Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 476339 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4530 on: August 08, 2016, 08:49:00 AM »
Verse  743:


பல்லிய நாதம் பொங்கப்
    படர்திரு நீற்றின் சோதி
நல்லொளி வட்ட மாகி
    நண்ணிமேல் வருவ தென்ன
வில்வளர் தரளக் கோவை
    வெண்குடை நிழற்றி வெவ்வே
றெல்லையில் முத்தின் காளம்
    தாரைசங் கெங்கும் ஊத.
From many an instrument swelled a poly-symphony;
It looked as though the effulgence
Of the holy ash which pervaded everywhere
Turned into a goodly halo of the upborne
And white and pearl-clustered parasol
Of ever-growing luster, and cast a benign shade;
The Ekkaalas inlaid with pearls, the Trumpets
And the shells blared severally.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2016, 08:50:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4531 on: August 08, 2016, 08:51:28 AM »
Verse  744:


கண்ணினுக் கணியாய் உள்ளார்
    எழுச்சியிற் காட்சி பெற்றார்
நண்ணிய சமயம் வேறு
    நம்பினர் எனினும் முன்பு
பண்ணிய தவங்கள் என்கொல்
    பஞ்சவன் தஞ்சம் மேவிப்
புண்ணிய மூர்த்தி வந்து
    மதுரையில் புகுத என்றார்.When the godly child, a jewel, pleasing to behold,
Rode in the procession, though the belief of the citizens
Was rooted in an alien faith, yet, when they
Beheld him, they said: "For this incarnation of piety
To come to Madurai that the Pandya may seek refuge
In him, what indeed is the manifold tapas
He should have wrought in the past?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2016, 08:53:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4532 on: August 08, 2016, 08:53:59 AM »
Verse  745:


தென்னவன் தேவி யாரும்
    திருமணிச் சிவிகை மீது
பின்வர அமைச்சர் முன்பு
    பெருந்தொண்டர் குழாத்துச் செல்லப்
பொன்னணி மாட வீதி
    யூடெழுந் தருளிப் புக்கார்
கன்னிநா டுடையான் கோயில்
    காழிநா டுடைய பிள்ளை.


The queen of the Pandya rode behind the godly child
In her litter of beauteous gems; the minister
Accompanied with the great devotee-throngs, walked ahead
Of him; thus proceeding through the great street
Of mansions adorned with gold,
The godly child of Kaazhi entered the palace
Of the ruler of the Pandya realm.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 08, 2016, 08:56:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4533 on: August 08, 2016, 08:57:00 AM »
Verse  746:


கொற்றவன் தன்பால் முன்பு
    குலச்சிறை யார்வந் தெய்திப்
பொற்றட மதில்சூழ் சண்பைப்
    புரவலர் வரவு கூற
முற்றுயர் சிறிது நீங்கி
    முழுமணி அணிப்பொற் பீடம்
மற்றவன் முடியின் பக்கத்
    திடுகென வல்ல னானான்.


Kulacchiraiyaar came before the King
And announced the arrival of the lord of Sanbai
Girt with beauteous fort-like walls; when he
Heard this, the king was to an extent relieved
Of his distress; he also gained enough strength
To articulate thus: "Secure for him a seat of gold
Wholly wrought with gems, and place it near my head."

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4534 on: August 08, 2016, 08:59:29 AM »
Verse  747:மந்திரி யாரைப் பின்னும்
    எதிர்செல மன்னன் ஏவச்
சிந்தையுள் மகிழ்ந்து போந்தார்
    செயலையான் சமயத் துள்ளோர்
பைந்துணர் அலங்கல் மன்னன்
    பரிசுகண் டிதுவோ பண்பால்
நந்தனிச் சமயந் தன்னை
    நாட்டுமா றென்று பின்னும்.

