Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537200 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4725 on: August 26, 2016, 09:14:35 AM »
Verse  938:


திருஞான சம்பந்தர்
    திருநாவுக் கரசர்தமைப்
பெருகார்வத் தொடும்அணைந்து
    தழீஇக்கொள்ளப் பிள்ளையார்
மருவாரும் மலரடிகள்
      வணங்கியுடன் வந்தணைந்தார்
பொருவாரும் புனற்சடையார்
    மகிழ்ந்ததிருப் பூந்துருத்தி.Tiru Jnaana Sambandhar in spiraling love embraced
Tirunaavukkarasar who adored the fragrant
Flower-feet of the godly child, and walked with him;
It was thus the godly child reached Tiru-p-poonthurutthi
Where abides in joy the Lord in whose crest courses
The billowy Ganga.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4726 on: August 26, 2016, 09:16:50 AM »
Verse  939:


அன்பர்குழாத் தொடும்செல்வார்
    ஆனேற்றார் மகிழ்கோயில்
முன்பணித்தா கச்சென்று
    கோபுரத்தை முன்னிறைஞ்சித்
துன்பமிலாத் திருத்தொண்ட
    ருடன்தொழுது புக்கருளி
என்புருக வலங்கொண்டு
    பணிந்தேத்தி இறைஞ்சினார்.The godly child who moved on, in the company
Of holy devotees, first adored the tower of the temple
Where is enshrined the Lord whose mount is the Bull;
He moved into the temple with the servitors who were
For ever free from troubles, adoring the Lord;
He circumambulated the shrine in bone-melting love,
Came before the presence of the Lord, hailed Him,
Paid obeisance to Him and adored Him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4727 on: August 26, 2016, 09:18:57 AM »
Verse  940:


பொய்யிலியா ரைப்பணிந்து
    போற்றியே புறத்தணைவார்
செய்யசடை யார்கோயில்
    திருவாயில் முன்னாக
மையறுசீர்த் தொண்டர்குழாம்
    வந்துபுடை சூழஉல
குய்யவரு வார்தங்க
    ளுடன்மகிழ்ந்தங் கினிதிருந்தார்.Having humbly hailed Lord Poyyili, he moved out;
Surrounded by the flawless and glorious devotees
Of the Lord of ruddy matted hair, at the entrance
Of the temple, the two that came to be born
For the redemption of the world (came out
Of the temple) and gladly abode in that town.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4728 on: August 27, 2016, 08:56:05 AM »
Verse  941:


வாக்கின் தனிமன்னர்
    வண்புகலி வேந்தர்தமைப்
போக்கும் வரவும்
    வினவப் புகுந்ததெல்லாம்
தூக்கின் தமிழ்விரகர்
    சொல்லிறந்த ஞானமறை
தேக்குந் திருவாயால்
    செப்பி யருள்செய்தார்.


The unique Sovereign of Speech inquired the Prince
Of munificent Pukali of his visit to and return
From the Pandya country; the godly child
Who is the Lord of Tamizh poesy and whose holy lips
Contain the ineffable Vedas of wisdom,
Narrated to him all the happenings.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2016, 08:57:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4729 on: August 27, 2016, 08:58:42 AM »
Verse  942:


காழியினில் வந்த
    கவுணியர்தம் போரேற்றை
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில்
    வந்தார் அடிவணங்கி
வாழிதிருத் தொண்டென்னும்
    வான்பயிர்தான் ஓங்குதற்குச்
சூழும் பெருவேலி
    யானீர்எனத் தொழுதார்.


He that, of yore, reached ashore with a stone for his float,
Adoring the feet of the martial Bull of the Kauniyas
Of Kaazhi, said: "For the great crop of blessed servitor-ship
To flourish loftily, you indeed are its circling
And protective fence." This said, he again adored him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2016, 09:00:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4730 on: August 27, 2016, 09:01:20 AM »
Verse  943:

பிள்ளையார் தாமும்அவர்
    முன்தொழுது பேரன்பின்
வெள்ள மனையபுகழ்
    மானியார் மேன்மையையும்
கொள்ளும் பெருமைக்
    குலச்சிறையார் தொண்டினையும்
உள்ள பரிசெல்லாம்
    மொழிந்தங் குவந்திருந்தார்.


The godly child too adored him; he then narrated to him
Of the true and great loftiness of the Pandya Queen
Whose fame was immense like a flood, and the servitor-ship
Of Kulacchiraiyaar, and abode there in delight great.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4731 on: August 27, 2016, 09:03:21 AM »
Verse  944:


தென்னற் குயிரோடு
    நீறளித்துச் செங்கமலத்
தன்னம் அனையார்க்கும்
    அமைச்சர்க்கும் அன்பருளித்
துன்னுநெறி வைதிகத்தின்
    தூநெறியே ஆக்குதலான்
மன்னுபுகழ் வாகீசர்
    கேட்டு மனமகிழ்ந்தார்.

Of his gift of everlasting life and the holy ash to the Pandya,
Of his loving kindness to her-- a swan on red lotus--, and the minister,
And of his establishment of the pure and perfect and Vedic way
Ever-glorious Vaakeesar heard; his mind reveled in joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4732 on: August 27, 2016, 09:05:23 AM »
Verse  945:


சொல்லின் பெருவேந்தர்
    தொண்டைவள நாடெய்தி   
மல்கு புகழ்க்காஞ்சி
    ஏகாம் பரமன்னும்
செல்வர் கழல்பணிந்து
    சென்றதெல்லாஞ் செப்புதலும்
புல்குநூன் மார்பரும்போய்ப்
    போற்றுந்திறம் புரிந்தார்.


