Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 544728 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4410 on: July 27, 2016, 09:26:03 AM »
Verse  623:


கண்ணார்ந்த திருநுதலார்
    மகிழ்ந்தகடிக் குளம்இறைஞ்சி
எண்ணார்ந்த திருவிடும்பா
    வனமேத்தி எழுந்தருளி
மண்ணார்ந்த பதிபிறவும்
    மகிழ்தரும்அன் பால்வணங்கிப்
பண்ணார்ந்த தமிழ்பாடிப்
    பரவியே செல்கின்றார்.


He adored Kadikkulam where abides willingly the Lord
Who is brow-eyed; he hailed Tiruidumpaavanam.
Ever poised in the thought of the plous,
He also adored the many other shrines in love;
He, singing musical decades, marched on.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4411 on: July 27, 2016, 09:28:08 AM »
Verse 624:


திருவுசாத் தானத்துத்
    தேவர்பிரான் கழல்பணிந்து
மருவியசெந் தமிழ்ப்பதிகம்
    மால்போற்றும் படிபாடி
இருவினையும் பற்றறுப்பார்
    எண்ணிறந்த தொண்டருடன்
பெருகுவிருப் பினராகிப்
    பிறபதியும் பணிந்தணைவார்.


He adored the feet of the Lord of the celestials
At Tiruusaatthaanam and hymned a decad
In splendorous Tamizh in which he celebrated
Vishnu's worship of the Lord; then he who would
Snap the bond of twofold deeds of those that come.
To him, fared forth with innumerable devotees,
In love, to the other shrines,
Adored thither, and moved on.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 27, 2016, 09:30:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4412 on: July 27, 2016, 09:31:07 AM »
Verse  625:

கருங்கழிவே லைப்பாலைக்
    கழிநெய்தல் கடந்தருளித்
திருந்தியசீர்ப் புனல்நாட்டுத்
    தென்மேல்பால் திசைநோக்கி
மருங்குமிடை தடஞ்சாலி
    மாடுசெறி குலைத்தெங்கு
நெருங்கிவளர் கமுகுடுத்த
    நிறைமருத வழிச்சென்றார்.Crossing the backwaters and the littoral region
He proceeded towards the southwest of the Chozha realm--
Reclaimed and made rich by the Kaveri--,
And passed through the Maruda realm of paddy fields
Rich in sheaves of saali paddy, groves
Of coconut trees laden with dense bunches
Of coconuts and groves thick with Areca trees.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 27, 2016, 09:33:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4413 on: July 27, 2016, 09:34:13 AM »
Verse 626:


சங்கங்கள் வயலெங்கும்
    சாலிகழைக் கரும்பெங்கும்
கொங்கெங்கும் நிறைகமலக்
    குளிர்வாசத் தடமெங்கும்
அங்கங்கே உழவர்குழாம்
    ஆர்க்கின்ற ஒலியெங்கும்
எங்கெங்கும் மலர்ப்படுகர்
    இவைகழிய எழுந்தருளி.


n the fields full of Chanks, paddy crops
And sugar-canes throve; fragrant lotuses flourished
In cool tanks that were everywhere; the sounds
Of farmers in groups were heard everywhere;
On all sides were low-lying fields full of flowers.
These he crossed on his way.


Arunachala Siva.

« Last Edit: July 27, 2016, 09:35:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4414 on: July 27, 2016, 09:36:43 AM »
Verse  627:


தடமெங்கும் புனல்குடையும்
    தையலார் தொய்யில்நிறம்
இடமெங்கும் அந்தணர்கள்
    ஓதுகிடை யாகநிலை
மடமெங்கும் தொண்டர்குழாம்
    மனையெங்கும் புனைவதுவை
நடமெங்கும் ஒலியோவா
    நற்பதிகள் அவைகடந்து.


