Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 539015 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4455 on: July 31, 2016, 10:10:03 AM »
Verse 668:


சேர்த்தும் இன்னிசைப் பதிகமுந்
    திருக்கடைக் காப்புச்
சார்த்தி நல்லிசைத் தண்தமிழ்ச்
    சொல்மலர் மாலை
பேர்த்தும் இன்புறப் பாடிவெண்
    பிறையணி சென்னி
மூர்த்தி யார்கழல் பரவியே
    திருமுன்றில் அணைய.


He concluded the sweetly musical decade
With his benediction; again in joy he sang
A garland of cool and melodious Tamizh verse;
Adoring the feet of the Lord who wears
The white crescent in His crown, he moved
Towards the entrance of the shrine.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4456 on: July 31, 2016, 10:12:41 AM »
Verse 669:பிள்ளையார் எழுந் தருளிமுன்
    புகுதும்அப் பொழுது
வெள்ள நீர்பொதி வேணியார்
    தமைத்தொழும் விருப்பால்
உள்ள ணைந்திட எதிர்செலா
    தொருமருங் கொதுங்கும்
தெள்ளு நீர்விழித் தெரிவையார்
    சென்றுமுன் பெய்த.


The queen of tear-bedewed eyes came before him;
She had already come to the temple, but she stood away
And would not present herself to the godly child
That moved into the temple, borne by love to adore the Lord
In whose matted hair the Ganga flows.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 31, 2016, 10:14:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4457 on: July 31, 2016, 10:15:07 AM »
Verse  670:


மருங்கின் மந்திரி யார்பிள்ளை
    யார்கழல் வணங்கிக்
கருங்கு ழற்கற்றை மேற்குவி
    கைத்தளிர் உடையார்
பருங்கை யானைவாழ் வளவர்கோன்
    பாவையார் என்னப்
பெருங்க ளிப்புடன் விரைந்தெதிர்
    பிள்ளையார் அணைந்தார்.The minister that came beside the godly child
Adored his feet and said: "She whose hands,
Soft as shoots, are kept folded above her dark tresses,
Is the daughter of the Chozha King in whose realm
Elephants of immense trunks, flourish." Thus told
In delight great, the godly child hastened to her presence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 31, 2016, 10:16:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4458 on: July 31, 2016, 10:17:57 AM »
Verse 671:


தென்ன வன்பெருந் தேவியார்
    சிவக்கன்றின் செய்ய
பொன்ன டிக்கம லங்களிற்
    பொருந்தமுன் வீழ்ந்தார்
மன்னு சண்பையர் வள்ளலார்
    மகிழ்சிறந் தளிக்கும்
இன்ன ருட்பெருஞ் சிறப்பொடுந்
    திருக்கையால் எடுத்தார்.


The great consort of the Pandya, then duly fell
At the roseate and golden and lotus-like feet
Of Siva? child; the munificent lord of ever-during
Sanbai, lifted her up with his divine hands
That confer sweet grace of great splendor.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 31, 2016, 10:19:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4459 on: August 01, 2016, 08:47:48 AM »
Verse  672:


ஞான போனகர் எதிர்தொழு
    தெழுந்தநற் றவத்து
மானி யார்மனக் கருத்துமுற்
    றியதென மதித்தே
பான லங்கண்கள் நீர்மல்கப்
    பவளவாய் குழறி
யானும் என்பதி யுஞ்செய்த
    தவமென்கொல் என்றார்.The queen of great tapas adored the partaker
Of ambrosial Gnosis and stood up; she felt convinced
That her cherished wish was as good as fulfilled;
Her eyes of blue-lily were tear-be-dewed;
Her coral lips, atremble, articulated thus:
"Oh, the tapas of my husband and myself!"

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 01, 2016, 08:49:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4460 on: August 01, 2016, 08:50:31 AM »
Verse  673:


யாழின் மென்மொழி யார்மொழிந்
    தெதிர்கழல் வணங்கக்
காழி வாழவந் தருளிய
    கவுணியர் பிரானும்
சூழு மாகிய பரசம
    யத்திடைத் தொண்டு
வாழு நீர்மையீர் உமைக்காண
    வந்தனம் என்றார்.When the queen whose words were sweet as Yaazh
Spake thus and adored again his feet, the lord
Of Kauniyas whose birth was for the flourishing
Of Srikaazhi, said: "You are truly and firmly
Poised in divine servitorship even in the midst
Of the total domination of alien faith;
Therefore did we come to see you."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 01, 2016, 08:52:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4461 on: August 01, 2016, 08:53:05 AM »
Verse  674:


இன்ன வாறருள் செய்திடத்
    தொழுதடி வீழ்ந்தார்
மன்னு மந்திரி யார்வரு
    திறமெலாம் மொழிய
அன்ன மென்னடை யார்தமக்
    கருள்செய்து போக்கித்
துன்னு மெய்த்தொண்டர் சூழவந்
    தருளும்அப் பொழுது.When he graced her thus, she again fell at his feet;
The minister then apprised him of the current plight;
The godly child heard him and after duly
Blessing her whose gait was gentle and swan-like,
And giving her leave to depart, he started to move out
Circled by the thronging devotees of truth.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4462 on: August 01, 2016, 08:55:16 AM »
Verse  675:


செல்வம் மல்கியதிரு வால
    வாயினிற் பணிசெய்
தல்கு தொண்டர்கள் பிள்ளையார்
    மருங்கணைந் திறைஞ்சி
மல்கு கார்அமண் இருள்கெட
    ஈங்குவந் தருள
எல்லை யில்தவஞ் செய்தனம்
    எனஎடுத் திசைத்தார்.


