Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574226 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4680 on: August 22, 2016, 09:16:14 AM »
Verse  893:


அந்நகரில் இனிதமர்வார் அருகு சூழ்ந்த
    பதிகளில்நீ டங்கணர்தங் கோயில் தாழ்ந்து
மன்னுதிருத் தொண்டருடன் மீண்டு சேர்ந்து
    மன்னவனும் மங்கையருக் கரசி யாரும்
கொன்னவில்வேற் குலச்சிறையார் தாமுங் கூடிக்
    குறைகழல்கள் பணிந்துகுறை கொண்டு போற்றச்
சென்னிவளர் மதியணிந்தார் பாதம் போற்றிச்
    சிரபுரத்துச் செல்வர்இனி திருந்த நாளில்.


As he willingly abode in that town, he adored
The Merciful One in His nearby shrines and returned
Accompanied with the holy devotees; the Pandya,
Mangkayarkkarasi and Kulacchiraiyaar, the holder
Of the sharp spear, hailed the resounding, ankleted
Feet of the godly child and carried out his hests;
The godly child hailing the hallowed feet
Of the crescent-crested Lord abode there in joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4681 on: August 22, 2016, 09:18:33 AM »
Verse  894:

பொங்குபுனற் காவிரிநா டதனின் மீண்டு
    போதுதற்குத் திருவுள்ள மாகப் பெற்று
மங்கையருக் கரசியார் தாமும் தென்னர்
    மன்னவனும் மந்திரியார் தாமுங் கூட
அங்கவர்தந் திருப்பாதம் பிரிய லாற்றா
    துடன்போக ஒருப்படும்அவ் வளவுநோக்கி
இங்குநான் மொழிந்ததனுக் கிசைந்தீ ராகில்
    ஈசர்சிவ நெறிபோற்றி இருப்பீ ரென்று.

The godly child desired to return to the country
Of the swelling river Ponni; coming to know
Of the resolution of Mangkayarkkarasi, the Pandya
And his minister to accompany him, unable to part company
From his divine feet, the divine child addressed
Them thus: "If you agree to abide by my word, I bid you
Stay in your country fostering the way of Saivism."

Arunachala Siva.   

« Last Edit: August 22, 2016, 09:20:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4682 on: August 22, 2016, 09:20:57 AM »
Verse  895:


சாலமிகத் தளர்வாரைத் தளரா வண்ணம்
    தகுவனமற் றவர்க்கருளிச் செய்த பின்பு
மேலவர்தம் பணிமறுக்க அவரும்அஞ்சி
    மீள்வதனுக் கிசைந்துதிரு வடியில் வீழ்ந்து
ஞாலமுய்ய வந்தருளும் பிள்ளை யாரைப்
    பிரியாத நண்பினொடும் தொழுது நின்றார்
ஆலவிட முண்டவரை அடிகள் போற்றி
    அந்நாட்டை அகன்றுமீண் டணையச் செல்வார்.


He consoled them with fitting words when they sorely
Languished, unable to bear his separation;
They dared not disobey him and consented to his
Leaving for the Chozha-country; they fell at his feet
To get leave for their departure, and stood adoring
Him-- the one born for the deliverance of the world--;
Their minds would not part from him;
The godly child adored the Lord who devoured
The dreadful venom of the sea, and was to proceed
Toward the Chozha country.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4683 on: August 22, 2016, 09:23:38 AM »
Verse  896:


பொன்னிவளந் தருநாடு புகுந்து மிக்க
    பொருவில்சீர்த் திருத்தொண்டர் குழாத்தி னோடும்
பன்னகப்பூ ணணிந்தவர்தங் கோயில் தோறும்
    பத்தருடன் பதியுள்ளோர் போற்றச் சென்று
கன்னிமதில் திருக்களரும் போற்றிக் கண்டங்
    கறையணிந்தார் பாதாளீச் சுரமும் பாடி
முன்னணைந்த பதிபிறவும் பணிந்து போற்றி
    முள்ளிவாய்க் கரையணைந்தார் முந்நூல் மார்பர்.