When the king also bade the minister to go forth
And receive the godly child, he moved out
Delighted in his mind; the Samanas of the faith
Of Aruka seated under the Asoka-tree,
Beholding the Pandya, the wearer of the garland
Woven of Margosa leaves, said: "Is this the way
For the king to foster righteously our peerless faith?"
They also spoke further:   

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 08, 2016, 09:01:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4535 on: August 08, 2016, 09:02:34 AM »
Verse  748:


நின்அற நெறியை நீயே
    காத்தருள் செய்தி யாகில்
அன்னவர் தம்மை இங்கே
    அழைத்தனை அவரும் யாமும்
முன்னுற ஒக்கத் தீர்க்க
    மொழிந்துமற் றவரால் தீர்ந்த
தென்னினும் யாமும் தீர்த்தோ
    மாகவும் இசைவா யென்றார்."You have chosen to invite him here; you can yet
Tell him and also us to cure you of your ailment;
Even if he happens to cure you, you must agree
To our suggestion that it is we who have wrought
The cure; this is what you must do if you mean
To protect your religion of righteousness."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 08, 2016, 09:04:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4536 on: August 08, 2016, 09:05:30 AM »
Verse  749:பொய்தவ மாகக் கொண்ட
    புன்தலைச் சமணர் கூறச்
செய்தவப் பயன்வந் தெய்தும்
    செவ்விமுன் னுறுத லாலே
எய்திய தெய்வச் சார்வால்
    இருதிறத் தீருந் தீரும்
கைதவம் பேச மாட்டேன்
    என்றுகை தவனுஞ் சொன்னான்.


When the sore-pated Samanas who pursued
Falsity as tapas, spoke thus, as the time
To crown him with the fruition of his former tapas
Was close at hand, the Pandya said:
"Both groups can treat me, invoking
Their respective deities; I refuse to indulge
In words of deception."

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 08, 2016, 09:07:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4537 on: August 08, 2016, 09:08:07 AM »
Verse  750:


என்றவன் உரைப்பக் குண்டர்
    எண்ணங்கெட் டிருந்த எல்லைத்
தென்தமிழ் நாடு செய்த
    செய்தவக் கொழுந்து போல்வார்
வன்தனிப் பவனம் முன்னர்
    வாயிலுள் அணைந்து மாடு
பொன்திகழ் தரளப் பத்திச்
    சிவிகைநின் றிழிந்து புக்கார்.


When the king spake thus, the base ones stood
Broken-hearted; then, he who was like unto the shoot
Of tapas wrought by the Pandya realm, descended
From his pearly palanquin of gold, and entered
The strong and peerless gateway of the palace.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4538 on: August 08, 2016, 09:10:15 AM »
Verse  751:


குலச்சிறை யார்முன் பெய்தக்
    கொற்றவன் தேவி யாரும்
தலத்திடை இழிந்து சென்றார்
    தண்டமிழ் நாட்டு மன்னன்
நிலத்திடை வானி னின்று
    நீளிருள் நீங்க வந்த
கலைச்செழுந் திங்கள் போலும்
    கவுணியர் தம்மைக் கண்டான்.


Kulacchiraiyaar came before him; the king's consort
Stepped out of her litter, and moved in;
The king of Tamizh Nadu beheld the Kauniya
Par excellence, who was like the full moon
Compact of all its bright digits that came to the earth
From the sky to chase the dense murk away.

Arunachala Siva.   

« Last Edit: August 08, 2016, 09:12:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4539 on: August 09, 2016, 08:55:47 AM »
Verse  752:


கண்டஅப் பொழுதே வேந்தன்
    கையெடுத் தெய்த நோக்கித்
தண்துணர் முடியின் பாங்கர்த்
    தமனியப் பீடங் காட்ட
வண்டமிழ் விரகர் மேவி
    அதன்மிசை இருந்தார் மாயை
கொண்டவல் லமணர் எல்லாம்
    குறிப்பினுள் அச்சங் கொண்டார்.