Then came near the godly child the great servants
Of the opulent temple of Tiruvaalavaai;
They adored him and respectfully spake thus:
"Great and boundless indeed is our tapas
As you have been pleased to come here to dispel
The murk which is (caused by) the Samanas."


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4463 on: August 01, 2016, 08:57:25 AM »
Verse 676:


அத்தி ருத்தொண்டர் தங்களுக்
    கருள்முகம் அளித்து
மெய்த்த காதலின் அவரொடும்
    புறத்தினில் மேவிச்
சித்தம் இன்புறும் அமைச்சனார்
    திருமடம் காட்டப்
பத்தர் போற்றிடப் பரிசனத்
    தொடும்இனி தமர்ந்தார்.With his merciful lips he addressed benign words
To those divine servants and moved out of the temple
With them, in great love; the minister
With a rejoicing heart pointed to him
The divine Matam, where hailed by the devotees,
He joyously abode with his retinue.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4464 on: August 01, 2016, 08:59:41 AM »
Verse 677:


பரவு காதலில் பாண்டிமா
    தேவியார் அருளால்
விரவு நண்பொடு குலச்சிறை
    யார்விருந் தளிப்பச்
சிரபு ரத்துவந் தருளிய
    செல்வர்அங் கிருந்தார்
இரவி மேற்கடல் அணைந்தனன்
    எல்லிவந் தணைய.By the worshipful love and grace of the great consort
Of the Pandya, in fitting devotion and friendliness,
Kulacchiraiyaar treated the godly child to a feast;
Well-pleased, the Prince of Sirapuram abode there;
Now came the hour when the sun sank
In the western main and night invested the land.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4465 on: August 01, 2016, 09:01:45 AM »
Verse  678:


வழுதி மாநகர் அதனிடை
    மாமறைத் தலைவர்
பழுதில் சீரடி யாருடன்
    பகல்வரக் கண்ட
கழுது போல்வருங் காரமண்
    குண்டர்கள் கலங்கி
இழுது மையிருட் கிருளென
    ஈண்டினர் ஒருபால்.


The ghoul-like, dark and base Samanas who witnessed
During the day the advent of the godly child
With his flawless and glorious devotees
Into the great city of the Pandya, felt befuddled;
Like darkness greater than the inky night
They forgathered in a (secret) place.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4466 on: August 01, 2016, 09:04:13 AM »
Verse  679:


அங்கண் மேவிய சமணர்கள்
    பிள்ளையார் அமர்ந்த
துங்க மாமடந் தன்னிடைத்
    தொண்டர்தங் குழாங்கள்
எங்கும் ஓதிய திருப்பதி
    கத்திசை எடுத்த
பொங்கு பேரொலி செவிப்புலம்
    புக்கிடப் பொறாராய்.


The Samanas that thus gathered there, heard
The swelling melody that spread everywhere
Hymned by the devotee-throngs from the great
And sacred Matam where abode the godly child.
As the great and soaring harmony streamed
Into their ears, they were unable to stomach it.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4467 on: August 01, 2016, 09:06:32 AM »
Verse  680:


மற்றிவ் வான்பழி மன்னவன்
    மாறனை எய்திச்
சொற்றும் என்றுதம் சூழ்ச்சியும்
    ஒருபடி துணிவார்
கொற்ற வன்கடை காவலர்
    முன்சென்று குறுகி
வெற்றி வேலவற்கு எங்களை
    விளம்புவீர் என்றார்.


Thus they resolved: "Let us report this
Great blasphemy to the king Pandya."
Also did they settle the ruse to be enacted
By them; then they came before the guards
Of the palace and said: "Announce us
To the king of victorious spear."


Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 01, 2016, 09:08:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4468 on: August 01, 2016, 09:09:31 AM »
Verse  681:வாயில் காவலர் மன்னவன்
    தனைஎதிர் வணங்கி
ஆய மாகிவந் தடிகள்மார்
    அணைந்தனர் என்ன
ஏயி னான்அணை வாரென
    அவருஞ்சென் றிசைத்தார்
பாயி னால்உடல் மூடுவார்
    பதைப்புடன் புக்கார்.


The guards came before the king, paid obeisance
To him and said: "The Samana gurus have come
In a group." The king who was of their faith
Bade them to send them in; they moved out
And so informed them; then they who covered
Their nakedness with mats, entered agitated.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: August 01, 2016, 09:11:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4469 on: August 02, 2016, 09:04:33 AM »
Verse  682:


புக்க போதவர் அழிவுறு
    மனத்திடைப் புலர்ச்சி
மிக்க தன்மையை வேந்தனும்
    கண்டெதிர் வினவி
ஒக்க நீர்திரண் டணைவதற்
    குற்றதென் என்னத்
தக்க தல்லதீங் கடுத்தது
    சாற்றுதற் கென்றார்.Even as they entered, the king beheld
The excessive misery bred by their broken hearts;
So he questioned them thus; "What may the reason be
For your coming here in your strength?" They answered
Him thus: "Oh it is evil, evil unspeakable!"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 02, 2016, 09:06:20 AM by Subramanian.R »