He moved into the country made rich by the Ponni;
He adored at every shrine the Lord whose jewels
Are serpents, with the peerless serviteurs and was
Worshipfully received by the local devotees;
He adored the Lord of Tirukkalar girt
With impregnable fort-like walls; then he came
To Paataaleeccharam of the blue-throated Lord,
And hymned Him; he fared forth adoring the shrines
He had hailed earlier, thus the wearer
Of the triple sacred thread came to Mullivaaikkarai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4684 on: August 22, 2016, 09:26:00 AM »
Verse  897:மலைவளர்சந் தனம்அகிலும் தேக்கு முந்தி
    மலர்ப்பிறங்கல் வண்டிரைப்பச் சுமந்து பொங்கி
அலைபெருகி ஆள்இயங்கா வண்ணம் ஆறு
    பெருகுதலால் அத்துறையில் அணையும் ஓடம்
நிலைபுரியும் ஓடக்கோல் நிலையி லாமை
    நீர்வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்திப் போகக்
கலைபயிலுங் கவுணியர்கோன் அதனைக் கண்டக்
    கரையின்கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை.

There ran the river, deserted as it were by men,
In fury rolling down and carrying in its current
Sandal-wood, eagle-wood and teak-wood--
The produce of mountains--, and also hill-like
Heaps of flowers buzzed by bees.
As no pole that could be used to ferry a boat
Across the river could be wielded in the raging flood,
Abandoning their boats the dwellers
Of the region
(ferrymen) had gone away;
The godly child, the practitioner of the Vedas,
Standing on the river-bank, witnessed this.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 09:27:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4685 on: August 22, 2016, 09:28:31 AM »
Verse  898:

தேவர்பிரான் அமர்ந்ததிருக் கொள்ளம் பூதூர்
    எதிர்தோன்றத் திருவுள்ளம் பணியச் சென்று
மேவுதலால் ஓடங்கள் விடுவா ரின்றி
    ஒழிந்திடவும் மிக்கதோர் விரைவால் சண்பைக்
காவலனார் ஓடத்தின் கட்ட விழ்த்துக்
    கண்ணுதலான் திருத்தொண்டர் தம்மை ஏற்றி
நாவலமே கோலாக அதன்மே னின்று
    நம்பர் தமைக் கொட்டமென நவின்று பாட.


The shrine of the Lord of gods--Kollampoothoor--,
Appeared on the other side of the river;
He beheld it and his mind already alighted there
To adore the Lord; the tethered boats stood
Abandoned by the boatmen; so the godly child caused
The servitors of the triple eyed Lord
Embark a boat and untie the fettering rope;
With his very tongue for the ferrying pole,
Standing on the boat he hymned the divine decade
Beginning with the word: 'Kottam.'

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 09:30:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4686 on: August 22, 2016, 09:31:31 AM »
Verse  899:


உம்பருய்ய நஞ்சுண்டார் அருளால் ஓடம்
    செலச்செல்ல உந்துதலால் ஊடு சென்று
செம்பொனேர் சடையார்தங் கொள்ளம் பூதூர்
    தனைச்சேர அக்கரையிற் சேர்ந்த பின்பு
நம்பரவர் தமைவணங்க ஞான முண்ட
    பிள்ளையார் நற்றொண்ட ருடனி ழிந்து
வம்பலரும் நறுங்கொன்றை நயந்தார் கோயில்
    வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து சார்ந்தார்.As the grace of the Lord who devoured the venom
To save the gods, plied the boat, it moved across
And reached the other bank where the Lord
Of ruddy, golden and matted hair, of Kollampoothoor
Is enshrined; to adore Him
The partaker of nectarean Gnosis and the divine
Serviteurs disembarked; then in delight great
The godly child came before the divine entrance
Of the temple where abides in joy the Lord that wears
Fresh and fragrant Konrai flowers.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 09:33:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4687 on: August 22, 2016, 09:34:19 AM »
Verse 900:


