Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562237 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4380 on: July 24, 2016, 09:06:14 AM »
Verse  593:


இவ்வகை திரும றைக்காட்
    டிறையவர் அருளை யுன்னி
மெய்வகை தெரிந்த வாக்கின்
    வேந்தர்தாம் துயிலும் போதில்
மைவளர் கண்டர் சைவ
    வேடத்தால் வந்து வாய்மூர்
அவ்விடை யிருத்தும் அங்கே
    வாஎன அருளிப் போக.


As thus thinking on the grace of the Lord
Of Tirumaraikkaadu when the Sovereign of Speech
Ever-poised in the true way of life, slumbered,
The Lord whose throat holds the blue poison
Appeared to him in the Saivite form and said:
"We will be in Vaaimoor; follow Us thither",
This said He hastened away.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2016, 09:07:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4381 on: July 24, 2016, 09:08:39 AM »
Verse  594:


கண்டஅப் போதே கைகள்
    குவித்துடன் கடிது செல்வார்
மண்டிய காத லோடு
    மருவுவார் போன்றுங் காணார்
எண்டிசை நோக்கு வாருக்
    கெய்துவார் போல எய்தா
அண்டர்தம் பிரானார் தம்பின்
    போயினார் ஆர்வத் தோடும்.


The very moment he beheld Him
(in his dream),
Folding his hands above his head he hastened
To follow Him; in love he neared Him who
Could not be seen; he searched for Him
In all the eight directions; drawn by a great love
He went after the God of gods who though seemed
Accessible, was truly inaccessible.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2016, 09:10:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4382 on: July 24, 2016, 09:11:41 AM »
Verse  595:


அங்கவர் ஏகச் சண்பை
    ஆண்டகை யாரும் அப்பர்
எங்குற்றார் என்று கேட்ப
    எய்தினார் திருவாய் மூரில்
பொங்கிய காத லால்என்று
    உரைத்திடப் போன தன்மை
சங்கையுற் றென்கொல் என்று
    தாமும்அங் கணையப் போந்தார்.


As he was thus proceeding, the great one of Sanbai
Exclaimed: "Where indeed has Appar gone?"
(A devotee) answered thus: "Impelled
By soaring love he has left for Tiruvaaimoor."
A doubt assailed the godly child and he thought thus:
"What is it that caused him go thither?"
Then he too hied towards Tiruvaaimoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2016, 09:13:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4383 on: July 24, 2016, 09:14:47 AM »
Verse  596:அந்நிலை அணைந்த போதில்
    அம்பிகை யுடனே கூட
மன்னிய ஆடல் காட்டத்
    தளரிள வளரும் பாடிச்
சென்னியால் வணங்கி வாய்மூர்
    அரசொடுஞ் சென்று புக்கங்
கின்னியல் புறமுன் கூடி
    இருவரும் போற்றி செய்தார்.As he reached (the place where Appar was)
The Lord revealed to him His Dance of bliss
With His Consort; (this he witnessed and
Caused Appar also witness); he then sang the decade
Beginning with the words: "Thalir ila valar,"
And adored the Lord with his bowed head;
He moved into Vaaimoor with Arasu; there the two
Of them poised in sweet servitorship worshipped the Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2016, 09:17:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4384 on: July 24, 2016, 09:18:08 AM »
Verse  597:


நீடுசீர்த் திருவாய் மூரில்
    நிலவிய சிவனார் தம்மைப்
பாடுசொற் பதிகந் தன்னால்
    பரவியப் பதியில் வைகிக்
கூடுமெய் அன்பு பொங்க
    இருவருங் கூடி மீண்டு
தேடுமா மறைகள் கண்டார்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்தார்.


