Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 477947 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4470 on: August 02, 2016, 09:07:18 AM »
Verse 683:


ஆவ தேல்நுமக் கடுத்தது
    கூறுவீர் என்று
காவ லன்பரிந் துரைத்தலும்
    கார்அமண் கையர்
மாவ லாய்உன்றன் மதுரையிற்
    சைவவே தியர்தாம்
மேவ லால்இன்று கண்டுமுட்
    டியாமென்று விளம்ப.


"If so, speak out what befell you." Thus in sympathy
Spake the sovereign; then the dark Samanas said:
"O hero that rides the tusker, as we have beheld
In your Madurai, Saiva Brahmins we are afflicted
With Kandu Muttu.*

(* means that Samanas used to say that if they see a Saiva, it is a sin for them for having seen him.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:10:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4471 on: August 02, 2016, 09:11:11 AM »
Verse 684:


என்று கூறலும் கேட்டுமுட்
    டியானும்என் றியம்பி
நன்று நல்லறம் புரிந்தவா
    நானென்று நகுவான்
கன்றும் உள்ளத்த னாகிஅக்
    கண்ணுதல் அடியார்
இன்றுஇம் மாநகர் அணைந்ததென்
    அவர்கள்யார் என்றான்.


Hearing this, the king said: "Lo, I am afflicted
With Kettu Muttu.*" Then he laughed derisively
Saying: "O the piety that I have wrought!"
Then with a mind brooding vengeance, he questioned them
Thus: "Wherefore have the servitors of the brow-eyed
Lord, come to this great city? Who are they?"

(*means that if a Jaina (here the king) heard about a Saiva, he committed a sin for having heard about him.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:13:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4472 on: August 02, 2016, 09:14:59 AM »
Verse  685:


மாலை வெண்குடை வளவர்சோ
    ணாட்டுவண் புகலிச்
சூல பாணிபால் ஞானம்பெற்
    றானென்று சுருதிப்
பாலன் அன்பர்தங் குழாத்தொடும்
    பனிமுத்தின் சிவிகை
மேல ணைந்தனன் எங்களை
    வாதினில் வெல்ல.

"He is come from bountiful Pukali of the Chozha king
Endowed with
(Aatthi) garland and white parasol;
He hath been blessed with wisdom by the wielder
Of the Trident; riding the palanquin inlaid
With cool pearls and encircled by his retinue,
This boy is here come to vanquish us in disputation."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:17:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4473 on: August 02, 2016, 09:18:35 AM »
Verse  686:என்று கூறுவார் இத்திற
    முன்புதா மறிந்த
தொன்றும் அங்கொழி யாவகை
    உரைத்தலும் தென்னன்
மன்ற லம்பொழிற் சண்பையார்
    வள்ளலார் நாமம்
சென்று தன்செவி நிறைத்தலும்
    செயிர்த்துமுன் சொல்வான்.Thus they spoke; they also told him of all that they had
Heard, without omission; even as the name
Of the munificent patron of Sanbai girt with
Fragrant and beauteous gardens, filled his ears,
The king grew wroth and burst out thus:

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4474 on: August 02, 2016, 09:20:50 AM »
Verse 687:


மற்ற மாமறை மைந்தன்இம்
    மருங்கணைந் தானேல்
உற்ற செய்தொழில் யாதுசெய்
    கோம்என உரைப்பச்
செற்ற மீக்கொண்ட சிந்தையும்
    செய்கையும் உடையோர்
கொற்ற மன்னவன் மொழிக்கெதிர்
    குறித்துரை செய்வார்.

"If indeed the child of the great Vedas hath come here,
Tell me, what is it that will be meet for us to do?"
When they heard the scepterd king speak thus, they whose
Words and deeds were replete with swelling resentment
Spoke out their pre-conceived ruse, thus:

Arunachala Siva.   

« Last Edit: August 02, 2016, 09:24:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4475 on: August 02, 2016, 09:23:18 AM »
Verse 688:


வந்த அந்தணன் தன்னைநாம்
    வலிசெய்து போக்கும்
சிந்தை யன்றிஅச் சிறுமறை
    யோனுறை மடத்தில்
வெந்த ழற்பட விஞ்சைமந்
    திரத்தொழில் விளைத்தால்
இந்த மாநகர் இடத்திரான்
    ஏகும்என் றிசைத்தார்.


"Let us not entertain in our mind any forcible expulsion
Of the Brahmin who had arrived here; if we can set
Fire to the Matam where the Brahmin boy abides
By incantation of wondrous mantras, he will not tarry
In this goodly city; he will depart." Thus they spoke.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:26:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4476 on: August 02, 2016, 09:27:05 AM »
Verse 689:ஆவதொன் றிதுவே யாகில்
    அதனையே விரைந்து செய்யப்
போவதென் றவரைப் போக்கிப்
    பொய்ப்பொரு ளாகக்கொண்டான்
யாவது உரையா டாதே
    எண்ணத்திற் கவலை யோடும்
பூவணை அமளி புக்கான்
    பொங்கெழில் தேவி சேர்ந்தாள்.


"If this is the thing to be done, then hasten away to do this."
The king so spoke and gave them leave to depart; the king
Who (mistook) falsity for truth, was struck with grief
And in silence he came to his bed damasked with flowers;
Thither came his consort of swelling pulchritude.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:28:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4477 on: August 02, 2016, 09:29:34 AM »
Verse 690:


மன்னவன் உரைப்ப தின்றி
    இருக்கமா தேவி யார்தாம்
என்னுயிர்க் குயிராய் உள்ள
    இறைவநீ உற்ற தென்னோ
முன்னுள மகிழ்ச்சி இன்றி
    முகம்புலர்ந் திருந்தாய் இன்று
பன்னிய உள்ளத் தெய்தும்
    பருவரல் அருள்செய் என்றார்.

