Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 540025 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4695 on: August 23, 2016, 09:15:14 AM »
Verse 908:


வருமிடத்தில் அழகிதாம் நமக்கு வாதில்
    மற்றிவர்தம் பொருள்நிலைமை மறாத வண்ணம்
பொருமிடத்தில் அறிகின்றோம் புத்த நந்தி
    பொய்ம்மேற்கோள் எனப்புகலி வேந்தர் கூற
அருமுறைசொல் திருப்பதிகம் எழுது மன்பர்
    ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவாக் காலே
உருமிடித்து விழப்புத்தன் உத்த மாங்கம்
    உருண்டுவீழ் கெனப்பொறா உரைமுன் விட்டார்."Becoming indeed is this intervention; we will
Expose truly the pseudo-religion,
And the certitude that is said to be behind
Their faith, contrary to truth." When thus
The Prince of Pukali spake, the devotee and
Amanuensis of his divine decades, by reason
Of the mandate of the Son ruled by the Lord,
Burst out thus with the un-containable utterance:
"May the head of Buddha Nandi roll down
Slashed by thunder winged with lightning."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 09:17:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4696 on: August 23, 2016, 09:18:10 AM »
Verse 909:


ஏறுயர்த்தார் சைவநெறி ஆணை உய்க்க
    எதிர்விலக்கும் இடையூற்றை எறிந்து நீக்கும்
மாறில்வலி மந்திரமாம் அசனி போல
    வாய்மைஉரைத் திருத்தொண்டர் வாக்கி னாலே
வேறுமொழிப் போர் ஏற்பான் வந்த புத்தன்
    மேனியையும் தலையினையும் வெவ்வே றாகக்
கூறுபட நூறியிடப் புத்தர் கூட்டம்
    குலைந்தோடி விழுந்துவெருக் கொண்ட தன்றே.When the command of the Lord whose banner
Sports the Bull was thus pronounced,
Like the great thunder, the peer-less puissant
Mantric weapon--impossible to for-fend--,
Which annihilates all troubles that beset the way
Of Saivism, by reason of the truth-laden
Pronouncement of the divine servitor,
Rent asunder the head from the body of Buddha Nandi,
The hair-splitting logo-machist that came thither;
Witnessing this the Buddhist crowds, struck with fear,
Ran helter-skelter and quailed.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 09:20:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4697 on: August 23, 2016, 09:21:26 AM »
Verse 910:


மற்றவர்கள் நிலைமையையும் புத்த நந்தி
    வாக்கின்போர் ஏற்றவன்தன் தலையும் மெய்யும்
அற்றுவிழ அத்திரவாக் கதனால் அன்பர்
    அறுத்ததுவுங் கண்டஅர னடியார் எல்லாம்
வெற்றிதரும் பிள்ளையார் தமக்குச் சென்று
    விண்ணப்பஞ் செயவெதிர்ந்த விலக்கு நீங்க
உற்றவிதி அதுவேயாம் அரஎன் றெல்லாம்
    ஓதுகென அவ்வொலிவான் உற்ற தன்றே.
The serviteurs of Siva who witnessed the plight
Of the Buddhists and also the head and the trunk
Of Buddha Nandi severed by the mantric weapon
Of words, came before the godly child-- the conferrer
Of triumph--, and humbly narrated
The happenings; thereupon he said: "The Lord
Has ruled even thus to quell the opposing obstruction;
So, may you all chant, 'Hara, Hara!'
Thus bidden they chanted the Lord's name   
And the chanting filled the sky."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 09:23:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4698 on: August 24, 2016, 09:06:24 AM »
Verse 911:


அஞ்சிஅகன் றோடியஅப் புத்த ரெல்லாம்
    அதிசயித்து மீண்டுமுடன் அணைந்து கூடி
வஞ்சனையோ இதுதான்மற் றவர்தஞ்சைவ
    வாய்மையோ எனமருண்டு மனத்திற் கொள்வார்
எஞ்சலின்மந் திரவாத மன்றி எம்மோ
    டெதிர்ந்து பொருள் பேசுவதற் கிசைவ தென்று
தஞ்செயலின் மிக்குள்ள சாரிபுத்தன்
    தன்னையே முன்கொண்டு பின்னுஞ் சார்ந்தார்.