He hailed Lord Siva enshrined in ever-glorious
Tiruvaaimoor in a decade of musical Tamizh,
And sojourned there; the two were accompanied
In ever-increasing love; then they returned
To Tirumaraikkaadu where the Vedas hailed
And adored and beheld the Lord.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 24, 2016, 09:19:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4385 on: July 24, 2016, 09:20:42 AM »
Verse 598:
சண்பைநா டுடைய பிள்ளை
    தமிழ்மொழித் தலைவ ரோடு
மண்பயில் கீர்த்திச் செல்வ
    மாமறைக் காட்டு வைகிக்
கண்பயில் நெற்றி யார்தங்
    கழலிணை பணிந்து போற்றிப்
பண்பயில் பதிகம் பாடிப்
    பரவிஅங் கிருந்தா ரன்றே.

The godly son of Sanbai sojourned in opulent
Tirumaraikkaadu, famed on earth, with the Lord
Of the Tamizh language; he hailed and adored
The feet of the brow-eyed Lord, hymned
Tuneful decades, and there abode.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4386 on: July 24, 2016, 09:22:47 AM »
Verse  599:

இவ்வகை இவர்கள் அங்கண்
    இருந்தனராக இப்பால்
செய்வகை இடையே தப்பும்
    தென்னவன் பாண்டி நாட்டு
மெய்வகை நெறியில் நில்லா
    வினைஅமண் சமய மிக்குக்
கைவகை முறைமைத் தன்மை
    கழியமுன் கலங்குங் காலை.


Thus they sojourned there; during those days
The Pandya realm, whose ruler had swerved from
The righteous path temporarily as the Samana religion
Thither flourished, was sorely troubled, divorced from
The goodly and ought-to-be-pursued path of virtue.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4387 on: July 24, 2016, 09:24:58 AM »
Verse  600:


தென்னவன் தானும் முன்செய்
    தீவினைப் பயத்தி னாலே
அந்நெறிச் சார்வு தன்னை
    அறமென நினைந்து நிற்ப
மன்னிய சைவ வாய்மை
    வைதிக வழக்க மாகும்
நன்னெறி திரிந்து மாறி
    நவைநெறி நடந்த தன்றே.   


The ruler of the southern realm by reason
Of his unrighteous deeds in his previous birth (s)
Took to that way of life as the pious way; so it was,
The customs and usages of the ever-during
And truthful Vedic Saivism and its way waned
And a sinful reign held sway.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4388 on: July 24, 2016, 09:27:03 AM »
Verse  601:


பூழியர் தமிழ்நாட் டுள்ள
    பொருவில்சீர்ப் பதிக ளெல்லாம்
பாழியும் அருகர் மேவும்
    பள்ளிகள் பலவு மாகிச்
சூழிருட் குழுக்கள் போலத்
    தொடைமயிற் பீலி யோடு
மூழிநீர் கையிற் பற்றி
    அமணரே யாகி மொய்ப்ப.All the glorious and peerless towns of the Tamizh country
Of the Pandya housed Jain temples and Matams;
Like circling throngs of dense darkness, the Jains
Swarmed everywhere with their bundles
Of peacock-feathers and Kamandalus filled with water.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4389 on: July 25, 2016, 09:12:24 AM »
Verse  602:


பறிமயிர்த் தலையும் பாயும்
    பீலியும் தடுக்கும் மேனிச்
செறியுமுக் குடையு மாகித்
    திரிபவ ரெங்கு மாகி
அறியும்அச் சமய நூலின்
    அளவினில் அடங்கிச் சைவ
நெறியினிற் சித்தஞ் செல்லா
    நிலைமையில் நிகழுங் காலை.

With their pates of plucked hair, holding
Mats--large and small--, with the emblem
Of "Mukkudai" inscribed on their bodies,
The Samana-preceptors roamed everywhere;
The citizens adhered to the tenets of Jainism
As propounded in its texts and as comprehended
By them; their minds were not drawn towards
The Saivite way; thus they lived.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 25, 2016, 09:14:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4390 on: July 25, 2016, 09:14:52 AM »
Verse  603:


வரிசிலைத் தென்ன வன்தான்
    உய்தற்கு வளவர் கோமான்
திருவுயிர்த் தருளுஞ் செல்வப்
    பாண்டிமா தேவி யாரும்
குரைகழல் அமைச்ச னாராங்
    குலச்சிறை யாரும் என்னும்
இருவர்தம் பாங்கு மன்றிச்
    சைவம்அங் கெய்தா தாக.

