Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 573026 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4635 on: August 18, 2016, 04:52:06 AM »
Verse  848:


ஏடுநீ ரெதிர்ந்து செல்லும்
    பொழுதிமை யோர்கள் எல்லாம்
நீடிய வாழ்த்திற் போற்றி
    நிறைந்தபூ மாரி தூர்த்தார்
ஆடியல் யானை மன்னன்
    அற்புத மெய்தி நின்றான்
பாடுசேர் அமண ரஞ்சிப்
    பதைப்புடன் பணிந்து நின்றார்.As the leaf ran cleaving the current, the Devas
Uttered benedictions and showered flowers
Which covered the earth; the King of swaying tuskers
Stood struck with wonder; the Samanas whose end
Was near, shook with fear; downcast were their heads.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4636 on: August 18, 2016, 04:54:37 AM »
Verse  849:
ஆற்றின்மேற் செல்லும்ஏடு
    தொடர்ந்தெடுப் பதற்கு வேண்டிக்
காற்றென விசையிற் செல்லும்
    கடும்பரி ஏறிக் கொண்டு
கோற்றொழில் திருத்த வல்ல
    குலச்சிறை யார்பின் சென்றார்
ஏற்றுயர் கொடியி னாரைப்
    பாடினார் ஏடு தங்க.

To chase and retrieve the leaf that ran upstream
Kulacchiraiyaar who could always set the king's reign
Straight, mounted a steed whose speed was that
Of the wind itself; then the godly child invoked
The Lord whose banner sports the Bull,
By a decade, to cause the leaf to stop.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2016, 04:56:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4637 on: August 18, 2016, 04:57:31 AM »
Verse  850:


ஏடகம் பிள்ளை யார்தாம்
    வன்னிஎன் றெடுத்துப் பாடக்
கூடிய நீரில் ஏடு
    குலச்சிறை யாருங் கூடிக்
காடிட மாக ஆடும்
    கண்ணுதல் கோயில் மாடு
நீடுநீர் நடுவுட் புக்கு
    நின்றஏ டெடுத்துக் கொண்டார்.As the godly child sang the decade of Tiruvedakam
Beginning with the words: 'Vanniyum matthamum'
Kulacchiraiyaar who rode on the horse
Over the river-bank, came to the place where the leaf
Stood still; he entered the river that was beside
The temple of the brow-eyed Lord who dances
In the grand crematorium, reached the mid-river
And recovered the leaf.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2016, 04:59:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4638 on: August 18, 2016, 07:40:29 AM »
Verse  851:
தலைமிசை வைத்துக் கொண்டு
    தாங்கரும் மகிழ்ச்சி பொங்க
அலைபுனற் கரையில் ஏறி
    அங்கினி தமர்ந்த மேருச்
சிலையுடை யவர்தாள் போற்றி
    மீண்டுசென் றணைவார் தெய்வ
மலைமகள் குழைத்த ஞானம்
    உண்டவர் தம்பால் வந்தார்.He bore the leaf on his crown and with boundless
And increasing joy, came to the bank
Of the billowy river; he hailed the feet of the Lord
Who wields Mount Meru as His bow and who abides
There in joy; then returning to Madurai, he came
Before him who was fed with nectarean Gnosis
By Himavant?s Daughter.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4639 on: August 18, 2016, 07:42:58 AM »
Verse  852:


மற்றவர் பிள்ளை யார்தம்
    மலரடி வணங்கிப் போற்றிக்
கொற்றவன் முதலா யுள்ளோர்
    காணமுன் கொணர்ந்த ஏடு
பற்றிய கையி லேந்திப்
    பண்பினால் யார்க்குங் காட்ட
அற்றருள் பெற்ற தொண்டர்
    அரவொலி எழுந்த தன்றே.


He adored the flower-feet of the godly child; the leaf
That he bore on his head, was now held by his hand,
This, the king and others beheld; when he duly showed it
That all might behold it, the servitors
Of total renunciation loud chanted: 'Hara! Hara!'