Tanks were dyed with the toyyil-paste of the bathing
Women; in the outskirts of the towns were situate
The Vedic school and halls of sacrifice;
Matams were thronged by devotees; all houses were
Places of wedding and celebration;
Dance and song marked the theaters: he crossed
The goodly towns of such bounty and moved on.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4415 on: July 27, 2016, 09:39:07 AM »
Verse  628:

நீர்நாடு கடந்தருளி
    நெடும்புறவிற் குறும்புதல்கள்
கார்நாடு முகைமுல்லைக்
    கடிநாறு நிலங்கடந்து
போர்நாடுஞ் சிலைமறவர்
    புன்புலவைப் பிடைபோகிச்
சீர்நாடு தென்பாண்டி
    நன்னாடு சென்றணைவார்.

He crossed the Chozha country; he also crossed
The Mullai realm where the fragrant Mullai buds,
In the bushes of the sylvan tracts, sought
The rainy season; he went through the stretches
Of meager fertility, the habitat of warring hunters,
And arrived at the goodly country in the south,
The Pandya land that for ever seeks glory.

Arunachala Siva.   


« Last Edit: July 27, 2016, 09:40:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4416 on: July 27, 2016, 09:41:34 AM »
Verse  629:


மன்றல்மலர்ப் பிறங்கல்மருங்
    கெறிந்துவரு நதிகள்பல
சென்றணைந்து கடந்தேறித்
    திரிமருப்பின் கலைபுணர்மான்
கன்றுதெறித் தெனவுகைக்கும்
    கானஅதர் கடந்தணைந்தார்
கொன்றைநறுஞ் சடைமுடியார்
    மகிழ்ந்ததிருக் கொடுங்குன்றம்.


Ran many a river shoring up on either side, heaps
Of flowers; these he crossed; he also passed
Through jungles where the antlered antelopes,
Their mates and calves teemed and leaped; then he came
To Tirukkodungkunram where the Lord who wears
On His matted hair Konrai flowers, willingly abides.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4417 on: July 27, 2016, 09:43:34 AM »
Verse  630:


கொடுங்குன்றத் தினிதமர்ந்த
    கொழும்பவளச் செழுங்குன்றை
அடுங்குன்றம் உரித்தானை
    வணங்கிஅருந் தமிழ்பாடி
நெடுங்குன்றம் படர்கானும்
    நிறைநாடுங் கடந்துமதி
தொடுங்குன்ற மதில்மதுரைத்
    தொன்னகர்வந் தணைகின்றார்.


He adored the Lord that joyously abode at Kodungkunarm--,
The Lord who is verily a splendorous hill
Of ripe coral, the Lord who peeled off the hide
Of the hill-like tusker--, and hymned Him in Tamizh;
Then crossing long hills, spreading woods and towns
Richly endowed, he came to the hoary city of Madurai
Whose hill-like walls touch the moon.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4418 on: July 27, 2016, 09:45:49 AM »
Verse  631:


இந்நிலை இவர்வந் தெய்த
    எண்பெருங் குன்றம் மேவும்
அந்நிலை அமணர் தங்கட்
    கழிவுமுன் சாற்ற லுற்றுப்
பன்முறை வெருக்கொண் டுள்ளம்
    பதைப்பத்தீக் கனாக்க ளோடும்
துன்னிமித் தங்கள் அங்கு
    நிகழ்ந்தன சொல்ல லுற்றாம்.As he thus arrived thither, in the eight hills
Of the Samanas, ill-omens and frightful nightmares
Betokening the downfall of the Jains, took place
Again and again; we will now narrate them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 27, 2016, 09:47:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4419 on: July 28, 2016, 09:51:14 AM »
Verse 632:


பள்ளிகள் மேலும் மாடு
    பயில்அமண் பாழி மேலும்
ஒள்ளிதழ் அசோகின் மேலும்
    உணவுசெய் கவளங் கையில்
கொள்ளும்மண் டபங்கள் மேலும்
    கூகையோ டாந்தை தீய
புள்ளின மான தம்மில்
    பூசலிட் டழிவு சாற்றும்.In the shrines of the Jains, in the caves of their Matams,
Over the leaves of the bright Asoka trees
And over the Mantapams where food is cooked for the Jains
Who eat it from their cupped palms,
Owls, large and small, and other ominous fowls
Fought with each other auguring total ruination.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 28, 2016, 09:52:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4420 on: July 28, 2016, 09:53:49 AM »
Verse 633:பீலியும் தடுக்கும் பாயும்
    பிடித்தகை வழுவி வீழக்
கால்களுந் தடுமா றாடிக்
    கண்களும் இடமே யாடி
மேல்வரும் அழிவுக் காக
    வேறுகா ரணமுங் காணார்
மாலுழந் தறிவு கெட்டு
    மயங்கினர் அமண ரெல்லாம்.


The stalks of peacock-feathers, and mats, large and small,
Held by the Jains, slipped from their hands;
Their feet toddled; the lids of their left eyes fluttered;
They could not know the reason for the impending doom;
All the Jains stood confounded and utterly bewildered.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4421 on: July 28, 2016, 09:56:07 AM »
Verse 634:


கந்தியர் தம்மில் தாமே
கனன்றெழு கலாங்கள் கொள்ள
வந்தவா றமணர் தம்மில்
மாறுகொண் டூறு செய்ய
பொறைமுதல் வைப்பும் விட்டுச்
சிந்தையிற் செற்ற முன்னாந்
தீக்குணந் தலைநின் றார்கள்.


The Samana sannyasinis indulged in wrathful affray
Among themselves; the Samana monks also, quarrelllng
Between themselves, harmed each other;
They forsook patience and other virtues
Ordained by their scriptures and stood rooted
In evil qualities like wrath, bred by their minds.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 28, 2016, 09:57:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4422 on: July 28, 2016, 09:58:48 AM »
Verse 635:


இப்படி அமணர் வைகும்
    எப்பெயர்ப் பதியும் எய்தும்
ஒப்பில்உற் பாத மெல்லாம்
    ஒருவரின் ஒருவர் கூறி
மெய்ப்படு தீக்க னாவும்
    வேறுவே றாகக் கண்டு
செப்புவான் புறத்து ளோரும்
    தென்னவன் மதுரை சேர்ந்தார்.In all the places where the Samanas abode
Such matchless ill omens grew rampant;
These they narrated to each other, and fared forth;
Evil dreams, sure to materialize, were severally dreamed
By them; to disclose these, they that resides beyond Madurai
Fared forth to Madurai of the Pandya King.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4423 on: July 28, 2016, 10:01:30 AM »
Verse  636:

அந்நகர் தன்னில் வாழ்வார்
    புறம்புநின் றணைவார் கூடி
மன்னவன் தனக்குங் கூறி
    மருண்டவுள் ளத்த ராகித்
துன்னிய அழுக்கு மெய்யில்
    தூசிலார் பலரும் ஈண்டி
இன்னன கனவு கண்டோம்
    எனஎடுத் தியம்ப லுற்றார்.


The local citizens and men from other places met;
They also sent word to the King; they were bewildered;
The dirty and naked Samanas gathered and began
To narrate unto each other their dreams.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4424 on: July 28, 2016, 10:04:21 AM »
Verse  637:


சீர்மலி அசோகு தன்கீழ்
    இருந்தநந் தேவர் மேலே
வேரொடு சாய்ந்து வீழக்
    கண்டனம் அதன்பின் னாக
ஏர்கொள்முக் குடையுந் தாமும்
    எழுந்துகை நாற்றிப் போக
ஊருளோர் ஓடிக் காணக்
    கண்டனம் என்று ரைப்பார்.


Some said: "We saw the glorious Asoka tree fall
Uprooted on our Lord seated there under;
Thereafter the Lord with his Mukkudai rose up
And hastened away with dangling hands;
The occupants of the town ran forth to witness this;
This we saw." Then they proceeded with their narration.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 28, 2016, 10:06:31 AM by Subramanian.R »