Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564613 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4605 on: August 15, 2016, 01:33:26 PM »
Verse  818:மாசுசேர் அமணர் எல்லாம்
    மதியினில் மயங்கிக் கூற
ஆசிலா நெறியிற் சேர்ந்த
    அரசனும் அவரை விட்டுத்
தேசுடைப் பிள்ளை யார்தந்
    திருக்குறிப் பதனை நோக்கப்
பாசுரம் பாட லுற்றார்
    பரசம யங்கள் பாற.


அகத்தும் புறத்தும் அழுக்கு மிக்க அமணர்கள் அனைவரும் இங்ஙனம் அறிவு மயங்கிக் கூறக் குற்றத்தை நீக்கும் நெறியில் நிற்கும் பாண்டிய மன்னனும், அச்சமணர்களை விட்டுச் சிவ ஞான ஒளியுடைய ஞானசம்பந்தரின் திருவுள்ளக் குறிப்பு யாதோ? என அறிந்து கொள்ளுமாறு அவரைப் பார்க்க, அவர் பிற சமயங் களால் நேர்ந்த மயக்கம் நீங்குமாறு திருப்பதிகத்தைப் பாடி அருள லுற்றார்.


(English translation not available.)

Arunachala Siva. 
« Last Edit: August 15, 2016, 01:35:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4606 on: August 15, 2016, 01:36:11 PM »
Verse  819:தென்னவன் மாறன் தானுஞ்
    சிவபுரத் தலைவர் தீண்டிப்
பொன்னவில் கொன்றை யார்தந்
    திருநீறு பூசப் பெற்று
முன்னைவல் வினையும் நீங்கி
    முதல்வனை யறியுந் தன்மை
துன்னினான் வினைக ளொத்துத்
    துலையென நிற்ற லாலே.


As the Pandya of the south was blessed with the touch
Of the chief of Sirapuram who adorned him
With the holy ash of the Lord who wears the golden konrai,
He was freed of his former, cruel karma;
As his deeds-- good and bad--, were alike done away with
And as he was poised like the central pin of a scale
When the pans weighed equal, he came
By the valiance to comprehend the First One.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4607 on: August 15, 2016, 01:38:47 PM »
Verse 820:


உலகியல் வேதநூல் ஒழுக்கம் என்பதும்
நிலவுமெய்ந் நெறிசிவ நெறிய தென்பதும்
கலதிவாய் அமணர்காண் கிலார்க ளாயினும்
பலர்புகழ் தென்னவன் அறியும் பான்மையால்.


The way of the world is the Vedic way
And the eternal way of delilverance is the Saivite way.?
Though the Samanas prone to evil knew not these,
The Pandya-- hailed by many--, came to know of these.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4608 on: August 15, 2016, 01:41:19 PM »
Verse  821:


அந்தணர் தேவர்ஆ னினங்கள் வாழ்கஎன்
றிந்தமெய்ம் மொழிப்பயன் உலகம் இன்புறச்
சந்தவேள் விகள்முதல் சங்க ரர்க்குமுன்
வந்தஅர்ச் சனைவழி பாடு மன்னவாம்.The Patron of Kaazhi girt with gardens
Of blooming and suaveolent flowers,
Whose lips articulated words of primal wisdom,
Hymned (the decade of deliverance) -- by comprehending
Which, many might be blessed with Salvation--,
And caused it to be inscribed.
Then, stretching his beauteous hand, he dropped
The ever-during, divine leaf into the river.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4609 on: August 16, 2016, 08:48:45 AM »
Verse 822:


வேள்வி நற்பயன் வீழ்புன லாவது
நாளு மர்ச்சனை நல்லுறுப் பாதலால்
ஆளும் மன்னனை வாழ்த்திய தர்ச்சனை
மூளும் மற்றிவை காக்கு முறைமையால்.(Now follows the Exposition of the Tiruppaasuram)
(a) Vaazhka Anthanar Vaanavar Aaninam:
He sang: "May the Brahmins, the Devas and the race
Of kine flourish well!" The effect of this truthful
And blessed saying is the aeviternal establishment
Of the prime way of hierurgies, right from sacrifices--
Where metrical mantras are chanted--,
And of adoration, Archana and the like
So that the world may thrive in joy.

Arunachala Siva;
« Last Edit: August 16, 2016, 08:50:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4610 on: August 16, 2016, 08:51:12 AM »
Verse  823:


ஆழ்க தீயதென் றோதிற் றயல்நெறி
வீழ்க என்றது வேறெல்லாம் அரன்பெயர்
சூழ்க என்றது தொல்லுயிர் யாவையும்
வாழி அஞ்செழுத் தோதி வளர்கவே.


"Veezhka thann punal, Ventanum ongkuka:"
He blessed the downpour-- the goodly result of sacrifices;
Eke is it part and parcel of the quotidian Archana;
The benediction to the ruling king, is for his fostering
And promoting the Archana and other hierurgies.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 16, 2016, 08:52:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4611 on: August 16, 2016, 08:53:42 AM »
Verse  824:


சொன்ன வையக முந்துயர் தீர்கவே
என்னும் நீர்மை இகபரத் தில்துயர்
மன்னி வாழுல கத்தவர் மாற்றிட
முன்னர் ஞானசம் பந்தர் மொழிந்தனர்."Aazhka teeyatu; ellaam naamame soozhka"
He hymned: "May evil perish!" This means: "Let alien faiths
(Divorced from the Vedas and the Aagamas) perish!?
The blessing that says: 'May Hara's name engird all"
Is for the flourishing of the hoary lives, by the chanting
Of the sacred Panchaakshara.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2016, 08:57:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4612 on: August 16, 2016, 08:58:19 AM »
Verse 825:

அரிய காட்சியர் என்பதவ் வாதியைத்
தெரிய லாநிலை யால்தெரி யாரென
உரிய அன்பினிற் காண்பவர்க் குண்மையாம்
பெரிய நல்லடை யாளங்கள் பேசினார்.


