Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 505478 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4620 on: August 17, 2016, 09:08:20 AM »
Verse  833:


அன்ன ஆதலில் ஆதியார் தாளடைந்
தின்ன கேட்கவே ஏற்றகோட் பாலவும்   
முன்னை வல்வினை யும்முடி வெய்துமத்
தன்மை யார்க்கென் றனர்சண்பை காவலர்.Aatpaalavarkku arulum vannamum:
He hymned: "If you seek to know of the majesty of His grace
That He manifold metes out of His devotees,
Then cease questioning; it is indeed infinite.
For, words contain not His glory, and here is
No room whatever for investigatory analysis."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 17, 2016, 09:09:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4621 on: August 17, 2016, 09:11:00 AM »
Verse  834:


மன்னும் ஏதுக்க ளாலெனும் வாய்மைதான்
தன்ன தொப்புவே றின்மையில் சங்கரன்
இன்ன தன்மையை ஏது எடுத்துக்காட்
டன்ன வாற்றால் அளப்பில னென்றதாம்.


Kotpaalanavum vinaiyum Kurukaamai:
As such is the state and stature of His nature,
Attaining His feet, if men listen to the voice of His grace,
Their Aanava-mala and Moola-karma will end, for sure;
Thus spake the Prince of Sanbai.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4622 on: August 17, 2016, 09:13:11 AM »
Verse  835:


தோன்று காட்சி சுடர்விட் டுளன்என்ப
தான்ற அங்கிப் புறத்தொளி யாய்அன்பில்
ஊன்ற உள்ளெழும் சோதியாய் நின்றனன்
ஏன்று காண்பார்க் கிதுபொரு ளென்றதாம்.


Yethukkalaalum etuttha mozhiyaalum:
He hymned: "Even ever-during examples avail not??
For, He is unexampled; neither illustrations
Nor elucidating exemple, nor the like of these
Can measure the nature of Sankara.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4623 on: August 17, 2016, 09:15:25 AM »
Verse  836:மாதுக்க நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றும் என்ப
தாதிச் சுடர்ச்சோ தியைஅன்பி னகத்துள் ளாக்கிப்
போதித்த நோக்குற் றொழியாமற் பொருந்தி வாழ்ந்து
பேதித்த பந்தப் பிறப்பின் நெறி பேர்மின் என்றாம்.


Sudar vittulan engkal sothi:
He hymned: "In His manifestation He is radiance!"
For, He is beheld as fire in outer form, and to them
That are poised in Love, He is the Flame that rises from within;
This indeed is the truth gained by them
Who behold Him aided by His light.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 17, 2016, 09:17:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4624 on: August 17, 2016, 09:17:55 AM »
Verse  837:


ஈண்டுச் சாதுக்கள் என்றெடுத் தோதிற்று
வேண்டும் வேட்கைய வெல்லாம் விமலர்தாள்
பூண்ட அன்பினிற் போற்றுவீர் சார்மின்என்
றாண்ட சண்பை அரச ரருளினார்.


Maa thukkam neengkal uruveer:
He hymned: "Ye that desire to get rid of great misery
Cling to Him with all your mind"
For, if in love, you enshrine the Primal Light in your heart
And envision Him as taught by the Paraclete, uninterruptedly,
And live thus poised, the fetter that fosters separateness,
Will end; so too the cycle of birth and death.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 17, 2016, 09:19:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4625 on: August 17, 2016, 09:20:43 AM »
Verse  838:


ஆடும் எனவருந் திருப்பாட்டில் அமைத்த மூன்றும்
நீடும் புகழோ பிறர்துன்ப நீத்தற்கோ என்று
தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கிவை செய்த தீசர்
கூடுங் கருணைத் திறமென்றனர் கொள்கை மேலோர்.


Saathukkal mikkeer iraiye vantu saarminkale:
He hymned: "Ye that abound in saintliness, hasten to join Him?
For, what indeed, are your desires and aspirations,
Save those that are linked to the pure and purifying One?
So join Him." Thus spake the Prince of Sanbai-- our Ruler.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4626 on: August 17, 2016, 09:23:03 AM »
Verse  839:


கருதுங் கடிசேர்ந்த எனுந்திருப் பாட்டில் ஈசர்
மருவும் பெரும்பூசை மறுத்தவர்க் கோறல் முத்தி
தருதன் மையதாதல் சண்டீசர் தஞ்செய்கை தக்கோர்
பெரிதுஞ் சொலக்கேட் டனம்என்றனர் பிள்ளை யார்தாம்.Aadum yenavum:
"Are the three acts sung in the poem beginning with the word:
'Aadum,' for His eternal self-glorification or for the annulment
Of the misery of others?" Thus you ask seeking an answer.
"These testify to His mercy for mankind."
Thus sang the lofty one.   


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 17, 2016, 09:24:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4627 on: August 17, 2016, 09:25:51 AM »
Verse  840:


வேத முதல்வன் எனும் மெய்த் திருப்பாட்டினில்நேர்
ஆதி உலகோர் இடர்நீங்கிட ஏத்த ஆடும்
பாத முதலாம் பதினெண் புராணங்கள் என்றே
ஓதென் றுரைசெய் தனர்யாவும் ஓதா துணர்ந்தார்.