The great consort addressed the king grown taciturn:
"O lord who is the life of my life, what has befallen you?
You are bereft of your former joy; your visage has
Wilted; pray, tell me of the sorrow abiding in your bosom."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:31:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4478 on: August 02, 2016, 09:31:54 AM »
Verse 691:


தேவியார் தம்மை நோக்கித்
    தென்னவன் கூறு கின்றான்
காவிநீள் கண்ணி னாய்கேள்
    காவிரி நாட்டின் மன்னும்
தாவில்சீர்க் கழும லத்தான்
    சங்கர னருள்பெற் றிங்கு
மேவினான் அடிகள் மாரை
    வாதினில் வெல்ல என்று.


Addressing his queen the Pandya said:
"O you of long eyes, lily-like! Listen! he of ever-during,
Flawless and glorious Kazhumalam in the land
Of the Kaveri, blessed with the grace of Sankara,
Has come to vanquish our gurus in disputation."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:33:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4479 on: August 03, 2016, 08:58:27 AM »
Verse 692:வெண்பொடி பூசுந் தொண்டர்
    விரவினார் அவரை யெல்லாம்
கண்டுமுட் டடிகள் மார்கள்
    கேட்டுமுட் டியானுங் காதல்
வண்டுணத் துதைந்த கோதை
    மானியே இங்கு வந்த
பண்புமற் றிதுவே யாகும்
    பரிசுவே றில்லை என்றான்.   


"The servitors who wear the white (holy) ash
Have come; having seen them, our gurus were
Afflicted with Kandu Muttu and I with Kettu Muttu.
O my beloved decked with a garland
Whence the bees suck honey, this is what has
Happened; nothing else." So spake the sovereign.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 03, 2016, 09:01:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4480 on: August 03, 2016, 09:01:57 AM »
Verse 693:


மன்னவன் உரைப்பக் கேட்டு
    மங்கையர்க் கரசி யார்தாம்
நின்னிலை யிதுவே யாகில்
    நீடிய தெய்வத் தன்மை
அன்னவர் வாது செய்தால்
    வென்றவர் பக்கஞ் சேர்ந்து
துன்னுவ துறுதி யாகும்
    சுழிவுறேல் மன்ன என்றார்.


Mangaiyarkkarasiyaar who heard the king speak thus,
Said: "So this is what which worries you;
If he who is poised in ever-during divinity comes
For the disputation, it will spell salvation for you
If you join the winner; O king! Cease to grieve."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4481 on: August 03, 2016, 09:04:31 AM »
Verse  694:


சிந்தையிற் களிப்பு மிக்குத்
    திருக்கழு மலத்தார் வேந்தன்
வந்தவா றெம்மை யாள
    எனவரு மகிழ்ச்சி யோடும்
கொந்தலர் குழலார் போதக்
    குலச்சிறை யார்அங் கெய்த
இந்தநன் மாற்றம் எல்லாம்
    அவர்க்குரைத் திருந்த பின்னர்.She felt delighted; thus she thought:
"Oh, the greatness of his advent, the Prince
Of Tirukkazhumalam!" Then, in joy,
She of flower-bedecked tresses moved out,
And when met by Kulacchiraiyaar,
She narrated to him all these glad tidings.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2016, 09:06:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4482 on: August 03, 2016, 09:07:23 AM »
Verse  695:கொற்றவன் அமைச்ச னாரும்
    கைதலை குவித்து நின்று
பெற்றனம் பிள்ளை யாரிங்
    கணைந்திடப் பெறும்பே றென்பார்
இற்றைநாள் ஈசன் அன்பர்
    தம்மைநாம் இறைஞ்சப் பெற்றோம்
மற்றினிச் சமணர் செய்யும்
    வஞ்சனை அறியோம் என்றார்.


The king's minister folding his hands above his head,
Spake thus standing: "Surely we have been blessed
With the boon-- the arrival of the godly child--;
Also are we blessed to adore this day
The lord's devotees; but we know not aught
Of the deception that may be wrought by the Samanas."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2016, 09:09:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4483 on: August 03, 2016, 09:10:32 AM »
Verse  696:


மானியார் தாமும் அஞ்சி
    வஞ்சகப் புலையர் தாங்கள்
ஈனமே புரிய வல்லார்
    செய்வதென் நாம்என் றெண்ணி
ஞானசம் பந்தர் தம்பால்
    நன்மையல் லாத செய்ய
ஊனம்வந் தடையில் யாமும்
    உயிர்துறந் தொழிவ தென்றார்.The queen too felt scared, and thought thus:
"Those diabolical Samanas are valiant in doing
Only heinous deeds; what is it we can do?"
Then she spake thus: "If they work what is not good
Unto Jnaana Sambandhar and if evil results
Therefrom, we too will give up our lives."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 03, 2016, 09:12:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4484 on: August 03, 2016, 09:13:22 AM »
Verse 697:


இவர்நிலை இதுவே யாக
    இலங்குவேல் தென்ன னான
அவன்நிலை யதுவாம் அந்நாள்
    அருகர்தம் நிலையா தென்னில்
தவமறைந் தல்ல செய்வார்
    தங்கள்மந் திரத்தால் செந்தீ
சிவநெறி வளர்க்க வந்தார்
    திருமடஞ் சேரச் செய்தார்.


This was their state: that indeed was the state
Of the bright, spear-handed Pandya;
What then that day was the state of the Samanas?
They who under the guise of tapas do nought
But evil, with their mantras essayed to gut
With ruddy fire the sacred Matam where
Abode the fosterer of the Saivite way.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 03, 2016, 09:14:57 AM by Subramanian.R »