The moment he saw him, the king paid him obeisance
By folding his hands; he fixed his look
On the godly child and pointed to him the comely seat
Decked with cool wreaths and placed near his head;
The Adept of bounteous Tamizh sat thereon;
The cruel and truculent Samanas,
Though struck with fear, yet concealed it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4540 on: August 09, 2016, 08:58:06 AM »
Verse  753:


செழியனும் பிள்ளை யார்தம்
    திருமேனி காணப் பெற்று
விழியுற நோக்க லாலே
    வெம்மைநோய் சிறிது நீங்கி
அழிவுறும் மனம் நேர்நிற்க
    அந்தணர் வாழ்வை நோக்கிக்
கெழுவுறு பதியா தென்று
    விருப்புடன் கேட்ட போது.


As the Pandya was blessed with the sight
Of the divine person of the godly child
And as he cast deep looks on him, his fever
Abated a little; his ruffled mind grew calm;
He addressed him, the very life of the Brahmins,
Thus: "May I know of your (native) place?"

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4541 on: August 09, 2016, 09:00:26 AM »
Verse 754:


பொன்னிவளந் தருநாட்டுப்
    புனற்பழனப் புறம்பணைசூழ்
கன்னிமதிற் கழுமலம்நாம்
    கருதுமூர் எனச்சிறந்த
பன்னிரண்டு பெயர்பற்றும்
    பரவியசொல் திருப்பதிகம்
தென்னவன்முன் பருள்செய்தார்
    திருஞான சம்பந்தர்.


"It is hoary Kazhumalam of impregnable walls
Girt with watery fields in the Chozha realm
Made fecund by the Ponni." Thus spake the godly child,
And in grace hymned in the king's presence
The divine decade that celebrates
Its twelve glorious names.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 09, 2016, 09:02:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4542 on: August 09, 2016, 09:03:59 AM »
Verse 755:


பிள்ளையார் செம்பொன்மணிப்
    பீடத்தில் இருந்தபொழு
துள்ளநிறை பொறாமையினால்
    உழையிருந்த காரமணர்
கொள்ளுமனத் திடையச்சம்
    மறைத்துமுகங் கோபத்தீத்
துள்ளியெழும் அனற்கண்கள்
    சிவந்துபல சொல்லுவார்.When the godly child sat enthroned on the golden
And beauteous seat, the dark Samanas that stood
Nearby were filled with envy; concealing the dread
In their minds, and with wrath-inflamed visages that
Caused their eyes to burn, they unleashed their tongues.

Arunachala Siva..

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4543 on: August 09, 2016, 09:05:58 AM »
Verse 756:காலையெழுங் கதிரவனைப்
    புடைசூழுங் கருமுகில்போல்
பீலிசேர் சமண்கையர்
    பிள்ளையார் தமைச்சூழ்வார்
ஏலவே வாதினால்
    வெல்வதனுக் கெண்ணித்தாம்
கோலுநூ லெடுத்தோதித்
    தலைதிமிர்ப்பக் குரைத்தார்கள்.

Like dark clouds encircling the rising sun
In the morn, the Samanas who held in their hands
Peacock-feathers, surrounded the godly child
And wanting to vanquish him in ways
That suited them, began to bark out sententiously
Their scriptural dogmas with their heads wobbling in tremor.

Arunachala Siva.   

« Last Edit: August 09, 2016, 09:07:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47912
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4544 on: August 09, 2016, 09:08:23 AM »
Verse  757:பிள்ளையார் அதுகேளாப்
    பேசுகநும் பொருளெல்லை
உள்ளவா றென்றருள
    ஊத்தைவாய்ப் பறிதலையர்
துள்ளிஎழுந் தநேகராய்ச்
    சூழ்ந்துபத றிக்கதற
ஒள்ளிழையார் அதுகண்டு
    பொறாராகி உள்நடுங்கி.Thus the godly child spake: "Well, you may
Speak out the final tenets of your faith
Duly and in order." Thus told, the foul-mouthed
And hair-plucking Samanas jumped and leaped,
And in their strength surrounded him;
In great commotion they bawled out;
Witnessing this, the beauteously bejewelled queen,
Unable to endure, shook inly with fear.

Arunachala Siva.