Kati serntha pothu:
In the well-considered hymn that begins with the words:
'Kati serntha,' he affirms that killing him that spoiled the Siva-Puja
Confers deliverance; the godly son said that he had heard
The great ones speak much in praise of the deed of Chandeesa.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 17, 2016, 09:28:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4628 on: August 17, 2016, 09:29:15 AM »
Verse  841:


பாவுற்ற பாராழி வட்டத் திருப்பாட்டி னுண்மை
காவல் தொழிலான் எனும் கண்ணனும் காவல்பெற்ற
தியாவர்க்கு மேலாய ஈசன் அருள்ஆழி பெற்று
மேவுற்ற சீருற் றதுவென்றனர் வேத வாயர்.Veda Mutalvan mutalaaka:
The direct meaning of the hymn which begins with the words:
'Veda Mutalvan' is that the Supreme Ens is the Lord who
Dances away the misery of the beings on earth; He is to be hailed
As such, even as the Vedas affirm; the eighteen Puranas
Bear testimony to this. Thus spake he, in grace, who knew
Everything without learning, by sheer intuitive wisdom.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 17, 2016, 09:31:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4629 on: August 17, 2016, 09:35:24 AM »
Verse  842:மாலா யவன்என்ன வருந்திருப் பாட்டில் மாலுந்
தோலா மறைநான் முகனுந் தொடர்வாம் அமரர்
ஏலா வகைசுட்ட நஞ்சுண் டிறவாமை காத்த
மேலாங் கருணைத்திறம் வெங்குரு வேந்தர் வைத்தார்.Paaraazhi Vattam:
The import of the hymn beginning with the words: "Paaraazhi
Vattam," is this: Vishnu became the protector of the world
As he was blessed with that glory by the supreme Lord
Who gifted to him the Disc. Thus spake he whose lips
Articulate the Vedas.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 17, 2016, 09:37:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4630 on: August 17, 2016, 09:38:00 AM »
Verse  843:ஆனஅற் றன்றி என்ற அத்திருப் பாட்டில் கூடல்
மாநக ரத்துச் சங்கம் வைத்தவன் தேறத் தேறா
ஈனர்க ளெல்லைக் கிட்ட ஏடுநீர் எதிர்ந்து செல்லில்
ஞானம்ஈ சன்பால் அன்பே என்றனர் ஞானம் உண்டார்.


Maalaayavanum Maraivalla Naanmukanum:
In the hymn beginning with the words: 'Maalaayavanum,'
The prince of Venkuru declared the lofty loving kindness
Of the Lord who ate the fiery venom that singed Vishnu,
Brahma of never-failing Vedas and their train
Of immortals, and thus saved them from death.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4631 on: August 17, 2016, 09:40:28 AM »
Verse  844:

வெறியார் பொழிற்சண் பையர்வேந்தர்
    மெய்ப்பா சுரத்தைக்
குறியே றியஎல்லை அறிந்துகும்
    பிட்டேன் அல்லேன்
சிறியேன் அறிவுக்கவர் தந்திருப்
    பாதந் தந்த
நெறியே சிறிதியான் அறிநீர்மைகும்
    பிட்டேன் அன்பால்.Atranri anthann:
In the hymn beginning with the words: 'Atranri anthann,'
The Partaker of divine Gnosis declared thus:
"In the great city of Koodal, the Pandya who is the fosterer
Of the Tamizh Sankam, is blessed with clarity; if the scroll
Dropped into the flood to end the contest of the base
And ill-clarified Samanas, should run against the current,
Then true wisdom is but Love of Siva."

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 17, 2016, 09:42:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4632 on: August 17, 2016, 09:43:39 AM »
Verse  845:

அலரும் விரைசூழ் பொழிற்காழியுள் ஆதி ஞானம்
மலருந் திருவாக் குடைவள்ளலார் உள்ள வண்ணம்
பலரும் உணர்ந் துய்யப்பகர்ந்து வரைந்தி யாற்றில்
நிலவுந் திருவேடு திருக்கையால் நீட்டி யிட்டார்.Nallaarkall Pukali:
I have not explicated the truthful decade sung by the lord
Of Sanbai girt with fragrant gardens, commensurate
With its consummate glory; I have but hailed it in love,
As it became me-- a small one--, in a lowly way, and as
My circumscribed knowledge stood enlightened by his divine feet.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4633 on: August 17, 2016, 09:45:57 AM »
Verse  846:திருவுடைப் பிள்ளை யார்தந்
    திருக்கையால் இட்ட ஏடு
மருவிய பிறவி யாற்றில்
    மாதவர் மனஞ்சென் றாற்போல்
பொருபுனல் வைகை யாற்றில்
    எதிர்ந்துநீர் கிழித்துப் போகும்
இருநிலத் தோர்கட் கெல்லாம்
    இதுபொரு ளென்று காட்டி.

The scroll dropped by the divine hand of the godly child
Of abiding opulence, like unto the minds of great Tapaswis
That run against the flow of the river of birth,
Ran against the current of the Vaikai's gushing flood,
Demonstrating to all the dwellers of this great world
That this indeed was the truth.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 17, 2016, 09:47:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4634 on: August 18, 2016, 04:48:39 AM »
Verse  847:


எம்பிரான் சிவனே எல்லாப்
    பொருளும்என் றெழுதும் ஏட்டில்
தம்பிரா னருளால் வேந்தன்
    தன்னைமுன் ஓங்கப் பாட
அம்புய மலராள் மார்பன்
    அநபாயன் என்னுஞ் சீர்த்திச்
செம்பியன் செங்கோ லென்னத்
    தென்னன்கூன்நிமிர்ந்த தன்றே.In the leaf it was inscribed that our Lord Siva is all;
As it was therein indited earlier that the king should flourish,
By the grace of Grace, and straight like the just scepter
Of the well-renowned Anapaaya Chozha in whose bosom
The lotus-enthroned goddess abides, the Pandya was
Cured of his stoop and he stood erect and upright.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 18, 2016, 04:51:05 AM by Subramanian.R »