Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538205 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4500 on: August 05, 2016, 08:58:05 AM »
Verse  713:


மருத்து நூலவர் தங்கள்பல்
    கலைகளில் வகுத்த
திருத்த குந்தொழில் யாவையும்
    செய்யவும் மேன்மேல்
உருத்தெ ழுந்தவெப் புயிரையும்
    உருக்குவ தாகக்
கருத்தொ ழிந்துரை மறந்தனன்
    கௌரியர் தலைவன்.


Even though the doctors treated him in the best
Possible ways as ordained in their treatises, the fever
That raged the more, began to melt his very life;
Losing consciousness, the Pandya lay speechless.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4501 on: August 05, 2016, 09:00:04 AM »
Verse 714:ஆன வன்பிணி நிகழ்வுழி
    அமணர்க ளெல்லாம்
மீன வன்செயல் கேட்டலும்
    வெய்துயிர்த் தழிந்து
போன கங்குலிற் புகுந்ததின்
    விளைவுகொல் என்பார்
மானம் முன்தெரி யாவகை
    மன்னன்மாட் டணைந்தார்.


When the Samanas heard of the cruel ailment which afflicted
The Pandya, they heaved deep sighs, and became
Broken-hearted; they mused thus: "Is this the outcome
Of what we did last night?" Concealing this dishonor that had
Befallen them they came to the presence of the king.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 05, 2016, 09:04:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4502 on: August 05, 2016, 09:02:45 AM »
Verse 715:மால்பெருக்குஞ் சமண்கையர் மருங்கு சூழ்ந்து
    வழுதிநிலை கண்டழிந்து வந்த நோயின்
மூலநெறி அறியாதே தங்கள் தெய்வ
    மொழிநவில்மந் திரங்கொண்டு முன்னும் பின்னும்
பீலிகொடு தைவருதற் கெடுத்த போது
    பிடித்தபீ லிகள்பிரம்பி னோடுந் தீந்து
மேலெரியும் பொறிசிதறி வீழக் கண்டு
    வெப்பினதி சயம்நோக்கி வெருவின் மிக்கார்.When the base Samanas, the breeders of tohu-bohu
Stood circling the Pandya, and witnessed his plight,
They wilted; not knowing the cause for his malady,
When they began to chant their mantras, invoking
Their deity, and lifted up their stalks
Of peacock-feathers to touch therewith the king?s person,
The stalks and their handles caught fire and blazed
And scattered sparks of flame; even as they marveled
At the effect of the fever, they became scared.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4503 on: August 05, 2016, 09:05:35 AM »
Verse 716:

கருகியமா சுடையாக்கைத் தீயோர் தங்கள்
    கைத்தூங்கு குண்டிகைநீர் தெளித்துக் காவாய்
அருகனே அருகனே என்றென் றோதி
    அடல்வழுதி மேல்தெளிக்க அந்நீர் பொங்கிப்
பெருகும்எரி தழற்சொரிந்த நெய்போ லாகிப்
    பேர்த்துமொரு தழல்அதன்மேற் பெய்தாற் போல
ஒருவரும்இங் கிருமருங்கும் இராது போமென்
    றமணரைப்பார்த் துரைத்தரசன் உணர்வு சோர்ந்தான்.The dark and unwashed and evil-minded Samanas
Sprinkling water from the Kamandalas that dangled
From their arms, chanted thus: "Aruka, O Lord Aruka!
Protect the king." Thereat the sprinkled water
Only began to boil and acted like ghee poured
Into raging fire; it inflamed the more; thereupon the king
Ordered them thus: "Go away, all of you; let none
Here remain." This said, he grew weak, and fainted.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2016, 09:07:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4504 on: August 05, 2016, 09:08:16 AM »
Verse 717:


பாண்டிமா தேவி யாரும்
    பயமெய்தி அமைச்சர் பாரம்
பூண்டவர் தம்மை நோக்கிப்
    புகலியில் வந்து நம்மை
ஆண்டுகொண் டவர்பாற் கங்குல்
    அமணர்தாம் செய்த தீங்கு
மூண்டவா றினைய தாகி
    முடிந்ததோ என்று கூற.