The great Sovereign of Speech told the wearer
Of the sacred thread of his pilgrimage to Tondai- Nadu,
His visit to Ekaamparam in ever-glorious Kaanchi
Where abides the Opulent One and of his adoration
Of His ankleted feet; when the godly child heard of these,
He desired to proceed thither to adore the Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4733 on: August 27, 2016, 09:07:23 AM »
Verse  946:


அங்கணரைப் போற்றியெழுந்
    தாண்ட அரசமர்ந்த
பொங்கு திருமடத்திற்
    புக்கங் கினிதமர்ந்து
திங்கட் பகவணியும்
    சென்னியார் சேவடிக்கீழ்த்
தங்கு மனத்தோடு
    தாம்பரவிச் செல்லுநாள்.

The godly child adored the Lord and abode in joy
At the sacred Matam of Arasu; one day as thus
He sojourned there hailing the crescent-crested Lord
With his heart inseparable from His feet

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4734 on: August 27, 2016, 09:09:33 AM »
Verse 947:


வாகீச மாமுனிவர்
    மன்னுதிரு வாலவாய்
நாகம் அரைக்கசைத்த
    நம்பர் கழல் வணங்கப்
போகும் பெருவிருப்புப்
    பொங்கப் புகலியின்மேல்
ஏகும் பெருங்காதல்
    பிள்ளையார் ஏற்றெழுவார்.


Vaakisar, the great saint, felt greatly impelled
By a desire to adore the ankleted feet of the Lord
Whose waist-cord is a snake and who abides in joy
In everlasting Tiruvaalavaai; the godly child was possessed
By a great longing to proceed to Pukali.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4735 on: August 27, 2016, 09:11:41 AM »
Verse 948:


பூந்துருத்தி மேவும்
    புனிதர்தமைப் புக்கிறைஞ்சிப்
போந்து திருவாயில்
    புறத்தணைந்து நாவினுக்கு
வேந்தர் திருவுள்ளம்
    மேவவிடை கொண்டருளி
ஏந்தலார் எண்ணிறந்த
    தொண்டருடன் ஏகினார்.

He moved into the shrine of the Holy One
Of Poonthurutthi, adored Him, took leave of Him and moved
Out of temple; then with the loving consent
Of Tirunaavukkarasar, the glorious and godly child
Fared forth with innumerable devotees.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4736 on: August 27, 2016, 09:13:46 AM »
Verse  949:

மாடுபுனற் பொன்னி
    இழிந்து வடகரையில்
நீடுதிரு நெய்த்தானம்
    ஐயாறு நேர்ந்திறைஞ்சிப்
பாடுதமிழ் மாலைகளும்
    சாத்திப் பரவிப்போய்
ஆடல் புரிந்தார்திருப்
    பழனம் சென்றணைந்தார்.He crossed the river Ponni and (first) came to ever-during
Tiruneitthaanam and (then) to Tiruvaiyaru,
Both situate on its northern bank and there adored
The Lord; he adorned Him with hymnal garlands
Of Tamizh verse and celebrated His glory;
Then he came to Tiruppazhanam of the Lord-Dancer.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 27, 2016, 09:16:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4737 on: August 27, 2016, 09:17:03 AM »
Verse  950:


செங்கண் விடையார்
    திருப்பழனஞ் சேர்ந்திறைஞ்சிப்
பொங்கிய காதலின்முன்
    போற்றும் பதிபிறவும்
தங்கிப்போய்ச் சண்பைநகர்
    சார்ந்தார் தனிப்பொருப்பின்
மங்கை திருமுலைப்பால்
    உண்டருளும் வள்ளலார்.

He adored the Lord whose mount is the red-eyed Bull
At Tiruppazhanam and in soaring love adored at
All other shrines also where he had hailed the Lord earlier;
He sojourned there and then he that was graced
To partake of the breast-milk of the daughter
Of Himavant the unique, eventually reached
The outskirts of the city of Sanbai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4738 on: August 28, 2016, 08:48:57 AM »
Verse  951:


தென்னாட் டமண்மா
    சறுத்துத் திருநீறே
அந்நாடு போற்றுவித்தார்
    வந்தணையும் வார்த்தைகேட்
டெந்நாள் பணிவதென
    ஏற்றெழுந்த மாமறையோர்
முன்னாக வேதம்
    முழங்க எதிர்கொண்டார்.


Hearing of the coming of the godly child who
Did away with the evil of Jainism in the Pandya realm
And caused its citizens to wear the holy ash,
The Brahmins well-versed in the great Vedas, who were aching
For a long time to adore him, rose up in great ardor
And came forward to receive him, chanting the Vedas.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2016, 08:50:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4739 on: August 28, 2016, 08:51:27 AM »
Verse  952:


போத நீடுமா மறையவர்
    எதிர்கொளப் புகலிகா வலருந்தம்
சீத முத்தணிச் சிவிகைநின்
    றிழிந்தெதிர் செல்பவர் திருத்தோணி
நாதர் கோயில்முன் தோன்றிட
    நகைமலர்க் கரங்குவித் திறைஞ்சிப்போய்
ஓத நீரின்மேல் ஓங்குகோ
    யிலின்மணிக் கோபுரஞ் சென்றுற்றார்.


When thus the Brahmins came to receive him, the Prince
Of Pukali descended from his palanquin of pearls serene,
And walked towards them; as the temple of the Lord
Of the divine Ark, appeared before him, folding his hands
Which were like fresh, blooming flowers, and adoring the Lord
He came to the beauteous tower of the shrine that, of yore.
Floated above the great deluge at the end of the worlds.


Arunachala Siva.