The Buddhists who ran away scared, stood wondering;
Once again they gathered; bewildered, they thought thus:
"Was it an act of deception? Or was it
The result of the truth of their Saivism?"
They said: "Not by flawless Mantric disputation,
But by disputation through words, you should
Argue with us to establish the Truth."
Then with Caari Buddha, valiant in the way
Of their faith to lead them, they came again
To pursue the disputation.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:08:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4699 on: August 24, 2016, 09:09:19 AM »
Verse  912:


அத்தன்மை கேட்டருளிச் சண்பை வந்த
    அடலேறு திருவுள்ளத் தழகி தென்று
மெத்தமகிழ்ச் சியினோடும் விரைந்து சென்று
    வெண்தரளச் சிவிகையினின் றிழிந்து வேறோர்
சத்திரமண் டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு
    சைவருடன் எழுந்தருளி இருந்து சாரும்
புத்தர்களை அழைக்கவெனத் திருமுன் நின்றார்
    புகலிகா வலர்ஏவல் போற்றிச் சென்றார்.When apprised of this, the heroic Lion of Sanbai
Thought that it was but good; he moved out fast, rejoicing,
And stepped out of his white and pearly palanquin;
He ascended the mantapam in a choultry, and there
Sat majestically amidst the glorious Saivites;
Then he said; "Call the Buddhists." The servitors
That stood before him, when thus bidden,
Went forth to call them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:11:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4700 on: August 24, 2016, 09:11:59 AM »
Verse 913:


சென்றவர்கள் தேரர்குழாம் அணைந்து நீங்கள்
    செப்பிவரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்க எங்கள்
வென்றிமழ இளங்களிறு சண்பை யாளி
    வேதபா லகன்மும்மைத் தமிழின் வேந்தன்
நன்றுமகிழ்ந் தழைக்கின்றான் ஈண்ட நீரும்
    நண்ணுமெனக் கூறுதலும் நன்மை சாராத்
தன்தகைமைப் புத்தருடன் சாரி புத்தன்
      சத்திரமண் டபமுன்பு சார வந்தான்.


They that moved out, came before the Buddhist-crowd
And said: "To proclaim the truth of your faith
In the disputation, our ever-victorious and young
Elephant-calf who is the Lord of Sanbai, the master
Of the Vedas and the sovereign of threefold Tamil,
Gladly invites you; may you come in all celerity."
Thus told, with the Buddhists who knew not
The righteous way (up till then) Caari Buddha
Hastened to the Choultry Mantapam.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:13:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4701 on: August 24, 2016, 09:14:16 AM »
Verse  914:அங்கணைந்து மண்டபத்துப் புத்த ரோடும்
    பிள்ளையார் அருகணைய நின்ற போதில்
எங்குநிகழ் திருச்சின்னந் தடுத்த புத்தன்
    இருஞ்சிரத்தைப் பொடியாக்கும் எதிரில் அன்பர்
பொங்குபுகழ்ப் புகலிகா வலர்தம் பாதம்
    போற்றிஅரு ளாற்சாரி புத்தன் தன்னை
உங்கள்தலை வனும்பொருளும் உரைக்க என்ன
    உற்றவா தினைமேற்கொண் டுரைசெய் கின்றான்.When he neared the godly child with his circling
Buddhist-adherents, the peerless devotee
(Sambandha Saranaalayar) who had the head
Of Buddha Nandi pulverized, as he obstructed
The universal sway of the divine Cinnam, hailed the feet
Of Pukali's prince of spiraling glory and addressed
And your faith." Thus told, he began
His argumentation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:16:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4702 on: August 24, 2016, 09:16:50 AM »
Verse  915:கற்பங்கள் அனைத்தினிலும் பிறந்து வீந்து
    கதிமாறுங் கணபங்க இயல்பு தன்னில்
பொற்புடைய தானமே தவமே நன்மை
    புரிந்தநிலை யோகமே பொருந்தச் செய்ய
உற்பவிக்கும் ஒழிவின்றி உரைத்த ஞானத்
    தொழியாத பேரின்ப முத்தி பெற்றான்
பற்பலரும் பிழைத்துய்ய அறமுன் சொன்ன
    பான்மையான் யாங்கள்தொழும் பரமன் என்றான்.


