Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 528543 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4650 on: August 19, 2016, 09:35:34 AM »
Verse  863:


ஆலவாய் அண்ணல் கோயில்
    அங்கண்முன் தோன்றக் கண்டு
பாலறா வாயர் மிக்க
    பண்பினால் தொழுது சென்று
மாலுநான் முகனும் போற்ற
    மன்னினார் கோயில் வாயில்
சீலமா தவத்தோர் முன்பு
    சிவிகைநின் றிழிந்து புக்கார்.When the temple of the Lord of Aalavaai was sighted
He whose lips are ever-fragrant with milk,
Duly adored it; before the entrance of the temple
Where for ever abides the Lord, adored
By Vishnu and Brahma, and before the presence
Of great tapaswins who stood thither, he got down
From his palanquin, and moved in.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 09:37:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4651 on: August 19, 2016, 09:38:09 AM »
Verse 864:


தென்னவன் தானும் எங்கள்
    செம்பியன் மகளார் தாமும்
நன்னெறி அமைச்ச னாரும்
      ஞானசம் பந்தர் செய்ய
பொன்னடிக் கமலம் போற்றி
    உடன் புகப் புனிதர்கோயில்
தன்னைமுன் வலங்கொண் டுள்ளால்
    சண்பையர் தலைவர் புக்கார்.


பாண்டிய மன்னனும், எங்கள் சோழமன்னரின் மகளாரான மங்கையர்க்கரசியாரும், உலகை நன்னெறிப் படுத்தி வருகின்ற குலச்சிறைநாயனாரும் திருஞானசம்பந்தரின் செம்மை யான அழகிய திருவடிகளைப் போற்றியவாறு உட்புக, திருஞானசம் பந்தர், புனிதரான இறைவரின் திருக்கோயிலை வலமாக வந்து உள்ளே சென்றார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.« Last Edit: August 19, 2016, 09:41:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4652 on: August 19, 2016, 09:42:13 AM »
Verse  865:

கைகளுந் தலைமீ தேறக்
    கண்ணில்ஆ னந்த வெள்ளம்
மெய்யெலாம் பொழிய வேத
    முதல்வரைப் பணிந்து போற்றி
ஐயனே அடிய னேனை
    அஞ்சலென் றருள வல்ல
மெய்யனே என்று வீட
    லாலவாய் விளம்ப லுற்றார்.


His folded hands rose above his head; tears of joy
Bathed his entire person; he bowed before the Primal Lord
Of the Vedas and hailed Him thus: "O Lord, You indeed
Are the True One who were pleased to bless me,
Your servant thus: 'Fear not.'  " Then he hymned
The decade beginning with the words: "Veedalaalavaai"


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 09:44:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4653 on: August 19, 2016, 09:45:31 AM »
Verse  866:


ஒன்றுவே றுணர்வு மில்லேன்
    ஒழிவற நிறைந்த கோலம்
மன்றிலான் மறைக ளேத்த
    மானுடர் உய்ய வேண்டி
நின்றுநீ ஆடல் செய்கை
    நினைப்பதே நியம மாகும்
என்றுபூம் புகலி மன்னர்
    இன்தமிழ்ப் பதிகம் பாட."I have no other thought or desire; my sole duty
Is to contemplate for ever the gracious dance
You enact for the deliverance of mankind
At the all-pervasive Tiruambalam hailed by the Vedas."
Thus the Prince of Pukali hymned his divine decade.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 09:47:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4654 on: August 19, 2016, 12:38:30 PM »
Verse  867:தென்னவன் பணிந்து நின்று
    திருவால வாயில் மேவும்
மன்னனே அமணர் தங்கள்
    மாயையால் மயங்கி யாதும்
உன்னையான் அறிந்தி லேனை
    உறுபிணி தீர்த்தாட் கொள்ள
இன்னருட் பிள்ளை யாரைத்
    தந்தனை இறைவ என்றான்.The Pandya prostrated on the floor, before the Lord,
Rose up and prayed thus: "O Lord enshrined in Tiruvaalavaai!
Bewildered by the spell cast by the Samanas
I could not know You; to cure me of my aliment
And redeem me, O Lord you blessed me
With the godly child whose form is that of sweet grace."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 12:40:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4655 on: August 19, 2016, 12:41:33 PM »
Verse  868:


சீருடைப் பிள்ளை யாரும்
    சிறப்புடை அடியா ரோடும்
காரினிற் பொலிந்த கண்டத்
    திறைவர்தாள் வணங்கிக் காதல்
ஆரருள் பெற்றுப் போற்றி
    அங்குநின் றரிது நீங்கி
ஏரியல் மடத்தின் உள்ளால்
    இனிதெழுந் தருளிப் புக்கார்.


The godly child of glory adored the feet of the Lord--
Whose throat glows with the dark hue of the cloud--,
Along with the devotees, and was blessed with His
Rare grace; he hailed Him again and moved out reluctantly.
Then he came to the beauteous Matam and moved in.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 12:43:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4656 on: August 19, 2016, 12:44:15 PM »
Verse  869:


நீடுசீர்த் தென்னர் கோனும்
    நேரியன் பாவை யாரும்
மாடுசென் றிறைஞ்சிநோக்கி
    மாளிகை தன்னிற் போகக்
கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்கக்
    கும்பிடும் விருப்பி னாலே
நாடியங் கிருந்து தங்கள்
    நாதரைப் பாட லுற்றார்.


The Pandya of ever-during glory and the daughter
Of the Chozha came near the godly child and adored him;
Then they supervised the Matam with a view
To set things straight; this done, back to their palace
They came; in spiraling joy to adore the Lord, the godly child
Willingly abode there and hymned His Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4657 on: August 19, 2016, 12:46:38 PM »
Verse  870:


திருஇய மகத்தி னுள்ளும்
    திருநீல கண்டப் பாணர்க்
கருளிய திறமும் போற்றி
    அவரொடும் அளவ ளாவித்
தெருளுடைத் தொண்டர் சூழத்
    திருத்தொண்டின் உண்மை நோக்கி
இருள்கெட மண்ணில் வந்தார்
    இனிதமர்ந் திருந்தா ரன்றே.He celebrated the Lord's grace bestowed on
Tiruneelakanta Yaazhp Paanar in his decade
Tiruviyamakam and spent his time happily
Confabulating with him; circled by the devotees
Of clarity and poised in true servitorship
The godly child that came to be born to chase
The murk of the world away, there abode in joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 12:48:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4658 on: August 20, 2016, 02:01:07 AM »
Verse  871:பூழியன் மதுரை யுள்ளார்
    புறத்துளார் அமணர் சேரும்
பாழியும் அருகர் மேவும்
    பள்ளியு மான எல்லாம்   
கீழுறப் பறித்துப் போக்கிக்
    கிளரொளித் தூய்மை செய்தே
வாழியப் பதிக ளெல்லாம்
    மங்கலம் பொலியச் செய்தார்.


பாண்டிய மன்னனின் மதுரை நகரத்து மக்களும், மதுரையின் புறத்துப் பல இடங்களிலும் உள்ளவர்களும், சமணத் துற வியர் தங்கியிருந்த பாழிகளையும், அவர்தம் இறைவர் இடம் கொண்ட பள்ளிகளையும் முழுமையாகக் கீழ்நிலம் காண அகழ்ந்து போக்கி, ஒளி பெருகத் தூய்மை செய்து, வாழ்வுபெறும் அப்பதிகள் எல்லாவற் றிலும் சிவச் சின்னங்களை விளங்கச் செய்தார்கள்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 20, 2016, 02:03:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4659 on: August 20, 2016, 02:04:20 AM »
Verse  872:மீனவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் மிக்க
ஞானசம் பந்தர் பாதம்
    நாள்தொறும் பணிந்து போற்ற
ஆனசண் பையர்கோ னாரும்
    ஆலவாய் அமர்ந்தார் பாதம்
ஊனமர்ந் துருக ஏத்தி
    உளங்களித் துறையும் நாளில்.The consort of the Pandya, and Kulacchiraiyaar
Daily hailed and adored the feet of Jnaana Sambandhar;
The Prince of glorious Sanbai adored
The feet of the Lord of Aalavaai in love that would
Thaw the flesh; thus as he, in great delight abode there?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4660 on: August 20, 2016, 02:06:48 AM »
Verse  873:


செய்தவத்தாற் சிவபாத
    இருதயர்தாம் பெற்றெடுத்த
வைதிகசூ ளாமணியை
    மாதவத்தோர் பெருவாழ்வை
மைதிகழுந் திருமிடற்றார்
    அருள்பெற்ற வான்பொருளை
எய்தியபூம் புகலியிலே
    இருந்தநாள் மிகநினைந்தார்.Sivapaadahrudayar who was residing at beauteous Pukali
Thought on his son-- begotten through tapas,
Verily the crest-jewel of Vaidhikam,
The grand life of the great tapaswins and the celestial treasure--,
Graced by the Lord whose hallowed throat is
Tinctured with the hue of the venom.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 20, 2016, 02:08:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4661 on: August 20, 2016, 02:09:18 AM »
Verse  874:ஆனபுகழ்த் திருநாவுக்
    கரசர்பால் அவஞ்செய்த
மானமிலா அமணருடன்
    வாதுசெய்து வெல்வதற்கும்
மீனவன்தன் நாடுய்ய
    வெண்ணீறு பெருக்குதற்கும்
போனவர்பாற் புகுந்தபடி
    அறிவனெனப் புறப்படுவார்."I will hear the happenings from him who proceeded
To vanquish, in disputation, the shameless Samanas
Who sinned against glorious Tirunaavukkarasar,
And to redeem the Pandya country by the propagation
Of the way of the holy ash." Thus resolved,
He desired to depart from his city.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 20, 2016, 02:11:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4662 on: August 20, 2016, 02:12:14 AM »
Verse  875:


துடியிடையாள் தன்னோடும்
    தோணியில் வீற்றிருந்தபிரான்
அடிவணங்கி அலர்சண்பை
    அதனின்றும்வழிக்கொண்டு
படியின்மிசை மிக்குளவாம்
    பரன்கோயில் பணிந்தேத்தி
வடிநெடுவேல் மீனவன்தன்
    வளநாடு வந்தணைந்தார்.He adored the feet of the Lord enshrined in the Ark
With His Consort whose waist is slender like a hand-drum;
He left Sanbai and marched on hailing and worshipping
At all shrines of the Lord, on his way, and reached
The fecund country of the Pandya--
The wielder of the sharp spear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 20, 2016, 02:13:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4663 on: August 20, 2016, 02:15:27 AM »
Verse  876:


மாமறை யோர் வளம்பதிகள்
    இடைத்தங்கி வழிச்செல்வார்
தேமருவு நறும்பைந்தார்த்
    தென்னவன்தன் திருமதுரை
தாமணைந்து திருவால
    வாயமர்ந்த தனிநாதன்
பூமருவுஞ் சேவடிக்கீழ்ப்
    புக்கார்வத் தொடுபணிந்தார்.The glorious Brahmin sojourned in some of the holy places
On his way and eventually reached the beauteous Madurai,
The capital of the Pandya who wore a garland of fresh
Margosa flowers, fragrant and honey-laden;
He adored at the roseate and flower-bedecked feet
Of the peerless Lord of Tiru Aalavaai in great ardor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 20, 2016, 02:17:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4664 on: August 20, 2016, 02:18:27 AM »
Verse  877:


அங்கணரைப் பணிந்துபோந்
    தருகணைந்தார் தமைவினவ
இங்கெம்மைக் கண்விடுத்த
    காழியார் இளவேறு
தங்குமிடம் திருநீற்றுத்
    தொண்டர்குழாஞ் சாருமிடம்
செங்கமலத் திருமடம்மற்
    றிதுவென்றே தெரிந்துரைத்தார்.


When after worship, he moved out and questioned
Those nearby about the godly child, they said:
"Here indeed is the Matam, verily a red-lotus resorted
To by the devotee-throngs of the holy ash; it is here
The Lion of Kaazhi, the opener of our eyes, resides."   


Arunachala Siva.