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 18, 2016, 07:44:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4640 on: August 18, 2016, 07:45:34 AM »
Verse  853:


மன்னவன் மாறன் கண்டு
    மந்திரி யாரை நோக்கித்
துன்னிய வாதில் ஒட்டித்
    தோற்றஇச் சமணர் தாங்கள்
முன்னமே பிள்ளை யார்பால்
    அநுசிதம் முற்றச் செய்தார்
கொன்னுனைக் கழுவில் ஏற
    முறைசெய்க என்று கூற.

When the King beheld the leaf, he addressed the minister
Thus: "It is they, the Samanas who challenged
The godly child that had lost; they had also sinned
Against him; so punish them by impalement on the stakes."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4641 on: August 18, 2016, 07:47:50 AM »
Verse  854:


புகலியில் வந்த ஞானப்
    புங்கவர் அதனைக் கேட்டும்
இகலிலர் எனினும் சைவர்
    இருந்துவாழ் மடத்தில் தீங்கு
தகவிலாச் சமணர் செய்த
    தன்மையாற் சாலு மென்றே
மிகையிலா வேந்தன் செய்கை
    விலக்கிடா திருந்தவேலை.Though the pure one of wisdom from Pukali heard
The King, and though he bore no ill-will towards them,
Yet he did not intervene to avert the king's behest,
As the Samanas for their base act wrought to the Matam
Where abide and dwell Saivites, deserved it.   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4642 on: August 18, 2016, 07:50:15 AM »
Verse  855:


பண்புடை அமைச்ச னாரும்
    பாருளோர் அறியு மாற்றால்
கண்புடை பட்டு நீண்ட
    கழுத்தறி நிரையி லேற்ற
நண்புடை ஞானம் உண்டார்
    மடத்துத்தீ நாடி யிட்ட
எண்பெருங் குன்றத் தெண்ணா
    யிரவரும் ஏறி னார்கள்.


The minister of rectitude had, as all men witnessed,
Rows and rows of sharp and long stakes whose nodes were
Smoothed out, planted firmly; the Samanas who deliberately
Set fire to the Matam where the one full of loving kindness--
The Partaker of Gnosis--, abode,
In their entire strength of eight thousand-- the residents
Of the eight huge hills--, impaled themselves.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4643 on: August 18, 2016, 07:52:37 AM »
Verse  856:


தோற்றவர் கழுவில் ஏறித்
    தோற்றிடத் தோற்றுந் தம்பம்
ஆற்றிடை அமணர் ஓலை
    அழிவினால் ஆர்ந்த தம்பம்
வேற்றொரு தெய்வம் இன்மை
    விளக்கிய பதாகைத் தம்பம்
போற்றுசீர்ப் பிள்ளை யார்தம்
    புகழ்ச்சயத் தம்ப மாகும்.


All the vanquished Samanas impaled themselves;
Those columns (of stakes) witnessed by all, came
Into being as the leaf of the Samanas
Rolled away with the river and was lost;
Those columns were indeed the ones whence flags wafted
Affirming the truth that there is no God but Siva;
Those were, in truth, the triumphal columns
Testifying to the glory of the godly child.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4644 on: August 19, 2016, 09:20:18 AM »
Verse  857:


தென்னவன் தனக்கு நீறு
    சிரபுரச் செல்வர் ஈந்தார்
முன்னவன் பணிந்து வாங்கி
    முழுவதும் அணிந்து நின்றான்
மன்னன்நீ றணிந்தான் என்று
    மற்றவண் மதுரை வாழ்வார்
துன்னிநின் றார்கள் எல்லாம்
    தூயநீ றணிந்து கொண்டார்.


