Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 476474 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4560 on: August 11, 2016, 08:49:25 AM »
Verse  773:கந்துசீறு மாலியானை
    மீனவன் கருத்துநேர்
வந்துவாய்மை கூறமற்று
    மாசுமேனி நீசர்தாம்
முந்தைமந் திரத்துவிஞ்சை
    முற்றம்எஞ்ச அஞ்சியே
சிந்தைசெய்து கைவருந்
    திறந்தெரிந்து தேடுவார்.

Like the ichorous tusker that in wrath uproots
Its tethering post, the Pandya shook himself
Free of his fetter; his thought stood cured
Of its kink, and he spake the truth.
So, the base ones of dirty bodies finding
All their mantras widowed of their wondrous charm,
Cogitated over the ways and means of success.


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 11, 2016, 08:51:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4561 on: August 11, 2016, 08:51:58 AM »
Verse  774:சைவமைந்தர் சொல்லின்வென்றி
    சந்தஇன்சொல் மாலையால்
கைதவன்தன் வெப்பொழித்த
    தன்மைகண் டறிந்தனம்
மெய்தெரிந்த தர்க்கவாதம்
    வெல்லல்ஆவ தன்றுவே
றெய்துதீயின் நீரில்வெல்வ
    தென்றுதம்மில் எண்ணினார்."We have witnessed the triumph of the words
Of the Saivite child by his curing the Pandya
Of his fever through his sweet and metrical garland
Of verse; therefore we cannot vanquish him
In a disputation which will manifest
The truth; by ordeals through fire and water,
We must essay to gain success." Thus they thought.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 11, 2016, 08:53:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4562 on: August 11, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  775:


பிள்ளையாரும் உங்கள்வாய்மை
    பேசுமின்கள் என்றலும்
தள்ளுநீர்மை யார்கள்வேறு
    தர்க்கவாதி னுத்தரம்
கொள்ளும் வென்றிஅன்றியே
    குறித்தகொள்கை உண்மைதான்
உள்ளவாறு கட்புலத்தில்
    உய்ப்பதென்ன ஒட்டினார்.

Then the godly child spoke to them thus:
"Speak out the truths of your faith."
Thus told the Samanas forsaken by truth, said:
"We challenge you not to a disputation
Of questions and answers; it is but meet
That the truth of the respective faiths be
Demonstrated by ocular proof."

Arunachala Siva.

   

« Last Edit: August 11, 2016, 08:56:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4563 on: August 11, 2016, 08:57:44 AM »
Verse  776:


என்றுவாது கூறலும்
    இருந்ததென்னர் மன்னனும்
கன்றிஎன் உடம்பொடுங்க
    வெப்புநோய் கவர்ந்தபோ
தொன்றும்அங் கொழித்திலீர்கள்
    என்னவா துமக்குஎனச்
சென்றுபின்னும் முன்னும்நின்று
    சில்லிவாயர் சொல்லுவார்.
When they spoke thus, the king of the southern realm
Said: "When the raging fever singed and shrank
My body you could not cure it at all; in what way
Can you now challenge?" Thus questioned, the Samanas
Whose mouths were but orifices, came before
And behind the king and spoke out their thought.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 11, 2016, 08:59:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4564 on: August 11, 2016, 09:00:24 AM »
Verse  777:என்னவாது செய்வதென்
    றுரைத்ததே வினாவெனாச்
சொன்னவா சகந்தொடங்கி
    ஏடுகொண்டு சூழ்ச்சியால்
மன்னுதம் பொருட்கருத்தின்
    வாய்மைதீட்டி மாட்டினால்
வெந்நெருப்பின் வேவுறாமை
    வெற்றியாவ தென்றனர்.When the king said: "In what way can you
Now challenge?" the Samanas taking
The rhetorical question literally, and pursuing
Their former words, said: "If the truth
Of the faith is inscribed on a palm-leaf,
And if it burns not when thrown into the raging fire,
That then proclaims the triumph."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 11, 2016, 09:02:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4565 on: August 11, 2016, 09:03:05 AM »
Verse  778:என்றபோது மன்னன்ஒன்
    றியம்புமுன்பு பிள்ளையார்
நன்றுநீ ருரைத்தவாறு
    நாடுதீயி லேடுதான்
வென்றிடிற் பொருட்கருத்து
    மெய்ம்மையாவ தென்றிரேல்
வன்றனிக்கை யானைமன்னன்
    முன்புவம்மின் என்றனர்.


When they spoke thus, even before the king would
Speak anything, the godly child said:
"Nobly spoken! If you affirm that the palm-leaf
Remains unburnt, thus asserting its victory,
And that what is inscribed therein is the truth
Of the faith, well, come to the presence of the king--
Verily a tusker with a trunk unique--,
(Prepared for the ordeal)."

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 11, 2016, 09:04:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4566 on: August 11, 2016, 09:05:47 AM »
Verse  779:


அப்ப டிக்கெதிர் அமணரும்
    அணைந்துறும் அளவில்
ஒப்பில் வண்புகழ்ச் சண்பையர்
    காவலர் உரையால்
செப்ப ருந்திறல் மன்னனும்
    திருந்தவை முன்னர்
வெப்பு றுந்தழல் அமைக்கென
    வினைஞரை விடுத்தான்.


