Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 593515 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4755 on: August 29, 2016, 09:15:14 AM »
Verse  968:


கோவல் நீடிய வீரட்டம்
அமர்ந்தவர் குரைகழல் பணிந்தேத்தி
ஆவின் ஐந்துகந் தாடுவார்
அறையணி நல்லூரை அணைந்தேத்திப்
மேவு மன்புறு மேன்மையாம்
தன்மையை விளங்கிட அருள்செய்தார்.Bowing at the resounding, ankleted feet of the Lord
Of Koval Veerattam, he proceeded to Araianinalloor
Whose Lord joyously gets Himself bathed in pancha-kavya;
He that hails the Lord in chaste Tamizh, then in grace,
Made manifest the loving loftiness of the servitors
That magnify and hail the glory of the Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4756 on: August 29, 2016, 09:17:33 AM »
Verse  969:


ரின் மன்னிய பதிகம்முன்
    பாடிஅத் திருவறை யணிநல்லூர்
வாரின் மல்கிய கொங்கையாள்
    பங்கர்தம் மலைமிசை வலங்கொள்வார்
பாரின் மல்கிய தொண்டர்கள்
    இமையவர் நாடொறும் பணிந்தேத்துங்
காரின் மல்கிய சோலைஅண்
    ணாமலை அன்பர்காட் டிடக்கண்டார்.


Having hymned his eternally glorious decade
On the Lord, the godly child circumambulated the hill
Of Tiruvaraianinalloor where the Lord who is concorporate
With his Consort of beauteous, kacchu-covered breasts, abides;
Thence when the servitorrs pointed out to him
Tiruvannaamalai girt with gardens over which clouds
Sail, and which is daily adored by the great devotees
Of this earth and the Devas too, he beheld it.   


Having hymned his eternally glorious decade
On the Lord, the godly child circumambulated the hill
Of Tiruvaraianinalloor where the Lord who is concorporate
With his Consort of beauteous, kacchu-covered breasts, abides;
Thence when the serviteurs pointed out to him
Tiruvannaamalai girt with gardens over which clouds
Sail, and which is daily adored by the great devotees
Of this earth and the Devas too, he beheld it.   

(Tirumurai 2, Padigam 77)

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 29, 2016, 09:22:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4757 on: August 29, 2016, 09:23:19 AM »
Verse 970:


அண்ணா மலைஅங் கமரர்பிரான்
    வடிவு போன்று தோன்றுதலும்
கண்ணால் பருகிக் கைதொழுது
    கலந்து போற்றுங் காதலினால்
உண்ணா முலையாள் எனும்பதிகம்
    பாடித் தொண்ட ருடன்போந்து
தெண்ணீர் முடியார் திருவண்ணா
    மலையைச் சென்று சேர்வுற்றார்.


From there, to him Tiruvannaamalai looked like
The very form of the God of gods; with his eyes
He drank in the beatific form and with his hands
He adored it; impelled by a great and melting love
He hymned the decade which began thus:
"Unnaamulai Umaiyaall" Then with the devotees
He arrived at Tiruvannaamalai whose Lord
Wears on His crest the lucid flood.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2016, 09:25:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4758 on: August 30, 2016, 11:26:25 AM »
Verse  971:அங்கண் அணைவார் பணிந்தெழுந்து
    போற்றி செய்தம் மலைமீது
தங்கு விருப்பில் வீற்றிருந்தார்
    தாள்தா மரைகள் தம்முடிமேல்
பொங்கும் ஆர்வத் தொடும்புனைந்து
    புளகம் மலர்ந்த திருமேனி
எங்கு மாகிக் கண்பொழியும்
    இன்ப அருவி பெருக்கினார்.


From there, to him Tiruvannaamalai looked like
The very form of the God of gods; with his eyes
He drank in the beatific form and with his hands
He adored it; impelled by a great and melting love
He hymned the decade which began thus:
"Unnaamulai Umaiyaall" Then with the devotees
He arrived at Tiruvannaamalai whose Lord
Wears on His crest the lucid flood.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 30, 2016, 11:28:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4759 on: August 30, 2016, 11:29:31 AM »
Verse  972:


ஆதி மூர்த்தி கழல்வணங்கி
    அங்கண் இனிதின் அமருநாள்
பூத நாத ரவர் தம்மைப்
    பூவார் மலராற் போற்றிசைத்துக்
காத லால்அத் திருமலையிற்
    சிலநாள் வைகிக் கமழ்கொன்றை
வேத கீதர் திருப்பதிகள்
    பிறவும் பணியும் விருப்புறுவார்.