Struck with fear the great queen of the Pandya
Spake to the minister thus: "Is this the consequence
Of the evil wrought last night by the Samanas
To our Redeemer from Pukali?"

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4505 on: August 05, 2016, 09:10:32 AM »
Verse  718:கொற்றவன் அமைச்ச னாராம்
    குலச்சிறை யாருந் தாழ்ந்து
மற்றிதன் கொடுமை இந்த
    வஞ்சகர் மதில்கள் மூன்றும்
செற்றவர் அன்பர் தம்பாற்
    செய்ததீங் கரசன் பாங்கு
முற்றிய திவர்கள் தீர்க்கின்
    முதிர்வதே யாவ தென்பார்.


Kulacchiraiyaar, the king's minister, bowed to her
And said: "They evil that these diabolical ones wrought
To the servitors of the Lord-Smiter of the triple citadals,
Grown ripe, has afflicated the king with this cruel aliment;
If these try to cure him, it will but worsen."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2016, 09:12:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4506 on: August 05, 2016, 09:13:17 AM »
Verse  719:இருதிறத் தவரும் மன்னன்
    எதிர்பணிந்து இந்த வெப்பு
வருதிறம் புகலி வந்த
    வள்ளலார் மதுரை நண்ண
அருகர்கள் செய்த தீய
    அநுசித மதனால் வந்து
பெருகிய திதற்குத் தீர்வு
    பிள்ளையார் அருளே என்று.


The queen and the minister bowed to the king, and said:
"This fever is the outcome of the evil and blasphemy
Done by the Samanas to the munificent Patron from Pukali--
To a guest of Madurai: the cure for this, is
But the grace of the godly child."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 05, 2016, 09:14:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4507 on: August 05, 2016, 09:15:59 AM »
Verse  720:


காயமும் மனமும் மாசு
    கழுவுதல் செய்யார் செய்யும்
மாயமும் இந்த நோயை
    வளர்ப்பதே வளர்வெண் திங்கள்
மேயவே ணியர்பால் ஞானம்
    பெற்றவர் விரும்பி நோக்கில்
தீயஇப் பிணியே அன்றிப்
    பிறவியுந் தீரு மென்றார்.


"They wash not their bodies' dirt or minds' flaws;
Their deception will but augment this illness;
If only he that has received Gnosis from the Lord
Whose matted hair sports the white crescent, deigns to cast
His loving looks on you, not only the evil malady
But the very misery of embodiment will surely end."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2016, 09:18:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4508 on: August 05, 2016, 09:20:09 AM »
Verse  721:


மீனவன் செவியி னூடு
    மெய்யுணர் வளிப்போர் கூற
ஞானசம் பந்த ரென்னும்
    நாமமந் திரமுஞ் செல்ல
ஆனபோ தயர்வு தன்னை
   அகன்றிட அமண ராகும்
மானமில் லவரைப் பார்த்து
    மாற்றமொன் றுரைக்க லுற்றான்.


When the words of the conferrers of true awareness
Found their way into the ears of the Pandya, and when
With them the hallowed name of Jnaana Sambandhar,
Verily a mantra, found its way, his languishment
Quit him at once; then he desired to apprise
The shameless Samanas of what he intended to do.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2016, 09:22:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4509 on: August 06, 2016, 08:47:11 AM »
Verse 722:மன்னவன் அவரை நோக்கி
    மற்றிவர் செய்கை எல்லாம்
இன்னவா றெய்தும் நோய்க்கே
    ஏதுவா யினஎன் றெண்ணி
மன்னிய சைவ நீதி
    மாமறைச் சிறுவர் வந்தால்
அன்னவர் அருளால் இந்நோய்
    அகலுமேல் அறிவேன் என்றான்.

