Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563698 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4665 on: August 20, 2016, 02:20:53 AM »
Verse  878:


செப்புதலும் அதுகேட்டுத்
    திருமடத்தைச் சென்றெய்த
அப்பர்எழுந் தருளினார்
    எனக்கண்டோர் அடிவணங்கி
ஒப்பில்புகழ்ப் பிள்ளையார்
    தமக்கோகை உரைசெய்ய
எப்பொழுது வந்தருளிற்
    றென்றெதிரே எழுந்தருள.   


Hearing them speak thus, he came to the divine Matam;
They that beheld the father of the godly child, fell
At his feet; when the peerless glorious divine child
"Was gladly apprised of his arrival, saying:
When did you come?", he came before him in grace.   


Arunachala Siva.


« Last Edit: August 20, 2016, 02:24:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4666 on: August 20, 2016, 02:25:48 AM »
Verse  879:


சிவபாத இருதயர்தாம்
    முன்தொழுது சென்றணையத்
தவமான நெறியணையுந்
    தாதையார் எதிர்தொழுவார்
அவர் சார்வு கண்டருளித்
    திருத்தோணி அமர்ந்தருளிப்
பவபாசம் அறுத்தவர்தம்
    பாதங்கள் நினைவுற்றார்.


Sivapaadahrudayar neared him adoring;
The godly child hailed his father who was poised
In the way of tapas; as the godly child beheld
His father, his thoughts hovered over the divine feet
Of the Lord of the Ark-shrine who had done
Away with the fetters causing transmigration.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4667 on: August 20, 2016, 02:27:58 AM »
Verse  880:இருந்தவத்தோர் அவர்முன்னே
    இணைமலர்க்கை குவித்தருளி
அருந்தவத்தீர் எனையறியாப்
    பருவத்தே எடுத்தாண்ட
பெருந்தகையெம் பெருமாட்டி
    உடனிருந்த தேயென்று
பொருந்துபுகழ்ப் புகலியின்மேல்
    திருப்பதிகம் போற்றிசைத்தார்.


The godly child folded his flowery hands
Before the great tapaswin, his father, and said:
"O rare tapaswin! Even when I was but a child that knew
Not aught, the great Lord of the Ark, enshrined
Beautifully with His great Consort, had graced me
With deliverance." It is thus he hymned his thoughts
In a divine decade on Pukali of fitting glory.


Arunachala Siva.   

« Last Edit: August 20, 2016, 02:29:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4668 on: August 21, 2016, 09:34:19 AM »
Verse  881:மண்ணில்நல்ல என்றெடுத்து
    மனத்தெழுந்த பெருமகிழ்ச்சி
உண்ணிறைந்த காதலினால்
    கண்ணருவி பாய்ந்தொழுக
அண்ணலார் தமைவினவித்
    திருப்பதிகம் அருள்செய்தார்
தண்ணறும்பூஞ் செங்கமலத்
    தாரணிந்த தமிழ்விரகர்.


The Adept of Tamizh, the wearer of a cool and fragrant
Garland of red-lotuses, hymned in grace
The divine decade beginning with the words
"Mannilnalla vannam"; by reason of the great gladness
That welled up in him and the love coursing full within,
His eyes rained tears; even thus he sang
Inquiring his father of the Merciful One.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 09:36:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4669 on: August 21, 2016, 09:37:54 AM »
Verse   882:திருப்பதிகந் திருக்கடைக்காப்
புச்சாத்திச் சிறப்பின்மிகு
விருப்பினால் அவர்தமக்கு
அருப்புறுமெய்க் காதல்புரி
அடியவர்கள் தம்மோடும்
பொருப்புறுகைச் சிலையார்சேர்
பதிபிறவும் தொழப்போவார்.

