Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 476449 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4575 on: August 12, 2016, 09:00:49 AM »
Verse  788:


அஞ்சும் உள்ளத்த ராகியும்
    அறிவிலா அமணர்
வெஞ்சு டர்ப்பெருந் தீயினில்
    விழுத்திய ஏடு
பஞ்சு தீயிடைப் பட்டது
    படக்கண்டு பயத்தால்
நெஞ்சு சோரவும் பீலிகை
    சோர்ந்திலர் நின்றார்.


Though their minds were pervaded with fear
They would not learn aught therefrom; when they
Dropped the leaf into the great raging fire,
It but suffered the fate of the cotton thrown into fire;
Though their hearts were held by fear, they would not
Lose their hold of peacock-feathers.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4576 on: August 12, 2016, 09:03:05 AM »
Verse  789:மான மன்னவன் அவையின்முன்
    வளர்த்தசெந் தீயின்
ஞானம் உண்டவர் இட்டஏ
    டிசைத்தநா ழிகையில்
ஈனம் இன்மைகண் டியாவரும்
    வியப்புற எடுத்தார்
பான்மை முன்னையிற் பசுமையும்
    புதுமையும் பயப்ப.


Finding the leaf dropped by the Partaker of nectarean
Gnosis into the fire fostered in the assembly
Of the glorious Pandya, not getting consumed by fire,
During the appointed time, and finding it blazing
With a greater freshness and splendor, the godly child
Took it out of the fire to the wonderment
Of all that had gathered there.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4577 on: August 12, 2016, 09:05:37 AM »
Verse  790:எடுத்த ஏட்டினை அவையின்
    முன் காட்டிஅம் முறையில்
அடுத்த வண்ணமே கோத்தலும்
    அதிசயித் தரசன்
தொடுத்த பீலிமுன் தூக்கிய
    கையரை நோக்கிக்
கடுத்து நீரிட்ட ஏட்டினைக்
    காட்டுமின் என்றான்.he recovered leaf was shown to the assembly; then it was
Stringed back to the scroll whence it was removed;
The king marveled at this; then addressing
The Samanas who held in their hands the clusters
Of peacock-feathers, he exclaimed in wrath:
"Show me the leaf that you consigned to the fire."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2016, 09:07:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4578 on: August 12, 2016, 09:08:14 AM »
Verse  791:


அருகர்தாம் இட்ட ஏடு
    வாங்கச்சென் றணையும் போதில்
பெருகுதீக் கதுவ வெந்து
    போந்தமை கண்ட மன்னன்
தருபுனல் கொண்டு செந்தீத்
    தணிப்பித்தான் சமணர் அங்குக்
கருகிய சாம்ப ரோடும்
    கரியலால் மற்றென் காண்பார்.


When the Samanas neared the fire to retrieve the leaf
Therefrom, they were burnt by the great fire; seeing this,
The king had the fire put out with water;
What could the Samanas behold there, save cinders and coal?   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4579 on: August 14, 2016, 04:03:35 PM »
Verse  792:


செய்வதொன் றறிகி லாதார்
    திகைப்பினால் திரண்ட சாம்பல்
கையினாற் பிசைந்து தூற்றிப்
    பார்ப்பது கண்ட மன்னன்
எய்திய நகையி னோடும்
    ஏடின்னம் அரித்துக் காணும்
பொய்யினால் மெய்யை யாக்கப்
    புகுந்தநீர் போமின் என்றான்.


Dismayed and astonished the Samanas kneaded
The ash with their hands and dispersed it
In the wind for winnowing; thereat the king laughed
Derisively and said: "Well, go on with your winnowing,
You that would convert falsity into truth! Get away from here."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4580 on: August 14, 2016, 04:05:47 PM »
Verse  793:வெப்பெனுந் தீயில் யான்முன்
    வீடுபெற் றுய்ய நீங்கள்
அப்பொழுது அழிந்து தோற்றீர்
    ஆதலால் அதுஆ றாக
இப்பொழு தெரியில் இட்ட
    ஏடுய்ந்த தில்லை என்றால்
துப்புர வுடையீர் நீங்கள்
    தோற்றிலீர் போலு மென்றான்."You lost what time I was cured of the fiery fever
And stood redeemed; while so, if you are now unable
To retrieve the leaf thrown into the fire, O valiant ones!
You haven?t perchance lost at all." Thus spake the king.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4581 on: August 14, 2016, 04:08:26 PM »
Verse  794:


தென்னவன் நகையுட் கொண்டு
    செப்பிய மாற்றந் தேரார்
சொன்னது பயனாக் கொண்டு
    சொல்லுவார் தொடர்ந்த வாது
முன்னுற இருகாற் செய்தோம்
    முக்காலில் ஒருகால் வெற்றி
என்னினும் உடையோம் மெய்ம்மை
    இனியொன்று காண்ப தென்றார்.


