Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 520910 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4590 on: August 15, 2016, 09:16:32 AM »
Verse  803:
எரியிடை வாதில் தோற்ற
திவர்க்குநம் அருகர் என்பார்
புரிசடை அண்ணல் நீறே
பொருளெனக் கண்டோம் என்பார்
பெருகொளி முத்தின் பைம்பொற்   
சிவிகைமேற் பிள்ளை யார்தாம்
வருமழ கென்னே என்பார் வாழ்ந்தன கண்கள் என்பார் .

A few said: "Our Samanas were vanquished
By him in the ordeal by fire."
A few others said: "We are now convinced
The holy ash of the Lord of matted hair is the truth."
A few exclaimed thus: "Behold the beauty
Of the advent of the godly child in his comely palanquin
Of gold and pearls of ever-increasing splendor."
A few others said: "Our eyes are truly blessed."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2016, 09:19:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4591 on: August 15, 2016, 09:20:19 AM »
Verse 804:


ஏதமே விளைந்த திந்த
    அடிகள்மார் இயல்பா லென்பார்
நாதனும் ஆல வாயில்
    நம்பனே காணு மென்பார்
போதமா வதுவும் முக்கட்
    புராணனை அறிவ தென்பார்
வேதமும் நீறு மாகி
    விரவிடும் எங்கும் என்பார்.


"These Samana preceptors are evil-embodied"
Said a few; "The Lord is surely the God of Aalavaai"
Said a few others; "True enlightenment
Is the knowledge of the hoary triple eyed Lord"
Said a few; "It is the Vedas and the holy ash
That will pervade everywhere" said a few others.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2016, 09:22:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4592 on: August 15, 2016, 09:23:14 AM »
Verse  805:


அடிகள்மார் முகங்கள் எல்லாம்
    அழிந்தன பாரீர் என்பார்
கொடியவஞ் சனைகள் எல்லாம்
    குலைந்தன போலும் என்பார்
வடிகொள்வேல் மாறன் காதல்
    மாறின வண்ணம் என்பார்
விடிவதாய் முடிந்த திந்த
    வெஞ்சமண் இருளும் என்பார்.

"The Samana munis have lost their face"
Said a few; "All cruel deceptions have been
Shattered" said a few others;
"Behold the conversion of the spear-holding
Pandya" said a few; "The night of Jainism
Is ended; truth has dawned" said a few others.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 15, 2016, 09:25:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4593 on: August 15, 2016, 09:26:00 AM »
Verse 806:


நெருப்பினில் தோற்றார் தாங்கள்
    நீரில்வெல் வர்களோ என்பார்
இருப்புநெஞ் சுடைய ரேனும்
    பிள்ளையார்க் கெதிரோ என்பார்
பருப்பொரு ளுணர்ந்தார் தாங்கள்
    படுவன பாரீர் என்பார்
மருப்புடைக் கழுக்கோல் செய்தார்
    மந்திரி யார்தா மென்பார்."Will ever the losers in the ordeal by fire succeed
In the ordeal by water?" said a few;
"Though their hearts are wrought of steel, can they
Face the godly child?" said a few others;
"Behold the end of those who know but the gross
And not the subtle" said a few;
"The minister has already wrought the stakes honed
Sharp" said a few others.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2016, 09:28:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4594 on: August 15, 2016, 09:28:59 AM »
Verse  807:ஏடுகள் வைகை தன்னில்
    இடுவதற் கணைந்தார் என்பார்
ஓடுநீ ருடன்செ லாது
    நிற்குமோ ஓலை என்பார்
நீடிய ஞானம் பெற்றார்
    நிறுத்தவும் வல்லர் என்பார்
நாடெலாங் காண இங்கு
    நண்ணுவர் காணீர் என்பார்."They are come to drop the leaves on the Vaikai"
Said a few; "Will the leaf stand still, without
Drifting along the current?" said a few others;
?The one of everlasting Gnosis can cause it
To stand still? said a few; "He will come back
Riding in triumph, witnessed by the whole country"
Said a few others.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 15, 2016, 09:30:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4595 on: August 15, 2016, 09:31:32 AM »
Verse  808:


தோற்றவர் கழுவி லேறத்
    துணிவதே அருகர் என்பார்
ஆற்றிய அருளின் மேன்மைப்
    பிள்ளையார்க்கு அழகி தென்பார்
நீற்றினால் தென்னன் தீங்கு
    நீங்கிய வண்ணங் கண்டார்
போற்றுவா ரெல்லாஞ் சைவ
    நெறியினைப் போற்று மென்பார்."Should the Samanas affirm that the losers should
Be impaled?" said a few; "This but becomes the godly child
Poised in lofty grace" said a few others;
"They that have witnessed the removal of the evil
Of the Pandya by the holy ash, will sure hail it;
So let all men hail the Saivite way? said some.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2016, 09:33:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4596 on: August 15, 2016, 09:34:26 AM »
Verse  809:


இன்னன இரண்டு பாலும்
    ஈண்டினர் எடுத்துச் சொல்ல
மின்னொளி மணிப்பொற் காம்பின்
    வெண்குடை மீது போதப்
பன்மணிச் சிவிகை தன்மேற்
    பஞ்சவ னாட்டு ளோர்க்கு
நன்னெறி காட்ட வந்தார்
    நான்மறை வாழ வந்தார்.


As thus spake the people who gathered on both sides
Of the street, he that came to be born
For the flourishing of the four Vedas-- the godly child
Who came to reveal the goodly way to those
Of the Pandya realm--, rode his palanquin inlaid with gems galore,
Over which was held aloft the white parasol
Of golden handle flashing like lightning.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4597 on: August 15, 2016, 09:36:41 AM »
Verse  810:

தென்றமிழ் விளங்க வந்த
    திருக்கழு மலத்தான் வந்தான்
மன்றுளார் அளித்த ஞான
    வட்டில்வண் கையன் வந்தான்
வென்றுல குய்ய மீள
    வைகையில் வெல்வான் வந்தான்
என்றுபன் மணிச்சின் னங்கள்
    எண்டிசை நெருங்கி ஓங்க.   


"He of Tirukkazhumalam born for the growing
Glorification of Tamizh, is come!
The holder of the bowl of gold into which the Lord
Of Ambalam poured nectarean Gnosis, is come!
He who has already triumphed for the deliverance
Of the world, is come again to claim his victory
At the Vaikai too!" Thus blared the many
Beauteous trumpets in all the eight directions.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 15, 2016, 09:38:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4598 on: August 15, 2016, 09:39:55 AM »
Verse  811:பன்மணி முரசம் சூழ்ந்த
    பல்லியம் இயம்பப் பின்னே
தென்னனும் தேவி யாரும்
    உடன்செலத் திரண்டு செல்லும்
புன்னெறி அமணர் வேறோர்
    புடைவரப் புகலி வேந்தர்
மன்னிய வைகை யாற்றின்
    கரைமிசை மருவ வந்தார்.


Beauteous drums and many other instruments
Were resounded; the king and his consort came together
Behind the godly child; the Samanas of evil way came
By a different direction; thus it was the Prince of Pukali
Arrived at the bank of the ever-during Vaikai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4599 on: August 15, 2016, 01:13:08 PM »
Verse  812;கார்கெழு பருவம் வாய்ப்பக்
    காமுறு மகளிர் உள்ளம்
சீர்கெழு கணவன் தன்பால்
    விரைவுறச் செல்லு மாபோல்
நீர்கெழு பௌவம் நோக்கி
    நிரைதிரை இரைத்துச் செல்லும்
பார்கெழு புகழின் மிக்க
    பண்புடை வைகை யாறு.


Even as the minds of the wives were drawn amain
To their respective and glorious husbands at the time
Of the rainy season, the river Vaikai flowed roaring
With its rows of waves towards the sea full of water.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4600 on: August 15, 2016, 01:15:23 PM »
Verse 813:


ஆற்றில்நீர் கடுக வோடும்
    மருங்குற அரசன் நோக்கி
நீற்றணி திகழ்ந்த மேனி
    நிறைமதிப் பிள்ளை யாரும்
வேற்றுரு அருகர் நீரும்
    விதித்தஏ டிடுக என்றான்
தோற்றவர் தோலா ரென்று
    முன்னுறத் துணிந்திட் டார்கள்.
As they came near the place where the river flowed amain
The king said: "May the godly child resplendent
With the holy ash and like unto the full moon,
And you of different forms, set your respective leaves
On the river as agreed." The Samanas then came
Forward to do it first, thinking that they that had
Lost earlier might not lose later.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2016, 01:18:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4601 on: August 15, 2016, 01:19:06 PM »
Verse  814:படுபொரு ளின்றி நெல்லிற்
    பதடிபோல் உள்ளி லார்மெய்
அடுபவர் பொருளை அத்தி
    நாத்திஎன் றெழுதி ஆற்றில்
கடுகிய புனலைக் கண்டும்
    அவாவினாற் கையிலேடு
விடுதலும் விரைந்து கொண்டு
    வேலைமேற் படர்ந்த தன்றே.


The shallow Samanas who were of true substance
Bereft, like chaff amidst grain, and who would
Affirm falsehood as truth, inscribed the words:
"Asti Naasti" on a leaf,notwithstanding
Their witnessing the fast-flowing current
And greedily dropped into it the leaf
Which rolled fast toward the sea.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4602 on: August 15, 2016, 01:21:49 PM »
Verse  815:ஆறுகொண் டோடும் ஏட்டைத்
    தொடர்ந்தெதி ரணைப்பார் போலத்
தேறுமெய் யுணர்வி லாதார்
    கரைமிசை ஓடிச் சென்றார்
பாறுமப் பொருள்மேற் கொண்ட
    பட்டிகை எட்டா தங்கு
நூறுவிற் கிடைக்கு முன்னே
    போனது நோக்கிக் காணார்.

The Samanas who were utterly lacking in clarity
Ran along the bank of the river as if they would
Stop the progress of the leaf; the leaf that contained
The perishing dogma escaped them and had already
Passed beyond the distance of a hundred bows? length
They could no longer behold it.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4603 on: August 15, 2016, 01:24:09 PM »
Verse  816:


காணவும் எய்தா வண்ணம்
    கடலின்மேற் செல்லும் ஏடு
நாணிலா அமணர் தம்மை
    நட்டாற்றில் விட்டுப் போகச்
சேணிடைச் சென்று நின்றார்
    சிதறினார் திகைத்தார் மன்னன்
ஆணையில் வழுவ மாட்டாது
    அஞ்சுவார் அணைய மீண்டார்.


காணவும் இயலாதவாறு கடலை நோக்கிச் செல்லும் அவ்வேடு, நாணம் என்பது ஒன்று இல்லாத சமணரை நட்டாற்றில் கைவிட்டு அகன்று போய்விட, அவ்வமணர்கள் தாமும், தொலைவில் சென்றவர்களும், பலவாறு சிதறுண்டவர்களும், திகைப்பு அடைந்தவர்களுமாகி, மன்னனின் ஆணையில் தப்ப மாட்டாது அஞ்சுபவராய், அவன் அருகில் திரும்பவும் வந்தனர்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 15, 2016, 01:27:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4604 on: August 15, 2016, 01:28:57 PM »
Verse 817:


வேறொரு செயலி லாதார்
    வெருவுற்று நடுங்கித் தம்பால்
ஈறுவந் தெய்திற் றென்றே
    மன்னவன் எதிர்வந் தெய்தி
ஊறுடை நெஞ்சில் அச்சம்
    வெளிப்பட வொளிப்பார் போன்று
மாறுகொண்ட வரும் இட்டால்
    வந்தது காண்டும் என்றார்.


வேறு செய்யத்தக்கது ஏதும் இல்லாதவரான சமணர்கள், அச்சம் கொண்டு நடுங்கித் தங்களுக்கு இறுதி வந்து சேர்ந்து விட்டது என்றே துணிந்து, மன்னன் முன்வந்து சேர்ந்து, புண் பட்ட தம் உள்ளத்தில் அச்சம் வெளிப்பட்டு வரவும், அதனை மறைப் பவர் போல, `எங்களுடன் மாறுபட்ட பிள்ளையாரும் ஏட்டினை ஆற்றில் இட்டால் அதன் பின்பு வரும் முடிவைக் காணலாம்' என்று கூறினர்.

(English translation not available.)

 
Arunachala Siva.

« Last Edit: August 15, 2016, 01:32:27 PM by Subramanian.R »