Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 487281 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4515 on: August 06, 2016, 09:02:01 AM »
Verse  728:


ஞானத்தின் திருவுருவை
    நான்மறையின் தனித்துணையை
வானத்தின் மிசையன்றி
    மண்ணில்வளர் மதிக்கொழுந்தைத்
தேனக்கமலர்க் கொன்றைச்
    செஞ்சடையார் சீர்தொடுக்கும்
கானத்தின் எழுபிறப்பைக்
    கண்களிப்பக் கண்டார்கள்.They beheld with delighted eyes the from divine
Of Gnosis, the unique support of the Vedas four,
The tender shoot of a crescent that moves, not only
In the heavens but on earth too, the source
And abode of the (seven-fold) music that celebrates
The glories of the Lord of matted and crimson hair,
Bedecked with meliferous flowers of Konrai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2016, 09:03:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4516 on: August 06, 2016, 09:04:42 AM »
Verse  729:கண்டபொழு தமண்கொடியோர்
    செய்தகடுந் தொழில்நினைந்தே
மண்டியகண் ணருவிநீர்
    பாயமலர்க் கைகுவித்துப்
புண்டரிகச் சேவடிக்கீழ்ப்
    பொருந்தநில முறவிழுந்தார்
கொண்டகுறிப் போடுநெடி
    துயிர்த்தழிந்த கொள்கையராய்.


Even as they beheld him they thought of the violent
Deed of the cruel Samanas, and tears cascaded
From their eyes; folding their flower-hands,
They fell at his lotus-feet, on the ground;
Past happenings pervaded their minds; they heaved
Deep sighs, and stood broken-hearted.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4517 on: August 06, 2016, 09:06:58 AM »
Verse  730:உரைகுழறி மெய்ந்நடுங்கி
    ஒன்றும்அறிந் திலராகித்
தரையின்மிசைப் புரண்டயர்ந்து
    சரணகம லம்பற்றிக்
கரையில்கவ லைக்கடற்கோர்
    கரைபற்றி னார்போன்று
விரைவுறுமெய் அன்பினால்
    விடாதொழிவார் தமைக்கண்டு.


Their words became incoherent; they trembled;
Bewildered, their minds became blank;
They rolled on the floor and grew faint;
They clutched at the lotus-feet (of refuge)
Of the godly child and felt assured of reaching
The shore of the otherwise shore-less sea of misery;
They held fast to the feet, and lay there thus.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4518 on: August 06, 2016, 09:09:24 AM »
Verse  731:


அருமறைவாழ் பூம்புகலி
    அண்ணலார் அடிபூண்ட
இருவரையுந் திருக்கையால்
    எடுத்தருளித் தேற்றிடவும்
தெருமந்து தெளியாதார்
    தமைநோக்கிச் சிறப்பருளித்
திருவுடையீர் உங்கள்பால்
    தீங்குளதோ எனவினவ.


The Lord of Pukali where flourish the rare Vedas,
With his divine hands lifted them up that held
Fast to his feet, and consoled them; nathless
Their bewilderment abated not; so he cast
His benign looks on them and said: "O ye
Of divinity! Hath aught of evil assailed you?"

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 06, 2016, 09:11:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4519 on: August 07, 2016, 10:20:18 AM »
Verse  732:

வெஞ்சமணர் முன்செய்த
    வஞ்சனைக்கு மிகஅழிந்தே
அஞ்சினோம் திருமேனிக்
    கடாதென்றே அதுதீர்ந்தோம்
வஞ்சகர்மற் றவர்செய்த
    தீத்தொழில்போய் மன்னவன்பால்
எஞ்சலிலாக் கொடுவெதுப்பாய்
    எழாநின்ற தெனத்தொழுது.


"We felt scared and undone for the truculent deed
Of the cruel Samanas; we were relieved of the dread, finding
That their evil could not touch your divine person;
(However) the evil that the deceitful Samanas did,
Hath afflicted the king with a fever, at once
Violent and boundless." Thus they spake, and bowed to him.