They could not comprehend the import of the words
Uttered by the king in jest; they held fast
To his words and said: "Twice have we exercised
Ourselves in the contest before now;
We will at least win once if we try thrice;
It is therefore meet that we be permitted
To get at truth once again."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4582 on: August 14, 2016, 04:10:46 PM »
Verse  795:தோற்கவும் ஆசை நீங்காத்
    துணிவிலார் சொல்லக் கேட்டிம்
மாற்றமென் னாவ தென்று
    மன்னவன் மறுத்த பின்னும்
நீற்றணி விளங்கு மேனி
    நிறைபுகழ்ச் சண்பை மன்னர்
வேற்றுவா தினியென் செய்வ
    தென்றலும் மேற்கோள் ஏற்பார்.Though lost, they would not give up desire; when
The infirm Samanas spake thus, the king said:
"Of what avail are these words?" Even though
The king would brush them aside, the Prince
Of Sanbai poised in perfect glory and glowing
With the holy ash said: "What other contest do you
Suggest?" Seizing his words they said:   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2016, 04:12:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4583 on: August 14, 2016, 04:13:32 PM »
Verse 796:நீடுமெய்ப் பொருளின் உண்மை
    ஏடுற எழுதி மற்றவ்
நிலைபெறுந் தன்மை எல்லாம்
    நிலைபெறுந் தன்மை எல்லாம்
வேட்டினை யாமும் நீரும்
    ஓடுநீர் ஆற்றில் இட்டால்
ஒழுகுதல் செய்யா தங்கு
    நாடிமுன் தங்கும் ஏடு.


"Everlasting truth must be inscribed on
Palm leaves which must manifest eternal truth;
These must be dropped into the running river;
That leaf which rolls not with the current but stays
Where it was dropped, is the one which contains
The goodly truth."

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4584 on: August 14, 2016, 04:15:35 PM »
Verse  797:


என்றமண் கையர் கூற
    ஏறுசீர்ப் புகலி வேந்தர்
நன்றது செய்வோம் என்றங்
    கருள்செய நணுக வந்து
வென்றிவேல் அமைச்ச னார்தாம்
    வேறினிச் செய்யும் இவ்வா
தொன்றினுந்தோற்றார் செய்வ
    தொட்டியே செய்வ தென்றார்.When thus the Samanas spoke, the Prince of Pukali
Of spiralling glory, graciously said: "We will do even so."
Then came near unto the godly child
Kulacchiraiyaar of the victorious spear and said:
"It should now be settled as to what should
Happen to those who fail in this fresh ordeal also."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 14, 2016, 04:17:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4585 on: August 14, 2016, 04:18:29 PM »
Verse 798:அங்கது கேட்டு நின்ற
    அமணரும் அவர்மேற் சென்று
பொங்கிய வெகுளி கூரப்
    பொறாமைகா ரணமே யாகத்
தங்கள்வாய் சோர்ந்து தாமே
    தனிவாதில் அழிந்தோ மாகில்
வெங்கழு ஏற்று வான்இவ்
    வேந்தனே யென்று சொன்னார்.The Samanas who heard him, grew exceedingly
Angry against the minister; by reason of their envy,
And of their own accord they themselves declared thus:
"If in this ordeal too we are the losers,
The King himself shall impale us on the cruel stakes."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2016, 04:20:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4586 on: August 14, 2016, 04:21:15 PM »
Verse 799:


மற்றவர் சொன்ன வார்த்தை
    கேட்டலும் மலய மன்னன்
செற்றத்தால் உரைத்தீர் உங்கள்
    செய்கையும் மறந்தீ ரென்று
பற்றிய பொருளின் ஏடு
    படர்புனல் வைகை யாற்றில்
பொற்புற விடுவ தற்குப்
    போதுக என்று கூற.


The King of the Potiyil hill hearing them, said:
"You speak thus, impelled by excessive wrath;
You are oblivious of your own deeds."
Then he said: "Now fare forth to the flooding Vaikai
To consign fittingly therein your leaves
Inscribed with your truthful tenets."


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2016, 04:23:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4587 on: August 14, 2016, 04:24:13 PM »
Verse 800:


பிள்ளையார் முன்னம் பைம்பொற்
    பீடத்தின் இழிந்து போந்து
தெள்ளுநீர்த் தரளப் பத்திச்
    சிவிகைமே லேறிச் சென்றார்
வள்ளலார் அவர்தம் பின்பு
    மன்னன்மா ஏறிச் சென்றான்
உள்ளவாறு உணர்கி லாதார்
    உணர்வுமால் ஏறிச் சென்றார்.


The godly child rose up from his seat of gold
And moved out; he rode his palanquin inlaid
With pearls of purest ray serene;
After the godly patron, the king rode on his horse;
The Samanas who were utterly incompetent
To comprehend the truth, went their way
Borne by befuddlement.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2016, 04:25:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4588 on: August 14, 2016, 04:26:45 PM »
Verse 801:


தென்னவன் வெப்புத் தீர்ந்து
    செழுமணிக் கோயில் நீங்கிப்
பின்னுற அணைந்த போது
    பிள்ளையார் பெருகுஞ் செல்வம்
மன்னிய மதுரை மூதூர்
    மறுகில்வந் தருளக் கண்டு
துன்னிய மாதர் மைந்தர்
    தொழுதுவே றினைய சொன்னார்.


Beauteous drums and many other instruments
Were resounded; the king and his consort came together
Behind the godly child; the Samanas of evil way came
By a different direction; thus it was the Prince of Pukali
Arrived at the bank of the ever-during Vaikai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4589 on: August 15, 2016, 09:13:40 AM »
Verse  802:


மீனவன் கொண்ட வெப்பை
    நீக்கிநம் விழுமந் தீர்த்த
ஞானசம் பந்தர் இந்த
    நாயனார் காணும் என்பார்
பானறுங் குதலைச் செய்ய
    பவளவாய்ப் பிள்ளை யார்தாம்
மானசீர்த் தென்னன் நாடு
    வாழவந் தணைந்தார் என்பார்.


"Behold Jnaana Sambandha Naayanaar
Who cured the Pandya of his fever, and us
Of our sorrow" said a few;
"This godly child whose coral-hued and lisping lips
Are fragrant with milk, has come to the great
And glorious southern country that it may
Thrive well" said a few others.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 15, 2016, 09:15:43 AM by Subramanian.R »