He completed the divine decade; in great love
He had his father treated to sumptuous victuals;
Thus the days passed on; he then longed to adore
The Lord whose bow is a hill, at His other shrines
With servitors of true and burgeoning love.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 21, 2016, 09:39:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4670 on: August 21, 2016, 09:40:26 AM »
Verse 883:


ஆலின்கீழ் நால்வர்க்கன்
    றறமுரைத்த அங்கணனை
நூலின்கட் பொருள்பாடி
    நூலறிவார்க் கீந்தானைக்
காலம்பெற் றினிதிறைஞ்சிக்
    கைதொழுது புறம்போந்தார்
சீலங்கொள் தென்னவனும்
    தேவியரும் உடன்போத.He adored the Merciful One who, seated under
The Banyan Tree taught the Four, the Dharma;
He hailed the Lord who graced the builders of Poesy
With the true Grammar of Aka-p-porul.
He duly worshipped Him at the hour ordained
And with His leave fared forth; with the Pandya
Established in the glorious way, and his consort.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4671 on: August 21, 2016, 09:42:52 AM »
Verse  884:தேன்நிலவு பொழில் மதுரைப் புறத்துப் போந்த
    தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர் சிந்தை
ஊன்நெகிழும் படியழிந்தங் கொழுகு கண்ணீர்
    பாய்ந்திழிய உணர்வின்றி வீழக் கண்டே
யான்உம்மைப் பிரியாத வண்ணம் இந்நாட்
    டிறைவர்பதி யெனைப்பலவும் பணிவீ ரென்று
ஞானமுணர் வார்அருள அவரும் போத
    நம்பர்திருப் பரங்குன்றை நண்ணி னாரே.


When they came to the outskirts of Madurai
Rich in meliferous gardens, the Pandya,
His consort and the minister rained tears
Of love that thawed their flesh; they stood
Bewildered when they thought of the divine child?s parting;
Anon they fell into an in-conscient swoon; witnessing this,
The divine child of Gnosis graciously said:
"May you accompany me during these days
Of my pilgrimage to the holy shrines of the Lord."
Thus blessed, they followed him, and ere long,
They arrived at the Lord's Tirupparangkunram.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 09:44:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4672 on: August 21, 2016, 09:45:57 AM »
Verse  885:ஆறணிந்தார் தமைவணங்கி அங்குப் போற்றி
    அணிஆப்ப னூரணைந்து பணிந்து பாடி
நீறணிந்த செல்வர்பதி பிறவுஞ் சேர்ந்து
    நிலவுதிருப் பதிகங்கள் நிகழப் பாடிச்
சேறணிந்த வயற்பழனக் கழனி சூழ்ந்த
    சிரபுரத்து வந்தருளுஞ் செல்வர் செங்கண்
ஏறணிந்த வெல்கொடியார் திருப்புத் தூரை
    எய்திஇறைஞ் சிச்சிலநாள்அங் கிருந்தா ரன்றே.


He adored and hailed the river-crested Lord; then he came
To beauteous Aappanoor and there hymned and hailed Him.
He also adored in many a shrine the Lord
That glows resplendent with the holy ash, and hymned Him
In ever-during and divine decades; the opulent lord
Of Sirapuram girt with miry fields, then in love,
Came to Tirupputthoor where abides the Lord
Whose banner sports the red-eyed Bull, and adored Him;
He was pleased to sojourn there.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4673 on: August 21, 2016, 09:48:13 AM »
Verse   886:


பற்றார்தம் புறங்கள்மலைச் சிலையால் செற்ற
    பரமனார் திருப்புத்தூர் பணிந்து போந்து
புற்றாரும் பணிபூண்ட புனித னார்தம்
    பூவணத்தைப் புக்கிறைஞ்சிப் புகழ்ந்து பாடிக்
கற்றார்கள் தொழுதேத்துங் கானப் பேரும்
    கைதொழுது தமிழ்பாடிச் சுழியல் போற்றிக்
குற்றாலங் குறும்பலாக் கும்பிட் டேத்திக்
    கூற்றுதைத்தார் நெல்வேலி குறுகினாரே.


