ்சி உள்ளணைந்
தம்பொன்மா ளிகைப்புறத்தில்
    அன்பரோடு சூழவந்Beholdiing the temple-entrance of Lord Kampa Vaanar,
He folded his hands above his head in adoration;
He bowed before the temple-tower that rose up into the sky;
He moved in and circumambulated the beauteous court
With the devotees; then the godly child that came to be born
For the deliverance of the world, prayed fervently to the Lord.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 01, 2016, 10:50:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4781 on: September 01, 2016, 11:39:18 AM »
Verse  994:


செம்பொன்மலைக் கொடிதழுவக்
    குழைந்தருளுந் திருமேனிக்
கம்பரைவந் தெதிர்வணங்கும்
    கவுணியர்தங் காவலனார்
பம்புதுளிக் கண்ணருவி
    பாய்ந்துமயிர்ப் புளகம்வரத்
தம்பெருகு மனக்காதல்
    தள்ளநில மிசைத்தாழ்ந்தார்.The Prince of Kauniyas came before Lord Kampar
Whose divine body grew lithe when the liana-like
Daughter of the Monarch of Mountains embraced
Him close; when he adored Him, tears cascaded
From his eyes and the hair on his thrilled body
Stood erect; impelled by a great love that welled up
In his mind, he fell prostrate before the Lord.Arunachala Siva.
« Last Edit: September 01, 2016, 11:41:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4782 on: September 01, 2016, 11:43:28 AM »
Verse  995:பலமுறையும் பணிந்தெழுந்து
    பங்கயச்செங் கைமுகிழ்ப்ப
மலருமுக மளித்ததிரு
    மணிவாயால் மறையான்என்
றுலகுய்ய எடுத்தருளி
    உருகியஅன் பென்புருக்க
நிலவுமிசை முதற்றாளம்
    நிரம்பியநீர் மையில்நிகழ.

He prostrated before Him, again and again, and rose up;
His lotus-hands folded in worship; his visage
Burgeoned bright; with his lustrous lips, for the redemption
Of the world, he sang the decade that echoed with the word:
"Maraiyaan;" in melting love that would even melt his bones
He tunefully sang the decade set to Aadi thaalam.


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 01, 2016, 11:46:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4783 on: September 02, 2016, 08:40:05 AM »
Verse  996:
பாடினார் பணிவுற்றார்
    பரிவுறுஆ னந்தக்கூத்
தாடினார் அகங்குழைந்தார்
    அஞ்சலிதஞ் சென்னியின்மேல்
சூடினார் மெய்ம்முகிழ்த்தார்
    சூகரமும் அன்னமுமாய்த்
தேடினார் இருவர்க்கும்
    தெரிவரியார் திருமகனார்.

He sang; he bowed before Him; he danced in love
The dance of bliss; his mind melted; he folded his hands
Above his head; thus, even thus was he,
The divine child of the Lord who is unknown to the Two
That quested after Him as a boar and as a swan.


Arunachala Siva.


« Last Edit: September 02, 2016, 08:41:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4784 on: September 02, 2016, 08:43:07 AM »
Verse  997:


மருவியஏ ழிசைபொழிய
    மனம்பொழியும் பேரன்பால்
பெருகியகண் மழைபொழியப்
    பெரும்புகலிப் பெருந்தகையார்
உருகியஅன் புள்ளலைப்ப
    உமைதழுவக் குழைந்தவரைப்
பருகியமெய் உணர்வினொடும்
    பரவியே புறத்தணைந்தார்.


His lips rained seven-fold music; by reason of the love
Bred in his mind, his eyes rained tears profusely;
The godly child of great Pukali--tossed about
By the flood of inly melting love
And imbibed with consciousness true--,
Hailed Him that grew lithe when Uma embraced Him,
And came out.   


Arunachala Siva.