As he hailed the ankleted feet of the Primal Lord
And joyously sojourned there, he hailed the Lord
Of Bhoothas with a divine decade beginning with the words:
"Poovaar malar." In joy he continued his sojourn
In that holy hill; then he desired to worship the Lord--
The Singer of Vedic hymns--, in His other shrines.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 30, 2016, 11:31:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4760 on: August 30, 2016, 11:32:09 AM »
Verse  973:


மங்கை பாகர் திருவருளால்
    வணங்கிப் போந்து வடதிசையில்
செங்கண் விடையார் பதிபலவும்
    பணிந்து புகலிச் செம்மலார்
துங்க வரைகள் கான்பலவும்
    கடந்து தொண்டைத் திருநாட்டில்
திங்கள் முடியார் இனிதமரும்
    திருவோத் தூரைச் சேர்வுற்றார்.By the grace of the Lord who shares His Consort
In His frame, he hailed the Lord, and was blessed
With His leave to depart; he proceeded northward,
And on his way adored at the many shrines of the Lord
Whose mount is the red-eyed Bull; the lord of Pukali
Crossed beautiful hills and forests and arrived
At the crescent-crested Lords's Tiruvotthoor in Tondai-Nadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 30, 2016, 11:34:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4761 on: August 30, 2016, 11:35:21 AM »
Verse 974:


தேவர் முனிவர்க்கு ஓத்தளித்த
    திருவோத் தூரில் திருத்தொண்டர்
தாவில் சண்பைத் தமிழ்விரகர்
    தாம்அங் கணையக் களிசிறந்து
மேவுங் கதலி தோரணங்கள்
    விளக்கு நிரைத்து நிறைகுடமும்
பூவும் பொரியுஞ் சுண்ணமும்முன்
    கொண்டு போற்றி எதிர்கொண்டார்.At Tiruvotthoor the Lord, of yore, instructed
The Devas and Munis in the Vedas;
When the Adept of Tamizh from flawless Sanbai
Neared the town the servitors in great delight
Decked the town with plantains and Toranas;
They set rows of blazing lamps everywhere;
They kept pots filled with holy and fragrant water;
Scattering flowers and puffed rice and gold-dust
They went forth to greet and hail him.

Arunachala Siva.« Last Edit: August 30, 2016, 11:37:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4762 on: August 30, 2016, 11:38:51 AM »
Verse  975:


சண்பை வேந்தர் தண்தரளச்
    சிவிகை நின்றும் இழிந்தருளி
நண்பின் மிக்க சீரடியார்
    சூழ நம்பர் கோபுரஞ்சூழ்
விண்பின் னாகமுன் னோங்கும்
    வியன்பொற் புரிசை வலங்கொண்டு
பண்பு நீடிப் பணிந்தெழுந்து
    பரமர் கோயில் உள்ளடைந்தார்.


The Prince of Sanbai stepped out of his litter
Of serene pearls; circled by the devoted servitors
He circumambulated the beauteous and immense walls
Which girding the Lord's temple tower soared
Into the sky; impelled by a pious desire, he fell
Down prostrate on the ground, rose up and then
Moved into the shrine.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4763 on: August 30, 2016, 11:41:15 AM »
Verse 976:


வார ணத்தின் உரிபோர்த்த
    மைந்தர் உமையாள் மணவாளர்
ஆர ணத்தின் உட்பொருளாய்
    நின்றார் தம்முன் அணைந்திறைஞ்சி
நார ணற்கும் பிரமற்கும்
    நண்ணற் கரிய கழல்போற்றும்
கார ணத்தின் வரும்இன்பக்
    கண்ணீர் பொழியக் கைதொழுதார்.


He came before the divine presence of the Lord---
The Wearer of the tusker's hide, the Consort
Of Uma and the import of the Vedas--, and adored Him,
As it was given to him to adore the feet of the Lord
Inaccessible to Vishnu and Brahma; his eyes rained
Tears of joy and his hands folded in adoration.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 30, 2016, 11:43:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4764 on: August 30, 2016, 11:44:12 AM »
Verse  977:


தொழுது விழுந்து பணிந்தெழுந்து
    சொல்மா லைகளால் துதிசெய்து
முழுது மானார் அருள்பெற்றுப்
    போந்து வைகி முதல்வர்தமைப்
பொழுது தோறும் புக்கிறைஞ்சிப்
    போற்றி செய்தங் கமர்வார்முன்
அழுது வணங்கி ஒரு தொண்டர்
    அமணர் திறத்தொன் றறிவிப்பார்.