" Vaiyakamum tuyar teerkave:
The effect of the blessing: "May the world be rid of misery!"
Is to rid, here and hereafter, the misery of lives abiding on earth.
Thus, even thus, did Jnaana Sambandhar
Articulate his prime benediction.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 16, 2016, 08:59:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4613 on: August 16, 2016, 09:00:51 AM »
Verse  826:


ஆயி னும்பெரி யாரவர் என்பது
மேய இவ்வியல் பேயன்றி விண்முதற்
பாய பூதங்கள் பல்லுயிர் அண்டங்கள்
ஏயும் யாவும் இவர்வடி வென்றதாம்.


Ariya Kaatchiyaraai:
He sang: "He is seldom to be visioned." For, He is not known,
Since the seer is un-endowed with the true vision;
He is indeed seen by them who behold him with the eye of Love;
Thus he spake of His great and goodly marks of identity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2016, 09:02:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4614 on: August 16, 2016, 09:03:25 AM »
Verse  827:


பின்பும் ஆரறி வாரவர் பெற்றியே
என்ப தியாருணர் வானும்சென் றெட்டொணா
மன்பெ ருந்தன்மை யாரென வாழ்த்தினார்
அன்பு சூழ்சண்பை ஆண்டகை யாரவர்.Aayinum Periyaar:
The saying: 'Yet is He great" means that besides
This state, He truly is the form of all entia--
From the five elements, the multitudinous lives, the orbs
And planets;
(He is immanent and transcendent).   

Arunachala Siva
« Last Edit: August 16, 2016, 09:05:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4615 on: August 16, 2016, 09:06:09 AM »
Verse  828:வெந்த சாம்பல் விரையென் பதுதம
தந்த மில்லொளி யல்லா வொளியெலாம்
வந்து வெந்தற மற்றப் பொடியணி
சந்த மாக்கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார்.


Aar arivaar Avar petriye:
The dictum: "Who can ever know of His nature?" affirms that
He who is of that sempiternal and great stature, is not be
Attained by anyone?s knowledge; thus stands the holy praise
Of the ever-loving Patron of Sanbai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4616 on: August 16, 2016, 09:08:35 AM »
Verse  829:தமக்குத் தந்தையர் தாயிலர் என்பதும்
அமைத்திங் கியாவையும் ஆங்கவை வீந்தபோ
திமைத்த சோதி அடக்கிப்பின் ஈதலால்
எமக்கு நாதர் பிறப்பிலர் என்றதாம்.


Venta saambal virai yenap poosiye:
He sang: "The fragrant paste of burnt ash!"
For, save His everlasting light, all objects of light
Get reduced to ash (at the time of Resolution), and He wears
This ash as sandal-paste; he affirmed this, His beauty.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2016, 09:10:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4617 on: August 16, 2016, 09:11:20 AM »
Verse  830:


தம்மையே சிந்தி யாவெனுந் தன்மைதான்
மெய்ம்மை யாகி விளங்கொளி தாமென
இம்மை யேநினை வார்தம் இருவினைப்
பொய்ம்மை வல்லிருள் போக்குவர் என்றதாம்.


Thanthaiyaarotu thaayilar:
"He has no father nor mother!" Thus he sang;
For, after resolving in the end all that He had evolved,
He absorbs them into Himself  (His Sakti) and re-evolves.
Thus did he declare that our Lord is birth-less.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 16, 2016, 09:12:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4618 on: August 16, 2016, 09:14:04 AM »
Verse  831:


எந்தை யாரவர் எவ்வகை யார்கொலென்
றிந்த வாய்மைமற் றெப்பொருட் கூற்றினும்
முந்தை யோரைஎக் கூற்றின் மொழிவதென்
றந்தண் பூந்தராய் வேந்த ரருளினார்.Thammaiye sinthiyaa ezhuvaar vinai teerpparaal:
He hymned: "He will do away with the Karma of those
That think on Him wholly, solely and exclusively."
For Siva whose form is true and pure effulgence, extirpates
The false and cruel murk-- the breeder of twofold deeds--,
Of them that contemplate Him only.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 16, 2016, 09:15:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4619 on: August 17, 2016, 09:06:03 AM »
Verse 832:


ஆதி ஆட்பா லவர்க்கரு ளுந்திறம்
நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலுங்கால்
ஓது மெல்லை உலப்பில வாதலின்
யாதும் ஆராய்ச்சி இல்லையாம் என்றதாம்.


Enthaiyaar Avar evvakaiyaar Kolo?
He hymned: "What may the nature of our Father be?"
For, the truth is what though the dicta be, attributing
Primacy to others, Siva alone is the hoary Primal Lord
(Who resolves them). It is He who is the core and content of all dicta.
Thus spake he, in grace, the Prince of cool Poontharaai.

Arunachala Siva.