நீள்நிலைக்கோ புரமதனை இறைஞ்சிப் புக்கு
    நிகரிலாத் தொண்டருடன் நெருங்கச் சென்று
வாள்நிலவு கோயிலினை வலங்கொண் டெய்தி
    மதிச்சடையார் திருமுன்பு வணங்கி நின்று
தாணுவே ஆற்றின்கண் ஓடம் உய்க்குந்
    தன்மையால் அருள்தந்த தலைவா நாகப்
பூணினாய் களிற்றுரிவை போர்த்த முக்கட்
    புனிதனே எனப்பணிந்து போற்றி செய்தார்.He adored the tall, thresholded-tower and moved in
With the devotee-throng; he circumambulated
The resplendent shrine, came before the river-crested
Lord, adored Him and humbly praised Him thus:
"O Staanu! By plying the boat in the river
You blessed us, O Lord of grace! O Wearer of serpents
As jewels! O triple eyed Holy One who wears
The freshly-peeled hide of the tusker!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 09:35:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4688 on: August 23, 2016, 08:56:11 AM »
Verse  901:


போற்றிசைத்துப் புறம்போந்தங் குறையும் நாளில்
    பூழியன்முன் புன்சமயத் தமணர் தம்மோ
டேற்றபெரு வாதின்கண் எரியின் வேவாப்
    பதிகமுடை இறையவரை இறைஞ்ச வேண்டி
ஆற்றவும்அங் கருள்பெற்றுப் போந்து முன்னம்
    அணைந்தபதி களும்இறைஞ்சி அன்பர் சூழ
நாற்றிசையும் பரவுதிரு நள்ளா றெய்தி
    நாடுடைநா யகர்கோயில் நண்ணினாரே.


He moved out of the temple and sojourned
In that town; he then desired with all his heart
To worship the Lord of the divine decade,
The inscribed leaf of which when thrown into the fire
Before the Pandya during the great contest
With the Samanas of base faith, burned not, (but coruscated);
So taking leave of the Lord after a fervent worship,
He fared forth adoring again at the shrines
Where he had hailed the Lord earlier;
Accompanied with the holy devotees he reached
Nallaaru hailed in all the four directions,
And came to the temple of Naadudai Naayakar

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 08:58:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4689 on: August 23, 2016, 08:59:01 AM »
Verse  902:


நீடுதிருத் தொண்டர்புடை சூழ அங்கண்
    நித்திலயா னத்திடைநின் றிழிந்து சென்று
பீடுடைய திருவாயில் பணிந்து புக்குப்
    பிறையணிந்த சென்னியார் மன்னுங் கோயில்
மாடுவலங் கொண்டுள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு
    மலர்க்கரங்கள் குவித்திறைஞ்சி வள்ள லாரைப்
பாடகமெல் லடியெடுத்துப் பாடி நின்று
    பரவினார்கண்ணருவி பரந்து பாய.Circled by the holy servitors of lasting renown
He stepped out of his pearly palanquin,
Adored the glorious entrance-tower and moved in;
He circumambulated the ever-during shrine
Of the crescent-crested Lord in joy that welled up
In him; he moved in, folding his flower hands,
Adored the Lord of munificence, and hymned
Him in a decade beginning with the words:
"Paataka melladi". Thus he hailed the Lord,
As tears cascaded from his eyes.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4690 on: August 23, 2016, 09:01:18 AM »
Verse  903:


தென்னவர்கோன் முன்அமணர் செய்த வாதில்
    தீயின்கண் இடுமேடு பச்சை யாக்கி
என்னுள்ளத் துணையாகி ஆல வாயில்
    அமர்ந்திருந்த வாறென்கொல் எந்தாய் என்று
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப் பரவிப் போந்து
    பண்பினிய தொண்டருடன் அங்கு வைகி
மன்னுபுகழ்ப் பதிபிறவும் வணங்கச் சண்பை
    வள்ளலார் நள்ளாறு வணங்கிச் செல்வார்.


He praised the Lord thus: "In the contest
With the Samanas before the Pandya, you caused
The leaf that I dropped into the fire to shine
With fresh resplendence! You are my soul?s aid
And it is You who abide at Aalavaai!
O my Father-Mother!" Then he hymned a garland
Of Tamizh verse and moved out of the temple;
He sojourned there with the servitors who were
Poised in devotion sweet; then desiring to adore
The many shrines, the Patron of Sanbai adored
The Lord of Nallaaru and was blessed with His leave.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 09:03:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4691 on: August 23, 2016, 09:04:23 AM »
Verse  904:


சீர்நிலவு திருத்தெளிச்சே ரியினைச் சேர்ந்து
    சிவபெருமான் தனைப்பரவிச் செல்லும் போது
சார்வறியாச் சாக்கியர்தம் போதி மங்கை
    சார்தலும்மற் றதுஅறிந்த சைவ ரெல்லாம்
ஆர்கலியின் கிளர்ச்சியெனச் சங்கு தாரை
    அளவிறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்துப்
பார்குலவு தனிக்காளஞ் சின்ன மெல்லாம்
    பரசமய கோளரிவந் தான்என் றூத.