In that country Saivism ceased to be but for
The Chozha's auspicious daughter Paandimaadevi
Who lived for the redemption of her husband--
The Paandya King who wields a well-strung bow--,
And Kulacchiraiyaar, his minister,
The wearer of the resounding heroic anklet.


Arunachala Siva.   

« Last Edit: July 25, 2016, 09:16:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4391 on: July 25, 2016, 09:17:29 AM »
Verse  604:


ஆங்கவர் தாங்கள் அங்கண்
    அரும்பெறல் தமிழ்நா டுற்ற
தீங்கினுக் களவு தேற்றாச்
    சிந்தையிற் பரிவு கொண்டே
ஓங்கிய சைவ வாய்மை
    ஒழுக்கத்தில் நின்ற தன்மை
பூங்கழற் செழியன் முன்பு
    புலப்படா வகைகொண் டுய்த்தார்.


For the evil that befell the Tamizh country
Of rare and peerless excellence, those two great souls
Grieved immeasurably; they so conducted
Themselves poised in the lofty and truthful
Saivite way, that it would by no means, be known
To the Paandya King bedecked with beauteous anklets.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4392 on: July 25, 2016, 09:19:40 AM »
Verse  605:இந்நெறி யொழுகு கின்றார்
    ஏழுல குய்ய வந்த
மன்னிய புகலி வேந்தர்
    வைதிக வாய்மைச் சைவச்
செந்நெறி விளக்கு கின்றார்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்த
நன்னிலை கன்னி நாட்டு
    நல்வினைப் பயத்தாற் கேட்டார்.They that lived thus heard of the sojourn
At Tirumaraikkaadu of the Prince of Pukali
Who was born for the deliverance of the seven worlds
And who illumined the excellent way of Saivism
Of Vedic truth; this news reached them as a result
Of the goodly deeds wrought by the Paandya realm.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4393 on: July 25, 2016, 09:21:32 AM »
Verse 606:கேட்டஅப் பொழுதே சிந்தை
    கிளர்ந்தெழு மகிழ்ச்சி பொங்க
நாட்பொழு தலர்ந்த செந்தா
    மரைநகை முகத்த ராகி
வாட்படை அமைச்ச னாரும்
    மங்கையர்க் கரசி யாரும்
சேட்படு புலத்தா ரேனுஞ்
    சென்றடி பணிந்தார் ஒத்தார்.The very moment they heard this, the countenances
Of the minister, the wielder of the sword,
And Mangkayarkkarasi, by reason of the joy
That welled up in them, blossomed like the lotus
That burgeoned fresh that day; they were like the ones
Who sought and adored at the feet of the godly child,
Though in truth, they were far, far away from him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4394 on: July 25, 2016, 09:23:46 AM »
Verse 607:காதலால் மிக்கோர் தாங்கள்
    கைதொழு கருத்தி னாலே
போதவிழ் சோலை வேலிப்
    புகலிகா வலனார் செய்ய
பாதங்கள் பணிமின் என்று
    பரிசன மாக்கள் தம்மை
மாதவஞ் சுருதி செய்த
    மாமறைக் காட்டில் விட்டார்.


Those two of great devotion, desiring to adore
In person the godly child, deputed their messengers thus:
"May you go and adore at the feet of the lord
Of Pukali girt with gardens of blooming flowers
(And apprise him of our plight). "
Thus they sent them to the great Maraikkaadu
Where the Vedas performed, of yore, great ascesis.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 25, 2016, 09:25:17 AM by Subramanian.R »