In Buddhism which posits the principle of Kshana-banga,
He gets born and dies, in all the Karpas (for the deliverance
Of mankind), eventually transcends the cycle of transmigration
And remains poised in the beatitude of release.
Practicing Daana, tapas and yoga he comes by
Inseparable and everlasting wisdom; and attains
The flawless and blissful Gandha-Moksha;
For the deliverance of innumerable men and women,
From the cycle of birth and death, he, of yore, preached
The Dharma; it is indeed he whom we adore as the deity.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:18:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4703 on: August 24, 2016, 09:19:24 AM »
Verse  916:


என்றுரைத்த சாரிபுத்தன் எதிர்வந் தேற்ற
    இருந்தவத்துப் பெருந்தன்மை அன்பர் தாமும்
நன்றுமது தலைவன்தான் பெற்றா னென்று
    நாட்டுகின்ற முத்திதான் யாவ தென்றார்
நின்றவுரு வேதனையே குறிப்புச் செய்கை
    நேர்நின்ற ஞானமென நிகழ்ந்து ஐந்தும்
ஒன்றியகந் தத்தழிவே முத்தி யென்ன
    உரைசெய்தான் பிடகத்தின் உணர்வு மிக்கான்.

When Caari Buddha thus spoke, the devotee
Of great tapas and lofty magnificence, said:
"Well, what may the nature of the Moksha be that your God
Is said to have attained?" Then Caari Buddha
Well-versed in the Pitakas said: "The annihilation
Of the five gandhas-- rupa, vetana,
Samagngnaa, samkaara and gnaana--, is Moksha.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:21:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4704 on: August 24, 2016, 09:22:12 AM »
Verse  917:


ஆங்கவன்தான் உரைத்தமொழி கேட்ட அன்பர்
    அதனைஅனு வாதஞ்செய் தவனை நோக்கித்
தாங்கியஞா னத்துடனாம் கந்தம் ஐந்தும்
    தாம்வீந்து கெட்டனவேல் தலைவன் தானும்
ஈங்குளன் என் றவனுக்கு விடயமாக
    யாவையுமுன் இயற்றுதற்கு விகார மேசெய்
தோங்குவடி வமைத்துவிழ வெடுக்கும் பூசை
    கொள்வார்ஆர் உரைக்கவென உரைக்க லுற்றான்.


Listening to his words, the devotee iterated his words
And said: "Deeming him to be present in the consecrated
Vihara where his great idol is installed,
Ritual worship and festivals are held for his acceptance;
If your God that bore all the five Gandhas
Had them clean annihilated, who is it
That receives and accepts these? pray, tell me."
Thus questioned he began to answer as follows:

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:24:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4705 on: August 24, 2016, 09:25:37 AM »
Verse 918:


கந்தமாம் வினையுடம்பு நீங்கி எங்கோன்
    கலந்துளன்முத் தியில்என்றான் என்னக் காணும்
இந்திரியங் கண்முதலாம் கரணந் தானும்
    இல்லையேல் அவனுணர்ச்சி யில்லை யென்றார்
முந்தையறி விலனாகி உறங்கி னானை
    நிந்தித்து மொழிந் துடல்மீ தாடினார்க்கு
வந்தவினைப் பயன்போல வழிபட் டார்க்கும்
    வருமன்றோ நன்மையென மறுத்துச் சொன்னான்.

"With the annihilation of the pancha-gandha body
Bred by twofold deed, our god is poised in Moksha;
(So, temple, form, festival and Pooja are proper)"
He said; then the devotee said: "Rid of the perceiving
Faculties like the eye and other organs
Your god stands bereft of perception."
Caari Buddha thereupon said: "Even as one that
Scandalizes and kicks a slumberer who sleeps
Bereft of sin, is visited with the consequences
Of the sins one commits, they that hail our god
Who is bereft of sense perception and who is poised
In Moksha, will be rewarded."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:28:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4706 on: August 24, 2016, 09:29:10 AM »
Verse  919:

சொன்னவுரை கேட்டருளி அன்பர் தாமும்
    தொடர்ந்தவழி பாடுபல கொள்கின் றானுக்
கன்னவற்றி னுடன்பாடும் எதிர்வு மில்லை
    ஆனபோ தவன்பெறுதல் இல்லை யென்றார்
முன்னவற்றி னுடன்பாடும் எதிர்வுமின்றி
    முறுகுதுயில் உற்றானை முனிந்து கொன்றால்
இன்னுயிர்போய்க் கொலையாகி முடிந்த தன்றோ
    இப்படியால் எம்மிறைவற் கெய்தும் என்றார்.The devotee that listened to his words then, said:
"Your god who is supposed to be the recipient
Of adoration will be indifferent to likes and dislikes
(As he is without the faculty to con them;) so
He cannot  accept your adoration."
Then Caari Buddha subjoined: "Even as the sin of murder
That sleeps dead to likes and dislikes,
Our worship too will be linked to our god."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 24, 2016, 09:31:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4707 on: August 24, 2016, 09:32:12 AM »
Verse  920:

இப்படியால் எய்துமென இசைத்துநீ இங்கு
    எடுத்துக்காட் டியதுயிலும்இயல்பி னான்போல்
மெய்ப்படிய கரணங்கள் உயிர்தா மிங்கு
    வேண்டுதியா னும்மிறைவற் கான போது
செப்பியஅக் கந்தத்தின் விளைவின் றாகித்
    திரிவில்லா முத்தியிற்சென் றிலனும் ஆனான்
அப்படியக் கந்தத்துள் அறிவுங் கெட்டால்
    அம்முத்தி யுடன்இன்ப மணையா தென்றார்.The devotee met his argument thus: "As you refer
To a slumberer who sleeps bereft of the sense
Of likes and dislikes, you imply that your god too
Like him, has perceptive instruments and (embodied) life;
If it were so, he is not bereft of Pancha-Gandha
And is consequentially not poised in everlasting Moksha;
If perception by Pancha-Gandha is lost, his Moksha
Confers on him no bliss at all."

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 24, 2016, 09:34:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4708 on: August 25, 2016, 09:04:25 AM »
Verse  921:அவ்வுரைகேட் டெதிர்மாற்றம் அறைவ தின்றி
    அணைந்துளன் அம் முத்தியெனும் அதுவும் பாழாம்
கவ்வையில்நின் றவனையெதிர் நோக்கி ஞானக்
    கடலமுதம் அனையவர்தங் காத லன்பர்
பொய்வகையே முத்தியினிற் போனான் முன்பே
    பொருளெல்லாம் உணர்ந்துரைத்துப் போனான் என்றாய்
எவ்வகையால் அவனெல்லாம் உணர்ந்த தீதும்
    இல்லதுரைப் பாய்எனினும் ஏற்போ மென்றார்.


Stymied by the words of the devotee, Caari Buddha
Stood stricken with sorrow as his dictum
To the effect that his god was poised in Moksha
Became falsified; the devotee of the godly child
Who was like unto the nectar churned out of the sea
Of wisdom, addressing him, said: "You said
Your god attained Moksha with the perishing
Of Gandhas; this is false; you said that before
Attaining Moksha he came by an omniscience and preached the Dharma;
how could he have simultaneously comprehended all things? If you can rightly counter this,
Our objection, we are willing to accept it."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2016, 09:06:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4709 on: August 25, 2016, 09:07:27 AM »
Verse  922:


உணர்வுபொதுச் சிறப்பென்ன இரண்டின் முன்ன
    துளவான மரப்பொதுமை உணர்தல் ஏனைப்
புணர்சிறப்பு மரங்களில்வைத் தின்ன தென்றல்
    இப்படியால் வரம்பில்லாப் பொருள்கள் எல்லாம்
கொணரும்விற கினைக்குவைசெய் திடினும் வேறு
    குறைத்தவற்றைத் தனித்ததனியே இடினும் வெந்தீத்
துணர்கதுவிச் சுடவல்ல வாறு போலத்
    தொகுத்தும்விரித் துந்தெரிக்குந் தொல்லோன் என்றான்.


"Knowledge is of two types, general and special;
Knowing all to be trees in a wood is of the former category;
Identification of each and every tree comes
From special knowledge; this is so in respect of all things;
All the felled trees may be set fire to in a heap;
Or, each felled tree can be set fire to individually;
In any event fierce fire burns them all; even so
Our ancient one could teach (us) wisdom collectively
Or individually." Thus he spoke.   

Arunachala Siva.