Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562909 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4485 on: August 03, 2016, 09:16:00 AM »
Verse 698:


ஆதி மந்திரம் அஞ்செழுத்
    தோதுவார் நோக்கும்
மாதி ரத்தினும் மற்றைமந்
    திரவிதி வருமே
பூதி சாதனர் மடத்தில்தாம்
    புனைந்தசா தனைகள்
சாதி யாவகை கண்டமண்
    குண்டர்கள் தளர்ந்தார்.


Will ever the effect of other mantras even come
Anywhere near the direction whereat the chanters
And practitioners of the Ancient Mantra,
The Panchaakshara, cast their looks?
Finding that their incantations availed not
At the Matam where abode the wearer (s) of the holy ash,
The base Samanas sorely languished.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2016, 09:17:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4486 on: August 03, 2016, 09:18:59 AM »
Verse 699:தளர்ந்து மற்றவர் தாஞ்செய்த
    தீத்தொழில் சரியக்
கிளர்ந்த அச்சம்முன் கெழுமிய
    கீழ்மையோர் கூடி
விளங்கு நீள்முடி வேந்தன்
    ஈதறியின்நம் மேன்மை
உளங்கொ ளான்நமர் விருத்தியும்
    ஒழிக்குமென் றுணர்வார்.


They languished the more at the futility of their deed
Of evil; possessed by dread, they thought thus:
"Should the king of the long and bright crown, come
To know of this, he would cease to think of our greatness;
He would also abolish our source of living."

Arunachala Siva.« Last Edit: August 03, 2016, 09:20:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4487 on: August 03, 2016, 09:21:34 AM »
Verse  700:


மந்தி ரச்செயல் வாய்த்தில
    மற்றினிச் செய்யும்
புந்தி யாவதிங் கிதுஎனப்
    பொதிதழல் கொடுபுக்
கந்தண் மாதவர் திருமடப்
    புறத்தயல் இருள்போல்
வந்து தந்தொழில் புரிந்தனர்
    வஞ்சனை மனத்தோர்.


"Mantras are of no avail; so the only way for us to pursue
Is this." Thus resolved, they fared forth carrying
With them fire, duly concealed, to the outer side
Of the Matam where abode the merciful Tapaswis;
The evil-minded that came thither like darkness,
Then performed their truculent deed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2016, 09:23:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4488 on: August 03, 2016, 09:24:28 AM »
Verse  701:


திரும டப்புறச் சுற்றினில்
    தீயபா தகத்தோர்
மருவு வித்தஅத் தொழில்வெளிப்
    படுதலும் மறுகிப்
பரிச னத்தவர் பதைப்பொடும்
    சிதைத்தது நீக்கி
அருகர் இத்திறம் புரிந்தமை
    தெளிந்துசென் றணைவார்.


When the fire that was placed at the outer wall
Of the holy Matam by the evil sinners, began to glow
They of the retinue put it out by destroying
The burning parts, in great agitation; they inferred
After due deliberation, that it was the handiwork
Of the Samanas; then they moved into the Matam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2016, 09:26:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4489 on: August 04, 2016, 08:59:50 AM »
Verse  702:


கழும லப்பதிக் கவுணியர்
    கற்பகக் கன்றைத்
தொழுது நின்றமண் குண்டர்செய்
    தீங்கினைச் சொன்ன
பொழுது மாதவர் துயிலும்இத்
    திருமடப் புறம்பு
பழுது செய்வதோ பாவிகாள்
    எனப்பரிந் தருளி.


They adored the Karpaka-scion of the Kauniyas
Of Kazhumalam-city and narrate to him the evil
Wrought by the base Samanas; the godly child
Moved by mercy exclaimed: "O sinners!
Should you cause harm to the outer court
Of the holy Matam in which Tapaswis slumber?"

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 04, 2016, 09:01:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4490 on: August 04, 2016, 09:03:16 AM »
Verse 703:


என்பொ ருட்டவர் செய்ததீங்
    காயினும் இறையோன்
அன்ப ருக்கெய்து மோஎன்று
    பின்னையும் அச்சம்
முன்பு றப்பின்பு முனிவுற
    முத்தமிழ் விரகர்
மன்பு ரக்குமெய்ம் முறைவழு
    எனமனங் கொண்டார்."Though this be the evil wrought to me, is it fair
To think of harming the Lord?s devotees?"
He was first assailed by fear
(for the safety
Of the devotees); his next reaction was wrath;
The adept of threefold Tamizh concluded in his mind.
Thus: "The king's scepter has swerved from justice."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2016, 09:06:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4491 on: August 04, 2016, 09:07:05 AM »
Verse  704:


வெய்ய தீங்கிது வேந்தன்மேற்
    றெனும்விதி முறையால்
செய்ய னேதிரு வாலவாய்
    எனுந்திருப் பதிகம்
சைவர் வாழ்மடத் தமணர்கள்
    இட்டதீத் தழல்போய்ப்
பைய வேசென்று பாண்டியற்
    காகெனப் பணித்தார்.According to the law of God and man, this cruel evil
Was to blamed on the King; so the godly child
Hymned the divine decade beginning with the words:
"Ceyyane Tiruvaalavaai", and bade thus:
"May the cruel fire that was set by the Samanas
To the Matam where abide Saivites, Slowly move away and seize the king."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2016, 09:08:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4492 on: August 04, 2016, 09:10:20 AM »
Verse  705:


பாண்டிமா தேவியார் தமது பொற்பிற்
    பயிலுநெடு மங்கலநாண் பாது காத்தும்
ஆண்தகையார் குலச்சிறையார் அன்பி னாலும்
    அரசன்பால் அபராதம் உறுத லாலும்
மீண்டுசிவ நெறியடையும் விதியினாலும்
    வெண்ணீறு வெப்பகலப் புகலி வேந்தர்
தீண்டியிடப் பேறுடைய னாத லாலும்
    தீப்பிணியைப் பையவே செல்க என்றார்.The long and beauteous Tirumaangkala-cord of the great
Consort of the Pandya had to be protected;
The love of Kulacchiraiyaar for his king
Had to be respected; the king had to be punished
For his sin; he was also destined to rejoin
The Saivite fold; again, he had the good fortune
To get touched by the hand of the Princes of Pukali
That would bedaub him with the holy ash; so it was
That the godly child bade the fiery ailment
Move slowly (and gradually seize the king).