He thought in his mind thus: "It is the deeds
Of these that have caused this illness to afflict me."
Then he addressed them thus: "If the child of the great
Vedas, poised in the ever-during Saivite Niti,
Hither comes, and if by his grace, this illness
Quits me, I will (then) come to know the truth."


Arunachala Siva.


« Last Edit: August 06, 2016, 08:48:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4510 on: August 06, 2016, 08:49:46 AM »
Verse  723:


என்றுமுன் கூறிப் பின்னும்
    யானுற்ற பிணியைத் தீர்த்து
வென்றவர் பக்கம் சேர்வன்
    விரகுண்டேல் அழையும் என்ன
அன்றவர் உவகை பொங்கி
    ஆர்வத்தால் அணையை நூக்கிச்
சென்றநீர் வெள்ளம் போலுங்
    காதல்வெள் ளத்தில் செல்வார்.Having so spoken (to the Samanas) he addressed
(His queen and also the minister) thus: "I will join
The fold of the victorious one who cures me
Of my malady; if you know the means, invite him."
Thus told they fared forth borne by the flood
Of loving devotion-- the gushing flood
That flows remain smashing the dam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2016, 08:51:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4511 on: August 06, 2016, 08:52:23 AM »
Verse  724:


பாயுடைப் பாத கத்தோர்
    திருமடப் பாங்கு செய்த
தீவினைத் தொழிலை நோக்கி
    உள்ளழி திருவுள் ளத்தால்
மேயஅத் துயரம் நீங்க
    விருப்புறு விரைவி னோடு
நாயகப் பிள்ளை யார்தம்
    நற்பதம் பணிவா ராகி.


By reason of the evil caused to the outer court
Of the holy Matam, by the sinners whose clothing
Is but mats, he inly wasted; to rid him of his misery,
In longing devotion they desired to hasten and bow
At the holy feet of the godly child-- the Master.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4512 on: August 06, 2016, 08:54:43 AM »
Verse  725:


மன்னவன் இடும்பை தீர
    மற்றவன் பணிமேற் கொண்டே
அன்னமென் டையி னாரும்
    அணிமணிச் சிவிகை யேறி
மின்னிடை மடவார் சூழ
    வேற்படை அமைச்ச னாரும்
முன்னணைந் தேகச் சண்பை
    முதல்வனார் மடத்தைச் சார்ந்தார்.


For the redressal of the King? s misery
They proceeded on his errand; she whose gait was
Swan-like, rode a litter inlaid with beauteous gems,
Encircled by lightning-waisted women-guards;
The spear-handed minister rode before them on a horse;
Thus they reached the Matam of Sanbai's chief.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2016, 08:56:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4513 on: August 06, 2016, 08:57:19 AM »
Verse  726:திருமடஞ் சாரச் சென்று
    சேயரிக் கண்ணி னார்முன்
வருபரி இழிந்து நின்ற
    அமைச்சனார் வந்த பான்மை
சிரபுரப் பிள்ளை யார்க்கு
    விண்ணப்பஞ் செய்வீர் என்னப்
பரிசனத் தவரும் புக்குப்
    பதமறிந் துணர்த்து கின்றார்.


They came to the Matam; the minister who rode
Before the queen whose eyes were endowed with streaks
Of red, dismounted from his horse, and told
The servants of the Matam to announce them
To the godly child of Sirapuram; they awaited
The opportune moment and announced thus:

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4514 on: August 06, 2016, 08:59:40 AM »
Verse  727:பாண்டிமா தேவி யாரும்
    பரிவுடை அமைச்ச னாரும்
ஈண்டுவந் தணைந்தா ரென்று
    விண்ணப்பஞ் செய்யச் சண்பை
ஆண்டகை யாரும் ஈண்ட
    அழையுமென் றருளிச் செய்ய
மீண்டுபோந் தழைக்கப் புக்கார்
    விரைவுறு விருப்பின் மிக்கார்.


"The great queen of the Pandya and the devoted
Minister have come again." The Lord of Sanbai then said:
"Show them in." The servants moved out and invited them;
They moved in, borne by love and devotion.   


Arunachala Siva.