Arunachala Siva.« Last Edit: August 07, 2016, 10:22:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4520 on: August 07, 2016, 10:23:50 AM »
Verse:  733:வெய்யதொழில் அமண்குண்டர்
    விளைக்கவரும் வெதுப்பவர்தாஞ்
செய்யுமதி மாயைகளால்
    தீராமைத் தீப்பிணியால்
மையலுறு மன்னவன்முன்
    மற்றவரை வென்றருளில்
உய்யும்எம துயிரும் அவன்
    உயிருமென உரைத்தார்கள்."This fever, the direct outcome of the cruel deed
Wrought by the base Samanas, would not at all abate
By their hocus-pocus; if you are pleased to cure
The king now lying delirious, and thus vanquish them
The king's life and our own shall sure stand redeemed."
Thus they spake.   
When thus they spake, the Prince of beauteous

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2016, 10:25:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4521 on: August 07, 2016, 10:27:04 AM »
Verse  734:


என்றவர் உரைத்த போதில்
    எழில்கொள்பூம் புகலி வேந்தர்
ஒன்றும்நீர் அஞ்ச வேண்டா
    உணர்விலா அமணர் தம்மை
இன்றுநீர் உவகை எய்த
    யாவருங் காண வாதில்
வென்றுமீ னவனை வெண்ணீ
    றணிவிப்பன் விதியால் என்றார்.
என இங்ஙனம் அவர்கள் உரைத்தபோது, அழகு பொருந்திய பொலிவுமிக்க தலைவரான பிள்ளையார், `நீவிர் ஒன்றற்கும் அஞ்சவேண்டா! உணர்வற்ற சமணர்களை இன்று நீவிர் மகிழ்ச்சியடையுமாறு எல்லோரும் காணுமாறு வென்று, பாண்டிய னைத் திருநீறு அணியும்படி இறைவன் ஆணையினால் செய்வன்!' என மொழிந்தருளினார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 07, 2016, 10:31:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4522 on: August 07, 2016, 10:32:06 AM »
Verse  735:


மொழிந்தருள அதுகேட்டு
    முன்னிறைஞ்சி முகமலர்வார்
அழுந்தும்இடர்க் கடலிடைநின்
    றடியோமை எடுத்தருளச்
செழுந்தரளச் சிவிகையின்மேல்
    தென்னாடு செய்தவத்தால்
எழுந்தருளப் பேறுடையோம்
    என்பெறோம் எனத்தொழலும்.When the godly child graced them thus, they bowed
Before him and their visages bloomed in joy;
Then they spake thus: "We, your slaves were
Wallowing in a sea of misery; to retrieve us
Thence, you have come hither-- by reason of the tapas
Wrought by the southern realm--, borne by your palanquin
Of splendorous pearls; great indeed is our boon."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4523 on: August 07, 2016, 10:34:22 AM »
Verse  736:ஆவதும் அழிவும் எல்லாம்
    அவர்செயல் அமண ராகும்
பாவகா ரிகளை நோக்கும்
    பழுதுடன் நீங்க வெல்லச்
சேவுயர் கொடியி னார்தந்
    திருவுள்ளம் அறிவே னென்று
பூவலர் பொழில்சூழ் சண்பைப்
    புரவலர் போது கின்றார்."Creation and destruction: All these are His acts.
I am to behold the Samanas, the sinners,
Speak to them and have an encounter with them;
For the removal of the blemish that will ensue
By my seeing them and speaking with them,
And to vanquish them, I will have to divine
The divine will of the Lord whose banner
Sports the Bull." This said, the Prince of Sanbai
Girt with flowery gardens, moved out.
The munificent lord who made his avatar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2016, 10:36:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4524 on: August 07, 2016, 10:37:11 AM »
Verse  737:


வையகம் உய்ய வந்த
    வள்ளலார் மடத்தி னின்று
மெய்யணி நீற்றுத் தொண்டர்
    வெள்ளமும் தாமும் போந்து
கையிணை தலையின் மீது
    குவியக்கண் மலர்ச்சி காட்டச்
செய்யவார் சடையார் மன்னும்
    திருவால வாயுள் புக்கார்.