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 04, 2016, 09:12:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4493 on: August 04, 2016, 09:13:04 AM »
Verse  706:திருந்தி சைப்பதி கத்தொடை
    திருவால வாயில்
மருந்தி னைச்சண்பை மன்னவர்
    புனைந்திட அருளால்
விரிந்த வெந்தழல் வெம்மைபோய்த்
    தென்னனை மேவிப்
பெருந்த ழற்பொதி வெதுப்பெனப்
    பெயர்பெற்ற தன்றே.


Then the Prince of Sanbai hymned the Lord--,
The remedy for the malady of the cycle
Of birth and death--, in his musical and divine
Decade; the heat of the expansive and cruel fire
Moved out and seized the Pandya, and came to be
Known as "the torrid heat of bundled-up fire."


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2016, 09:15:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4494 on: August 04, 2016, 09:16:28 AM »
Verse  707:


செய்ய மேனியர் திருமக
    னார்உறை மடத்தில்
நையும் உள்ளத்த ராய்அமண்
    கையர்தாம் நணுகிக்
கையி னால்எரி இடவுடன்
    படும்எல்லி கரப்ப
வெய்ய வன்குண கடலிடை
    எழுந்தனன் மீது.


As the night which lent cover to the base and grief-stricken
Samanas that set fire to the holy Matam where
Abode the divine son of the ruddy-hued Lord,
Wore away, the sun rose up from the eastern main.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2016, 09:18:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4495 on: August 04, 2016, 09:19:13 AM »
Verse  708:


இரவு பாதகர் செய்ததீங்
    கிரவிதன் மரபில்
குரவ ஓதியார் குலச்சிறை
    யாருடன் கேட்டுச்
சிரபு ரப்பிள்ளை யாரைஇத்
    தீயவர் நாட்டு
வரவ ழைத்தநாம் மாய்வதே
    எனமனம் மயங்கி.


When she who hailed from the solar dynasty and whose locks
Were decked with kuraa blooms, and Kulacchiraiyaar
Heard of the evil wrought by the sinners during the night
Pridian, they thought thus: "For having invited the godly child
To the land of these evil ones, it is but proper
That we end our lives." They were bewildered.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2016, 09:21:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4496 on: August 04, 2016, 09:22:16 AM »
Verse  709:


பெருகும் அச்சமோ டாருயிர்
    பதைப்பவர் பின்பு
திரும டப்புற மருங்குதீ
    தின்மையில் தெளிந்து
கருமு ருட்டமண் கையர்செய்
    தீங்கிது கடைக்கால்
வருவ தெப்படி யாமென
    மனங்கொளும் பொழுது.


The two were shaken to their roots, possessed
By an great dread; they were becalmed when they
Heard that even the outer court of the holy Matam
Was unharmed; as they contemplated the outcome
Of this evil deed wrought by the base Samanas
Of dark and hardy bodies   

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 04, 2016, 09:24:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4497 on: August 04, 2016, 09:25:22 AM »
Verse  710:


அரச னுக்குவெப் படுத்ததென்
    றருகுகஞ் சுகிகள்
உரைசெ யப்பதைத் தொருதனித்
    தேவியார் புகுத
விரைவும் அச்சமும் மேற்கொளக்
    குலச்சிறை யாரும்
வரைசெய் பொற்புய மன்னவன்
    மருங்குவந் தணைந்தார்.They heard from the aides-de-camp
That the King was ailing from a raging fever;
They quaked; the peerless queen at once
Barged into the king's chamber; Kulacchiraiyaar,
Stricken with fear, hastened to the presence
Of the king of beauteous and hill-like shoulders.


Arunachala Siva.

« Last Edit: August 04, 2016, 09:27:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4498 on: August 04, 2016, 09:28:03 AM »
Verse  711:


வேந்த னுக்குமெய் விதிர்ப்புற
    வெதுப்புறு வெம்மை
காந்து வெந்தழற் கதுமென
    மெய்யெலாங் கவர்ந்து
போந்து மாளிகைப் புறத்துநின்
    றார்களும் புலர்ந்து
தீந்து போம்படி எழுந்தது
    விழுந்துடல் திரங்க.The fever that caused the Pandya to tremble,
Raged over his entire frame in fierce heat;
It also smote them that stood outside his chamber;
It rose up scorching them and shrinking their bodies.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4499 on: August 05, 2016, 08:56:02 AM »
Verse  712:
உணர்வும் ஆவியும் ஒழிவதற்
    கொருபுடை ஒதுங்க
அணையல் உற்றவர் அருகுதூ
    ரத்திடை அகலப்
புணர்இ ளங்கத லிக்குருத்
    தொடுதளிர் புடையே
கொணரி னுஞ்சுருக் கொண்டவை
    நுண்துக ளாக.In him his consciousness and life too moved aside,
Ready to quit; they that neared him, fled
Far away from him unable to stand the heat;
Even the tender plantain shoots and cooling articles
That were brought near him, very soon dried
And withered and became mere powder.   

Arunachala Siva.