He came to Tirutthelicchery of abiding renown
And adored Lord Siva and marched on;
When he came near unto Bhothi Mangkai
Of Saakyas who knew not the righteous way,
The Saivites who came to know of his arrival
Raised a polyphonic symphony like unto the oceanic roar,
With Conches, Taarais and other instruments galore
Unique Kaalams and Cinnams blared, and to the world
Announced his advent thus:
"Behold him, the Parasamaya Kolari!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 09:06:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4692 on: August 23, 2016, 09:07:25 AM »
Verse  905:


புல்லறிவிற் சாக்கியர்கள் அறிந்தார் கூடிப்
    புகலியர்தம் புரவலனார் புகுந்து தங்கள்
எல்லையினில் எழுந்தருளும் பொழுது தொண்டர்
    எடுத்தஆர்ப் பொலியாலும் எதிர்முன் சென்று
மல்கியெழுந் திருச்சின்ன ஒலிக ளாலும்
    மனங்கொண்ட பொறாமையினால் மருண்டு தங்கள்
கல்வியினில் மேம்பட்ட புத்த நந்தி
    முதலான தேரர்க்குங் கனன்று சொன்னார்.

The harebrained Saakyas thereupon fore-gathered.
When the Prince of Pukali arrived
At the outskirts of their town, by reason
Of the loud resounding caused by the servitors
And the soaring flourish of the divine trumpets,
Possessed by envy, they grew bewildered; then,
They made and angry report to their very learned leader
Buddha Nandi and other Buddhists.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 09:09:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4693 on: August 23, 2016, 09:10:09 AM »
Verse  906:


மற்றவர்கள் வெவ்வுரையும் பிள்ளை யார்முன்
    வருசின்னப் பெருகொலியும் மன்னுந் தொண்டர்
பொற்புடைய ஆர்ப்பொலியுஞ் செவியினூடு
    புடைத்தநா ராசமெனப் புக்க போது
செற்றமிகு முள்ளத்துப் புத்த நந்தி
    செயிர்த் தெழுந்து தேரர்குழாஞ் சூழச்சென்று
வெற்றிபுனை சின்னங்கள் வாதி லெம்மை
    வென்றன்றோ பிடிப்பதென வெகுண்டு சொன்னான்.


Their cruel report on the one hand and the swelling flourish
Of Cinnams that proclaimed the arrival of the godly child
On the other, simultaneously smote his ears
As though hot and sharp and smelted iron
Flowed there-into; Buddha Nandi of flawed
And hateful heart, rose up in wrath, and circled
By the crowd of Buddhists, came before the servitors
And roared in wrath, thus: "It is only after vanquishing me
In disputation, you can blare your triumphant instruments."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 23, 2016, 09:11:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4694 on: August 23, 2016, 09:12:51 AM »
Verse  907:புத்தரினம் புடைசூழப் புத்த நந்தி
    பொருவில்ஞா னப்புனிதர் திருமுன் பூதும்
மெய்த்தவிறற் சின்னங்கள் விலக்குங் காலை
    வெகுண்டெழுந்த திருத்தொண்டர் வெறுத்து நோக்கி
இத்தகைய செயற்கிவரைத் தடிதல் செய்யா
    திதுபொறுக்கில் தங்கணிலை ஏற்ப ரென்று
முத்துநிரைச் சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து
    முறைபணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார்.

As thus Buddha Nandi accompanied with his throng,
Averted the flourish of the truly triumphant instruments
Heralding the arrival of the holy one
Of peerless wisdom, the angered devotees cast looks
Of contempt on him; convinced that if these
Be not punished, but merely endured, they would all the more
Revel in their evil, they came before the Ruby enthroned
In the palanquin inlaid with rows of pearls, duly paid
Obeisance to him and narrated the true happenings.   

Arunachala Siva.