Having worshipped and taken leave of the Supreme One
Of Tiru-p-Putthoor, the Lord who smote
With His bow the triple hostile mountainous cities,
He came to Poovanam of the Holy One-- decked with snakes
That abide in ant-hills--, and hailed
And hymned the Lord there; then he came
To Kaanapper hailed by the learned, and there adored
And hymned the Lord, in Tamizh; he then adored
The Lord at Suzhiyal and came to Courtaalam
And there hailed the Lord and also
The Kurumpalaa, and then came to Nelveli
Where abides the Lord who smote Death

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 09:49:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4674 on: August 21, 2016, 09:50:58 AM »
Verse  887:புண்ணியனார் நெல்வேலி பணிந்து போற்றிப்
    புரிசடையார் திருப்பதிகள் பிறவும் சென்று
நண்ணியினி தமர்ந்தங்கு நயந்துபாடி
    நற்றொண்ட ருடன்நாளும் போற்றிச் செல்வார்
விண்ணவரைச் செற்றுகந்தான் இலங்கை செற்ற
    மிக்கபெரும் பாதகத்தை நீக்க வேண்டித்
திண்ணியபொற் சிலைத்தடக்கை இராமன் செய்த
    திருவிரா மேச்சரத்தைச் சென்று சேர்ந்தார்.


Having adored and taken leave of the Pious One
Of Nelveli, he fared forth adoring the Lord
At His many shrines; there he sojourned and hymned
The Lord; the godly child who daily hailed the Lord
In the holy company of servitors, arrived
At Tiruviraamecchuram where Rama of lovely
And long arms-- the wielder of the puissant bow--,
Consecrated the shrine of the Lord to rid himself
Of the exceedingly great sin of killing Ravana of Lanka
Who having destroyed the Devas, reveled in joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4675 on: August 21, 2016, 09:53:12 AM »
Verse  888:


செங்கண்மால் வழிபட்ட கோயில் நண்ணித்
      திருமுன்பு தாழ்ந்தெழுந்து தென்ன னோடும்
மங்கையர்க்கு நாயகியார் தாமும் மெய்ம்மை
    மந்திரியா ரும்சூழ மணிநீள் வாயில்
பொங்கியெழும் விருப்பினால் உடனே புக்குப்
    புடைவலங்கொண் டுள்ளணைவார் போற்றி செய்து
பங்கயச் செங் கைகுவித்துப் பணிந்து நின்று
    பாடினார் மன்னவனும் பரவி யேத்த.Reaching the temple worshipped by the red-eyed Vishnu,
He prostrated on the ground before it, and rose up;
Followed by the Pandya, Mangkayarkkarasi
And the minister poised in the truthful way, he moved
Into the temple of long and beauteous threshold.
In swelling love, and completed his circumambulation;
Then he moved into the Adytum; hailed by the king
The godly child standing and folding
His lotus-like hands in adoration, hymned the Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4676 on: August 21, 2016, 09:55:39 AM »
Verse  889:


சேதுவின்கண் செங்கண்மால் பூசை செய்த
    சிவபெருமான் தனைப்பாடிப் பணிந்து போந்து
காதலுடன் அந்நகரில் இனிது மேவிக்
    கண்ணுதலான் திருத்தொண்டர் ஆனார்க் கெல்லாம்
கோதில்புகழ்ப் பாண்டிமா தேவி யார்மெய்க்
    குலச்சிறையார் குறைவறுத்துப் போற்றிச் செல்ல
நாதர்தமை நாள்தோறும் வணங்கி ஏத்தி
    நளிர்வேலைக் கரையில்நயந் திருந்தா ரன்றே.


Having adored and hymned Lord Siva at Setu
Unto whom the red-eyed Vishnu performed Pooja,
He moved out of the shrine; he sweetly sojourned
In that town, in love; the flawlessly glorious
And great consort of the Pandya, and Kulacchiraiyaar
Who was poised in the truthful way, did away
With all types of want which beset the servitors
Of the brow-eyed Lord, and thus protected them
And hailed the Lord; the godly child daily hailed
The Lord and worshipped Him and sojourned
At that cool and refreshing littoral town.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 21, 2016, 09:57:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4677 on: August 21, 2016, 09:58:26 AM »
Verse  890:


அந்நகரில் அமர்ந்தங்கண் இனிது மேவி
    ஆழிபுடை சூழ்ந்தொலிக்கும் ஈழந் தன்னில்
மன்னுதிருக் கோணமலை மகிழ்ந்த செங்கண்
    மழவிடையார் தமைப்போற்றி வணங்கிப் பாடிச்
சென்னிமதி புனைமாட மாதோட்டத்தில்
    திருக்கேதீச் சரத்தண்ணல் செய்ய பாதம்
உன்னிமிகப் பணிந்தேத்தி அன்பரோடும்
    உலவாத கிழிபெற்றார் உவகை யுற்றார்.Even as he sojourned there willingly, he hymned
And hailed the Lord-Rider of the red-eyed Bull,
Willingly abiding at the everlasting shrine
Of Tirukonamalai in Srilanka--
On all sides girt with the resounding sea--;
His thought set deeply on the roseate feet of the Lord
Of Tirukkedeecchuram of Maathottam-- the tops
Of whose mansions touch the moon--, the godly child
Who, of yore, received from the Lord
The inexhaustible Kizhi, paid obeisance to Him
And hymned Him; it was thus he sojourned there
In the company of holy devotees.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 21, 2016, 10:00:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4678 on: August 22, 2016, 09:09:25 AM »
Verse  891:


அப்பதியைத் தொழுதுவட திசைமேற் செல்வார்
    அங்கையனல் தரித்தபிரான் அமருங் கோயில்
புக்கிறைஞ்சிப் பலபதியும் தொழுது போற்றிப்
    புணரிபொரு தலைகரைவாய் ஒழியப் போந்தே
செப்பரிய புகழ்த்திருவா டானை சேர்ந்து
    செந்தமிழ்மா லைகள்சாத்திச் சிவனார் மன்னும்
ஒப்பரிய புனவாயில் போற்றி செய்து
    வணங்கினார் உலகுய்ய ஞானம் உண்டார்.


அப் பதியை வணங்கி, வடதிசைநோக்கிச் செல்ப வராய், அழகிய கையில் தீயை ஏந்திய இறைவர் விரும்பி வீற்றிருக்கும் கோயிலுள் புகுந்து வணங்கிப் பல பதிகளையும் வணங்கிச் சென்று, கடல் அலைகள் புரண்டு வரும் அவ் எல்லைகள் பிற்படக் கடந்து சென்று, சொலற்கரிய புகழையுடைய திருவாடானை என்னும் பதியை அடைந்து, செந்தமிழ் மாலைகளைச் சாத்தி, உலகம் உய்யும் பொருட்டுச் சிவஞானம் உண்ட பிள்ளையார் ஒப்பில்லாத திருப் புனவாயிலைத் தாழ்ந்து வணங்கினார்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 22, 2016, 09:13:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4679 on: August 22, 2016, 09:14:06 AM »
Verse  892:


பதிநிலவு பாண்டிநா டதனில் முக்கட்
    பரமனார் மகிழ்விடங்கள் பலவும் போற்றி
விதிநிலவு வேதநூல் நெறியே ஆக்கி
    வெண்ணீற்றின் சார்வினால் மிக்குயர்ந்த
கதியருளிக் காழிநகர் வாழவந்தார் கண்ணுதலான்
    திருத்தொண்டர் பலருஞ் சூழ
மதிநிலவு குலவேந்தன் போற்றிச் செல்ல
    மந்திரியார் பதிமணமேற் குடியில் வந்தார்.Having adored many a shrine in the Pandya realm
Where abides, in joy, the triple eyed Lord, and having made
The people follow everywhere the way of the Vedas
Which lucidly proclaim the rules, and having blessed
Everyone with lofty deliverance through the white and bright
Holy ash, the godly child who came to be born
At the city of Kaazhi for the weal of its dwellers,
Circled by the serviteurs of the triple eyed Lord,
And hailed by the Pandya of the lunar race, arrived
At Manamerkudi, the home-town of the minister.

Arunachala Siva.