For the deliverance of the world, fared forth
With the devotee-throngs whose bodies blazed
With the stripes of holy ash;
With palms joined in worship above his head,
With his face radiating joy, he moved
Into the ever-during temple of Tiruvaalavaai
Of the Lord of matted and crimson hair.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4525 on: August 07, 2016, 10:39:36 AM »
Verse  738:


நோக்கிட விதியி லாரை
    நோக்கியான் வாது செய்யத்
தீக்கனல் மேனி யானே
    திருவுள மேஎன் றெண்ணில்
பாக்கியப் பயனாய் உள்ள
    பாலறா வாயர் மெய்ம்மை
நோக்கிவண் டமிழ்செய் மாலைப்
    பதிகந்தான் நுவல லுற்றார்."O Lord whose body glows like flame!
They that should not be seen are to be seen by me,
And I should also enter into disputation with them;
Do I have, my Lord, Your leave to do this?"
Thus the godly child whose lips are ever-fragrant
With the divine milk, and who is the embodiment
Of countless boons, addressed the True Ens,
In a decade of bounteous garland of Tamizh verse.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 07, 2016, 10:41:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4526 on: August 07, 2016, 10:42:09 AM »
Verse  739:


கானிடை ஆடு வாரைக்
    காட்டுமா வுரிமுன் பாடித்
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
    திருவுளம் நோக்கிப் பின்னும்
ஊனமில் வேத வேள்வி
    என்றெடுத் துரையின் மாலை
மானமில் அமணர் தம்மை
    வாதில்வென் றழிக்கப் பாடி.
He hailed the Lord-Danced of the great Crematorium
With a decad beginning with the words: "Kaattu
Maa Uri"; he clearly glimpsed the divine will
Of the Lord, the Wearer of honeyed Konrai flowers;
Again he began to hymn the decade that does away
With flaws and begins with the words: "Veda Velvi"
And sang it to vanquish in disputation
And do away with the shameless Samanas

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2016, 10:44:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4527 on: August 07, 2016, 10:45:07 AM »
Verse  740:ஆலமே அமுத மாக
    உண்டுவா னவர்க்க ளித்துக்
காலனை மார்க்கண் டர்க்காக்
    காய்ந்தனை அடியேற் கின்று
ஞாலம்நின் புகழே யாக
    வேண்டும்நான் மறைக ளேத்துஞ்
சீலமே ஆல வாயில்
    சிவபெரு மானே என்றார்."O Lord of glory hailed by the Vedas! O Lord-Siva
Of Aalavaai! You devoured venom and caused it
To turn into nectar! You kicked Death to death
For the sake of Maarkandeya! This day, for me,
Your servitor, the whole world shall be pervaded
With Your sole glory!" Thus he hymned Him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2016, 10:46:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4528 on: August 07, 2016, 10:47:39 AM »
Verse  741:


நாதர்தம் அருள்முன் பெற்று
    நாடிய மகிழ்ச்சி பொங்கப்
போதுவார் பணிந்து போற்றி
    விடைகொண்டு புனித நீற்று
மேதகு கோலத் தோடும்
    விருப்புறு தொண்டர் சூழ
மூதெயில் கபாடம் நீடு
    முதல்திரு வாயில் சார்ந்தார்.
Blessed first with the grace of the Lord
He bowed before Him, hailed Him and took His leave,
And moved, as joy welled up in him;
Decked with the radiant and sublime beauty of the holy ash,
And circled by loving servitors, he reached
The prime and ever-during and sacred entrance
Of the hoary temple.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4529 on: August 08, 2016, 08:47:15 AM »
Verse  742:அம்மலர்க் குழலி னார்க்கும்
    அமைச்சர்க்கும் அருள வேண்டிச்
செம்மணிப் பலகை முத்தின்
    சிவிகைமேற் கொண்ட போதில்
எம்மருங் கினிலும் தொண்டர்
    எடுத்தஆர்ப் பெல்லை இன்றி
மும்மைநீ டுலக மெல்லாம்
    முழுதுடன் நிறைந்த தன்றே.


To grace her whose locks were decked with flowers
And the minister, when he moved into the palanquin
Wrought with planks of inlaid rubies, the uproar
Raised by the servitors, on all sides, rose up
Boundlessly, and filled all the three worlds.   


Arunachala Siva.