He adored the Lord, fell prostrate before Him
And rose up hailing Him; he hymned Him in garlands
Of verse, and blessed with the grace of Him who is
Omneity, moved out; he sojourned in that town
Adoring the First One during all the hours
Of worship; (while so) a servitor came before him
And weeping, told him of an encounter with the Samanas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 30, 2016, 11:45:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4765 on: August 30, 2016, 11:47:02 AM »
Verse  978:அங்கை அனலேற் றவர்க்கடியேன்
    ஆக்கும் பனைக ளானவெலாம்
மங்கு லுறநீண் டாண்பனையாய்க்
    காயா வாகக் கண்டமணர்
இங்கு நீரிட் டாக்குவன
    காய்த்தற் கடைவுண் டோவென்று
பொங்கு நகைசெய் திழித்துரைத்தார்
    அருள வேண்டு மெனப்புகல.

"All the palmyra trees reared by me-- a servitor
Of the Lord who sports the fire on His hand--,
Grow tall piercing the clouds; however all of them
Are of the male specie and yield no fruit at all;
Beholding this the Samanas pejoratively question me
Thus:"Is there a way at all for your trees
To yield fruit?" They jeer at me and put me to shame;
I pray that you be pleased to put an end
To their mockery and derision." Thus he spake.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 30, 2016, 11:49:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4766 on: August 30, 2016, 11:52:45 AM »
Verse  979:


பரம னார்தந் திருத்தொண்டர்
    பண்பு நோக்கிப் பரிவெய்தி
விரவு காத லொடும்விரைந்து
    விமலர் கோயில் புக்கருளி
அரவும் மதியும் பகைதீர
    அணிந்தார் தம்மை அடிவணங்கி
இரவு போற்றித் திருப்பதிகம்
    இசையிற் பெருக எடுத்தருளி.

Conning the true nature of his servitorship, the godly child
Took pity on him; he moved in all celerity
To the Lord's temple impelled by a great desire
And fell at the feet of the Lord who wears
In His crest the snake and the moon which abide there
In amity; he invoked the Lord's mercy and hymned
Gracefully and tunefully a divine decade.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 30, 2016, 11:54:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4767 on: August 30, 2016, 11:56:03 AM »
Verse  980:


விரும்பு மேன்மைத் திருக்கடைக்காப்
    பதனில் விமல ரருளாலே
குரும்பை ஆண் பனைஈனும்
    என்னும் வாய்மை குலவுதலால்
நெருங்கும் ஏற்றுப் பனையெல்லாம்
    நிறைந்த குலைக ளாய்க்குரும்பை
யரும்பு பெண்ணை யாகியிடக்
    கண்டா ரெல்லாம் அதிசயித்தார்.


The lofty and sublime stanza that concluded
The decade, contained these truthful words:
"By the grace of the Lord, the male palmyra trees
Will yield bunches of tender-fruit."
So the male trees that stood thick turned into
Female palmyras and stood laden with bunches
Of tender fruit; beholders stood struck with wonder.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 30, 2016, 11:58:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4768 on: August 31, 2016, 08:10:29 AM »
Verse 981:


சீரின் மன்னும் திருக்கடைக்காப்
    பேற்றிச் சிவனா ரருள்பெற்றுப்
பாரில் நீடும் ஆண்பனைமுன்
    காய்த்துப் பழுக்கும் பண்பினால்
நேரும் அன்பர் தங்கருத்து
    நேரே முடித்துக் கொடுத்தருளி
ஆரும் உவகைத் திருத்தொண்டர்
    போற்ற அங்கண் இனிதமர்ந்தார்.


With that last verse of benediction he concluded
The decade; thus he straightway fulfilled the wish
Of the devotee who, by the grace of God, witnessed
The metamorphosis of the male palmyras into fruit-bearing
Female trees; the godly child abode in joy
In that town, adored by that rejoicing devotee.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 31, 2016, 08:12:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4769 on: August 31, 2016, 08:13:43 AM »
Verse 982:


தென்னாட் டமண்மா சறுத்தார்தம்
    செய்கை கண்டு திகைத்தமணர்
அந்நாட் டதனை விட்டகல்வார்
    சிலர்தங் கையிற் குண்டிகைகள்
என்னா வனமற் றிவையென்று
    தகர்ப்பார் இறைவன் ஏறுயர்த்த
பொன்னார் மேனிப் புரிசடையான்
    அன்றே என்று போற்றினார்.


Witnessing the marvelous act of the godly child who
Did away with the evil of Jainism in the Pandya realm,
The Samanas, struck with wonder, quit that town;
Some of them that held in their hands the water-jars,
Saying: "of what avail are these?? smote them of pieces.
They affirmed: "The supreme Lord is He whose body
Is of the golden hue, whose hair is matted and whose
Banner sports the Bull." Thus they hailed Lord Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 31, 2016, 08:16:25 AM by Subramanian.R »