The Prince of Sirapuram blessed the Pandya
With the holy ash; he adored the godly child
And daubed on his person the holy ash as ordained,
And stood in splendor; as the King adorned himself
With the holy ash, the dwellers of Madurai
Who stood thronging there bedaubed themselves
With the pure holy ash.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4645 on: August 19, 2016, 09:22:22 AM »
Verse  858:


பூதிமெய்க் கணிந்து வேந்தன்
    புனிதனாய் உய்ந்த போது
நீதியும் வேத நீதி
    யாகியே நிகழ்ந்த தெங்கும்
மேதினி புனித மாக
    வெண்ணீற்றின் விரிந்த சோதி
மாதிரந் தூய்மை செய்ய
    அமணிருள் மாய்ந்த தன்றே.As the King stood redeemed, adorned with the holy ash,
Everywhere niti came to be the Vedic Niti;
The spreading effulgence of the white holy ash
Made the earth holy, purifying all the directions;
The murk that was Jainism, passed away.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 19, 2016, 09:24:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4646 on: August 19, 2016, 09:24:58 AM »
Verse 859:மீனவற் குயிரை நல்கி
    மெய்ந்நெறி காட்டி மிக்க
ஊனமாஞ் சமணை நீக்கி
    உலகெலாம் உய்யக் கொண்ட
ஞானசம் பந்தர் வாய்மை
    ஞாலத்திற் பெருகி ஓங்கத்
தேனலர் கொன்றை யார்தந்
    திருநெறி நடந்த தன்றே.The godly child not only gave life to the Pandya
But revealed the true way also to him;
He chased away the flawed Samana faith and redeemed
All the world; as Tiru Jnaana Sambandhar's truthful way
Began to thrive in lofty glory, the divine way
Of the Lord who wears a garland of honeyed Konrai blooms,
Came to be firmly established, then and there.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 19, 2016, 09:27:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4647 on: August 19, 2016, 09:28:14 AM »
Verse  860:


மறையவர் வேள்வி செய்ய
    வானவர் மாரி நல்க
இறைவன் நன்னெறியின் ஓங்க
    இகத்தினில் அவனி இன்பம்
குறைவில தெனினும் கூற்றை
    உதைத்தவர் நாமம் கூறி
நிறைகடற் பிறவித் துன்பம்
    நீங்கிடப் பெற்ற தன்றே.The Brahmins performed the Vedic sacrifices;
The celestial beings blessed the earth with rain;
The King stood poised in the lofty and righteous way;
Though life on earth throve in boundless joy,
Yet the lives on earth were even then blessed with deliverance
From the cycle of birth and death which revolves
Like the unbroken succession of oceanic waves,
By reason of the fact that the name of the Lord
Who kicked Death to death, came to be chanted.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 19, 2016, 09:29:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4648 on: August 19, 2016, 09:31:06 AM »
Verse  861:


அங்கயற் கண்ணி தன்னோ
    டாலவாய் அமர்ந்த அண்ணல்
பங்கயச் செய்ய பாதம்
    பணிவன்என் றெழுந்து சென்று
பொங்கொளிச் சிவிகை ஏறிப்
    புகலியர் வேந்தர் போந்தார்
மங்கையர்க் கரசி யாரும்
    மன்னனும் போற்றி வந்தார்."I will adore the roseate lotus-feet of the Lord who is
Enshrined at Aalavaai with His Consort Angkayarkkanni."
Thus resolved, the Prince of Pukali rose up, and rode
His palanquin of swelling luster;
Mangkayarkarasiyaar and her consort,
Hailing him came after him.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4649 on: August 19, 2016, 09:33:22 AM »
Verse 862:


எண்ணரும் பெருமைத் தொண்டர்
    யாவரும் மகிழ்ச்சி எய்திப்
புண்ணியப் பிள்ளை யாரைப்
    புகழ்ந்துடன் போற்றிப் போத
மண்ணெலாம் உய்ய வந்த
    வள்ளலார் தம்மைக் கண்டு
கண்ணினாற் பயன்கொண் டார்கள்
    கன்னிநாட் டவர்க ளெல்லாம்.


Servitors of ineffable glory joyously hailed the feet
Of the holy and godly child, and accompanied him;
The dwellers of the Pandya realm came by the fruit
Of their vision, when they beheld him-- the Patron
Of spirituality who came to be born for the redemption
Of the whole earth.

Arunachala Siva.