When the Samanas accepted it and fore-gathered,
Graced by the Prince of Sanbai of peerless
And bounteous glory, the ineffably puissant king said:
"Let fire rage here in this perfect assembly."
Thus he bade the servants.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 11, 2016, 09:07:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4567 on: August 11, 2016, 09:08:22 AM »
Verse  780:


ஏய மாந்தரும் இந்தனங்
    குறைத்துடன் அடுக்கித்
தீய மைத்தலும் சிகைவிடு
    புகைஒழிந்து எழுந்து
காயும் வெவ்வழற் கடவுளும்
    படரொளி காட்ட
ஆயும் முத்தமிழ் விரகரும்
    அணையவந் தருளி.The servants thus commanded, chopped off firewood,
Piled it up and set fire to it; smoke rose
Like a tuft
(of hair) and after a time ceased;
The god of puissant fire blazed in splendor;
The Adept of threefold Tamizh came near unto it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 11, 2016, 09:10:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4568 on: August 11, 2016, 09:11:05 AM »
Verse  781:


செங்கண் ஏற்றவ ரேபொருள்
    என்றுதாம் தெரித்த
பொங்கி சைத்திருப் பதிகநன்
    முறையினைப் போற்றி
எங்கள் நாதனே பரம்பொருள்
    எனத்தொழு தெடுத்தே
அங்கை யால்முடி மிசைக்கொண்டு
    காப்புநாண் அவிழ்த்தார்.He hailed the scroll of divine decades
Of swelling music through which he had preached thus:
"The Lord-Rider of the red-eyed Bull is the True Ens."
He bowed before it, and affirmed thus:
"Our Lord is the Supreme Ens." Then he lifted it
Onto his crown, and untied it.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 11, 2016, 09:13:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4569 on: August 12, 2016, 08:44:46 AM »
Verse  782:


சாற்று மெய்ப்பொருள் தருந்திரு
    முறையினைத் தாமே
நீற்று வண்கையால் மறித்தலும்
    வந்துநேர்ந் துளதால்
நாற்ற டம்புயத் தண்ணலார்
    மருவுநள் ளாறு
போற்றும் அப்பதிகம் போக
    மார்த்தபூண் முலையாள்.With his bounteous hands adorned with the holy ash,
He himself opened the divine scroll that would confer
The sought-after truth, when invoked;
It opened at the leaf containing the decade
That hails the Lord of the four great arms, enshrined
In Tirunallaaru; it began with the words:
"Bhogam aartha poonn Mulaiyaall?"*

*(Padigam 1. Decade 49).

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2016, 08:47:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4570 on: August 12, 2016, 08:48:10 AM »
Verse  783:அத்தி ருப்பதி கத்தினை
    அமர்ந்துகொண் டருளி
மைத்த வெங்கடு மிடற்றுநள்
    ளாறரை வணங்கி
மெய்த்த நற்றிரு ஏட்டினைக்
    கழற்றிமெய்ம் மகிழ்ந்து
கைத்த லத்திடைக் கொண்டனர்
    கவுணியர் தலைவர்.


The chief of the Kauniyas contemplated the divine decade;
He adored the Lord whose throat holds the dark
And cruel venom, and who presides over Nallaaru;
He removed the leaf from the scroll
And held it joyously in his hand.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4571 on: August 12, 2016, 08:50:27 AM »
Verse  784:நன்மை உய்க்கும்மெய்ப் பதிகத்தின்
    நாதனென் றெடுத்தும்
என்னை ஆளுடை ஈசன்தன்
    நாமமே என்றும்
மன்னும் மெய்ப்பொரு ளாமெனக்
    காட்டிட வன்னி
தன்னி லாகெனத் தளிரிள
    வளரொளி பாடி.


"He is the Lord of the truthful decade which confers
Weal and well-being.? Thus he hailed and thus he declared:
"The name of the Lord who owns and rules me
Is the everlasting True Ens." To avert the burning
Of the leaf in the fire, he hymned the decade
Beginning with the words: "Talirilavalar oli?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 12, 2016, 08:52:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4572 on: August 12, 2016, 08:53:24 AM »
Verse  785:

செய்ய தாமரை அகவித
    ழினும்மிகச் சிவந்த
கையி லேட்டினைக் கைதவன்
    பேரவை காண
வெய்ய தீயினில் வெற்றரை
    யவர்சிந்தை வேவ
வையம் உய்ந்திட வந்தவர்
    மகிழ்ந்துமுன் னிட்டார்.


Even as the great assembly of the Pandya bore witness,
He who was born for the deliverance of the world,
Gladly dropped into the fire, the leaf from his hand
That was more roseate than the inner petal of the lotus,
That the minds of the nude Samanas might get singed.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4573 on: August 12, 2016, 08:55:47 AM »
Verse  786:இட்ட ஏட்டினில் எழுதிய
    செந்தமிழ்ப் பதிகம்
மட்டு லாங்குழல் வனமுலை
    மலைமகள் பாகத்
தட்டமூர்த்தியைப் பொருளென
    உடைமையால் அமர்ந்து
பட்ட தீயிடைப் பச்சையாய்
    விளங்கிய தன்றே.


As the decade-inscribed leaf put into the fire
Had the Ashta Moorthi, the Lord with whom is
Concorporate the Daughter of Himavant, as its import,
It lay poised in the fire un-burnt,
Dazzling with a fresh splendor

Arunachala Siva..
« Last Edit: August 12, 2016, 08:57:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4574 on: August 12, 2016, 08:58:26 AM »
Verse  787:


மையல் நெஞ்சுடை அமணரும்
    தம்பொருள் வரைந்த
கையில் ஏட்டினைக் கதுவுசெந்
    தீயினில் இடுவார்
உய்யு மோஇது வெனஉறும்
    கவலையாம் உணர்வால்
நையும் நெஞ்சின ராகியே
    நடுங்கிநின் றிட்டார்.


The Samanas of bewildered minds also dropped
Into the fire blazing red, the leaf containing
The true maxim of their faith, trembling;
They did this, thinking thus: "Will this survive at all?"
They were struck with sorrow and were broken-hearted.


Arunachala Siva.